Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101
НазваМіністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101
Сторінка1/7
Дата конвертації10.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Млинівський державного технолого-економічний коледж

Щоденник-звіт
Про проходження виробничої технологічної практики студентами I групи 3 курсу спеціальності 5.050202 “Організація виробництва”

Місце проходження практики ________________________________________

__________________________________________________________________

Термін практики з ____________________по ____________________________

Керівники практики від підприємства

__________________________________________________________________

від навчального закладу Полянська Людмила Степанівна

Губиш Роман Арсентійович

Млинів 2013 рік

^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МЛИНІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ЗВІТ-ЩОДЕННИК

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ

^ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.03060101

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”
Студента__________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові
Місце проходження практики:

____________________________

(назва господарства)

Село_______________________

Район______________________

Область____________________
Початок практики “ ” _________________________ 20__ р.

Кінець практики “ ” __________________________ 20__ р.
Звіт-щоденник перевірив викладач __________________________________

Оцінка “ ” __________________ Дата ____________________________
2013 рік

Вступ
Ринкова економіка України не тільки докорінно змінює характер, принципи та процес управління, але й небачено раніше активізує роль людського і психологічного чинників в управлінні, зумовлює енергійний пошук і використання оптимальних шляхів, методів і способів їх активізації як однієї з вирішальних умов підвищення ефективності функціонування організації. Людський фактор став у центрі концепцій і моделей управління самих передових фірм.

Багатоукладність економіки і впровадження в суспільно-економічне життя елементів ринкової економіки зміцнюють та підвищують вимоги до підготовки та кваліфікації працівників усіх сфер управління і бізнесменів різних рівнів.

При підготовці майбутнього керівника з високими діловими і морально-психологічними якостями, значна увага приділена практичній роботі. Її виконання дасть змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам’яті, також проаналізувавши роботу підприємства – перевірити себе.

Метою практики є: закріплення та поглиблення одержаних у процесі теоретичного навчання знань; формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах, необхідних для застосування їх у майбутній виробничій діяльності; формування організаторських здібностей із управлінської діяльності.

Студенти зможуть застосувати на практиці весь механізм економічних дисциплін, починаючи від ознайомлення з організаційною структурою підприємства, випробувати себе в ролі дублера організатора технолога галузі рослинництва (тваринництва, переробних підприємств), економіста-фінансиста.

Практика дозволить студентам глибоко засвоїти технологію економічних дисциплін в умовах ринкового механізму господарювання.

^ Пояснювальна записка
Процес ринкових перетворень в Україні значно вимагає нового економічного мислення, відновлення управлінської діяльності в усіх сферах народного господарства.

А це вимагає від сьогоднішніх студентів не лише високих теоретичних знань, але й практичних навиків з питань управління організаційними, економічними і соціальними процесами.

Для того, щоб відповідати вимогам сучасності потрібно підготувати професіонала, спроможного, спираючись, на накопичені знання і науковий досвід, здійснювати творчу практичну діяльність. Рішення даної проблеми пов’язано з питаннями, що стосуються закріплення теоретичних знань у практичній діяльності. Це дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам’яті.

Звіт-щоденник вміщує матеріал з дисциплін «Організація виробництва», «Планування виробництва», «Економіка підприємства», «Технологія галузі» відповідно до програми затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти 31 травня 2010 року в кількості 324 години, 144 години з яких – самостійне вивчення.

Вивчивши дисципліни, студенти повинні закріпити теоретичний матеріал практичними навичками у питаннях:

- організації управління в господарстві;

- роботи в якості технолога галузі рослинництва (тваринництва, переробних і промислових підрозділів);

- на економічних посадах в господарстві;

- вміння орієнтуватися у ринковому середовищі;

- визначення ефективності організаційної служби управління підприємства;

- впроваджувати інформаційні системи і технології в менеджменті;

- розв’язувати ситуації, пов’язані з управлінням фінансовими ресурсами;

- формуванням системи контролю, відповідальності та етики;

- планово вести господарство;

- розробляти проекти та реалізовувати управлінські та господарські рішення;

- правильно реагувати і діяти в ризикових ситуаціях.

Звіт-щоденник повинен містити аналіз проведеної роботи, відомості про виконання студентом програми практики, висновки, пропозиції, список використаних нормативних документів та літератури. У тексті звіту можуть бути пояснення, результати досліджень, аналізу, контролю, таблиці, схеми тощо. До нього додають зразки документів.

^ Завдання практики і організація її проведення

Мета практики:

- закріплення і поглиблення знань і навичок, одержаних у процесі навчання;

- набуття первинних навичок на посадах: технолога галузі рослинництва; технолога галузі тваринництва, технолога переробних (промислових) підприємств, бухгалтера-економіста виробничого підрозділу, організатора виробництва;

- формування у майбутніх менеджерів практичних навичок використання інформаційних систем у процесі здійснення управлінської діяльності;

- набуття вмінь адміністративного та функціонального управління, мистецтва управління людьми, вирішення управлінських ситуацій, укладання трудових контрактів і угод, комерційних угод;

- контроль виробничої діяльності господарства, організація та проведення зборів, нарад, комерційних переговорів, засідань;

- формування складу персоналу розробки планів розвитку підприємства, стратегічного планування, розробки заходів зміцнення трудової дисципліни у виробничих підрозділах.

Виробнича практика проводиться на сільськогосподарських підприємствах. Безпосереднє керівництво практикою на місці здійснює керівник підприємства або його заступник по питаннях економіки.

Обов’язки керівника практики:

- організувати самостійну роботу студентів відповідно до програми, своєчасно переміщувати студентів за робочими місцями;

- допомагати в зборі матеріалів до звіту;

- створити необхідні умови для поглибленого засвоєння програмного матеріалу;

- перевіряти ведення щоденника з виставленням оцінки, щоденно;

- перевіряти достовірність даних господарства з записаними в звіті-щоденнику;

- забезпечити нормальні побутові умови для студентів-практикантів;

- дати об’єктивну характеристику на практиканта;

- повідомляти навчальний заклад про негативні вчинки практиканта.

На виробничій практиці студенти зобов’язані:

- своєчасно і якісно виконувати завдання, передбачені програмою практики;

- дотримуватись діючого на підприємстві розпорядку дня та техніки безпеки;

- виконувати всі доручення і вказівки керівника практики;

- вивчати нові технології та методи організації виробництва;

- надавати практичну допомогу спеціалістам із впровадження передових форм і методів ведення господарства;

- активно брати участь у громадській роботі;

- регулярно вести звіт-щоденник, підбирати і заповнювати первинні документи, які необхідно додати до звіту в логічній послідовності та взаємозв’язку.

Після закінчення виробничої практики студенти повинні представити звіт-щоденник з додатками в навчальний заклад. Характеристика затверджується гербовою печаткою господарства, в якому студент проходив практику.
^ Орієнтовний розподіл бюджету часуНазва розділу, теми


кількість годин,

всього

з них

самостійна робота

Дата

вико-нання

1

2

3

4

1.Технологічна практика з менеджменту

202

90
1.1.Ознайомлення з с/г підприємством та організацією управління на підприємстві

9

4
1.2.Робота в якості дублера технолога галузі рослинництва

31

14
1.3.Робота в якості дублера технолога галузі тваринництва

31

14
1.4.Робота в якості дублера технолога переробних (промислових) підприємств виробництва

31

14
1.5.Робота в якості дублера бухгалтера-економіста виробничого підрозділу

50

21
1.6.Робота в якості дублера організатора виробництва

52

23
1.6.1.Управління виробництвом с/г підприємства (об’єднання)

12

5
1.6.2.Організація управління на підприємстві

12

5
1.6.3.Менеджмент у системі управління підприємством

14

7
1.6.4.Менеджмент персоналу

14

6
2. Технологічна практика з комп’ютерної техніки (інформаційні системи і технології в менеджменті)

102

45
2.1.Розробка маркетингової програми підприємства

19

9
2.2.Використання бази даних під час прийняття управлінських рішень

22

9
2.3.Виробничий план підприємства

25

11
2.4.Використання редактора презентацій у маркетинговій діяльності

27

12
2.5.Оцінка ризиків та висновки

9

4
3.Оформлення звіту-щоденника проходження практики

18

9
Всього

324

144

Зміст програми практики

1. Технологічна практика з менеджменту

1.1. Ознайомлення з сільськогосподарським підприємством та організацією управління на підприємстві
Ознайомтесь з організаційно-виробничою структурою

Складіть загальну характеристику господарства за такою схемою:

Назва і дата створення ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма організації бізнесу (організаційно-правова форма бізнесу)________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Зона розміщення підприємства, віддаленість від обласного і районного центрів_________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шляхи зв’язку з центрами збуту продукції, базами постачання, їх вплив на

економіку підприємства___________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Схематично зобразіть організаційну структуру підприємства (відділу,

бригади), вкажіть ступінчастість ___________________________________

_______________________________________________________________

Вкажіть дані власників підприємства та керівників: назву навчальних закладів, що закінчили, спеціальність по диплому, розподіл функціональних обов’язків між ними, обґрунтуйте чинники співпідпорядкованості зв’язків у структурі____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Опишіть чинники формування структури управління________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтуйте структуру земельних угідь___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101 iconФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України...
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101 iconУказ президента україни №1085/2010
Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державну інспекцію сільського господарства України, реорганізувавши Міністерство...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент...
Киверига О. Ю., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент...
Мовчун Л. О., викладач вп нубіп україни “Бобровицький коледж економіки та менеджменту
Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент...
Падус Я. М., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101 iconЧастина ІІ до практичних І семінарських занятть для студентів окр...
...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101 icon5. Розв’язати систему рівнянь: Міністерство аграрної політики та...
Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку А(2; -4) паралельно прямій 3х – 2у + 8 = 0
Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101 iconМіністерства аграрної політики та продовольства України Київ “Аграрна...
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101 iconМатеріали, які повинні бути надані студентами після проходження виробничої...
Ої практики, моральні та вольові якості студента, які він проявив під час проходження практики та висновок про успішність чи не успішність...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський державний економіко-технологічний коледж звіт-щоденник про проходження виробничої технологічної практики із спеціальності 03060101 iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни відокремлений підрозділ
Нмц аграрної освіти для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 2010 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка