Навчально-методичний посібник
НазваНавчально-методичний посібник
Сторінка1/16
Дата конвертації20.06.2013
Розмір2.37 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Біологія > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

з курсу «СОЦІОЕКОЛОГІЯ»

для студентів

вищих педагогічних навчальних закладів

ГЛУХІВ - 2011

УДК

ББК

Друкується відповідно до рішення вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол № від 20 р. )


Навчально-методичний посібник з курсу «Соціоекологія» (для студентів біологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів). – Глухів: РВВ ГДПУ, 20 . - с.

Укладач: Хроленко М.В., кандидат пед. наук, старший викладач Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Рецензенти:

Коренева І.М., кандидат пед. наук, доцент, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка).

Гулакова І.М., вчитель біології I категорії (Глухівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 6).

У навчальному посібнику викладені теоретичні засади соціальної екології, розглядаються проблеми історії становлення даної галузі наукового знання та суспільна необхідність її формування, історія взаємодії суспільства та природи, розкриваються причини виникнення сучасної глобальної екологічної кризи та окреслюються стратегічні напрямки й засоби її подолання. У посібнику висвітлено методологічні засади соціоекології, основні напрямки та джерела сталого розвитку.

^ Посібник призначений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, вчителів біології, учнів старших класів, які вивчають біологію на профільному рівні.

Хроленко М.В., 201 р.

РВВ ГНПУ ім.. О. Довженка, 201 р.

Зміст

Передмова…………………………………………………………………………5

Програма вивчення дисципліни………………………………………………….6

Оцінювання……………………………………………………………………....12

Тема 1. Виникнення і розвиток соціальної екології………………….……14

 1. Причини виникнення соціоекології та необхідність розповсюдження соціоекологічних знань..........................................14

 2. Соціальна екологія як наука……………………………………….26

 3. Методи соціоекології………………………………………………34

 4. Закони соціальної екології…………………………………............38

Питання до самоконтролю………………………………………………………41

Тестові завдання…………………………………………………………………42

Тема 2. Взаємодія суспільства та природи в їх історичному розвитку….44

 1. Підходи до періодизації етапів взаємодії суспільства та природи…………………………………………………………………..45

 2. Параметри аналізу історичної взаємодії суспільства та природи......................................................................................................47

 3. ^ Характеристика основних етапів розвитку глобальної соціоекосистеми………………………………………………………...49

Питання до самоконтролю………………………………………………………57

Тестові завдання…………………………………………………………………58

Тема 3. Людина з точки зору соціальної екології…………………………..59

 1. Середовище існування людини………………………………….…60

 2. Людина з точки зору законів еволюції……………………………64

 3. Екологічні ніші людини: збиральництво та мисливство, землеробство та скотарство, сучасна екологічна ніша…………….67

 4. Чисельність людства: динаміка зміна чисельності людства та населення України, її причини, наслідки……………………………….70

 5. Сучасний антропогенез і якість життя людей (здоров’я, вихованість, талановитість).................................................................74

Питання до самоконтролю………………………………………………………78

Тестові завдання…………………………………………………………………79

Тема 4. Антропогенна деградація біосфери…………………………………80

 1. Науково-технічний прогрес та проблеми екології……………….80

 2. Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу………………………………………………………………….84

 3. Форми та механізми деградації біосфери, роль промислового та сільськогосподарського виробництва…………………………………87

 4. ^ Живі організми в умовах антропогенного стресу. Трансформація та деградація біоти земної кулі………………………………………..95

Питання до самоконтролю………………………………………………………98

Тестові завдання…………………………………………………………………99

Тема 5. Міські екосистеми…………………………………………………...100

 1. Інфраструктура міст…………………………………………..101

 2. Міські споруди, будівельні матеріали і водозабезпечення...….104

 3. Енергетичні системи міст………………………………………..105

 4. Екологія міського транспорту…………………………………...106

 5. Екологічне середовище в містах. Мезо- та мікроклімат……...107

 6. Людина в міському середовищі. Медична екологія……………....109

 7. Рослини і тварини в місті……………………………………………...112

 8. Утилізація та знешкодження відходів. Очисні споруди…...….113

 9. Міста майбутнього……………………………………………...116

Питання до самоконтролю……………………………………………………118

Тестові завдання……………………………………………………………….119

Тема 6. Проблеми оптимізації та гармонізації системи «суспільство – природа»………………………………………………………………………..120

  1. Поняття «оптимізації» та «гармонізації» у взаємодії людини та природи……………………………………………………..……121

  2. Еколого-економічні та етичні принципи гармонійної взаємодії людини та природи...........................................................................126

  3. Сучасні моделі гармонійного співіснування людського суспільства і біосфери………………………………………..……129

  4. Формування екологічної культури як основи неруйнівної поведінки людини в біосфері…………………………………….…134

Питання до самоконтролю…………………………………………………….140
Питання до підсумкового контролю (заліку)……………………………...…140

Словник термінів і понять……………………………………………………..141

Список використаної та рекомендованої літератури………………………...148


Передмова

Широке розповсюдження у суспільстві нашої держави тотального екологічного та етичного нігілізму, неконтрольоване втручання у природні процеси, дедалі більше забруднення біосфери, виснаження майже всіх видів природних ресурсів призвели до розвитку глобальної екологічної кризи. Сучасні тенденції економічного, науково-технічного та соціального розвитку суспільства дозволяють стверджувати, що основною причиною існуючої кризи є невміння людей гармонізувати свої взаємини з природою та домінування антропоцентричної екологічної свідомості. Тобто екологічна криза – це, передусім криза світоглядна, філософсько-ідеологічна. Тому для виходу із неї потрібні нова філософія життя, висока екологічна культура та свідомість.

Потрібно зазначити, що у плані формування екологічно свідомої особистості велика роль належить учителю, який, маючи певну теоретичну, методичну та методологічну підготовку, з огляду на повсякденну практику спілкування з тими, кому передає свої знання, стає тією суспільною силою, що спроможна вплинути на ситуацію. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання підготовки компетентних учителів біології та практичних психологів для закладів освіти, які б мали високу екологічну свідомість, нове екологічне мислення, вільно орієнтувалися у різних екологічних напрямках науки, розумілися на економічних, соціальних, правових аспектах взаємодії суспільства та природи, усвідомлювали різноманітність впливу природних і соціальних факторів на людину і обсяги впливу соціуму на природу. Саме курс «Соціоекологія» дозволяє розглянути ці аспекти.

Навчальний курс «Соціоекологія» належить до нормативної частини циклу дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки освітньо-професійної програми вищої освіти за напрямком підготовки Біологія*.

Посібник «Соціоекологія» містить програму вивчення дисципліни, загальну характеристику навчальної дисципліни, зміст лекційного курсу, оцінювання в балах, словник термінів і понять, список використаної та рекомендованої літератури, питання для самоконтролю, підсумкового контролю, тестові питання та інформаційний матеріал 6 тем.

Кожна тема має наступну структуру:

 • номер і назва теми (відповідно до програми вивчення дисципліни);

 • питання теми та основні терміни;

 • інформаційний матеріал (подається інформація з поясненнями, малюнками, таблицями);

 • узагальнення (питання для самоконтролю та тестові питання).

Посібник розрахований на студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Він буде корисний викладачам, вчителям та учням загальноосвітніх шкіл різного типу.
^ Програма вивчення дисципліни
Пояснювальна записка

Вивчення курсу «Соціальна екологія» дає можливість зрозуміти фундаментальні причини суперечності між суспільством і природою, що породили сучасну екологічну кризу та можливості її подолання. В ході навчання студенти не лише здобувають теоретичні знання аналізу можливих екологічних наслідків прийняття тих чи інших управлінських рішень. У них формується теоретичний рівень соціально-екологічної свідомості, соціально-екологічна культура, почуття глобальної відповідальності за кожну конкретну дію.

Отже, основною метою курсу «Соціоекологія» є екологічна освіта студентів, що передбачає формування розуміння причинної взаємозумовленості природних процесів і господарської діяльності, уміння об’єктивно оцінювати вплив на природне середовище кожної дії людини, уміння узгоджувати ці дії з вимогами природоохоронних положень.

Завдання курсу «Соціоекологія»:

 1. оволодіння студентами соціоекологічними поняттями, закономірностями, фактами;

 2. оволодіння студентами нормами екологічно грамотної поведінки в довкіллі;

 3. ознайомлення студентів з екологічним правом;

 4. ознайомлення студентів із засадами екологічної культури в єдності її теоретичних та практичних вимірів;

 5. формування в студентів уміння правильно орієнтуватися серед екологічних проблем та займати в потрібних випадках мотивовану громадянську позицію;

 6. формування в студентів свідомості екоцентричного типу;

 7. виховання шанобливого ставлення до природи.

Курс «Соціоекологія» тісно пов’язаний з циклом природничих і соціальних дисциплін: філософією, історією, соціологією, екологією, валеологією, зоологією, ботанікою, анатомією та фізіологією людини тощо. Тому, щоб забезпечити міждисциплінарний підхід та наступність у засвоєнні студентами соціоекологічних знань, слід передбачити вивчення курсу не раніше VII навчального семестру, оскільки в сферу соціоекологічного знання входить не тільки класичне біологічне ядро, але і соціальні, філософські, економічні та етичні проблеми, про які студенти отримують уявлення протягом попередніх семестрів.

^ Опис навчальної дисципліни

«Соціоекологія»

Характеристика дисципліни

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Академічний календар, види занять

Кількість кредитів ЕСТS 1,5

Модулів 1

Змістовних модулів – 1
Загальний обсяг дисципліни – 54 год.
Аудиторних години на тиждень – 2

Галузь знань 0301 – Соціально-політичні науки;

Напрям підготовки 6.030103 – Практична психологія;
Галузь знань 0401 – Природничі науки;

Напрям підготовки 7.040102 Біологія*

ОКР– бакалавр, спеціаліст


Статус дисципліни нормативна.

Курс 1/5

Семестр – 2/9

Всього годин: 54

лекцій – 12

лабораторних – 0

практичних –14

СРС – 14

ІРС– 14
Види підсумкового контролю:

залік^ Зміст курсу


№ теми

Назва теми

Короткий зміст теми

К-ть год.

Література

1

Виникнення і розвиток соціальної екології.

Предмет, методи і завдання соціальної екології. Причини, що зумовили виникнення соціоекології. Етапи розвитку соціоекології. Методи та завдання соціальної екології. Закони соціальної екології.

2

1.Білявський Г.О. Основи екології: підручник / Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. – [3-тє вид.] – К.: Либідь, 2006. – С.254-260.

2.Горелов А.А. Социальная экология / Горелов А.А. - М.: Московский Лицей, 2002.- С.6-21.

3.Залеський І.І. Екологія людини: підручник / І.І. Залеський, М.О. Клименко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – С. 7-14.

4. Салтовський О.І. Основи соціальної екології: навчальний посібник / Салтовський О.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 6-36.

2

Взаємовідносини суспільства та природи в їх історичному розвитку.

Підходи щодо періодизації історичних етапів взаємодії суспільства та природи. Характеристика основних етапів розвитку глобальної соціоекосистеми.

2

1.Білявський Г.О. Основи екології: підручник / Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. – [3-тє вид.] – К.: Либідь, 2006. – С.6-10.

2.Гончаренко М.С. Екологія людини: навчальний посібник / М.С. Гончаренко, Ю.Д. Бойчук; за ред. Н.В. Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – С. 33-49.

3.Запольський А.К. Основи екології: підручник / А.К. Запольський, А.І. Салюк; за ред. К.М. Ситника. – [4-те вид.] – К.: Вища шк., 2010. – С.11-15.

4.Назарук М.М. Основи екології та соціоекології: навчальний посібник / Назарук М.М. - Львів: Афіша, 2000.- С.10-19.

5.Салтовський О.І. Основи соціальної екології: навчальний посібник / Салтовський О.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – с. 48-61.

3

Людина з точки зору соціальної екології.

Людина з точки зору законів еволюції. Екологічні ніші людини. Чисельність людства.

Сучасний антропогенез і якість людей. Потреби людей.


2

1.Акимова Т.А. Экология: учебник для вузов / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. - М.: ЮНИТИ, 1998.- С.25-43.

2.Гончаренко М.С. Екологія людини: навчальний посібник / М.С. Гончаренко, Ю.Д. Бойчук; за ред. Н.В. Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – С. 70-80.

3.Залеський І.І. Екологія людини: підручник / І.І. Залеський, М.О. Клименко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – с. 7-12.

4. Малофеев В.И. Социальная экология: учебное пособие / Малофеев В.И.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003.- С. 45-56..

4

Антропогенна деградація біосфери

Науково-технічний прогрес і проблеми екології.

Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу.

Форми та механізми деградації біосфери, роль промислового та сільськогосподарського виробництва: забруднення атмосфери, забруднення ґрунту, забруднення світового океану та континентальних вод. Живі організми в умовах антропогенного стресу. Трансформація і деградація біоти земної кулі.

2

1.Злобін Ю.А. Загальна екологія: навчальний посібник / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2003.- С.74-98.

2.Мельник Л.Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник / Л.Г. Мельник, М.К. Шапочка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – С.126-156.

3.Назарук М.М. Основи екології та соціоекології: навчальний посібник / Назарук М.М. - Львів: Афіша, 2000.- С. 99-163.

4.Основи соціоекології: навчальний посібник / [Г.О. Бачинський, Н.В. Беренда, В.Д. Бондаренко та ін.]; за ред. Г.О. Бачинського. - К.: Вища школа, 1995.- с. 121-146.

5.Кучерявий В.П. Екологія / Кучерявий В.П. - Львів: Світ, 2000. – С. 234-287.

5

Міські екосистеми

Інфраструктура міст.

Міські споруди; будівельні матеріали і водозабезпечення.

Енергетичні системи міст.

Екологія міського транспорту.

Екологічне середовище в містах: мезо- та мікроклімат; рослини і тварини в місті.

Людина в міському середовищі; медична екологія.2

1.Акимова Т.А. Экология: учебник для вузов / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. - М.: ЮНИТИ, 1998.- С.98-134.

2. Запольський А.К. Основи екології: підручник / А.К. Запольський, А.І. Салюк; за ред. К.М. Ситника. – [4-те вид.] – К.: Вища шк., 2010. – С.320-326.

3. Малофеев В.И. Социальная экология: учебное пособие / Малофеев В.И.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003.- С. 124-145.

4.Мельник Л.Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник / Л.Г. Мельник, М.К. Шапочка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 126-132.

6

Проблеми оптимізації та гармонізації системи «суспільство – природа»

Поняття «гармонізації» та «оптимізації» у взаємодії людини та природи.

Еколого-економічні та етичні принципи гармонійної взаємодії людини та природи.

Сучасні моделі гармонійного співіснування людського суспільства і біосфери.

Формування екологічної культури як основи неруйнівної поведінки людини в біосфері

2

1.Білявський Г.О. Основи екології: підручник / Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. – [3-тє вид.] – К.: Либідь, 2006. – С.387-404.

2.Гончаренко М.С. Екологія людини: навчальний посібник / М.С. Гончаренко, Ю.Д. Бойчук; за ред. Н.В. Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – С. 353-376.

3.Запольський А.К. Основи екології: підручник / А.К. Запольський, А.І. Салюк; за ред. К.М. Ситника. – [4-те вид.] – К.: Вища шк., 2010. – С.357-375.

4.Мельник Л.Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник / Л.Г. Мельник, М.К. Шапочка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 708-742.
Всього
12

Оцінювання

Вивчення курсу «Соціоекологія» здійснюється за кредитно-модульною системою навчання, що передбачає переважання самостійної роботи студентів над аудиторними заняттями (під керівництвом викладача), вивчення матеріалу тематичними блоками, і набирання рейтингу в процесі виконання завдань, передбачених робочою програмою курсу «Соціальна екологія». На вивчення названого вище курсу відведено програмою один кредит, тобто 54 години, з них 26 аудиторних (12 годин лекцій, 14 годин практичних занять) і 28 годин самостійної роботи (14 годин ІРС, 14 годин СРС).

Для успішного виконання навчального плану і отримання заліку із «Соціоекології» необхідно набрати від 60 до 100 балів.
Критерії оцінювання різних видів робіт, що передбачені програмою:
Вид роботи

Максимальна кількість балів

1.

Відповідь на практичному занятті

оцінка відмінно –4 бали

оцінка добре –3 бали

оцінка задовільно –2 бали

оцінка незадовільно-0 балів

2.

Написання тестових завдань

оцінка відмінно –5 балів

оцінка добре –4 бали

оцінка задовільно –3 балів

оцінка незадовільно-0 балів

3.

Виконання самостійної роботи

оцінка відмінно –1 бал

оцінка добре –0,5 балів

оцінка задовільно –0,2 бали

оцінка незадовільно-0 балів

4.

Виконання індивідуальної роботи

оцінка відмінно – 8 балів

оцінка добре –5 балів

оцінка задовільно –2 бали

оцінка незадовільно-0 балів

5.

Написання підсумкової контрольної модульної роботи

оцінка відмінно –15 балів

оцінка добре –10 балів

оцінка задовільно –5 балів

оцінка незадовільно-0 балів

7.

Відвідування занять

1 бал за відвідування одного заняття
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник з дисципліни
Навчально-методичний посібник розглянуто та рекомендовано до видання Методичною радою економічного факультету нлту україни
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів
Навчально-методичний посібник обговорений І затверджений на засіданні кафедри вищої математики дуікт
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Затверджено вченою радою Дондуу
Фінансовий аналіз: навчально-методичний посібник / В. М. Дегтярьова, К. Ю. Мамченко. – Донецьк: Дондуу, 2011. – с
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів внз / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для вивчання дисципліни «Механізм економічної політики»
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Механізм економічної політики» слухачами магістратури «Державне управління» всіх...
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних...
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з логіки для студентів I курсу денних факультетів...
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Чернігів 2011
Організація педагогічної практики студентів ІV і V курсів. Навчально-методичний посібник для студентів ІV-V курсів Інституту історії,...
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка