Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання
Скачати 159.24 Kb.
НазваТема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання
Дата конвертації11.02.2014
Розмір159.24 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
Практичне заняття 4.

Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання
Зміст практичної роботи: Дослідження та аналіз рівня забезпеченості сільськогосподарських підприємств оборотним капіталом, оцінка ефективності його використання, визначення тривалості періоду обертання оборотних коштів й обґрунтування резервів підвищення ефективності використання оборотних фондів аграрних підприємств.
Мета: Освоїти основні категорії з теми, з’ясувати економічний зміст і методику визначення показників забезпеченості та ефективності використання оборотних засобів підприємства, обґрунтувати вивільнення оборотних коштів у підприємстві за рахунок прискорення їх оборотності та обґрунтувати основні шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу в аграрних підприємствах.
^ Терміни і поняття.

Оборотний капітал – сумарний вираз оборотних фондів і фондів обігу.

Оборотні фонди це такі засоби виробництва, які свою вартість переносять на продукт протягом одного циклу виробництва, втрачаючи або змінюючи свою натуральну форму.

^ Фонди обігу – частина авансованої вартості, що перебуває на товарній та грошовій стадіях, функцією якої є обслуговування процесу виробництва.

Виробничі запаси – це ті матеріальні ресурси, які вже поступили на підприємство, але ще не піддавались обробці або використанню.

^ Незавершене виробництво – продукція, яка перебуває на різних стадіях процесу її виготовлення, (основний обробіток ґрунту, посів озимих та ін., молодняк тварин та тварини на відгодівлі).

^ Поточні біологічні активи – біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

^ Готова продукція – продукція, що виготовлена на підприємстві та призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно–правовим актом, а також та продукція, яка відправлена, але ще не оплачена.

^ Товари – матеріальні цінності, що придбані та утримуються підприємством з метою подальшого продажу.

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості на користь підприємства за товари, роботи, послуги, а також за розрахунками з бюджетом, виданими авансами тощо.

^ Поточні фінансові інвестиції – це інвестиції, що легко реалізуються і утримується протягом терміну, що не перевищує один рік (цінні папери, казначейські векселі, депозитні сертифікати).

^ Грошові кошти та їх еквіваленти – включаються як реальні гроші, які перебувають в касі підприємства, на банківських рахунках в національній чи іноземній валюті, в дорозі, так і в формі грошових документів.

^ Витрати майбутніх періодів – витрати, оплачені в звітному періоді, які належать до наступного облікового періоду, наприклад, наперед сплачені орендна плата, страховка, рекламні послуги тощо.

Інші оборотні засоби – ті оборотні засоби, які не включені в склад вище перелічених їх видів і знаходять відображення в їх сумі.

^ Навчальні завдання

Завдання 1. Визначити показники забезпеченості сільськогосподарських підприємств оборотними засобами.

Таблиця 1

Показники забезпеченості господарства оборотними засобами


Показники

Умовні дані

варіант 1

варіант 2

^ Вихідні дані:

Середньорічний залишок оборотних засобів, тис. грн.

4200

3500

Норматив оборотних засобів, тис. грн.

4000

3600

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

6500

4800

Площа с.-г. угідь, га

3200

2900

^ Розрахункові показники:

Фондооснащеність, тис. грн.Ступінь забезпеченості оборотними засобами, тис. грн.Співвідношення між оборотними і основними фондами
Завдання 2. Визначити та проаналізувати показники ефективності використання оборотного капіталу. Для виконання завдання студенту необхідно скористатись статичними формами № 2 “Звіт про фінансові результати”, № 1 “Баланс”.

Таблиця 2

Ефективність використання оборотного капіталу в ___________________________________


Показники

По господарству
^

В середньому по господарствах

району


Показники по господ-дарству до середньо

районного рівня, %

200_ р.

200_ р.

200_ р.


^ Вихідні дані:

Виручка від реалізації, тис. грн.
Середньорічна вартість оборотного капіталу, тис. грн.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.
Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції, тис. грн.
Матеріальні витрати, тис. грн.
^ Розрахункові показники:

Коефіцієнт обороту оборотного капіталу
Коефіцієнт завантаженості оборотного капіталу
Тривалість одного обороту, дн.
Фондовіддача оборотного капіталу
Фондомісткість оборотного капіталу
Матеріаловіддача, грн.
Матеріаломісткість, грн.
Рентабельність оборотного капіталу, %
Норма прибутку, %
Методика виконання. Ефективність використання оборотного капіталу розраховують за допомогою низки показників:


Показники

Формула розрахунку

Характеристика

Коефіцієнт обороту оборотного капіталу

або

Цей показник показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період (найчастіше за рік).

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів

або або

Цей показник показує, скільки необхідно оборотного капіталу для виробництва однієї гривні товарної продукції

Тривалість одного оборотуПоказує скільки днів триває один оборот (один виробничий цикл)

Фондовіддача оборотного капіталуПоказує величину валової продукції на одну гривню оборотного капіталу

Фондомісткість оборотного капіталу

%

Показує величину оборотного капіталу, що припадає на одну гривню валової продукції

МатеріаловіддачаПоказує, як використовуються спожиті оборотні фонди. Розраховується як відношення валової продукції до матеріальних витрат виробництва

МатеріаломісткістьОбернений показник до матеріаловіддачі. Розраховується як відношення матеріальних витрат до валової продукції

Рентабельність (віддача) оборотного капіталу, %Характеризує рівень ефективності використання оборотного капіталу


де ^ ТП – товарна продукція (виручка від реалізації); ОбКср – середньорічна вартість оборотного капіталу; ВТпос – вартість тварин, що переведені в основне стадо; ВТвиб – вартість тварин, що вибули з основного стада; ВалП – вартість валової продукції; Мзат – матеріальні витрати виробництва; ВП (ЧП) – валовий прибуток (чистий прибуток).
Питання для самоконтролю

 1. Економічний зміст поділу виробничих засобів на основний і оборотний капітал.

 2. Дайте визначення понять “оборотний капітал”, “оборотні фонди” і “фонди обігу”.

 3. Розкрийте значення фондів обігу і дайте характеристику їх складових.

 4. Чим визначається структура оборотних коштів підприємства?

 5. З яких елементів складаються оборотні фонди підприємства?

 6. Що ви розумієте під виробничими запасами, незавершеним виробництвом і витратами майбутніх періодів?

 7. Який з елементів оборотних коштів має найбільш ліквідну форму?

 8. За рахунок яких джерел здійснюється формування оборотних засобів підприємства?

 9. Назвіть показники забезпеченості підприємства оборотними засобами та розкрийте методику їх визначення.

 10. Які показники характеризують ефективність використання оборотних засобів підприємства? Яка методика їх визначення?

 11. Чим визначається тривалість обороту оборотних засобів підприємства? Яке значення має прискорення обороту оборотного капіталу?

 12. Обґрунтуйте економічний зміст та методику визначення показника відносного вивільнення (закріплення) коштів.

 13. Який існує взаємозв’язок між матеріаловіддачею і фондовіддачею оборотних засобів?

 14. Охарактеризуйте основні напрями підвищення ефективності використання оборотних фондів та фондів обігу.


Теми рефератів.

1. Сучасні джерела формування оборотних коштів на підприємствах України.

2. Проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх обсягу за умов кризової економічної ситуації на підприємстві.

Тести

1. Оборотні фонди підприємства – це:

а) частина виробничих фондів, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції;

б) кредити банку;

в) капітал, авансований на оплату праці;

г) засоби праці.
^ 2. Структура оборотних засобів – це:

а) їх склад за елементами;

б) частка кожного елемента у загальному обсязі оборотних засобів;

в) співвідношення між вартістю оборотних фондів і фондів обігу.
^ 3. Які елементи входять до фондів обігу:

а) готова продукція на складі;

б) незавершене виробництво;

в) грошові кошти в касі;

г) дебіторська заборгованість;

д) витрати майбутніх періодів.
^ 4. Оборотні фонди підприємства переносять свою вартість на вартість продукції, що виробляється:

а) частинами, в міру спрацювання;

б) повністю відносяться на витрати виробництва;

в) їх вартість не переноситься.
^ 5. Вкажіть ті види, які належать до оборотних засобів:

а) виробничі приміщення;

б) запаси;

в) дебіторська заборгованість;

г) обчислювальна техніка.

д) грошові кошти.
^ 6. Видатки майбутніх періодів – це:

а) майбутні грошові витрати;

б) грошові витрати, що матимуть місце у наступному періоді часу, однак споживаються сьогодні;

в)грошові витрати, що мають місце у даному періоді часу, але відшкодовуються за рахунок собівартості продукції у наступному періоді;

г) грошові витрати, які мають бути погашені покупцями продукції.
^ 7. Які з перерахованих елементів належать до виробничих запасів:

а) розрахунки з дебіторами;

б) насіннєвий матеріал;

в) незавершене виробництво;

г) грошові кошти в касі.
^ 8. Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається діленням:

а) вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період на середній залишок оборотних коштів за той же період;

б) суми оборотних коштів за період на величину вартості реалізованої продукції за той же період;

в) суми оборотних коштів за період на одноденну потребу в сировині та матеріалах;

г) співвідношення суми фактичних і планових матеріальних витрат.
^ 9. Який показник характеризує швидкість обороту обігових коштів підприємства:

а) коефіцієнт оборотності;

б) коефіцієнт завантаженості;

в) тривалість одного обороту;

г) рентабельність обігових коштів.
^ 10. Які види оборотних засобів є ненормованими:

а) сировина і основні матеріали;

б) незавершене виробництво;

в) дебіторська заборгованість;

г) грошові кошти.
^ Задачі для самоконтролю.

Задача 1. У звітному році підприємство реалізувало продукції на суму 2 700 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 2250 тис. грн. За умови, що обсяг реалізованої продукції в розрахунковому році зросте на 15%, а оборотність оборотних коштів скоротиться на 44 дні, визначити розмір умовного вивільнення оборотних коштів та величину середньорічного залишку, за якого досягається це вивільнення. Вказати на організаційно-економічні заходи, що спрямовані на підвищення рівня оборотності оборотних коштів в аграрних підприємствах.
Розв’язок.

1. Сума умовного вивільнення оборотних коштів за рахунок прискорення їх оборотності визначається за формулою:де ТП1 – грошова виручка від реалізації продукції у звітному році, грн.; Т0 і Т1 – тривалість одного обороту оборотних засобів відповідно у базовому і звітному роках, днів

тис. грн.

2. Для розрахунку величини середньорічного залишку оборотних засобів у розрахунковому періоді, необхідно знайти коефіцієнт оборотності й тривалість обороту оборотних коштів підприємства.

Коефіцієнт оборотності розраховується за формулою:де Ок – середньорічна вартість оборотного капіталу.

У базовому періоді коефіцієнт оборотності дорівнює:Тривалість обороту розраховується за формулою:Розрахуємо тривалість обороту оборотних коштів підприємства у базовому періоді:Оскільки , то тривалість обороту у звітному році буде дорівнювати:

днів

Тоді коефіцієнт оборотності у звітному році знаходимо за наступною формулою:

;

Звідси середньорічний залишок оборотних засобів у розрахунковому році буде складати:

;
Задача 2. Визначити рівень ефективності використання оборотних коштів підприємства за показником числа їх оборотів й тривалості оборотів за умови, що обсяг реалізації товарної продукції за два суміжні роки становив 2500 і 2950 тис. грн., а середньорічна сума оборотних коштів дорівнювала відповідно 2350 та 2490 тис. грн.
Розв’язок.

1. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів розраховується за формулою:де ^ ТП – грошова виручка від реалізації продукції; Ок – середньорічна вартість оборотного капіталу.

Відповідно:

;

2. Тривалість обороту розраховується за формулою:Відповідно:

; днів
Задача 3. У звітному році підприємство реалізувало продукції на суму 3 560 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 2750 тис. грн. За умови, що обсяг реалізованої продукції в розрахунковому році зросте на 17%, а оборотність оборотних коштів скоротиться на 46 днів, визначити розмір умовного вивільнення оборотних коштів, величину середньорічного залишку, за якого досягається це вивільнення. Вказати на організаційно-економічні заходи, що спрямовані на підвищення рівня оборотності оборотних коштів в аграрних підприємствах.
Задача 4. Визначити коефіцієнт оборотності, тривалість обороту та коефіцієнт завантаження оборотності оборотних активів, якщо чистий дохід підприємства в звітному році становив 2400 тис. грн, а середньорічна вартість оборотних активів – 130 тис. грн.
Задача 5. Розрахувати ефективність використання оборотних засобів у аграрному підприємстві за умови:

- середньорічний залишок оборотних засобів –2120 тис. грн.

- виручка від реалізації –3250 тис. грн.

- всі затрати звітного року, крім оплати праці, відрахувань на соціальні заходи -2300 тис. грн.

- вартість молодняку переведеного в основне стадо – 60 тис. грн.

- вартість худоби вибракуваної з основного стада – 48 тис. грн.
Література.

 1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями.

 2. П(С)БО 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. – № 246.

 3. П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 9 жовтня 1999 р. – № 237.

 4. П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 квітня 2000 р. № 91.

 5. П(С)БО 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318.

 6. Порядок ведення обліку приросту балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів і деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі предметів на складах), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 11 червня 1998 р. № 124.

 7. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 312-333.

 8. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 191-206.

 9. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2004. – С. 139-165.

 10. Економіка підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Круша, В.І.Подвігіної, Б.М.Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – С. 237-267.

 11. Економіка підприємства: Навч. посіб./ Н.М.Бондар, В.Є. Воротін, О.А.Гаєвський та ін.; За заг. ред. А.В.Калини. – К.: МАУП, 2006. – С. 104-114.

 12. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 72-79.

 13. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін. – К.:КНЕУ, 2006. – С. 121-127; 149-157.

 14. Економіка підприємства: Підручник / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – С. 194-205; 224-237.

 15. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – С.200-248.

 16. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 153-161; 173-187.

Схожі:

Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання iconКафедра економіки підприємства фінансово-економічного факультету...
«ресурсне забезпечення діяльності підприємств: персонал, основні засоби, оборотні, нематеріальні та фінансові активи»
Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання icon16. Поняття застосовуваних І виробниче спожитих фондів,основні І оборотні фонди
Залежно від характеру обороту, а також від функціональної ролі І значення в процесі створення нових споживних вартостей засоби виробництва...
Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання iconВизначення показників, які характеризують ефективність використання...
Тема: „Визначення показників, які характеризують ефективність використання складів оптової бази”
Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання icon15. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства
Сової діяльності підприємства полягає у виникненні грошових відносин, пов'язаних з неперервним кругообігом коштів у формах витрачання...
Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання iconЕфективність вивчення економіки залежить від багатьох умов, серед...
Як засвідчує практика, використання вправ дозволяє підняти ефективність навчального процесу, забезпечити системність у вивченні курсу....
Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання icon13. ефективність управління персоналом підприєства економічна, соціальна...
Задача оцінки ефективності управління персоналом підприємства полягає у визначенні
Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання iconТема : Аналіз використання земельних ресурсів
Завдання 1 Проаналізувати склад І структуру сільськогосподарських угідь підприємства по правам використання
Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання iconЛекція 16 тема: фінансово-економічні результати та ефективність
Головний зміст фінансової діяльності підприємства (організації) полягає в належному забезпеченні фінансування
Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання iconТести з дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» Тема 1
Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого...
Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання icon2. Грошові засоби господарських формувань, порядок їх зберігання І використання
Тема Грошові засоби господарських формувань, порядок їх зберігання І використання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка