Закони та принципи правильного харчування
Скачати 211.8 Kb.
НазваЗакони та принципи правильного харчування
Дата конвертації24.06.2013
Розмір211.8 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Біологія > Закон
Питання для самостійного опрацювання з курсу «Валеологія»


 1. Галузі валеологічної науки, її зв’язок з іншими науками.

 2. Різні підходи до визначення здоров’я.

 3. Здоров’я і його механізми з позицій системного підходу. Поняття саногенезу.

 4. Фактори ризику та резистентність організму.

 5. Функціональні резерви організму.

 6. Фізіологічні резерви організму.

 7. Індивідуальні біоритми, їх види. Хронодіагностика.

 8. Емоції та стреси — фактори ризику розвитку захворювань.

 9. Методи психічної саморегуляції.

 10. Аутогенне тренування.

 11. Екзогенні фактори впливу на формування здоров’я дітей та підлітків.

 12. Природне і соціальне в житті людини.

 13. Специфічні харчувальні системи.

 14. Закони та принципи правильного харчування.

 15. Проблема сумісності в шлюбі.

 16. Щасливий шлюб. Мотивація одруження.

 17. Основні проблеми сім’ї.

 18. Здоровий хребет — запорука довголіття.

 19. Основні дихальні методики.

 20. Причини поширення хвороб цивілізації.

 21. Генетична, сексуальна і психологічна сумісність.

 22. Динаміка функціональних резервів біоенергетики в онтогенезі.

 23. Формування фізичного здоров’я в утробному періоді.

 24. Ендокринна основа конституції людини.

 25. Причини невротизації населення України.

 26. Прогрес людства і його зв’язок із здоров’ям.

 27. Здатність організму до саморозвитку і самовідновлення.

 28. «Шкільний стрес» як один з основних чинників погіршення здоров’я учнів.

 29. Статева культура, як передумова репродуктивного здоров’я.

 30. Вживання наркотичних та токсичних речовин як фактор, що обумовлює виникнення спадкових хвороб та порушень статевої функції.


 1. ВАЛЕОЛОГІЯ (valeo, латинські. - Бути здоровим, бути здоровим, logos, грец. - Науку, наука) - наука про здоров'я здорових. Вперше цей термін був введений І.І.Брехманом в 1981-82 році. Дещо пізніше інші автори (Ю.П.Лісіцін, В.П.Петленко та ін, 1987) запропонували ще один термін для назви цієї науки - санології (від лат. Sanus - здоровий). В даний час цей термін використовується при розгляді медичних аспектів валеології, тобто санологія - це вчення про заходи та механізми боротьби організму з хворобою, вчення про видужання. 
 • В даний час можна виділити наступні основні напрямки валеології: 


 • ^ Загальна валеологія - являє собою основу, методологію валеології як науки, її місце в системі наук про людину, предмет, завдання, історію її становлення і т.д. Її можна розглядати як стовбур дерева науки, від якого відходять гілки, галузі валеології. 


 • ^ Медична валеологія визначає різницю між здоров'ям і хворобою і їх діагностику, вивчає способи зовнішнього підтримання здоров'я і попередження захворювань, методи оцінки стану здоров'я населення та ін 


 • ^ Педагогічна валеологія-вивчає питання навчання і виховання людини, що має міцну життєву установку на здоров'я та здоровий спосіб життя. 


 • Вікова валеологія вивчає особливості вікового становлення здоров'я людини, його взаємини з факторами зовнішнього і внутрішнього середовища в різні вікові періоди та адаптації до умов життєдіяльності. 


 • ^ Професійна валеологія вивчає питання, пов'язані з проблемою професійної орієнтації (з урахуванням індивідуальних типологічних властивостей особистості), розглядає особливості впливу професійних факторів на здоров'я людини, визначає методи і засоби професійної реабілітації. 


 • ^ Сімейна валеологія вивчає роль і місце сім'ї, кожного з її членів у формуванні здоров'я, розробляє шляхи і засоби забезпечення здоров'я кожного з поколінь і всієї родини в цілому. Мабуть, цей розділ валеології має велике будующее, тому формування здоров'я (від підготовки до дітородіння до виховання усвідомленого ставлення до здоров'я) найбільш послідовно може здійснюватися саме в сім'ї. 


 • ^ Екологічна валеологія досліджує вплив на здоров'я природний факторів і наслідків антропогенних змін в природі, визначає поведінку людини в складних умовах зовнішнього середовища з метою збереження здоров'я. 


 • ^ Соціальна валеологія ставить своєю метою вивчення здоров'я людини в соціумі, в його різноманітних відносинах соціального характеру з людьми і суспільством. 


 • Ймовірно, з часом станеться і подальша диференціація валеології як науки. 

Як самостійна наука валеологія зайняла певне місце серед інших наук Найтісніше вона пов'язана з: 
 • біологією, яка формує еволюційний погляд на природу здоров'я, створює цілісну картину біологічного світу; 


 • екологією, яка формує знання про аспекти залежності здоров'я від навколишнього середовища; 


 • медициною (фізіологія, гігієна, санологія та ін), що розробляє нормативи забезпечення здоров'я, систему знань і практичної діяльності по зміцненню та збереженню здоров'я; 


 • фізичною культурою, яка визначає закономірності підтримки і вдосконалення фізичного розвитку і фізичної підготовленості людини як невід'ємних характеристик здоров'я; 


 • психологією, ізуча.щей психологічні аспекти забезпечення здоров'я; 


 • педагогікою, що розробляє цілі, завдання, зміст і технології валеологічної освіти і виховання; 


 • соціологією виявляє соціальні аспекти підтримки, зміцнення і збереження здоров'я та факторів ризику здоров'я; 


 • політологією, яка визначає роль, стратегію і тактику держави в оьеспеченіі і формуванні здоров'я своїх громадян; 


 • економікою, що обгрунтовує економічні аспекти забезпечення здоров'я і економічческой цінності здоров'я у забезпеченні добробуту і безпеки держави; 


 • філософією, яка формує діалектичне світогляд, що важливо в пракільной оцінці ролі здоров'я в людському бітіі; 


 • культурологією, тому істотною частиною культури людини є валеологічна культура; 


 • історією, яка простежує історичні корені, спадкоємність шляхів, засобів та методів підтримки здоров'я в світі, регіоні, в етносі; 


 • географією, яка встановлює клімато-географічну та соціально-економічну специфіку регіону, взаємини людини сосредо проживання в аспекті забезпечення здорового способу життя, і ін 


Зв'язок валеології з іншими науками має двосторонній характер. Використовуючи дані суміжних наук, валеологія сама може дати вагомі результати для розвитку і конкретизації проблем людинознавства. 

2. Таким чином, основні положення комплексного підходу до здоров'я як до середньостатистичної величиною можна коротко сформулювати так:

1) стан здоров'явизначається у груп осіб з ідентичними соціально-економічними умовами;

2) здоров'ям (нормою) вважається стан, який зустрічається в осіб, що входять в 95% довірчий інтервал популяції;

3) довірчий інтервал розглядається якоптимальна зона, в межах якої організм не переходить на патологічний рівень саморегуляції.

Як видно з вищесказаного, існують різні підходи до визначення здоров'я. Деякі з них мають свої позитивні сторони і свої недоліки.Практично ж у кожному визначенні не враховуються важливі сторони життєдіяльності людини, групи людей, популяції в цілому. Очевидно, якесь єдине, універсальне, достатнє для всіх випадків життя визначення здоров'я не може бути сформульовано. Мають право наіснування різні визначення, але використання кожного з них має бути обмежена метою його застосування.

Існує кілька понять здоров'я, які мають різний зміст:

1) загальнопатологічні (філософське), яке даєметодологічну установку на трактування понять норми (здоров'я) і хвороби у всякого живого організму (у рослин, тварин, людей) і з якого повинні випливати спеціальні визначення здоров'я;

2) популяційне (здоров'я населення, групи людей, популяції);

3) індивідуальне.
3. Здоров’я — стан живого організму, при якому організм у цілому і всі органи здатні виконувати свої життєві функції. Охорона здоров’я громадян — одна з функцій держави. У світовому масштабі охороною здоров’я займається Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). В Україні державним органом, що опікується здоров’ям громадян є Міністерство охорони здоров’я України.

Наука про здоров’я людини — валеологія.

Саногенез (лат. sanus — здоровый и греч. γενεσις — происхождение, возникновение) — комплекс защитно-приспособительных механизмов, развивающийся на протяжении болезни и направленный на восстановление нарушеннойсаморегуляции организма. Саногенетические механизмы регулируются нервной системой, главным образом ЦНС. К саногенетическим реакциям относятся, например, повышенное потоотделение при высокой температуре окружающей среды или лихорадке, пищеварительный и воспалительный лейкоцитоз, учащение сердечных сокращений при физических нагрузках, лихорадке, некоторых пороках сердца. Саногенетические реакции присущи как физиологическим, так и патологическимсостояниям. При патологическом состоянии реакции саногенеза способствуют преодолению возникших в организме нарушений и выздоровлению. Развитие и исход болезни зависит от взаимодействия реакций сано- и патогенеза.

4. Під факторами ризику розуміють умови, обставини, конкретні причини, які більше, ніж інші відповідальні за виникнення і розвиток хвороби. Здоров’я людини, захворюваність, перебіг і наслідки хвороб, тривалість життя, робочий і творчий потенціал залежать від багатьох факторів. Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що здо­ров’я людини на 20-22 % залежить відстану довкілля (екологічні, со­ціальні умови): у тих, котрі проживають в екологічно чистій місцевос­ті, здоров’я може бути кращим, ніж у тих, які живуть на екологічно за­брудненій території. Наприклад, мешканці сільських регіонів дихають чистішим повітрям порівняно з міськими жителями, котрі вимушені дихати повітрям, забрудненими вихлопними газами і шкідливими від­ходами підприємств. Відходи промислових виробництв потрапляють до навколишнього середовища, забруднюючи повітря, воду, ґрунт, на якому ростуть плодові культури, трав’янисті рослини, шо є їжею не тільки для людини, але й для тварин, у тому числі й домашніх. Тому часто людина споживає екологічно забруднені продукти, що негативно позначається на стані її здоров’я.

Резисте́нтність — стійкість організму, здатність чинити опір, несприйнятливість до будь-яких факторів зовнішнього впливу. Зокрема, неспецифічною резистентністю називають засоби вродженого імунітету.

 • У відношенні до людей та тварин частіше використовується термін імунітет.

5. Організм людини – відкрита саморегулююча система, надійна біосоціальна система, що за численними дослідженнями вчених має необмежені можливості пристосування до оточуючого середовища. Людина може адаптуватися до: 
- значних фізичних навантажень;
- умов зміни газового середовища;
- високої та низької температури;
- підвищеної вологості;
- пониженої або підвищеної освітленості… . 
Добре відомо, що людина здатна переносити впливи несприятливих факторів під впливом надзвичайних емоційних напружень або високої мотивації дій, які не могла б здійснити у звичайному спокійному стані. Це говорить про те, що організм має приховані можливості – резерви.
У залежності від характеру діяльності або взаємодії на організм факторів довкілля вчені визначають основні блоки фізіологічних резервів, які і впливають на успіх адаптації. Ці резерви поділяються на структурні (морфологічні) та функціональні. 
Під структурними резервами розуміють особливості окремих складових елементів організму від клітин до систем органів, що проявляються у розвитку та міцності кісткової та м’язевої системи, у міцності та рухливості суглобового апарату, у розвитку міжнейронних зв’язків, що мають суттєвий вплив на функціональні можливості організму. Структурними резервами організму виступає парність багатьох органів: нирки, легені, очі, вуха, залози… . Кожен з цих органів, при виході з ладу одного органу своєї пари, може забезпечити нормальне функціонування організму у звичних умовах та при деяких навантаженнях. До глибоких структурних резервів організму належить резистентність його клітин і тканин до різноманітних умов їхнього функціонування.
Функціональні резерви являють собою можливість зміни функціональної активності структурних елементів організму, їх можливості взаємодіяти між собою, що використовуються організмом для досягнення результату. Такі можливості проявляються у зміні інтенсивності та швидкості перебігу енергетичних та пластичних процесів обміну на клітинному і тканинному рівнях, у зміні інтенсивності та швидкості перебігу фізіологічних процесів на рівні органів, систем органів та організму в цілому, у збільшенні фізичних (сила, швидкість, витриманість) та покращенні психічних (усвідомлення мети та готовності боротися за її досягнення) якостей, у здатності до вироблення нових та удосконалення вже існуючих рухових і тактильних навичок.
Функціональні резерви включають три відносно самостійних види: біохімічні, фізіологічні та психологічні.

6. Пристосування організму працівника до умов виробничого середовища і трудових навантажень забезпечується його резервами.

^ Резерви організму — це його здатність посилювати свою діяльність порівняно зі станом відносного спокою. Розмір резервів окремої функції — це різниця між максимально можливим рівнем і рівнем у стані відносного фізіологічного спокою. Наприклад, хвилинний об’єм дихання в спокої становить у середньому 5…8 л повітря, а максимально можливий за важкої роботи 120…200 л. Резерв становить 115…192 л. Аналогічно змінюються інші фізіологічні показники. При фізичних навантаженнях фізіологічні показники можуть збільшуватися в 2—16 разів порівняно зі станом спокою. Організм людини має морфологічні, біохімічні, фізіологічні, психологічні резерви.

^ Морфологічні резерви характеризуються особливостями будови тканин і органів, надлишком певних структурних елементів порівняно з потребою. Наприклад, у крові міститься в 500 разів більше протромбіну, ніж потрібно для згортання всієї крові.

Біохімічні резерви пов’язані з запасом енергетичних речовин в організмі.

^ Фізіологічні резерви зумовлюються функціональним станом окремих органів і організму в цілому, діяльність яких посилюється в результаті нейрорегуляції.

^ Психологічні резерви пов’язані з психічними функціям7. Біологі́чні ри́тми — циклічні коливання інтенсивності та характеру біологічних процесів, їх кількісні й якісні зміни, що відбуваються на всіх рівнях життя.
^

Види біологічних ритмів


Усі біологічні ритми за частотою повторення циклу поділяються на три групи:

 • ритми високої частоти з періодом, що не перевищує півгодинний інтервал (ритми скорочення м'язівдихання, біохімічних реакцій);

 • ритми середньої частоти з періодом від півгодини до семи діб (зміна сну та бадьорості, активності і спокою, коливанняартеріального тиску і температури тіла);

 • ритми низької частоти (зміна метаболізму живих організмів протягом року) пов'язані з сезонними явищами: зміною температурного, світлового та режиму вологості.

За чинниками біологічні ритми поділяються на зовнішні та внутрішні.

Хронодіагностика – наука

8. Стрес (від англ. stress — напруга, тиск)  — неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи.

У сучасному житті стреси відіграють дуже значну роль. Вони

впливають на поведінку людини,  її працездатність, здоров’я,

взаємовідносини з оточуючими і у родині.

Важко перелічити усі причини стресових розладів, але вчені

пропонують наступну  систематизацію основних причин: 1) патологічні

спадкові фактори; 2) особливості особистості; 3) вік (юнацький, пізній);

4) особливі періоди життя; 5) тяжкі “удари долі” (смерть чи розлучення);

6) негативні потрясіння; 7) стихійні лиха; 8) нездатність чи втрата

довірливих взаємовідносин зі своїм близьким оточенням; 9) низький рівень

чи відсутність соціальної підтримки; 10) фізичні та емоційні

перенапруження на роботі.

10. ^ Аутоге́нне тренува́ння — метод психологічного розвантаження і зняття нервового навантаження шляхом частого повторення спеціальних оптимістично-мобілізуючих формул. Розроблений у 1932 році німецьким психіатром і психотерапевтом Йоганном Шульцем [1].

Походження назви пов'язане з ідеєю самостійного введення себе у гіпнотичний стан шляхом самонавіювання.

12. З точки зору сучасної науки і наукової філософії сутність людини (тобто те, що визначає її специфіку, відмінність від інших живих істот) соціальна, але необхідно визнати наявність, значення і відносну самостійність її біологічної природи. Вчені вважають, що біологічне в людині «зняте» соціальним. Це означає, що воно — це біологічне начало перетворене, значною мірою підпорядковане соціальному, але не усунуте, зберігається, утворює із соціальним діалектичну єдність.

15. Подружня сумісність багатопланова. Виділяють такі види подружньої сумісності:

соціальну, психологічну, сексуальну, сімейно-побутову. Соціальна сумісність – особливий

погляд людини на світ, ціннісні орієнтації. Вона полягає в розумінні сенсу життя, суспільній

активності, відносинах до себе і до інших людей. Дуже важко витримати таку несумісність у

шлюбі протягом усього життя.

Психологічна сумісність полягає у взаємодії характерів, темпераментів, особистісно-

вольових якостей подружньої пари. Саме від неї залежить емоційний настрій у сім’ї.

Гармонійність, відповідність потреб у інтимному спілкуванні обох сторін подружжя

забезпечує сексуальна сумісність, яка формується на знаннях з анатомії і фізіології людини, на

культурі і техніці статевого спілкування.

Сімейно-побутова сумісність означає єдність поглядів на стиль життя, на призначення

сім’ї, на сімейні ролі. Якщо партнери будуть мати схожі погляди на побутові питання, то у сім’ї

завжди буде панувати комфорт і затишок

16. Вдалий шлюб – це не випадковість. Він наявний лише тоді, коли люди знають, чого вони хочуть і як вони можуть цього досягти. Але дуже часто люди одружуються, не маючи елементарних знань і навичок, як поводитися зі своїм партнером... 
Неможливо уявити щасливий шлюб без взаємоповаги подружжя. Ви давали клятву бути поруч у будь-які періоди сімейного життя до самої старості. Якщо немає поваги до вчинків людини, до його звичкам, значить, шлюбу довго не існувати. Змініть ситуацію! Навчіться поважати один одного.
17. Проблеми сім'ї становлять інтерес як для фахівців, так і для неспеціалістів, тому що ці проблеми стосуються кожного і є одним з показників якості життя населення і благополуччя суспільства.

Соціальні проблеми сім'ї відображають тісну залежність сім'ї від суспільства. Сім'я виконує важливі соціальні функції в суспільстві і з цієї причини держава і громадські організації об'єктивно зацікавлені в тому, щоб створювати необхідні умови, проводити соціальну роботу, спрямовану на вдосконалення сімейно-шлюбних відносин та зміцнення сім'ї.

18. Як зберегти здоров'я нашого опорно-рухового апарату? Захворювання опорно-рухового апарату займають лідируючі позиції в сучасному світі. Здоровий хребет - основа здоров'я, і ​​це доведено.

Хребет — це дуже складна і тонка біологічна система. Всередині хребців міститься спинний мозок, з нього між хребцями виходять спинномозкові нерви. Саме вони доносять імпульси мозку до клітин, а також збирають інформацію про них, щоб донести її до мозку. Тож мозок знає, що відбувається в організмі та яка з систем потребує допомоги й корекції.
Таким чином, хребет є посередником між мозком та всіма іншими органами й системами організму. У разі  негараздів з хребтом страждає весь організм: стає дезорієнтованим і розлагодженим. Про це потрібно пам’ятати всім, а особливо людям, народженим під знаком Скорпіона. Бо для них хребет є головною системою, від якої залежить  здоров’я.

Здорові нерви —  здоровий хребет
19. Ще давнину люди знали й використали довільну затримку дихання для одужання й зміцнення здоров'я. Так. Платон у одному з своїх творів описує призначення лікаремЕризимахом поетові Аристофану затримку дихання як проти кашлю. Знамениті лікарі Гален іЦельс рекомендували затримку дихання як профілактики і лікування багатьох хвороб. Знаменитий філософ Еммануїл Кант написав цілий розділ про засоби нормалізації психічного гніву й лікування хвороб у вигляді затримки дихання.

>Произвольная затримка дихання під час виконання вправ є важливий компонент фізичного виховання.

Правильне подих – це найкраща профілактика багатьох захворювань. Понад те, він може надавати і різноманітний лікувальний ефект. На уроках фізичної культури важливо навчити дітей управляти своєю диханням. Адже подих найважливіша функція організму, без повітря то вона може прожити кілька хвилин. Саме тому розвитку органів дихання, їх зміцненню слід приділяти особливу увагу. Цьому сприяють заняття фізичної культурою, спортом, дихальної гімнастикою.

20.

 1. . Ігнорування фізичних навантажень, - навіщо напружуватися, якщо це може робитиавтомат, робот, машина. Навіть незначні відстані - 10-15 хвилин нашого ходу, ми намагаємося подолати на машині.

 2. Порушений режим харчування - ми вже забули, що таке освітлені традиціями час обіду, вечері. Боячись, що щось не встигнути люди поглинають їжу похапцем, у численних "бістро", "кафешках" не розрізняючи смаку та якості продуктів харчування.

 3. Зловживання алкоголем і курінням. Цим чинникам будуть присвячені окрема глава (див. гл. 7). Проте наведемо кілька даних.

Регулярний прийом алкоголю сприяє розвитку та прогресуванню гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця і як наслідок - є причиною інсультів та інфарктів міокарда."Алкоголічну кардіоміопатія" (захворювання серцевого м'яза) може зустрічатися як у "стажувався", так і у людей з невеликим алкогольним стажем.
21. Сумісність генетична  корелює із подібністю запахів особистостей і за ними може бути оцінена. Нюхові підкоркові структури мозку є найстарішими й беруть участь в обслуговуванні сексуальної сфери. Якщо ці запахи не відрізняються або дуже відрізняються, то може відбутися викидиш. Антигенна несумісність може проявлятися імунною реакцією організму жінки на сперму чоловіка, що заважає заплідненню.

Фізична й фізіологічна сумісність являє собою анатомічну відповідність партнерів, подібність ритмів і пластичних проявів (характер рухів, доторкань), що визначається в процесі танцю, який може слугувати тестуючим моментом на пластичну сумісність. Подібність біоритмів відіграє важливу роль  у створенні комфорту у відносинах. Подружжя з високою біоритмічною схожістю за основними психофізіологічними показниками більш спокійні, здорові і відчувають захищеність у сім’ї. Існує психологічний спосіб у мистецтві комунікації: для схиляння іншої людини до себе необхідно увійти з ним в один ритм рухів, мови, дихання. Аналогічне взаємне підлаштування подружжя робить їх схожими за поведінкою.

Сексуальна подібність – це подібність темпераментів, рівня сексуальності, що детерміновані природою й віком. Пік сексуальної активності у чоловіків припадає на 20 років, а у жінок -  на 35-40 років, а після 60 років можливості урівноважуються. Статевий темперамент вимагає також рівня сексуальності і в партнера.

Взаємне притягання чоловіка й жінки визначаєть співвідношенням у них  чоловічого та жіночого, тобто статевою конституцією.  У людей із нормальним генотипом статева конституція визначається кількістю і співвідношенням жіночих і чоловічих статевих гормонів    

22. Про здоров'я дитини потрібно дбати ще задовго до її народження. Адже здоров'я майбутньої дитини закла­дається навіть не в момент зачаття, а ще за декілька місяців до нього. (Докладніше про це читайте у розділі "Вагітність").
Взагалі ж здоров'я людини формується в утробний період та перші три роки життя, а в подальшому медичне втручання, інші засоби можуть лише допомогти зберегти його або зміцнити.
Останнім часом почастішали випадки наркологічної "ломки" у новонароджених, для подолання якої лікарям доводиться застосовувати велику кількість різних медика­ментів, в тому числі і наркотиків. Зрозуміло, що це є наслідком вживання наркотиків батьками.
Ще однією проблемою є паління. Матері, які палять, як­що змогли уникнути викидня, часто народжують дітей пе­редчасно та з недостатнім фізичним розвитком, малою ва­гою. До того ж підвищується загроза смерті дітей у перші місяці життя.
У батьків, які вживали алкоголь при зачатті, та у матерів, які робили це під час вагітності, велика ймовірність народ­ження дитини з різними фізичними та психічними вадами.
Та ось ви подолали всі небезпеки та труднощі, пов'язані з вагітністю, і дали життя новій людині. Що ж потрібно ро­бити, аби дитина виросла здоровою?
Правильна організація вигодовування грудної дитини є головною умовою нормального розвитку, найважливішим засобом підтримання здоров'я малюка. Оптимальна їжа для дитини - грудне молоко. Раннє прикладання новона­родженого до грудей (через декілька годин після народження) благотворно впливає як на малюка (зменшується початкова втрата маси тіла, малюк краще ссе та розви­вається), так і на матір (краще скорочується матка після пологів, покращується лактація).

Схожі:

Закони та принципи правильного харчування iconКлуб свідомого батьківства пузлик проводить заняття з підготовки...
Продукти, принципи, причинно-наслідкові зв'язки, потреби, бажання. Збалансоване харчування, токсикоз І харчування, небажані продукти,...
Закони та принципи правильного харчування iconМетодичні рекомендації Загальні відомості Після запуску пк, процесор...
Оволодіти практичними навичками правильного запуску операційної системи Windows 2000 та правильного виходу із неї, ознайомитися з...
Закони та принципи правильного харчування icon№1 вступне заняття. Методи гiгiєнiчних дослiджень. Органiзацiя навчально-дослiдної...
Лiкувально-профiлактичних установах. Знання методiв гiгiєнiчних дослiджень необхiдне для обгрунтування етiологiчно вiрних дiагнозiв,...
Закони та принципи правильного харчування icon...
На тему: «Типи підприємств громадського харчування, їх характеристика, принципи розміщення.»
Закони та принципи правильного харчування iconПитання на іспит з філософії
Діалектика як філософський метод пізнання. Основні принципи, закони та категорії діалектики
Закони та принципи правильного харчування iconКонтрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
Економічні категорії, закони І принципи. Рівні використання економічних законів, їх класифікація
Закони та принципи правильного харчування iconЗакони, принципи, категорії політичної економії
Економічна система капіталізму вільної конкуренції: суть І основні ознаки. Виникнення монополій
Закони та принципи правильного харчування iconКафедра технології ресторанного І оздоровчого харчування
«Технології хліба, кондитерських виробів та громадського харчування» та кафедри «Технології консервування» І до 2010 року існувала...
Закони та принципи правильного харчування iconЯке з наведених нижче визначень розкриває зміст поняття “філософія історії”?
А розділ філософського знання, який вивчає загальні закони, принципи І правила мислення
Закони та принципи правильного харчування iconЗакони збереження в механіці
Навіть знаючи початкові характеристики руху тіл при короткочасній їх взаємодії досить складно вивчати та вимірювати сили, з якими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка