2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями
Скачати 297.41 Kb.
Назва2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями
Сторінка1/3
Дата конвертації25.06.2013
Розмір297.41 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
  1   2   3
1.Засновником генетичного ґрунтознавства є:

М.М. Сибірцев;

К.К. Гедройць;

В.В. Докучаєв;

В.Р. Вільямс;

О.Н. Соколовський.

2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями:

родючістю, обмеженістю у просторі, незамінністю, непереміщаємістю;

різноманітністю, обмеженістю у просторі, родючістю, незамінністю;

розораністю, обмеженістю у просторі , родючістю, незамінністю.

3.Факторами й умовами ґрунтотворення є:

вода, повітря, відсутність шкідливих для рослин речовин, ґрунтотворні породи, рослинний і тваринний світ;

клімат, рослинний і тваринний світ, ґрунтотворні породи, рельєф, вік;

клімат, відсутність шкідливих для рослин речовин, ґрунтотворні породи, вода, повітря.

^ 4.Чим відрізняється ґрунт від геологічної породи?

Забарвленням.

Гранулометричним складом.

Родючістю.

Реакцією середовища.

Сольовим складом.

^ 5.Наукою, що вивчає ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва, є:

меліоративне ґрунтознавство;

генетичне ґрунтознавство;

агрономічне ґрунтознавство;

екологічне ґрунтознавство.

^ 6. Відклади, що утворюються внаслідок геологічної роботи річкової води в заплаві річки, називають:

колювіальними;

делювіальними;

пролювіальними;

елювіальними;

алювіальними.

^ 7. Механічне дроблення і зміна хімічного складу ґрунтотворних порід в результаті життєдіяльності живих організмів називається:

фізичне вивітрювання;

хімічне вивітрювання;

біологічне поглинання;

біологічне вивітрювання;

біологічна продуктивність.

^ 8. Продукти геологічної діяльності тимчасових потоків атмосферної води називаються:

колювіальними;

делювіальними;

пролювіальними;

алювіальними;

елювіальними.

^ 9.Назвіть найпоширенішу в Україні материнську породу:

леси та лесоподібні суглинки;

флювіогляціальні відклади;

сучасні та давньоалювіальні відклади;

морена.

^ 10. Сукупність часточок твердої фази ґрунту з діаметром менше 0,01 мм називається:

глина;

суглинок;

фізичний пісок;

фізична глина;

мул.

^ 11. Сукупність часточок твердої фази ґрунту з діаметром понад 0,01 мм називається:

глина;

суглинок;

фізичний пісок;

фізична глина;

мул.

12. Ґрунти, які виявляють значний опір під час обробітку, глинисті або суглинкові за гранулометричним складом, називаються:

легкими;

важкими;

теплими;

вологими;

сухими.

13. Ґрунти, які виявляють слабкий опір засобам обробітку (піщані, супіщані), називаються:

легкими;

важкими;

теплими;

вологими;

сухими.

^ 14. Продукти руйнування (вивітрювання) корінних гірських порід, які залишаються на місці свого утворення, називаються:

колювіальними;

делювіальними;

пролювіальними;

алювіальними;

елювіальнимими.

^ 15. Осадові породи, що утворилися завдяки геологічній дії вітру, називаються:

колювіальними;

делювіальними;

пролювіальними;

еоловими;

елювіальними.

^ 16. Частина долини річки, що періодично затоплюється водою під час повені, називається:

терасою;

заплавою;

старицею;

боровою терасою;

берегом.

^ 17. Верхні шари літосфери, змінені під впливом фізичного, хімічного та біологічного вивітрювання, називаються:

педосферою;

біосферою;

корою вивітрювання;

грунтом.

^ 18. Пухка, пилувата, карбонатна суглинкова ґрунтотворна порода палевого кольору називається:

елювієм;

делювієм;

лесом;

мореною;

алювієм.

^ 19.Породи, які утворилися в результаті дії льодовиків, називаються:

елювієм;

делювієм;

лесом;

мореною;

алювієм.

20. З хімічної точки зору до складу гумусу входять:

кальцій, первинні продукти розкладу органічних решток, детрит, власне гумусові речовини;

свіжі і відмерлі нерозкладені органічні рештки, первинні продукти розкладу органічних решток, детрит, власне гумусові речовини;

вуглець, кисень, водень, азот.

^ 21. Найбільше у складі гумусу з хімічної точки зору:

кальцію;

вуглецю;

кисню;

азоту;

водню.

22. Найвищим умістом гумусу характеризуються ґрунти:

дерново-підзолисті;

сірі лісові;

чорноземи типові;

чорноземи звичайні;

каштанові;

чорноземи південні.

^ 23. Найнижчим умістом гумусу характеризуються ґрунти:

сірі лісові;

дерново-підзолисті;

чорноземи типові;

чорноземи звичайні;

каштанові;

чорноземи південні.

^ 24. Факторами гумусонакопичення є:

оптимальні природно-кліматичні умови, гранулометричний і мінералогічний склад ґрунту, наявність полівалентних катіонів (кальцію);

структурний стан ґрунту, гранулометричний і мінералогічний склад ґрунту, наявність полівалентних катіонів (кальцію);

глибина залягання ґрунтових вод, структурний стан ґрунту, гранулометричний і мінералогічний склад ґрунту.

^ 25. Більш високим умістом гумусу (за однакового гранулометричного складу) характеризується:

сірозем;

сірі лісові;

чорнозем південний;

чорнозем типовий;

чорнозем звичайний.

^ 26. Процес розкладу органічних решток до вуглекислоти, води та простих солей називається:

гуміфікацією;

гуміфіксацією;

мінералізацією;

конденсацією.

^ 27. Вміст азоту в гумусі становить, %:

3-5;

15-20;

32-39;

52-69;

78-85.

28. В якому ценозі надходження органічної маси до ґрунту найвище?

У лісі під широколистими деревами.

У лісі під хвойними деревами.

Під просапними культурами.

На природному лузі.

Під культурами суцільного посіву.

^ 29.Перехід ґрунтових колоїдів зі стану золю у стан гелю під впливом розчинів електролітів називається:

електролітна коагуляція;

взаємна коагуляція;

термічна коагуляція;

гідрофобна коагуляція;

гідрофільна коагуляція.

^ 30. Здатність ґрунту затримувати ті чи інші речовини із навколишнього середовища називається:

вологоємність;

адгезія;

вбирна здатність;

когезія;

адсорбція.

^ 31. Загальна кількість катіонів, які утримуються у ґрунті і здатні до заміщення на інші катіони, виражена у мг-екв/100 г ґрунту, називається:

вбирна здатність;

ємність обміну катіонів;

обмінне вбирання;

біологічне вбирання;

фізичне вбирання.

^ 32. Здатність ґрунту механічно затримувати тверді часточки із суспензій та колоїдних розчинів, що фільтруються через ґрунт, називається:

обмінним вбиранням;

фізичним вбиранням;

біологічним вбиранням;

механічним вбиранням;

хімічним вбиранням.

33. Здатність ґрунту вбирати і утримувати різні катіони чи аніони з розчинів, виділяючи при цьому в розчин еквівалентні кількості катіонів чи аніонів іншого роду (виражається в мг-екв/100 г ґрунту), називається:

фізико-хімічним вбиранням;

фізичним вбиранням;

біологічним вбиранням;

механічним вбиранням;

хімічним вбиранням.

^ 34. Катіони, що утримуються в колоїдному комплексі і здатні обмінюватися на інші катіони, які трапляються у ґрунтовому розчині, називаються:

обмінні катіони;

необмінні катіони;

іони;

лужноземельні катіони.

^ 35. Здатність ґрунту як пористого тіла затримувати тверді часточки, які можуть потрапляти у ґрунт разом із водою, що фільтрується крізь нього, називається:

хімічним вбиранням;

фізичним вбиранням;

біологічним вбиранням;

механічним вбиранням;

обмінним вбиранням.

^ 36. Здатність ґрунту вбирати і утримувати різні речовини з навколишнього середовища називається:

реакційною здатністю ґрунту;

вбирною здатністю ґрунту;

буферною здатністю ґрунту;

відновлювальною здатністю ґрунту.

^ 37. Здатність ґрунту вбирати речовини у вигляді цілих молекул називається:

хімічним вбиранням;

фізичним вбиранням;

біологічним вбиранням;

механічним вбиранням;

обмінним вбиранням.

^ 38. Кислотність ґрунту, яка обумовлена наявністю у ґрунтовому розчині іонів водню, називається:

пасивна;

обмінна;

гідролітична;

активна;

потенційна.

^ 39. Спосіб хімічної меліорації кислих ґрунтів з метою заміни у вбирному комплексі обмінних іонів водню та алюмінію на іони кальцію називається:

гіпсуванням;

вапнуванням;

кислуванням;

удобренням;

підживленням.

^ 40. Здатність ґрунту зберігати реакцію середовища (рН), протистояти дії кислот

і лугів називається:

коагуляцією;

буферністю;

пептизацією;

вбирною здатністю;

структурністю.

^ 41. Частина пасивної кислотності, яка виявляється за взаємодії ґрунту з розчинами гідролітично лужних солей (ацетат натрію рН 8,3), називається:

обмінною;

гідролітичною;

активною.

42. Один з методів меліорації содових солонців шляхом внесення у ґрунт кислих хімічних речовин (сірчаної кислоти, сульфатів заліза, алюмінію тощо), які підвищують розчинність сполук кальцію та нейтралізують соду, називається:

гіпсування;

вапнування;

кислування;

удобрення;

підживлення.

^ 43. Кислотність ґрунту, яка обумовлена вмістом обмінно-увібраних іонів водню та алюмінію у колоїдному вбирному комплексі ґрунту, називається:

потенціальною;

актуальною;

активною.

^ 44.Основний спосіб боротьби з підвищеною кислотністю ґрунту:

внесення добрив;

гіпсування ґрунту;

вапнування ґрунту;

піскування ґрунту;

мульчування ґрунту.

^ 45. Вид вбирної здатності, що лежить в основі хімічної меліорації ґрунтів:

механічний;

фізичний;

фізико-хімічний;

хімічний;

біологічний.

^ 46. Ємність вбирання ґрунту залежить від:

щільності ґрунту;

пористості ґрунту;

температури ґрунту;

кількості у ґрунті колоїдів;

структурного стану ґрунту.

^ 47. Під час механічного вбирання відбувається:

поглинання катіонів;

поглинання аніонів;

поглинання цілих молекул речовин;

поглинання часток, розмір яких більший за діаметр пор ґрунту;

поглинання часток, розмір яких менший за діаметр пор ґрунту.

^ 48. За фізичного вбирання відбувається:

поглинання катіонів;

поглинання аніонів;

поглинання цілих молекул речовин;

поглинання часток, розмір яких більший за діаметр пор ґрунту;

поглинання часток, розмір яких менший за діаметр пор ґрунту.

^ 49. Укажіть, яка вбирна здатність проявляється під час адсорбції водяної пари ґрунтом, висушеним до абсолютно сухого стану:

механічна;

фізична;

фізико-хімічна;

хімічна.

^ 50. Як називається здатність ґрунту затримувати частки, суспендовані у воді, що фільтрується через ґрунт:

фізична вбирна здатність;

хімічна вбирна здатність;

механічна вбирна здатність;

біологічна вбирна здатність.

^ 51. Як називається кислотність ґрунтів, обумовлена іонами водню ґрунтового розчину?

Активна.

Потенціальна.

Обмінна.

Гідролітична.

52. Які з обмінних катіонів визначають кислу реакцію ґрунтового розчину?

Ca2+, Mg2+.

H+, Al3+.

Ca2+, Mg2+, Na+.

NH4+.

^ 53. Який вид кислотності проявляється під час взаємодії ґрунту з 1 н СН3СООNа?

Гідролітична.

Актуальна.

Обмінна.

Активна.

54.Ґрунтові агрегати діаметром понад 0,25 мм називаються:

мікроагрегатами;

макроагрегатами;

мулом;

колоїдами.

^ 55.Руйнування структури ґрунту, яке обумовлюється дією різних ґрунтообробних знарядь, називається:

фізико-хімічним;

біологічним;

механічним.

56.Ґрунтові агрегати діаметром менше 0,25 мм називаються:

мікроагрегати;

макроагрегати;

пісок;

гравій.

^ 57.Агрономічно цінною структурою є:

брилувата;

грудкувато-зерниста;

призматична;

горіхувата.

58.Руйнування структури ґрунту, що обумовлюється мінералізацією органічних речовин, називається:

фізико-хімічним;

біологічним;

механічним.

^ 59.До типу кубоподібної структури належить:

призматична;

лускувата;

зерниста;

листувата.

60.До типу призмоподібної структури належить:

призматична;

лускувата;

зерниста;

листувата.

^ 61.До типу плитоподібної структури належить:

призматична;

лускувата;

зерниста.

62.Факторами структуроутворення є:

грунтотворні породи, клімат, рослинність;

поживні речовини, вода, тепло;

глина, гумус, кальцій.

^ 63.Здатність ґрунту розпадатися на окремі агрегати називається:

структурою;

структурністю;

пухкістю;

зв’язністю.

64.Який ґрунт характеризується більш високою капілярною шпаруватістю і більш високим сумарним випаровуванням вологи?

Структурний.

Безструктурний.

^ 65.Структура ґрунту, що характерна для чорноземів:

стовпчаста;

призматична;

пилувата;

зерниста;

горіхувата.

66.Склад обмінних катіонів ґрунту, що сприяє утворенню агрономічно цінної структури:

Ca2+, Mg2+, H+.

Ca2+, Mg2+, H+, Al3+.

Ca2+, Mg2+.

Ca2+, Mg2+, Na+.

67.Здатність ґрунту чинити опір зовнішнім механічним силам, які намагаються роз’єднати його часточки або структурні агрегати (вимірюється в кг/см2), називається:

щільність ґрунту;

щільність твердої фази ґрунту;

шпаруватість ґрунту;

зв’язність ґрунту;

липкість ґрунту.

68.Негативне явище, яке найчастіше має місце на поверхні безструктурних і слабоструктурних суглинистих і глинистих ґрунтів після рясного зволоження їх поверхні і подальшого швидкого висихання, називається:

плужна підошва;

кіркоутворення;

замулювання;

ерозія.
  1   2   3

Схожі:

2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями iconҐрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується...
Відклади, що утворюються внаслідок геологічної роботи річкової води в заплаві річки, називають
2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями icon1. Ґрунтозна́вство (рос почвоведение, англ soil science; нім. Bodenkunde,...
Належить до природничих наук. Вивчає ґрунт як природне тіло, засіб виробництва І предмет праці
2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями icon11. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення
Виробництва Виключно громадянам України для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та...
2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями iconПрограма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності...
Методичні вказівки до виконання технологічної (виробничої) практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація...
2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями iconЛекція 8 Оцінювання якості туристичних послуг
Надаючи послугу, її виробник вступає в безпосередній контакт зі споживачем, а послуга вважається визнаною вже в момент надходження...
2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями iconТеоретичні питання до іспиту
В чому полягає різниця між організаційними типами виробництва? (Опишіть їх за наступними факторами техніко-економічної характеристики:...
2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями iconМова універсальний засіб спілкування, організації та координації...
Мова – універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: виробництва, побуту, культури,...
2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями iconЧетверг 4 пара консультація, 463 аудит
Превісно общинний лад характеризується колективно общинним ладом, коллективна властінть на землю І на засоби виробництва
2.Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва характеризується наступними особливостями iconАналіз земельних ресурсів
Земля – основний незамінний ресурс сільськогосподарського виробництва, одне з найважливіших складових ресурсного потенціалу. Кожне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка