Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
НазваМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
Сторінка4/15
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
 1. Навести перелік і дати змістовну характеристику окремих елементів методу бухгалтерського обліку.

 2. Скласти схему взаємозв’язків елементів методу бухгалтерського обліку (див. рисунок 3).

Документування


Подвійний запис

Бухгалтерські рахунки

Балансове узагальнення та звітне відображення


^

Оцінка

Калькулювання

ІнвентаризаціяРис.3. Елементи методу бухгалтерського обліку

 1. За результатами виконання п. 4 завдання дати характеристику взаємозв’язків між окремими елементами методу бухгалтерського обліку.Питання:

 1. Яке місце займає облік у функціональному контурі управління підприємством?

 2. У чому полягає особливість взаємозв’язку функції бухгалтерського обліку та функції аналізу на підприємстві?

 3. Які елементи методу бухгалтерського обліку є спільними для всіх видів господарського обліку?

 4. Які елементи методу бухгалтерського обліку є специфічними та відрізняють його від інших видів господарського обліку?

 5. Які елементи методу бухгалтерського обліку мають між собою прямі та зворотні зв’язки?


Тема 3. Бухгалтерський баланс

Завдання 5. Побудова бухгалтерського балансу підприємства й особливості звітних відображень об’єктів бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти особливості балансового узагальнення та звітного відображення об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві за вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. З’ясувати можливості використання інформації балансу в управлінні підприємством.

 1. Вивчити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.

 2. Використовуючи дані про склад господарських засобів і джерел їх, утворення підприємства “Світанок” станом на 1 січня 200_ року (табл. 1):

 • провести розподіл і узагальнення засобів та джерел їх утворення за статтями і розділами активу й пасиву балансу;

 • підрахувати підсумкові величини засобів і джерел їх утворення за розділами активу і пасиву балансу й валюту балансу в цілому;

 • заповнити форму №1 “Баланс” на початок звітного періоду.

3. Вивчити Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, 4 “Звіт про рух грошових коштів”, 5 “Звіт про власний капітал”.

Питання:

 1. У чому полягають відмінності балансових групувань об’єктів бухгалтерського обліку:

 • від класифікаційних групувань засобів за їх складом і функціональною роллю у виробництві та за джерелами утворення засобів;

 • від звітних економічних групувань об’єктів бухгалтерського обліку, які подані у формах фінансової звітності №2, №3, №4?

 1. У чому полягає відмінність одноелементних та комплексних статей балансу?

 2. За даними форми №1 “Баланс” визначити:

 • ступінь новизни основних засобів підприємства;

 • питому вагу високоліквідної групи активів у загальній величині засобів підприємства;

 • міру покриття засобів, вкладених у незавершене капітальне будівництво, спеціальним джерелом фінансування.

 1. Чим зумовлена рівність підсумків активу й пасиву балансу ?


Завдання 6. Вплив господарських операцій на зміни в балансі

Мета – засвоїти типи балансових змін у результаті здійснення підприємством господарських операцій, з’ясувати економічну сутність кожного типу господарських операцій, які зміни вони викликають у бухгалтерському балансі.

1. На основі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” і даних щодо проведених підприємством господарських операцій в квітні 200_ року встановити статті балансу, що змінюються, і направлення їх змін (+,-), вказати формулу типу кожної операції (табл. 4).

Питання:

 1. Які типи господарських операцій викликають зміни:

а) в структурі активів підприємства;

б) в структурі зобов’язань підприємства?

 1. Які типи операцій викликають зміни загальної величини пасивів підприємства?


Таблиця 4
^

Визначення формули типу господарських операцій,

проведених в АТ “Зоря” у квітні 200_ року


№ з/п
^

Зміст господарських операцій


Сума, грн.

Статті балансу, що змінюються:

Форму­ла типу операції

активу, пасиву (+,-)

активу, пасиву (+,-)

1

2

3

4

5

6

1
^

Введені в експлуатацію основні засоби


220000


2

Оприбутковані на склад придбані у постачальників запасні частини

98000


3

Перераховано з поточного рахунку в банку в погашення заборгованості постачальникам

102000


4

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва

38000


5

Утримано податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати робітників для перерахування до бюджету

11200


6

Витрачено паливо на потреби основного виробництва

50000


7

Списані з балансу підприємства основні засоби з причини їх повного зносу

102000


8

Видана з каси заробітна плата робітникам підприємства

2800


9

Отримано в касу кошти з поточного рахунку в банку

57900


10

Придбані за рахунок короткострокового кредиту банку запасні частини

98000


11

Перераховані кошти з поточного рахунку в банку на погашення короткострокового кредиту

90000


12

Зараховані на поточний рахунок в банку кошти отримані від покупців продукції

10800


13

Відпущені зі складу матеріали на потреби виробництва

56000


14

Оприбуткована в касу підприємства повернена підзвітна сума

400


15

Оприбуткована отримана з виробництва готова продукція

200000


16

Частина нерозподіленого прибутку звітного року направлена на поповнення резервного капіталу

40000


Продовження таблиці 4


1

2

3

4

5

6

17

Нарахована премія робітникам підприємства за рахунок нерозподіленого прибутку звітного року

20000


18

Куплений у населення за готівку молодняк тварин для подальшої відгодівлі

2500


19

Оприбутковано приплід тварин

1500


20

Нарахований податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету

5100


21

Утримується із заробітної плати робітників невикористаний ними залишок підзвітних сум на витрати у відрядженні

130


22

Отримано на поточний рахунок підприємства довгостроковий кредит банку

550000


23

Частково погашений раніше отриманий в банку довгостроковий кредит

60000


24

Виплачена з каси робітникам підприємства премія

20000


25

Оприбутковано придбані підзвітною особою будівельні матеріали

1360


26

Відвантажена покупцю зі складу готова продукція

60000


27

З поточного рахунку підприємства здійснена попередня оплата товарів

8500


28

Отримані і оприбутковані на склад раніше оплачені товари

8500


29

Частково оплачено заборгованість підприємства перед бюджетом

12300


30

Частково погашено раніше отриманий в банку довгостроковий кредит

200000

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення лабораторних І практичних занять...
«Менеджмент»; 030507 «Маркетинг»; 030508 «Фінанси І кредит»; 030509, «Облік І аудит», 100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів...
Про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка