Робоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія”
Скачати 262.5 Kb.
НазваРобоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія”
Сторінка1/3
Дата конвертації24.06.2013
Розмір262.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Біологія > Методичні рекомендації
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ФІЗІОЛОГІЯ КРОВООБІГУ”

освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом

7.0704 - “біологія”


Затверджена на засіданні Вченої Ради біологічного факультету

23.06.2009 р., протокол № 13

Голова Вченої Ради _____________________Остапченко Л.І.
Голова НМК____________________________Кілочицький П.Я.

КИЇВ-2009Київський національний

університет

імені Тараса Шевченка

Біологічний факультет

Кафедра фізіології

людини і тварин

Доцент Комаренко В.І.
^Методичні рекомендації по вивченню дисципліниДисципліна “Фізіологія кровообігу ” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “фізіологія людини і тварин”, що читається в VIІ семестрі в обсязі 2 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 93 год., з яких 64 години аудиторних занять, з них 32 годин лекцій і 32 годин лабораторних занять, та 10 годин самостійної роботи і підсумовується іспитом.

^ Мета і завдання навчальної дисципліни “Фізіологія кровообігу” - ознайомити студентів із функціями серця та судин, які забезпечують безперервний рух крові, основами гемодинаміки та механізмами регуляції серцево-судинної системи.

Завдання дисципліни:

1) розглянути еволюційні етапи формування системи циркуляції рідин;

2) проаналізувати властивості міокарду, що визначають безперервну діяльність серця;

3) розглянути механічні та електричні прояви роботи серця, показники центральної гемодинаміки;

4) ознайомити студентів з різними типами судин та їхньою будовою;

5) вивчити основні закономірності руху крові по судинам;

6) дати уявлення студентам про мікроциркулятроне русло;

5) пояснити шляхи регуляції роботи серця та тонусу судин.

^ Предмет навчальної дисципліни “Фізіологія кровообігу” включає будову і фізіологію міокарду та серця вцілому, структуру та класифікацію судин, фізіологію гладком’язовик клітин судин, судинний тонус, гемодинаміку, склад та функціонування мікроциркуляторного русла, механізми регуляції серця та тонусу судин..

Вимоги до знань та вмінь.

Вміти:

  • наркотизувати лабораторних тварин;

  • робити операції і катетеризувати кровоносні судини у лабораторних тварин;

  • реєструвати тиск крові прямим методом в умовах гострого експерименту in vivo у лабораторних тварин, та по методу Короткова у обстежуваних людей; знімати електрокардіограму у людей та тварин;

  • аналізувати зміни показників електрокардіограми та гемодинаміки;

  • самостійно працювати з науковою, навчальною та довідниковою літературою з фізіології та суміжних наук.

^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Фізіологія кровообігу ” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом «біологія», є важливою для вивчення таких спеціальних дисциплін як “фізіологія людини та тварин”, “біофізика”, “зоологія ”, ”цитологія”.

Дисципліна є базовою для засвоєння знань і вмінь зі спеціальних дисциплін у системі професійної підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр», зокрема: “Фізіологія центральної нервової системи”, ”Порівняльна фізіологія“, "Фізіологія крові та дихання", "Фізіологія вегетативної нервової системи", “Фізіологія нервів та м’язів”, “Фізіологія праці”, ”Гістологія”.

У цій дисципліні серцево-судинна система розглядаються як самостійна складова організму, так і складова кардіореспіраторної систем. що має зв’язки з системою крові, дихальною та нервовою системами органів. Фізіологічні процеси, які висвітлюються в межах навчальної дисципліни, вивчаються на клітинному, тканинному, органному рівні та рівні систем. Методи досліджень серцево-судинної системи та гемодинаміки можуть застосовуватись як у дослідженнях суміжних, так і міждисциплінарних наук.

^ Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна “Фізіологія кровообігу” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів: до першого входять 1 - 5 теми, до другого 6 - 9 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання усних відповідей та доповнень на заняттях, контрольних робіт, перевірка реферату на одну із тем для самостійної роботи, консультації по темам для самостійної роботи в поза аудиторний час. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за виконання завдань поточного контролю в кожному зі змістовних модулів наведена у таблиці.

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи.


Змістовий модуль 1.
^

Вид роботи


Бали

Усні відповіді під час опитувань

15

Модульна контрольна робота 1.

15

Сума


30Змістовий модуль 2.
^

Вид роботи


Бали

Усні відповіді під час опитувань

15

Модульна контрольна робота 2.

15

Сума


30


З кожного з розділів курсу студенти отримують підсумкову рейтингову оцінку за 100-бальною шкалою яка розраховується за накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за поточні модулі. В таблиці представлена максимальна кількість балів за змістові модулі та розрахунок підсумкової оцінки за накопичувальною системою з курсу “Фізіологія кровообігу”, який складається з 2 змістових модулів і має загальний обсяг рівний 2 кредитам (32 години лекцій, 32 годин лабораторних занять та 10 годин самостійної роботи студента, всього 93 годин).
Загальна кількість балів, які можуть отримати студенти з курсу

Фізіологія крові та дихання”
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Іспит

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

Поточний контроль

тест

Поточний контроль

тест

15

15

15

15

40

100

Сума

30

30

40

100
  1   2   3

Схожі:

Робоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія” iconРобоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія крові та дихання”...
Кредитно-Трансферною Системою естs, обсягом 103 год., з яких 72 години аудиторних занять, з них 36 годин лекцій І 36 годин лабораторних...
Робоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія” iconЗатверджую
Робоча навчальна програма складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія” iconЗатверджую
Робоча навчальна програма складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія” iconЗатверджую
Робоча навчальна програма складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія” iconРобоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного...
Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом...
Робоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія” iconРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне...
Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне І космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Робоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія” iconЗатверджую
Економіка та підприємництво” за напрямом 030508 “Фінанси І кредит”, складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія” iconНавчальна програма з дисципліни “ психологія” Пояснювальна записка
Дана програма укладена у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійної програми підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія” iconПояснювальна записка Мета вивчення навчальної дисципліни
Навчальна програма складена згідно освітньо-професійної програми гсво напряму 030402 «Правознавство»
Робоча навчальна програма дисципліни “ фізіологія кровообігу” освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 “біологія” iconПрограма “ Організація та проведення виробничої практики”. для студентів...
Програма виробничої практики для студентів IV курсу складена на основі освітньо-професійної характеристики бакалавра напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка