2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства
Скачати 130.97 Kb.
Назва2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства
Дата конвертації02.07.2013
Розмір130.97 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы


Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Методика викладання біології

Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалаврів
напряму _____6.040102 – біологія _____

(шифр і назва напряму)

спеціальності__ Генетика, фізіологія, біохімія, біологія _

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП___________)

Харків – 2012

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.

(повне найменування вищого навчального закладу)

^ РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: О.В.Тагліна, к.б.н., доцент, доцент кафедри генетики та цитології.
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки
__________________________________________________________________________________________

(шифр і назва напряму)
“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методика викладання біології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 6.040102 – біологія, спеціальності генетика, фізіологія, біохімія, біологія.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є навчання, виховання і розвиток школярів у процесі навчання біології.

^ Міждисциплінарні зв’язки: методика викладання біології має зв’язки майже з всіма біологічними науками, психологією, педагогікою.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
^ Модуль 1. Історія шкільної біологічної освіти

Тема 1 ВСТУП. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. ЗМІСТ І СИСТЕМА ПОБУДОВИ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ.

Тема 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ПРИРОДОЗНАВСТВА .
Модуль 2. Організація навчально-виховного процесу з біології

Тема 3. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ

Тема 4. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ.

Тема 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 3 БІОЛОГІЇ. СИСТЕМА ПОНЯТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема 6. МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
Модуль 3. Індивідуальне і поглиблене вивчання біології.

Тема 7. ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ В МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКОЛАХ. ФАКУЛЬТАТИВНІ КУРСИ ТА ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

^

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання біології» є формування у студентів сучасних уявлень про методику викладання біології, освітні, виховні і розвивальні цілі предмета «Біологія».

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання біології» є пізнання закономірностей викладання біології.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: методику викладання біології

вміти: планувати и проводити уроки з біології
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 2,4 кредиту ECTS.
^ 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

Семі-

нари

лаб

інд

С.

р.

л

п

лаб

С.р.

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Історія шкільної біологічної освіти

Тема 1 ВСТУП. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ.

^ ЗМІСТ І СИСТЕМА ПОБУДОВИ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ.
2

2

1

Тема 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ПРИРОДОЗНАВСТВА
2

2

1

Разом за модулем 1

4

4

2

^ Модуль 2. Організація навчально-виховного процесу з біології

Тема 3. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ
3

3

1

Тема 4. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ.
2

3

1

Тема 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 3 БІОЛОГІЇ. СИСТЕМА ПОНЯТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ
3

3

1

Тема 6. МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
2

2

1

Разом за модулем 2
10

11

4

^ Модуль 3. Індивідуальне і поглиблене вивчання біології.

Тема 7. ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ В МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКОЛАХ.

^ ФАКУЛЬТАТИВНІ КУРСИ ТА ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ
3

3

2

Разом за модулем 3
3

3

2
^

Усього годин

17

18

8^

3. Рекомендована література


 1. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / Под ред. Г. И. Щукиной.— М.: Просвещение, 1984.

 2. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников.— М.: Педагогика, 1984.

 3. Бабанский Ю. К. Проблемы методов обучения в современной школе.— М.: Педагогика, 1980.

 4. Байбара Т. М., Коваль Н. С. Вибір методів вивчення нового матеріалу на уроках природознавства // Почат. шк.— 1990.— № 9.— С. 35—39.

 5. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах.— К.; Веселка, 1998.

 6. Бех Т.Д. Особистісно зоріентоване виховання: Наук.-метод. посібник.— К.: ІЗМН, 1998.

 7. Воздинский Д. И. Межпредметные связи как условие эффективности и профессиональной подготовки будущих учителей.— Минск, 1986.

 8. Гончаренко С. I. Гуманітаризація освіти як першооснова розбудови освітньої системи України // Освіта.— 1994.

 9. Горощенко В. П., Степанов И. А. Методика преподавания природоведе­ния.— М.: Просвещение, 1984.

 10. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении.— М.: Педагогика, 1972.

 11. Державна национальна програма «Освіта» (Україна XXI столігтя).— К.:Райдуга, 1994.— 61 с.

 12. Дидактика средней школы / Под ред. М. Н. Скаткина.— 2-е изд.— М.:Просвещение, 1982.

 13. Дусавицький О, К. Розвивальне навчання: Основні принципи.— Харків, 1996.

 14. Закон України «Про загальну середню освіту» // Почат. шк.— 1999.— № 8.— С. 1—11.

 15. Зверев И.Д. Взаимвая связь учебных предметов.— М.: Знание, 1977.

 16. Картенюк С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник.— К.:Вища шк., 1997.

 17. Кирилова Е. Ю., Левина М. М. Формирование самооценки в учащихся как дидактическое условие дифференцированного обучения,— М.: Просвещение, 1978.

 18. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук 3. О. Основи національного виховання: Концептуальні положення.— К.: Інформ.-вид. центр «Київ», 1993.- Ч. І.

 19. Лернер Й. Я. Проблемное обучение.— М.: Знание, 1974.

 20. Логачевська С. П. Диференціація у звичайному класі.— Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998.

 21. Максимова В. Н. Межпредметные связи в процессе обучения.— М.:Просвещение, 1988.

 22. Онищук В. А. Урок в современной школе: Пособие для учителей.— М.: Просвещение, 1988.

 23. Присяжнюк Н. І. Інтегровані уроки: Метод. рекомендації // Почат. шк.— 1996.— № 8, № 10.

 24. Скаткин М, Н. Совершенствование процесса обучения.— М.: Педагогика, 1971.

 25. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе.— М.: Просвещение, 1979.

 26. Бабанский Ю. К. Проблеми повышения зффективности педагогических исследований.— М.: Просвещение, 1982.

 27. Белый Н., Вельбрехт Д. Методическое обеспечение межпредметных связей // Народное образование.— 1984.— № 10.— С. 51—53.

 28. Верзілін М. М., Корсунська В. М. Загальна методика викладання біологи.— К.: Вища шк., 1980.

 29. Ільченко В. Р. Інтегращя змісту освіти // Рідна школа.— 1993.— № 7.— С. 49—50.

 30. Кожевников В. М. Оптимізація навчальної діяльності школярів // Рідна шк.— 1993.— № 5.— С. 40—42.

 31. Кудрявцева О. М., Кузнецова М. М., Кузнецов П. А. Методика викладання ботаники.— К.: Рад. шк., 1976.

 32. Охремчук Раїса. Поступ освіти: Нові тенденції в освітньо-виховному процесі школи // Почат. шк.— 1998.— № 8.— С. 10—13.

 33. Погрібний А., Алексюк А., Вишневський О. Концептуальні засади демо­кратизації та реформування освіти в Україні.— К.: Школяр, 1997.

 34. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / под ред. И.Н. Пономарвоей. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

 35. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. – М.: Владос, 2000.

15. Інформаційні ресурси

    1. http://tana.ucoz.ru/load/405

    2. http://festival.1september.ru/articles/100583/
 1. ^

  Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

 1. Засоби діагностики успішності навчання


КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

1. Оцінку «відмінно» студент отримує, проявивши такі знання і вміння:

 • комплексно вирішувати поставлені завдання;

 • повністю розкрити зміст матеріалу, поставленого завдання чи проблеми;

 • чітко розуміти зміст і вільно володіти спеціальною термінологією;

 • грамотно ілюструвати відповіді прикладами;

 • послідовно і логічно викладати матеріал;

Допускаються 2-3 неточності у викладанні матеріалу, які не приводять до помилкових висновків та рішень.

Високий рівень практичності, та системності знань з дисципліни.

2. Оцінку «добре» студент отримує проявивши такі знання і вміння:

 • комплексно вирішувати поставлені завдання;

 • правильно розкрити основний зміст матеріалу за умови завдання;

 • точно використовувати термінологію, роботу виконано без грубих помилок, правильно вибрано прийоми роботи.

У відповідях можливі 1-2 неточності у використанні спеціальної термінології, не суттєві висновки, узагальнення, не грубі помилки, які не впливають на конкретний зміст.

Задовільний рівень практичності, повноти та системності знань з дисципліни.

3. Оцінку «задовільно» студент отримує, якщо:

 • зміст питання викладено частково, не завжди послідовно;

 • одержані знання для вирішення практичних завдань використано з труднощами;

 • не ув'язано відповіді з раніше зробленими висновками та суміжними дисциплінами;

 • відповідь неповна, але суть запитання в цілому розкрита;

 • при поясненні термінології є помилки.

4. Оцінку «незадовільно» студент отримує за умови:

основний зміст завдання не розкрито;

допущені грубі помилки в кінцевих висновках;

спеціальною термінологією студент володіє слабо;

Низький рівень системності знань з дисципліни
^ Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зарахованоСхожі:

2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства icon1. Виникнення І основні етапи розвитку економічних знань
«економіка». Знання закономірностей розвитку цієї сфери дає наука — економічна теорія. Розглянемо, як вона виникла, які етапи пройшла...
2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства iconВід 19 березня 2008 р. N 226 Київ
Схвалити Основні напрями державної політики щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом...
2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства iconЗаняття
Основні етапи розвитку тимчасових І постійних зубів. Терміни та ознаки фізіологічного прорізування зубів. Зубо-щелепні аномалії та...
2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства icon...
На тему: «Основні напрями розвитку заготівельно-переробної діяльності в сучасних умовах.»
2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства icon§ Історичні витоки та основні етапи розвитку прокурорського нагляду в Україні
Зазначена функція зберігалася за прокуратурою практично на кожному історичному етапі її розвитку
2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства iconI. Місце порівняльної граматики серед типологічних дисциплін. Основні...
Тема I. Місце порівняльної граматики серед типологічних дисциплін. Основні напрями типологічних досліджень, історія їх розвитку
2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства iconОсновні етапи розвитку філософської думки
Культурне та соціальне значення філософської спадщини для розвитку сучасного українського суспільства
2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства iconРобоча навчальна програма з курсу “ Концепції сучасного природознавства ”
Робоча програма складена проф. Галатюком Ю. М. І затверджена на засіданні кафедри методики викладання фізики та хімії, протокол №1...
2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства iconСемінар №1. Історія розвитку та основні етапи становлення інформаційних технологій

2. основні етапи І напрями розвитку методики природознавства iconЕтапи розвитку психологічної думки
Психологія як наука про душу, основні підходи до розуміння психіки в Стародавньому світі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка