Характеристики методів очищення стічних вод
Скачати 64.81 Kb.
НазваХарактеристики методів очищення стічних вод
Дата конвертації19.06.2013
Розмір64.81 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Біологія > Лекція
Лекція № 7
Характеристики методів очищення стічних вод

Стічні води - це води, що використовуються на побутові і виробничі нестатки, забруднені домішками, що змінили їх первісний хімічний склад і фізичні властивості, а також води, що стікають з територій населених пунктів і промисло­вих підприємств у результаті випадіння атмосферних опадів чи поливання вулиць. Стічні води являють собою складні гетерогенні суміші, що містять домішки органі­чного і мінерального походження, що знаходяться в нерозчиненому, колоїдному і розчиненому стані. Ступінь їхнього забруднення оцінюється концентрацією, тобто масою домішок в одиниця об'єму мг/л чи г/м3, санітарно-хімічний стан визначаєть­ся ХПК (загальна концентрація органічних речовин), БПК (концентрація органічних сполук окислених біологічним шляхом). Забруднені стічні води попадають у природні водоймища.

З метою запобігання забруднення природних водоймищ при проектуванні промислових площадок і населених пунктів особлива увага приділяється розташуванню водовідводящих систем і споруджень, призначених для прийому і видалення по трубопроводах і каналам стічних вод, а також їхнього очищення, знезаражування перед скиданням у водойми чи утилізацією.

У зв'язку з цим при експертизі, експертною комісією, у першу чергу установлюється відповідність інженерних комунікацій діючих підприємств вимо­гам проектних рішень, їхній фізичний стан. При цьому особлива увага повинна бути приділена конструкції водовідводящих систем. Скидання стічних вод різного похо­дження повинно (по можливості) здійснюватися по окремому каналу (трубі), що спрощує контроль, а також забезпечує застосування більш ефективних методів очи­щення, і можливості повторного використання промислових стічних вод у системах оборотного водопостачання, де припустиме використання вод більш низької якості.

^ Очищення стічних вод - це чи руйнування видалення з них забруднювачів чи знищення в них хвороботворних мікробів. В даний час використовується два ос­новних способи. Очищення в штучних умовах (у спеціально створеному устаткуванні, установок), і в природних умовах (полях зрошення, фільтрації, біологічних ставках і т.д.).

У залежності від типу промислового об'єкта комісією встановлюється правова основа застосовуваної технологічної системи і методів очищення стічних вод, їхня ефективність, а також якість вод, що скидаються у водоймища.

Методи очищення, застосовані для стічних вод можна розділити на три гру­пи:

  • механічні,

  • фізико-хімічні,

  • біологічні.


Механічне очищення застосовується для виділення зі стічних вод, не розчинених мінеральних і органічних домішок (піску, мулу, глини, жирів, нафто­продуктів, смол та ін.). Для цього застосовується наступне устаткування: ґрати піс­коловки, усреднителі, відстійники, а також спеціальні фільтри.

Первинна стадія обробки стічних вод проціджування - для виділення з них нерозчинних домішок розміром до 25 мм, а також волокнистих забруднювачів. Проціджування здійснюється через ґрати, що виготовляються з металевих стрижнів із зазором 5-25 мм, що встановлюють у колекторах стічних вод - вертика­льно під кутом 60-70°. Швидкість стічної води 0,8-1 м/сек. Типи ґрат випуску промисловістю: РММВ-100 (вертикальні), МГ 800/98 (наклонні). Для здрібнюван­ня домішок, ґрати, що витягаються не з води застосовують - дробарки типу РД-200, РД-600.

Пісколовки застосовують для видалення важких нерозчинних домішок із середнім діаметром часток більш 250 мкм. У залежності від напрямку потоку сті­чних вод вони поділяються на вертикальні, горизонтальні і з круговим рухом. Для поділу забруднювачів по фракціях щільності застосовують аєруємі пісколовки. У який великі фракції осаджуються, а дрібні обволікаються пухирцями повітря, спливають нагору і шкребками віддаляються з поверхні. Час перебування стічних вод у пісколовках 30-90 з швидкість 0,1-0,2 м/с. Осад, що випав, збирається в приямок і видаляється в приймальні брекери.

З метою підвищення ефективності роботи очисних споруджень перед від­стійниками на станціях можуть установлюватися - усреднювачі.

Усреднювачі являють собою залізо - бетонні резервуари, призначені для диференціювання потоку стічних вод, або інтенсивного перемішування потоків.

Перемішування здійснюється за допомогою насосів, чи мішалок барботерів. Обсяг усреднювачів відповідає 4-12 годинному припливу стоків.

Відстійники застосовуються для видалення зі стічних вод нерозчинних що осаджуються чи спливають часток розмірами менш 250 мкм. При витраті стічних вод 10000 м3/добу застосовують вертикальні відстійники 0 5-9 м, висотою до 3 м, при великих витратах застосовуються горизонтальні відстійники довжиною до 30 м або радіальні. Основна маса зважених часток 50-60 % випадає в осад через 1,5 години.

Для очищення стічних вод, що містять нафту і нафтопродукти при концен­трації більш 100 мг/л застосовуються нафтоуловлювачі - прямокутні резервуари, у яких відбувається поділ нафти і води за рахунок різниці їхньої щільності.

Нафтопродукти спливають на поверхню і відводяться на утилізації, аналогі­чні установки для очищення від жирів і смол.

Для очищення стічних вод утримуючих у великій кількості частки піску, окалини, скла, кераміки застосовують гідроциклони. Принцип дії гідроциклонів заснований на сепарації часток твердої фази в обертовому потоці рідини. Гідроци­клони в 8-10 разів продуктивніше відстійників. Для виділення зі стічних вод час­ток мінерального походження, щільність яких значно відрізняється від щільності во­ди, застосовують напірні гідроциклони, у яких стічна вода подається під тиском 0,15-0,4 МПа. Найбільше застосування вони знайшли в гірській, вуглевидобувній і хімічній промисловості. Основні переваги гідроциклонів: висока продуктивність, порівняно низькі капітальні витрати на будівництво, можливість автоматизації ро­боти. Недоліки: значна витрата електроенергії, швидкий знос стінок, у зв'язку з абразивністю речовин, що витягаються.

Ефективність використання механічних методів очищення стічних вод - 95 %.Після механічного очищення стічних вод роблять фізико-хімічне очищення. Цей спосіб припускає внесення в забруднену різними сполуками воду спеціальних речо­вин реагентів, що вступають у реакцію з забруднювачами й утворять нешкідливі сполуки, що випадають в осад і відводяться (нейтралізація, окислювання).

Нейтралізація - застосовується для обробки виробничих стічних вод, що містять луги і кислоти, з метою попередження корозії водовідливних споруджень і устаткування. Застосовують нейтралізацію реагентами (розчини кислот, вапно, кальцинована сода, аміак і ін.) і фільтрування через нейтралізуючі матеріали (вапно, вапняк, крейда, доломить і ін.).

^ Окисний метод очищення застосовується для очищення вод від токсичних домішок (ціанідів, комплексних ціанідів міді і цинку, сірководню, сульфідів). Як окислювачі використовується: хлор, хлорне вапно, озон, технічний кисень і кисень повітря. Перспективно застосовувати озон, він має ряд переваг, виходить безпосе­редньо на очисних установках з технічного чи кисню повітря. У камеру реакції, ку­ди надходить оброблювана вода, озон уводять барботуванням через шар води. За­стосування озону ефективно при обробці стічних вод, що містять феноли, цикло­пентан, тетраэтилсвінець, ціаніди, креозоли й ін. Для видалення мілкодисперсних і колоїдних часток зі стічних вод застосовується метод коагуляції. При введенні в стічну воду коагулянтів порушується агрегатна стійкість, утворяться більш великі агрегати часток (пластівці), що відводяться механічним способом. Як коагулянти використовується: солі амонію, заліза, магнію, жужільні відходи і відпрацьовані розчини.

Сорбція - застосовується для очищення стічних вод від розчинених органі­чних речовин. Як сорбенти застосовують пористі матеріали: золу, коксовий дріб'я­зок, торф, обпилювання найбільш ефективні активовані вугілля.

Флотація - застосовується для очищення стічних вод що мають у собі повер­хнево-активні речовини: нафта, нафтопродукти, олії, волокнисті частки. Метод по­лягає в утворенні в товщі води газових пухирців, до яких прилипають частки забру­днювача, при вспливанні ці компоненти утворять пінний слон, що видаляється ме­ханічним шляхом. Найбільше широко застосовується напірна флотація. Стічні во­ди насосом подаються в напірний бак, насичуються повітрям, потім ця суміш над­ходить у флотаційну камеру, глибина камери не більш 3 м, час флотації 15-30 хви­лин. Продуктивність флотаторів до 1000 м3/ч.

Біологічний метод використовують для очищення вод, оброблених меха­нічними і хімічними методами. Цей спосіб полягає у використанні природних і штучних водойм, у яких розводять спеціальні мікроорганізми (різні бактерії, водо­рості, грибки і т.д.), що харчуються органічними домішками, що знаходяться в сті­чних водах (білками, вуглеводнями, фенолами, органічними кислотами і т.д.) роз­кладаючи їх на прості не шкідливі сполуки (воду, вуглекислий газ, мінеральні солі).

Ефективність процесу залежить від багатьох факторів: температури води 20-30°, рН=6,5 - 7,5, крім того, в аеробних біологічних спорудженнях (аеротенках, біофільтрах, біологічних ставках) повинна підтримуватися концентрація розчиненого кис­ню не менш 2 мг/л. Біологічне очищення вважається повним, якщо БПК очищеної води складає менш 20 мг/л.

Слід зазначити, що деякі особливо токсичні води хімічних підприємств неможливо очистити сучасними методами, їх відправляють в спеціальні похо­вання в підземних укриттях.

Метод іонного обміну між іонами, що знаходяться в розчині й іонами, що присутні у твердій фазі (іоніті) дозволяє витягти й утилізувати зі стічних вод коштовні домішки (сполуки миш'яку, фосфору, хром, цинк, свинець, мідь, ртуть) і радіоактивні речовини. Після цього стічна вода вважається очищеною до гранич­них концентрацій, і використовуватися в технічних процесах.

Схожі:

Характеристики методів очищення стічних вод iconВивчення методів очищення поверхні водоймищ від нафти І нафтопродуктів
...
Характеристики методів очищення стічних вод iconНаціональний університет «львівська політехніка»
Мета роботи : виявити причини забруднення природних водойм І стічних вод та встановити їх шкідливість для довкілля
Характеристики методів очищення стічних вод iconПитання для підготовки до тестування (Водопостачання І водовідведення, модуль 2)
Внутрішня каналізація. Максимальна секундна витрата стічних вод, л/с, при загальній максимальній секундній витраті води 8 л/с, визначається...
Характеристики методів очищення стічних вод iconТема: аналіз загальної схеми циркуляції вод світового океану
Мета: дослідити основні закономірності переміщення вод у Світовому океані та територіальну структуру океанічних фронтів, які розділяють...
Характеристики методів очищення стічних вод icon3. Застосування кореляційного та регресійного аналізу у фінансових розрахунках
Тема Коротка характеристики методів та моделей, що застосовуються у фінансових розрахунках
Характеристики методів очищення стічних вод iconХарактеристики І вимоги до інформації. Якісні характеристики. Кількісні характеристики
Семантична теорія інформації. Тезаурус споживача інформації. Перевірка достовірності інформації
Характеристики методів очищення стічних вод icon6 Поняття віктимології Віктимологія напрямок кримінології, що вивчає...
Віктимологія напрямок кримінології, що вивчає кількісну та якісну характеристики жертв злочинів, закономірності їхніх взаємовідносин...
Характеристики методів очищення стічних вод iconПросочування втікання річкових, озерних І морських вод в корінні...
При фільтрації вод через породу відбувається розчинення ряду солей І збагачення води водорощчиненими солями внаслідок
Характеристики методів очищення стічних вод iconПерспективи розвитку Збройних Сил України в контексті удосконалення воєнної організації держави
Чі все частіше використовують термін „Воєнна організація держави” (вод), аналізують проблеми, пов’язані з її життєдіяльністю. Безумовно,...
Характеристики методів очищення стічних вод iconПлан Класифікація методів формування свідомості особистості. Характеристика...
Приклад як метод організації взірця з метою соціального успадкування особистості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка