Затверджено
Скачати 199.03 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації25.09.2013
Розмір199.03 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Документы


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

"Краснолуцький гірничо - промисловий коледж"


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні циклової комісії

економічних дисциплін

Голова циклової комісії

_________ М.О.Панова

Протокол № 1

31. 08. 2012 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

________О.А. Вертій

31. 08. 2012 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗВІТУ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

спеціальність: 5.03050901 «Бухгалтерський облік»


Складена викладачем:

Пановою М.О.

Харламовою Г.В.


м. Красний Луч

2012р.


ЗМІСТ
1. Вступ..................................................................................................................3

2. Цілі і завдання практики .................................................................................6

3. Зміст практики .................................................................................................7

4. Індивідуальні завдання.....................................................................................8

5. Документи на підприємстві..............................................................................9

6.Додаткові питання для захисту звіту..............................................................11

7. Вимоги щодо оформлення звіту.....................................................................14

8. Форми і методи контролю...............................................................................16

9. Підведення підсумків практики......................................................................18

10. Література........................................................................................................20


1. Вступ

Однією з головних особливостей підготовки спеціалістів повинен бути зв'язок навчального закладу з життям, конкретними завданнями майбутньої практичної діяльності. Це досягається, насамперед, безперервним поповненням змісту викладання з урахуванням останніх досягнень науки і техніки.

У процесі організації підготовки бухгалтерів вивчення теоретичних основ курсу та набуття практичних навиків повинні бути взаємопов’язаними. Забезпечити таку єдність дозволяє проходження практики. Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань, умінь і навиків відповідно до освітнього та кваліфікаційного рівня (молодший спеціаліст).

Практика виконує багато функцій, що відіграють важливу роль у процесі навчання: поглиблює знання і стає джерелом теорії, перевіряє теоретичні знання, набуті під час навчання. В дидактичному процесі практика виконує передусім завдання зв’язку теорії з практикою, збагачення знань набутих під час неї за допомогою спостережень та уявлення. Також велике значення відіграє практика у процесі самостійного формування спеціалістів.

Наскрізна програма практики включає технологічну практику студентів 3 курсу денної форми навчання і є невід'ємною складовою підготовки фахівців економічних кадрів ДВНЗ «Краснолуцький гірничо-промисловий коледж» за рівнем «Молодший спеціаліст». Наскрізна програма практики, відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм для рівня «Молодший спеціаліст» включає повний перелік видів діяльності, які має практично засвоїти практикант як необхідні для майбутньої діяльності.

Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах різних галузей економіки в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу та спеціаліста з даного фаху на підприємстві. Студенти можуть самостійно, з дозволу керівника підібрати для себе місце проходження практики та пропонування його для використання.

Перебуваючи на практиці, студент повинен:

 • гідно представляти ДВНЗ «Краснолуцький гірничо-промисловий коледж», дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в між особистих відносинах, зокрема, у виробничому колективі організації-бази практики;

 • орієнтуватися в економічному, політичному, культурному житті, глобальних проблемах економічного розвитку, світових господарських зв’язків;

 • виконувати конституційні обов’язки, дотримуватися норм законодавства, правил внутрішнього розпорядку організації – бази практики;

 • дотримуватися норм етики ділового спілкування;

 • формувати власний імідж: належний зовнішній вигляд, манери, ділове спілкування;

 • розвивати трудову активність.


Студенти під час проходження зобов’язані:

 • ознайомитися з програмою практики, а також з характером діяльності підприємства, на якому її будуть проходити;

 • своєчасно з'явитися на місце проходження практики;

 • сумлінно виконувати завдання, які випливають з програми практики, доручення керівника і безпосередніх керівників на місці практики;

 • дотримуватися правил дисципліни праці, про збереження службової таємниці, а також безпеки та гігієни праці.

Прибувши на базу практики студент зобов’язаний простежити за оформленням наказу про проходження практики і призначення керівника практики від підприємства (головного бухгалтера або його заступника), при необхідності оформити перепустку; ознайомитися з розпорядком роботи на підприємстві.

2. Цілі і завдання практики

Метою технологічної практики є:

подальше вдосконалення, систематизація та закріплення теоретичних знань та практичних навичок за спеціальністю «Бухгалтерський облік»

Завданнями практики є:

 • Ознайомлення з організаційною структурою підприємства, технологією виробництва, організацією управління підприємством, а також організацією бухгалтерського обліку на підприємстві;

 • Прийняття безпосередньої участі у всіх етапах обробки носіїв облікової інформації;

 • Засвоєння порядку складання звітності та її використання для аналізу діяльності підприємства;

 • Ознайомлення з організацією управлінського обліку, використанням облікової інформації для контролю й прийняття управлінських рішень;

 • Підбір практичного матеріалу для написання звіту з практики


3. Зміст практики

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
^

для спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»з/п

Найменування тем

Шифр блоків та модулів

^ Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні

Самостійні

1

Загальні відомості про підприємство
10
5

5

2

Облік основних засобів.

5.ПФ.С.01.ПП.О.065

20
10

10

3

Облік запасів.

5.ПФ.С.01.ПП.О.064

30
15

15

4

Облік грошових коштів, розрахунків і позик банку

5.ПФ.С.01.ПП.О.061

25
15

10

5

Облік оплати праці та розрахунків з працівниками.

5.ПФ.С.01.ПП.О.067

30
20

10

6

Склад валових доходів і витрат.

5.ПФ.С.01.ПП.О.067

30
15

15

7

Облік витрат на виробництво.

5.ПФ.С.01.ПП.О.067

25
15

10

8

Облік фінансових результатів підприємства та використання прибутку.

5.ПФ.С.01.ПП.О.067

30
15

15

9

Аналіз фінансової звітності.


1.ПФ.Д.02.ПР.О.023

1.ПФ.Д.02.ПР.О.018

30
20

10

10

Індивідуальне завдання.
30
15

15

11

Висновки.
10
5

5
Усього
270
150

120


4. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання включаються в програму з метою надбання студентами під час практики умінь і навичок самостійного розв’язання виробничих, наукових та організаційних завдань.

Тему індивідуального завдання визначає керівник практики з урахуванням думок і побажань студентів. Можуть бути запропоновані теми з урахуванням здібностей, побажань і підготовки студентів, конкретних можливостей та умов функціонування підприємства. Приблизний перелік індивідуальних завдань наведений нижче:

1. Форма (система) обліку й ведення бухгалтерської діяльності на підприємстві.

2. Організація обліку основних засобів.

3. Облік запасів на підприємстві.

4. Порядок зберігання грошей в касі.

5. Касові документи на підприємстві.

6. Розрахунки з банками.

7. Система оплати праці на підприємстві.

8. Власний капітал підприємства.

9. Позиковий капітал підприємства.

10. Калькуляція собівартості продукції на підприємстві.

11. Розрахунки підприємства з бюджетними фондами.

12. Позабюджетні платежі підприємства.

13. Валові доходи підприємства.

14. Валові витрати підприємства.

15. Зв’язок податкового і бухгалтерського обліку витрат і доходів підприємства.

16. Методи формування собівартості продукції на підприємстві.

17. Аналіз фінансової звітності.

18. Облік незавершеного виробництва.

19. Фінансова звітність підприємства.

20. Напрямки використання результатів аналізу звітності.

5. Документи на підприємстві

Для написання звіту з практики студенту необхідно ознайомитися з наступними документами

 1. Схема структури бухгалтерії та форми обліку;

 2. Наказ про облікову політику;

 3. Посадова інструкція бухгалтера;

 4. Інвентарна картка основних засобів;

 5. Акт списання основних засобів;

 6. Розрахунок амортизації основних засобів (за квартал);

 7. Акт приймання та списання основних засобів;

 8. Графік документообігу документів по товарно-матеріальним запасам;

 9. Договір про матеріальну відповідальність комірника;

 10. Інвентаризаційний опис та порівняльна відомість;

 11. Касові документи;

 12. Документи для зарахування на роботу, надання відпустки, звільнення працівників та на оплату праці (наказ);

 13. Розрахунки нарахувань різних форм праці;

 14. Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності;

 15. Розрахунок заробітної плати під час чергової відпустки;

 16. Регістри синтетичного аналітичного обліку фінансових результатів.

 17. Розрахунок податку на прибуток.

 18. Форма 1 «Баланс підприємства»

 19. Форма 2 «Звіт про фінансові результати»

 20. Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів»

 21. Форма 4 «Звіт про власний капітал»

 22. Звіт про нарахування збору на обов’язкове державне страхування та інших надходженнях і витратах коштів Пенсійного фонду.

 23. Розрахункова відомість нарахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

 24. Довідка про надходження і використання коштів обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

 25. Довідка про надходження і використання коштів обов’язкового соціального страхування і страхування від нещасного випадку

 26. Декларація по податку на додану вартість

 27. Декларація по податку на прибуток

 28. Планові калькуляції основних видів продукції (послуг)

 29. Калькуляція фактичної собівартості продукції

 30. Відомість інвентаризації та оцінки незавершеного виробництва

 31. Заповнені форми річної звітності

 32. Розрахунки показників рентабельності, платоспроможності, ліквідності, ділової активності.


6. Додаткові питання для захисту звіту з практики.

  1. Хто і які первинні документи складає на Вашому підприємстві? (касир, агент, секретар, зав. складом).

  2. Чи існує на Вашому підприємстві графік документообігу?

  3. Які зведені та групувальні документи застосовуються на Вашому підприємстві? (ксерокопії додати).

  4. Чи проводяться інвентаризації на Вашому підприємстві? Якщо так, то з якою періодичністю?

  5. За якими об’єктами проводиться інвентаризація на Вашому підприємстві? (вказати які).

  6. Якими документами оформлюються результати проведення інвентаризації? Вкажіть повну назву, типову форму, номер, (якщо вони оформлені за типовою формою), яким органом та коли затверджені, якою мовою складений документ.

  7. Яким документом фіксується прийняття рішень за результатами проведеної інвентаризації? (Протокол, розпорядження, наказ) Ксерокопії названих документів додати.

  8. Чи проводиться на Вашому підприємстві уцінка, переоцінка матеріальних активів? Якщо так, то зазначити, до яких активів застосовувалась уцінка, а для яких – переоцінка; показати де це було відображено в бухгалтерському обліку.

  9. Чи існує на підприємстві практика складання калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг)? Якщо так, то які види калькуляції складаються? (Звітні. Нормативні. Планові. Не складаються взагалі).

  10. Який метод калькулювання застосовується? (Позамовний. Попередільний (попроцесний. Нормативний).

  11. Яка база розподілу використовується для розподілу накладних витрат? (Основна заробітна плата робітників. Інша (вказати яка)).

  12. На яких стадіях господарського процесу складаються калькуляційні розрахунки? (Для оцінки заготовлених ТМЦ. Для оцінки готової продукції (виробнича собівартість). Для оцінки реалізованої продукції (повна собівартість). Розрахунки не складають.

  13. Чи є на Вашому підприємстві Наказ про облікову політику?

  14. Чи є на Вашому підприємстві внутрішнє Положення про організацію бухгалтерської служби?

  15. Чи є на Вашому підприємстві посадові інструкції бухгалтерів?

  16. Чи єна Вашому підприємстві Плани роботи бухгалтерів?

  17. Як на вашому підприємстві ведеться облік розрахунків з постачальниками? Додати регістри за рахунком 63 за поточний рік.

  18. Чи всі відносини з постачальниками оформлюються договором? Додати кілька договорів, первині документи, що були складені при виконанні цих договорів, а також показати, як в бухгалтерському обліку були відображені операції.

  19. Чи відбувалися зміни розміру статутного капіталу на Вашому підприємстві за останні 2 роки?

  20. На підставі яких первинних документів та внаслідок яких причин відбулося зменшення статутного капіталу? На яку суму? Як це відобразити в бухгалтерському обліку?

  21. На підставі яких первинних документів та внаслідок яких причин відбулося збільшення статутного капіталу? На яку суму? Як це відображено в бухгалтерському обліку?

  22. Вкажіть розмір статутного капіталу Вашого підприємства на 1-ше січня поточного та попереднього років.

  23. Які форми внутрішньої звітності складаються на підприємстві? (Додати). Обов’язково зазначити, хто відповідає за звітність із сплати гербового збору (посада. Порядок реєстрації та маркування договорів).

  24. Які форми фінансової, статистичної і податкової звітності складаються на підприємстві? (Додати).

  25. Які форми звітності (внутрішньої та зовнішньої) складаються за допомогою комп’ютерних програм (Навести звіти і назвати програми).

  26. Які регістри валових доходів та валових витрат використовуються на підприємстві?

  27. Чи використовуються на Вашому підприємстві рахунки 17 і 54?

  28. Скільки комп’ютерів є на вашому підприємстві?

  29. Скільки інженерів-програмістів працює на вашому підприємстві?

  30. Чи вміє працювати на комп’ютері головний бухгалтер підприємства?

  31. Чи є на вашому підприємстві локальна (внутрішня) комп’ютерна мережа?

  32. Чи застосовує Ваше підприємство штрихове кодування матеріальних активів?

  33. Чи використовує Ваше підприємство електронну систему безготівкових платежів «клієнт-банк»?

  34. Аналіз фінансової звітності.

  35. Хто на підприємстві виконує аналіз фінансової звітності?

  36. Чи приймаються управлінські рішення по результатам економічного аналізу фінансової звітності?

  37. Як характеризується фінансова стійкість підприємства?

  38. Поясніть порядок розрахунку показників, що характеризують платоспроможність і ліквідність підприємства?


7. Вимоги щодо оформлення звітів
Всі наукові та студентські роботи оформляються у відповідності з ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення» та ГОСТ 210-95 «Загальні положення до текстових документів».

Роботу виконують ручним, машинописним або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

Роботу оформлюють на аркушах формату А-4 (210x297мм). За формами 5 та 5а (ГОСТ 2.106-68). Ці форми передбачають рамку на відстані 5мм від краю аркуша зверху, знизу і справа і на відстані 20мм на підшивку – зліва. У нижній частині форма має основний напис за ГОСТ 2.104-68 розмірами 185x40 для першого аркуша та 185x15 для наступних аркушів.

Відстань від рамки до межі тексту зліва – не менше 5мм, справа – не менше 3мм, зверху і знизу – не менше 10мм.

За необхідністю допускається використання аркушів формату А3 (297x420мм).

За ручним способом роботу виконують кульковою ручкою чорного кольору, чітким, розбірливим почерком.

За машинним способом роботу виконують згідно вимогам цього стандарту і стандарту на виконання документів з використанням друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ.

За машинописного способу виконання роботу друкують через півтора інтервали 14 шрифтом Times New Roman; за машинного – з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер не менше, ніж 1,8мм.

Допускається окремі частини роботи виконувати різними способами – машинописним або машинним.

Якщо робота виконується на листах без нанесеної рамки, текст слід друкувати, додержуючись таких розмірів полів:

Верхній, лівий і ніжній не менше 20мм, правий – не менше 10мм.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви організації у перекладі на мову роботи, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Скорочення слів і словосполучень у роботі виконується згідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Переноси слів у заголовках титульного аркуша (вид роботи, назва роботи, назва частини роботи) не допускаються.

8. Форми і методи контролю
Контроль за виконанням навчальної практики виконують з одного боку – керівник від навчального закладу, з іншого – керівник від підприємства.

Керівник практики від технікуму. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у навчальному закладі здійснює керівник практики, який підпорядкований заступнику директора з навчально-виробничої роботи.

Керівник практики від навчального закладу зобов’язаний:

 • систематично контролювати виконання програми практики згідно з установленим графіком;

 • проводити консультації для студентів із приводу питань щодо практики;

 • перевіряти матеріал для написання звіту з практики.

Крім того, керівник практики перед початком практики контролює підготовленість бази; забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику: здійснює інструктаж про порядок проходження практики з техніки безпеки, надання студентам практикантам необхідних документів (направлення, програми, календарного плану, індивідуального завдання, методичних рекомендацій тощо); повідомляє про систему звітності практики, а саме: подання письмового звіту, оформлення індивідуального завдання, тощо; у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою; контролює забезпеченість нормальних умов праці та побуту студентів і проведення з ними обов’язкового інструктажу з охорони праці та техніки безпеки; контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організує ведення табеля відвідування студентами бази практики; у складі комісії приймає залік практики; подає заступнику директора з практичного навчання письмовий звіт про результати виконання завдань з практики.

Керівник практики від підприємства.

 • згідно з графіком дає доручення на виконання практичних завдань та відповідні пояснення щодо їх виконання;

 • перевіряє правильність і своєчасність виконання роботи;

 • кожного дня оцінює якість виконаної роботи;

 • залучає студентів до науково-дослідної та громадської роботи;

 • надає студентам фахові поради та вказівки;

 • покращує у студентів контакт з окремими організаційними відділами підприємства або з працівниками, які уповноважені надавати інформацію та необхідні матеріали;

 • контролює дотримання трудової дисципліни;

 • забезпечує студентів приміщеннями, відповідними місцями праці, обладнанням, інформацією відповідно програми практики;

 • знайомить студентів із правилами про охорону державної та службової таємниці, а також із правилами безпеки та гігієни праці.


9. Підведення підсумків практики

Звіт з практики захищається студентом перед комісією, склад якої затверджується керівником навчального закладу. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменоційної відомості і залікової книжки студента. Робота студента оцінюється за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінки «відмінно»: студент повністю виконав план роботи та індивідуальні завдання. Звіт містить відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуальних завдань, висновки і пропозиції, список використаної літератури, оформлений у відповідності до вимог, і включає всі необхідні компоненти. Представлення доповіді відповідає всім вимогам, які стосуються захисту звіту про проходження практики. Студент дає правильні, чіткі, повні відповіді на всі поставлені запитання.

Оцінка «добре»: студент в основному виконав план роботи. Звіт містить лише основні відомості про виконання студентом розділів програми практики та індивідуальних завдань, висновки і пропозиції, список використаної літератури, проте його оформлення має незначні недоліки. Представлення доповіді в основному відповідає вимогам, які стосуються захисту звіту. Студент дає частково правильні, чіткі, проте неповні відповіді.

Оцінка «задовільно»: студент лише частково виконав план роботи. Звіт містить лише часткові відомості про виконання студентом розділів програми практики та індивідуальних завдань, висновки, список використа­ної літератури, має значні недоліки в його оформленні, включає не всі необхідні компоненти. Представлення доповіді здебільшого не відповідає вимогам, які стосуються захисту звіту Студент дає частково правильні, нечіткі, неповні відповіді, при цьому відповідає не на всі поставлені запитання.

Оцінка «незадовільно»: студент не виконав план роботи. Звіт не містить відомостей про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуальних завдань, не відповідає вимогам до його оформлення, містить велику кількість помилок, не має усіх необхідних компонентів. Представлення доповіді взагалі не відповідає вимогам, які стосуються захисту звіту. Студент не відповідає на поставлені запитання.

10. Література


 1. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник.-5-е

Видання – К.: А.С.К., 2001.

 1. Грабова Н.Н., Домбровська В.Н., Бухгалтерський облік у виробничих і торгівельних підприємствах – 2000.. Навчальний посібник/під ред.. проф.. Кужельного Н.В. К.: А.С.К., 2000.

 2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. За ред.. проф.. Бутинця Ф.Ф. 3-е вид.,перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ,2001.

 3. закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

№996-XІУ від 16.07.99.

 1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291.

 2. Інструкція застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. №291.

 3. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Збірник нормативно-правових актів. За ред.. канд.. юр, наук В.С. Ковальського – Юрінком Інтер, 2000.Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Затверджено iconЗатверджено наказом Міністерства фінансів України 09. 01. 01 №6

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка