Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
НазваМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання
Сторінка15/15
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
 1. Необхідно виправити помилку одним із перелічених в п.21.1 способів, обгрунтувавши свій вибір, якщо отримавши в касу з поточного рахунку кошти на виплату заробітної плати працівникам в розмірі 2100 грн., бухгалтер помилково записав в Касову книгу 2010 грн.

 2. Необхідно виправити помилку одним із відомих способів, за умови, що на підприємство надійшли МШП в сумі 420 грн., а бухгалтер помилково оприбуткував їх як основні засоби.

 3. Необхідно виправити помилку, якщо при надходженні на склад від постачальників будівельних матеріалів в сумі 1170 грн., бухгалтер помилково оприбуткував їх в сумі: а) 1710 грн. б) 1070 грн.

 4. Необхідно виправити помилку: а) в січні цього року; б) в грудні минулого року. За умови, що в грудні минулого року з поточного рахунку були оплачені витрати по виготовленню продукції в сумі 400 грн. В січні цього року було встановлено, що витрати віднесені неправильно, оскільки необхідно було списати 440 грн.

 5. Визначити обороти по рахунках та вивести кінцеві залишки на підставі нижченаведених даних:

Дт 20 “Виробничі запаси” Кт Дт “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” Кт

С-до 200 С-до 600

1) 300 3) 400 4) 600 1) 300

5
40

50
) 800 6) 850 2) 100

8
40
) 9) 5) 800

8)
Об. ? Об. ? Об. ? Об. ?
С-до ? С-до ?Питання:

 1. Які помилки можуть виникати при веденні бухгалтерського обліку?

 2. Які існують способи виправлення помилок в бухгалтерському обліку?

 3. Яка особливість виправлення помилок, допущених у звітному та у минулих періодах?

 4. Коли можуть мати місце помилки в облікових регістрах?

Тема 9.Основи бухгалтерської звітності

Завдання 23. Визначення та класифікація звітності підприємства

Мета – засвоїти визначення термінів, що застосовуються при складанні звітності, та з’ясувати класифікаційні ознаки різних видів звітності.

 1. Вивчити Порядок подання фінансової звітності і Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності.

 2. Пов’язати наведені нижче терміни з їх визначенням, поставивши відповідну літеру ліворуч від терміну.

Термін

Визначення


_(1) Звітність

А. Містить показники, необхідні для контролю за роботою цехів, ділянок, змін, бригад за визначений період, а також короткі відомості про виконання плану по випуску та відвантаженню продукції, виконані роботи, надані послуги

_(2) ^ Складання звітів

Б. Фінансова звітність, складена для “сім’ї” корпорації, як єдиної господарської одиниці. Така “сім’я” складається з головної компанії та дочірніх компаній

_(3) ^ Фінансовий стан підприємства

В. Представляє собою призначену для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств і галузей народного господарства систему кількісних та якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського обліку

_(4) Економічність звітності

Г. Завершальний етап облікового процесу

_(5) ^ Бухгалтерська звітність

Д. Містить показники виробничо-фінансової діяльності підприємства

_(6) Статистична звітність

Е. Комплексне поняття, яке характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення та використання ресурсів, фінансову стійкість підприємства, ліквідність балансу

_(7) ^ Оперативна звітність

Є. Система узагальнених і взаємопов’язаних показників про стан та використання основних та оборотних засобів, про джерела формування цих засобів, фінансові результати і напрямки використання прибутку тощо

_(8) ^ Періодична звітність

Ж. Розподіл результатів (прибутку) господарської діяль­ності за звітний період

_(9) Річна звітність

З. Складається за певний період часу (квартал, півріччя, 9 місяців)

_(10) ^ Загальнодер­жавна звітність

К. Містить дані виробничо-господарської діяльності підприємства, які потрібні для аналізу розвитку економіки країни

_(11) ^ Внутрішньо­заводська звітність

Л. Полягає в зниженні витрат на одержання загальної підсумкової інформації

_(12) ^ Консолідована звітність

М. Характеризує всі сторони господарської діяльності та фінансові результати роботи підприємства за рік

_(13) ^ Реформування балансу

Н. Призначена для поточного контролю та управління всередині підприємства на момент здійснення господарських операцій або одразу ж після її завершення


2. Пов’язати наведені нижче види звітності з їх класифікаційними ознаками, поставивши відповідну літеру ліворуч від ознаки.

^ Класифікаційні ознаки

Види

_(1) За видами

А. Поштова, телеграфна

_(2) ^ За періодичністю представлення

Б. Квартальна, за 6 місяців, за 9 місяців, річна

_(3) За значенням в народному господарстві

В. Первинна, зведена

_(4) ^ В залежності від обсягів

Г. Загальнодержавна, внутрішньогосподарська

_(5) За способом відправлення

Д. Бухгалтерська, статистична, оперативна


Питання:

 1. Що таке звітність, які її види та значення?

 2. Яку інформацію можна отримати на підставі бухгалтерської звітності?

 3. За якими ознаками класифікують звітність?

 4. Дати характеристику основних форм річної фінансової звітності. Що є підставою для їх складання?

 5. Хто несе відповідальність за якість і достовірність звітних показників?

^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Законодавчо-нормативні документи

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (зі змінами і доповненнями) від 16.07.99р. № 996-ХІV.

 2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звіт­ності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух коштів”(зі змінами і доповненнями), затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

 12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

 13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

 14. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків (зі змінами та доповненнями), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.

 15. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

 16. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей (зі змінами та доповненнями), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116.

 17. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. №356.

 18. Методичні рекомендації з організації та веденню бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 07.03.2001 р. №49

 19. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. №135


Список літератури
Основна література


 1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КДТЕУ, 2000.

 2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

 3. Васюта-Беркут О.І. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб./ О.І Васюта-Беркут, Г.Ф.Шепітко, Н.О.Ромашевська; За заг. ред. В.Б.Захожая. – К.: МАУП,2001.

 4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч.посібник / Під ред. М.В.Кужельного. 6-те вид. – К.: А.С.К., 2001.

 5. Кужельний М.В., Лінник В.Г.Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001.

 6. Метьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник. – М.: ЮНИТИ. Аудит, 1999.

 7. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Учебник – М.: Финансы и статистика, 1997.

Додаткова література


 1. Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник // Все про бухгалтерський облік. – К., 1999.

 2. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра.2001.

 3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 1997: Пер. з англ./ Наук. ред. к.е.н. С.Ф.Голов. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998.

ЗМІСТ


3

4

4

6

6

8

9

10
10

11

13

15
15
18
21

27

27

30

30

32
37

41
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………………..

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації……………

Завдання 1. Визначення вимог і завдань бухгалтерського обліку…………………

Тема 2.Предмет і метод бухгалтерського обліку………………………………...

Завдання 2. Групування об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві……..

Завдання 3. Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку………………………...

Завдання 4. Характеристика функцій та методу бухгалтерського обліку……..

Тема 3. Бухгалтерський баланс…..………………………………………………..

Завдання 5. Побудова бухгалтерського балансу підприємства й особливості звітних відображень об’єктів бухгалтерського обліку ……………………………..

Завдання 6. Вплив господарських операцій на зміни в балансі………………………

Завдання 7. Взаємозв’язок між балансом і об’єктами бухгалтерського обліку..

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис…………………….

Завдання 8. Розкладання балансу на рахунки, синтетичне групування господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку……...……………….

Завдання 9. Застосування подвійного запису при відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку …………………………………………

Завдання 10. Аналітичне групування господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок аналітичного і синтетичного обліку…..


Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку…………………………………..

Завдання 12. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку……………………….

Тема 6. Облік господарських процесів…………………………………………….

Завдання 12.Облік процесу придбання виробничих запасів………………………….

Завдання 13. Облік процесу виробництва продукції…………………………………..

Завдання 14.Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції……………………………………………………………………………………….

Завдання 15. Класифікація витрат на виробництво продукції…………………….

З

43
46

49

51
51
54

58

58

62

64

64

66

67
авдання 16. Облік процесу реалізації продукції та визначення фінансових результатів від реалізації…………………………………………………………………..


Завдання 17. Облік процесу формування фінансових результатів діяльності підприємства і розподілу прибутку……………………………………….…………….

Завдання 18. Види і сутність облікових оцінок, характеристика методичного прийому калькулювання і його роль у господарській діяльності підприємства………………………………………………………………………………….

Тема 7. Первинне спостереження, документація та інвентаризація…………...

Завдання 19. Методичний прийом документування у системі бухгалтерського обліку……………………………………………………………………………………………

Завдання 20. Методичний прийом інвентаризації у системі бухгалтерського обліку……………………………………………………………………………………………

Тема 8. Форми бухгалтерського обліку…………………………………………….

Завдання 21. Облікові регістри журнальної форми бухгалтерського обліку……….

Завдання 22. Виправлення помилок в облікових регістрах……………………………...

Тема 9. Основи бухгалтерської звітності…………………………………………..

Завдання 23. Визначення та класифікація звітності підприємства…………………

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ………………………………………

Список літератури…………………………………………………………………….

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Облік І звітність у бюджетних установах” денної І заочної...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт...
Методичні рекомендації до підготовки І виконання лабораторних робіт курсантами денної та студентами заочної форм навчання з дисципліни...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення лабораторних І практичних занять...
«Менеджмент»; 030507 «Маркетинг»; 030508 «Фінанси І кредит»; 030509, «Облік І аудит», 100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки...
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів...
Про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Методичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка