Затверджено
Скачати 122.59 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації26.09.2013
Розмір122.59 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

"Краснолуцький гірничо - промисловий коледж"


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні циклової комісії

економічних дисциплін

Голова циклової комісії

_________ М.О.Панова

Протокол № 1

31. 08. 2012 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

________О.А. Вертій

31. 08. 2012 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ПРАКТИКА З МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

спеціальність: 5.03050901 «Бухгалтерський облік»


Складена викладачем:

Пановою М.О.

Харламовою Г.В.


м. Красний Луч

2012 р
ЗМІСТ
1. Вступ..................................................................................................................3

2. Цілі і завдання практики .................................................................................6

3. Зміст практики .................................................................................................8

4. Документи на підприємстві..............................................................................9

5.Додаткові питання для опрацювання..............................................................10

6. Форми і методи контролю...............................................................................12

7. Література..........................................................................................................14

1. Вступ

Однією з головних особливостей підготовки спеціалістів повинен бути зв'язок навчального закладу з життям, конкретними завданнями майбутньої практичної діяльності. Це досягається, насамперед, безперервним поповненням змісту викладання з урахуванням останніх досягнень науки і техніки.

У процесі організації підготовки бухгалтерів вивчення теоретичних основ курсу та набуття практичних навиків повинні бути взаємопов’язаними. Забезпечити таку єдність дозволяє проходження практики. Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань, умінь і навиків відповідно до освітнього та кваліфікаційного рівня (молодший спеціаліст).

Практика виконує багато функцій, що відіграють важливу роль у процесі навчання: поглиблює знання і стає джерелом теорії, перевіряє теоретичні знання, набуті під час навчання. В дидактичному процесі практика виконує передусім завдання зв’язку теорії з практикою, збагачення знань набутих під час неї за допомогою спостережень та уявлення. Також велике значення відіграє практика у процесі самостійного формування спеціалістів.

Наскрізна програма практики студентів 3 курсу денної форми навчання є невід'ємною складовою підготовки фахівців економічних кадрів ДВНЗ «Краснолуцький гірничо-промисловий коледж» за рівнем «Молодший спеціаліст». Наскрізна програма практики, відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм для рівня «Молодший спеціаліст» включає повний перелік видів діяльності, які має практично засвоїти практикант як необхідні для майбутньої діяльності.

Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах різних галузей економіки в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу та спеціаліста з даного фаху на підприємстві. Студенти можуть самостійно, з дозволу керівника підібрати для себе місце проходження практики та пропонування його для використання.

Перебуваючи на практиці, студент повинен:

 • гідно представляти ДВНЗ «Краснолуцький гірничо-промисловий коледж», дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в між особистих відносинах, зокрема, у виробничому колективі організації-бази практики;

 • орієнтуватися в економічному, політичному, культурному житті, глобальних проблемах економічного розвитку, світових господарських зв’язків;

 • виконувати конституційні обов’язки, дотримуватися норм законодавства, правил внутрішнього розпорядку організації – бази практики;

 • дотримуватися норм етики ділового спілкування;

 • формувати власний імідж: належний зовнішній вигляд, манери, ділове спілкування;

 • розвивати трудову активність.


Студенти під час проходження зобов’язані:

 • ознайомитися з програмою практики, а також з характером діяльності підприємства, на якому її будуть проходити;

 • своєчасно з'явитися на місце проходження практики;

 • сумлінно виконувати завдання, які випливають з програми практики, доручення керівника і безпосередніх керівників на місці практики;

 • дотримуватися правил дисципліни праці, про збереження службової таємниці, а також безпеки та гігієни праці.

Прибувши на базу практики студент зобов’язаний простежити за оформленням наказу про проходження практики і призначення керівника практики від підприємства (головного бухгалтера або його заступника), при необхідності оформити перепустку; ознайомитися з розпорядком роботи на підприємстві.

2. Цілі і завдання практики з моделювання професійної діяльності

Метою практики є:

- систематизувати та поглибити знання з тем «Облік основних засобів», «Облік запасів», «Облік грошових коштів, розрахунків і позик банку», «Облік оплати праці»;

- здобуття навичок у роботі по професії «бухгалтер»;

- вироблення навичок самостійної роботи з документацією підприємства;

- підбір матеріалу для написання звіту.

Для досягнення мети практики студент вирішує завдання. Які поставлені перед ним керівником практики.

Завданнями практики є:

 • Ознайомлення з організаційною структурою підприємства, технологією виробництва, організацією управління підприємством, а також організацією бухгалтерського обліку на підприємстві;

 • Вивчення порядку оформлення первинних та зведених документів за господарськими операціями, що здійснюються в різних підрозділах підприємства;

 • Вивчення порядку приймання, перевірки та обробки первинних та зведених документів, відображення їх даних у відповідних облікових регістрах;

 • Ознайомлення та вивчення роботи із створення, обробки та використання первинних і зведених документів;

 • Підбір практичного матеріалу для написання звіту з практики.

В результаті практичної підготовки студент повинен:

Знати: всі первинні і зведенні документи, що застосовуються на підприємствах для оформлення господарських операцій, порядок оформлення, документообіг – від виписування до передавання в архів; технологією обробки первинних документів в умовах функціонування АРМ бухгалтера;

Вміти: складати первинні і зведені документи, перевіряти їх, обробляти, інвентаризувати облікові об’єкти і оформляти результати інвентаризації, складати, обробляти первині і зведенні документи на комп’ютерах або передавати, одержувати і перевіряти документи, оброблені обчислювальною установкою;

Набути навичок: облікової роботи бухгалтера із складання, перевірки, обробки і використання первинних і зведених документів; проведення і оформлення результатів інвентаризації матеріалів та інших об’єктів.

Зміст навчальної практики.

3. Зміст практики

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
^

для спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»з/п

Найменування тем

Шифр блоків та модулів

^ Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні

Самостійні

1

Загальні відомості про підприємство.
15
10

5

2

Кадрова політика підприємства.

1.ПФ.С.01.ЗП.О.002

10
5

5

3

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

3.ПФ.С.03.ПР.О.034-038

21
12

9

4

Склад фінансової звітності.

5.ПФ.С.02.ЗР.О.070-073

8
3

5
Усього
54
30

24


4. Документи на підприємстві

Студенту на практики з моделювання професійної діяльності необхідно ознайомитися з наступними документами:

 1. Схема структури бухгалтерії та форми обліку;

 2. Наказ про облікову політику;

 3. Посадова інструкція бухгалтера;

 4. Графік документообігу документів по товарно-матеріальним запасам;

 5. Договір про матеріальну відповідальність комірника;

 6. Документи для зарахування на роботу, надання відпустки, звільнення працівників та на оплату праці (наказ);

 7. Регістри синтетичного аналітичного обліку фінансових результатів.

 8. Форма 1 «Баланс підприємства»

 9. Форма 2 «Звіт про фінансові результати»

 10. Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів»

 11. Форма 4 «Звіт про власний капітал»5.Додаткові питання для опрацювання тем практики.


  1. Хто і які первинні документи складає на Вашому підприємстві? (касир, агент, секретар, зав. складом).

  2. Чи існує на Вашому підприємстві графік документообігу?

  3. Які зведені та групувальні документи застосовуються на Вашому підприємстві? (ксерокопії додати).

  4. Чи проводяться інвентаризації на Вашому підприємстві? Якщо так, то з якою періодичністю?

  5. Який метод калькулювання застосовується? (Позамовний. Попередільний (попроцесний. Нормативний).

  6. Чи є на Вашому підприємстві Наказ про облікову політику?

  7. Чи є на Вашому підприємстві внутрішнє Положення про організацію бухгалтерської служби?

  8. Чи є на Вашому підприємстві посадові інструкції бухгалтерів?

  9. Чи єна Вашому підприємстві Плани роботи бухгалтерів?

  10. Скільки комп’ютерів є на вашому підприємстві?

  11. Скільки інженерів-програмістів працює на вашому підприємстві?

  12. Чи вміє працювати на комп’ютері головний бухгалтер підприємства?

  13. Чи є на вашому підприємстві локальна (внутрішня) комп’ютерна мережа?

  14. Чи застосовує Ваше підприємство штрихове кодування матеріальних активів?

  15. Чи використовує Ваше підприємство електронну систему безготівкових платежів «клієнт-банк»?

  16. Чи всі відносини з постачальниками оформлюються договором?

  17. Чи відбувалися зміни розміру статутного капіталу на Вашому підприємстві за останні 2 роки?

  18. На підставі яких первинних документів та внаслідок яких причин відбулося зменшення статутного капіталу?

  19. На підставі яких первинних документів та внаслідок яких причин відбулося збільшення статутного капіталу?

  20. Вкажіть розмір статутного капіталу Вашого підприємства на 1-ше січня поточного та попереднього років.


6.Форми і методи контролю
Контроль за виконанням практики з моделювання професійної діяльності виконують з одного боку – керівник від навчального закладу, з іншого – керівник від підприємства.

Керівник практики від коледжу. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у навчальному закладі здійснює керівник практики, який підпорядкований заступнику директора з навчально-виробничої роботи.

Керівник практики від навчального закладу зобов’язаний:

 • систематично контролювати виконання програми практики згідно з установленим графіком;

 • проводити консультації для студентів із приводу питань щодо практики;

 • перевіряти матеріал для написання звіту з практики.

Крім того, керівник практики перед початком практики контролює підготовленість бази; забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику: здійснює інструктаж про порядок проходження практики з техніки безпеки, надання студентам практикантам необхідних документів (направлення, програми, календарного плану, індивідуального завдання, методичних рекомендацій тощо); повідомляє про систему звітності практики, а саме: подання письмового звіту, оформлення індивідуального завдання, тощо; у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою; контролює забезпеченість нормальних умов праці та побуту студентів і проведення з ними обов’язкового інструктажу з охорони праці та техніки безпеки; контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організує ведення табеля відвідування студентами бази практики; у складі комісії приймає залік практики; подає заступнику директора з практичного навчання письмовий звіт про результати виконання завдань з практики.

Керівник практики від підприємства.

 • згідно з графіком дає доручення на виконання практичних завдань та відповідні пояснення щодо їх виконання;

 • перевіряє правильність і своєчасність виконання роботи;

 • кожного дня оцінює якість виконаної роботи;

 • залучає студентів до науково-дослідної та громадської роботи;

 • надає студентам фахові поради та вказівки;

 • покращує у студентів контакт з окремими організаційними відділами підприємства або з працівниками, які уповноважені надавати інформацію та необхідні матеріали;

 • контролює дотримання трудової дисципліни;

 • забезпечує студентів приміщеннями, відповідними місцями праці, обладнанням, інформацією відповідно програми практики;

 • знайомить студентів із правилами про охорону державної та службової таємниці, а також із правилами безпеки та гігієни праці.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник.-5-е

Видання – К.: А.С.К., 2001.

 1. Грабова Н.Н., Домбровська В.Н., Бухгалтерський облік у виробничих і торгівельних підприємствах – 2000.. Навчальний посібник/під ред.. проф.. Кужельного Н.В. К.: А.С.К., 2000.

 2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. За ред.. проф.. Бутинця Ф.Ф. 3-е вид.,перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ,2001.

 3. закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

№996-XІУ від 16.07.99.

 1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291.

 2. Інструкція застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. №291.

 3. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Збірник нормативно-правових актів. За ред.. канд.. юр, наук В.С. Ковальського – Юрінком Інтер, 2000.

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Затверджено iconЗатверджено наказом Міністерства фінансів України 09. 01. 01 №6

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка