Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія
НазваОрганізація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія
Сторінка1/15
Дата конвертації01.07.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Методичні вказівки

до проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
Відповідно до навчальних планів студентів лікувальних факультетів дисципліна «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» складається з двох модулів, в кожному з яких 60 годин практичних занять. У з'вязку з цим кожен модуль налічує 20 практичних занять по 3 академічні години кожне. З 20 занять одне відводиться під модульний контроль.

Максимална кількість балів за поточну діяльність – 120, тому мксимальна оцінка за кожне заняття - 6 балів. Таким чином, за 19 практичних занять сту-дент отримує 114 балів. Щє 6 балів студент отримує за самостійну позаауди-торну роботу, темою якої може бути: ”Истоія розвитку мікробіології“, ”Морфологія та систематика найпростіших“, або інші питання, які не війшли до практичних занять.

Запропоновані методичні розробки передбачають наступний план прове-дення занять. На початку заняття перевіряється вхідний рівень знань-умінь (перевірка виконання домашнього завдання за еталонами відповідей). Потім шляхом тестового контролю перевіряється засвоєння необхідного теоретичного матеріалу. Розуміння методики проведення дослідів з’ясовується у ході опиту-вання. Після цього студенти приступають до практичних завдань, хід виконан-ня яких контролюється викладачем. Отримані результати фіксуються у прото-колі, проводиться їхній аналіз, робляться висновки, які заносяться до протоко-лу. Для узагальнення та систематизації отриманих теоретичних знань та прак-тичних навичок, студенти виконують навчаючі завдання, отримані результати обговорюються. Заняття завершується підведенням підсумків самостійної та аудиторної роботи студентів, оцінка студента виводиться на підставі результа-тів всіх видів робіт з опрацювання даної теми.

Пропонуємо таку методику оцінювання знань, умінь та практичних нави-чок студетів. Студенти, які виконали менше 50% тестів, або не представили результатів виконання практичних завдань отримують оцінку „2”, тобто 0 балів. Оцінку „3” (2 бали) студенти отримують при виконанні 50-70% тестів та наявності оформленого протоколу роботи, якщо вони не брали участі в усному опитуванні та обговоренні навчаючих завдань, або давали помилкові відповіді. Оцінку „4” (4 бали) студенти отримують при виконанні не менше 70% тестів, наявності оформленого протоколу роботи, якщо вони дають правильну розгор-нуту відповідь на одне з обговорюваних питань. Оцінку „5” (6 балів) студенти отримують при виконанні не менше 80% тестів, безпомилковому виконанні практичних завдань та оформленні їх результатів, а також за умов активної участі у обговоренні теоретичних та практичних питань.
Практична робота № 1
Тема: Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія.
^ Актуальність теми. Бактеріологічні дослідження з діагностики інфекційних хвороб та санітарного контролю навколишнього середовища проводяться у спеціальних науково-практичних установах - мікробіологічних лабораторіях, які функціонують, в тому числі, при клінічних лікарнях та санітарно-епідеміологічних станціях. При роботі у мікробіологічній лабораторії необхідно дотримуватися умов та правил, які гарантують працівникам та оточуючим безпеку від можливого зараження.

Однією з важливих ознак, що використовується для індикації та ідентифі-кації мікроорганізмів, є їх морфологічні особливості. Вони дозволяють в більшості випадків визначити сімейство, до якого відноситься виявлений мікроорганізм, а іноді його рід і, навіть, видову приналежність. Таким чином мікроскопічний метод дослідження дає можливість поставити попередній або, навіть, остаточний діагноз. Для вивчення морфології бактерій застосовуються різні види мікроскопії.

^ Мета (загальна): Познайомитися з обладнанням та режимом роботи бакте-ріологічної лабораторії. Порівняти роботу різних типів мікроскопів.

Конкретні цілі – уміти:

 1. Дотримуватись правил безпеки в бактеріологічній лабораторії.

 2. Характеризувати призначення підрозділів та основного обладнання

бактеріологічної лабораторії.

 1. Пояснювати принцип дії різних видів мікроскопів.

 2. Розраховувати збільшення мікроскопу.

 3. Мікроскопувати готові мазки за допомогою імерсійної системи.

Вихідний рівень знать – умінь:

1. Трактувати основні фізичні характеристики світлових хвиль (кафедра фізики).

2. Пояснювати залежність коефіцієнту заломлення світлових хвиль від оптичних властивостей середовища (кафедра фізики).

3. Будувати схеми ходу променів в оптичних приладах (кафедра фізики).

4. Готувати до роботи світловий мікроскоп, пояснювати призначення окремих елементів його оптичної та механічної системи (кафедра медичної біології).

5. Пояснювати фізичні принципи роботи електронного мікроскопу (кафедра фізики).

^ Для того, щоб ви могли усвідомити чи відповідає вихідний рівень ваших знань – умінь необхідним вимогам, пропонуємо виконати ряд завдань:

Завдання №1. Що означає термін «роздільна здатність»? Яку роздільну здатність має людське око? Як вона змінюється із застосуванням оптичного приладу?

Завдання №2. Схематично зобразити хід променів через об‘єктив та окуляр мікроскопу. Пояснити, яке зображення буде отримано.

Завдання №3. Що відбувається при проходженні світла через середовища з різною оптичною щільністю? Яку властивість повинна мати імерсійна рідина?

^ Завдання №4. Деякі патогенні мікроорганізми, наприклад грибки, що уражують волосся, володіють природною здатністю до люмінесценції. У чому полягає це фізичне явище? Чи можна використовувати люмінесцентний мікроскоп для виявлення мікроорганізмів, які не мають власної люмінесценції?

^ Завдання №5. Чому у світловий мікроскоп принципово не можливо побачити об‘єкт, менший за 0,2 мкм, а електронний мікроскоп дає таку можливість?

Інформацію для поповнення знань – умінь можна знайти у наступних підручниках:

 1. Н.М. Ливенцев. Курс физики для медвузов. М.:Медицина, 1974. С. 435-450

 2. А.Н. Ремизов. Курс физики, электроники и кибернетики для медицинских

институтов. М.:Медицина 1982. С.336-350

 1. Медична і біологічна фізика /Під ред. проф. О.В. Чалого. Київ: Вища школа, 2005. С.520-558

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Побудова біологічного мікроскопу з імерсійним об’єктивом. Порядок роботи з мікроскопом, розрахунок збільшення та роздільної здатності.

 2. Відмінності темнопольної мікроскопії, її призначення.

 3. Принцип фазово-контрасної мікроскопії, необхідне обладнання. Для чого використовується цей метод мікроскопії?

 4. Принцип дії люмінісцентної мікроскопії, для чого використовується люмінісцентна мікроскопія.

 5. Будова електронного мікроскопу і принципи електронної мікроскопії.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

   1. Борисов Л.Б., Смирнова А.М. Микробиология. М.: Медицина , 2005. С. 3-30 .

   2. Воробьев А.А.и др. Микробиология.- М.: Медицина,1998. С. 3-7.

   3. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. /Под ред. Л.Б.Борисова. М.: Медицина, 1984. С. 3-19.

   4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А. Воробьёва.– М.:ООО "Медицинское информационное агенство", 2008 - С.310-316.

   5. Практикум по микробиологии / Под ред. А.И. Нетрусова. М.: Издательский центр "Академия", 2005 – С.24-30, 56-69, 83-93.

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчанням,чому сприяє граф логічної структури теми: ”Обладнання та режим роботи бактеріо-логічної лабораторії”. Мікробіологічний метод дослідження ( додаток №1).

^ Матеріали та обладнання: мікроскоп, імерсійне масло, готові фіксовані препарати мікроорганізмів.

Орієнтовна основа дії при виконанні практичної роботи

1. Оглянути підрозділи мікробіологічної лабораторії, які існують на кафедрі (ознайомлення може бути також за допомогою таблиць або відеофрагментів), звернути увагу на наявне устаткування, з‘ясувати його призначення. Уважно оглянути робоче місці лаборанта-мікробіолога, роздивитися найбільш використовувані інструменти та лабораторний посуд.

У протоколі відмітити підрозділи бактеріологічної лабораторії, основне обладнання, вказати призначення.

2. Ретельно вивчити правила техніки безпеки при роботі у мікробіологічній лабораторії за наведеною інструкцією

^ Техніка безпеки у бактеріологічній лабораторії:

а) забороненопалити, приймати їжу.

б) робоче місце повинно бути чистим. Особисті речі зберігати в спеціальних місцях.

в) в разі потрапляння зараженого матеріалу на стіл, підлогу та ін. ці місця обробити дезинфікуючим розчином.

г) реєстрація, зберігання, нагляд та знищення патологічних мікробів повинно бути зроблено за спеціальною інструкцією.

д) по закінченню роботи необхідно старанно вимити руки, а при необхідності обробити дезинфікуючим розчином.

Зіставити вивчені правила із своїми спостереженнями під час виконання попереднього завдання. У протокол записати основні чинники небезпеки, що мають місце у бактеріологічній лабораторії.

3. Ознайомитися з основними видами мікроскопії:

а) темнопольна мікроскопія заснована на явищі дефракції світла при вели-кому боковому освітленні виважених в рідині найдрібніших частинок. Це досягається за допомогою параболоїд або кардіоїд – конденсатора.

б) фазово - контрастна мікроскопія заснована на перетворенні змін по фазі, які виникають при проходженні світової хвилі через фазові (прозорі) об’єкти, в зміні по амплітуді які видимі оком. Позитивним фазовим контрастом нази-вають темне забарвлення об’єктів в світлому полі зору, негативним фазовим контрастом – світле забарвлення об’єкту на темному фоні. Для фазово-контрасної мікроскопії використовують звичайні мікроскопи і фазово – контрастні пристрої КФ-1 або КФ-4.

в) люмінесцентна (флюорисцентна) мікроскопія основана на явищі фотолюмі-несценції.
(Futen-світло). Люмінесцентне випромінювання речовин виникає після дії на них якихось джерел енергії: світла, електричних променів, іонізуючого випромінювання, фотолюмінісценція - люмінісцюючого об’єкту під впливом світла.

Первинна люмінісценція – без пофарбування об’єктів, вторинна – (наведено) після фарбування препаратів спеціальними фарбами флюорохромами. Переважно - можливо виявлення живих бактерій в невеликих кількостях.

г) електронна мікроскопія дозволяє виявити об’єкти, розміри яких лежать за межами роздільної можливості світлового мікроскопа (0,2 мкм). Електронний мікроскоп використовується для вивчення вірусів, макромолеку-лярних структур і інших субмікроскопічних об’єктів. Світлові промені в таких мікроскопах замінюють потоком електронів, які мають прискорення, довжину хвилі біля 0,005 нм., тобто в 1000000 разів коротше довжини хвилі видимого світла. Окрім цього використовують скануючі електронні мікро-скопи які дозволяють рельєфно зображати поверхні об’єкту.

Відмітити у протоколі основні види мікроскопії та вказати фізичні принципи, на яких вони базуються.

4. Розглянути під мікроскопом готові фіксовані препарати мікроорганізмів.

Мікроскопія мазків за допомогою імерсійної системи : на підготовлений мазок наноситься крапля імерсійного масла, який ставиться на предметний столик, після чого повернути револьвер до відмітки імерсійного об’єктиву *90, потім опускати тубус мікроскопа до поглиблення об’єкту в краплю масла; встано-вити орієнтировочний фокус при допомозі макрогвинта; провести завершу-юче фокусування предмета макрогвинтом, повертаючи його в межах тільки одного оберту. Не припускаючи сплющення об’єктиву з препаратом, так як це може визвати пошкодження препарату або фронтальної лінзи. Після закінчення роботи з мікроскопом спеціальною ганчіркою протерти масло з імерсійного об’єктиву і привести револьвер на малий сухий об’єктив *8.

Записати до протоколу етапи мікроскопії при використанні мікроскопу з імер-сійною системою.

^ Після ознайомлення з теоретичними питаннями і ході проведення експерименту вам пропонується виконати наступні навчальні завдання:

 1. У навчальній лабораторії при дослідженні суспензії калу хворого черевним тифом студент розлив патологічний матеріал на лабораторному столі. Що необхідно зробити, щоб виправити цю недбалість?

 2. Вивчити морфологію бактерій, пофарбованих мазків використовують імерсійну систему світлового мікроскопу. За якою ознакою можна відрізнити імерсійні об’єкти?

 3. Студент одержав завдання вивчити морфологію бактерії у пофарбованому мазку. Для цього він помістив препарат на предметний столик мікроскопу, вибравши об’єкти зі збільшенням *40. Освітивши поле зору, знайшов забарвлення, встановив чіткість мікрогвинтом і пересунув кілька колів, зробив висновок, що розгледіти мікропрепарат майже неможливо. В чому помилився студент? Чому йому не вдалося детально розгледіти форму мікроорганізмів в препараті?


Додаток 2

^ Зразок протоколу

до практичного заняття № 1
Тема: Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія.
Завдання № 1. Організація бактеріологічної лабораторії.
а). основні підрозділи бактеріологічної лабораторії:

1.________________________________________

2._______________________________________

3._______________________________________

4._______________________________________

5.________________________________________

6.________________________________________
б) обладнання бактеріологічної лабораторії та його призначення:

 1. _______________________________________

 2. ________________________________________

 3. ________________________________________

 4. ________________________________________

 5. ________________________________________

 6. _________________________________________


Завдання № 2. Техніка безпеки у мікробіологічній лабораторії

Основні небезпечні чинники при виконання мікробіологічних досліджень:

А.________________________________________

Б.________________________________________

В.________________________________________

Г.________________________________________
Завдання № 3. Види мікроскопії

А.________________________________________

Б.________________________________________

В.________________________________________

Г.________________________________________

Завдання № 4. Порядок мікроскопії готових фіксованих препаратів:

А._______________________________________

Б.________________________________________

В.________________________________________

Г.________________________________________

Д.________________________________________

Е._________________________________________

Дата__________ ________________Підпис викладача

Додаток № 1

^ Граф логічної структури теми:

Обладнання та режим роботи в бактеріологічній лабораторії.

Мікроскопічні методи дослідження”
Тема: Обладнання та режим роботи в бактеріологічній лабораторії. Мікроскопічний метод дослідження

Бактеріологічна лабораторія

Мікроскопічні методи дослід-ження

Світова мікроскопія

Основні підрозділи

Робоче місце бактеріолога

Регістратура

Препараторська

Стерилізаційна

Віварій

Приміщення для серологічних досліджень
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія iconОрганізація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи...
Дисципліна: «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень»
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія icon3. Облаштування навчальної лабораторії
Лабораторія добре освітлена, використовують штучне та природне освітлення. Для робочого освітлення в лабораторії використовують освітлення...
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія iconТема 1 «Організація виробництва принципи, типи»
Операційна діяльність підприємства. Організація операційної діяльності. Організація як функція управління. Організація виробничого...
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія iconБернард Халперн є імунолог І алерголог народився Tarnoruda ( України...
Нансі, а потім у Парижі в 1928. Він працює паралельно в лабораторії професора Gautrelet експериментальної біології, медичний факультет...
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія iconСкладні методи фарбування. Мікроскопія виготовлених препаратів
Дисципліна: «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень»
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія iconБактеріологічний метод дослідження. Будова мікроскопа. Робота з імерсійною...
Дисципліна: «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень»
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія iconВиготовлення препаратів з патологічного матеріалу. Виготовлення нативних...
Дисципліна: «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень»
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія icon1. Визначення поняття “організація”. “
Визначення поняття “організація”.“Організація це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети...
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія iconРозвиток слухового сприймання І формування вимови. Литовченко С. В
Жук В. В., ст наук співр лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки напн україни керівник творчої групи
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія iconО. В. Стрілець Мистецтво вишивки українського рушника
Л. А. Онищук, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки апн україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка