Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання
НазваПитання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання
Дата конвертації23.08.2013
Розмір59.6 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю

Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах»

Загальні питання:

1.Причинний та функціональний підходи до вивчення біологічних систем.

2.Методологія теоретичних і емпіричних досліджень біологічних систем.

3.Алгоритм дослідження біологічних систем.

4.Загальні властивості і ознаки біологічних систем.

5.Адаптація як фундаментальна властивість біологічних систем та форма прояву надійності біологічних систем. Поняття «адаптація» в біології (біохімічна, фізіологічна, генетична, морфологічна адаптація).

6.Організація біологічних систем у просторі та часі. Аклімація, акліматизація та довгострокова адаптація як три етапи розвитку адаптогенезу у часі.

7.Підтримка гомеостазу біологічної системи завдяки дії регуляторних механизмів різних рівнів. Морфологічна, імунологічна, генетична несумістність як адаптаційні механізми.

8.Функціонування біологічних систем з позицій концепції метаболізму.

9.Адаптивний потенціал автотрофів, хемосинтетиків, сапротрофів.

10.Адаптивнй характер гетеротрофного способу живлення.

11.Адаптивне значення рухливості, фоторецепції, секреції та екскреції.

12.Регенерація як адаптивний механізм.

13.Теорія адаптивного компромісу.

14.Конвергенція та дивергенція в розвитку біологічних систем як приклади адаптогенезу.

15.Адаптація біоценозів на організменному та біогеоценотичному рівнях. Екологічні ніші як прояв адаптогенезу.

16.Структурованість і поліморфність як основа адаптабільності популяцій.

17.Адаптаційне значення поліваріантності розвитку популяцій (розмірної, морфологічної, часової, ритмологічної).

18.Адаптивне значення життєвих стратегій видів.

19.Життєві цикли видів як прояви адаптогенезу.

19.Прикладне значення вивчення адаптивних можливостей адвентивних видів.

20.Загальні напрямки адаптогенезу у гідробіонтів та педобіонтів, прикладне значення вивчення їх адаптивних можливостей.

21.Сонячна радіація, температурний та водний режими як чинники адаптогенезу в біологічних системах.

22.Шляхи підтримання водного балансу біологічних систем в умовах нестачі вологи або надмірної солоності.

23.Загальні механізми адаптації біологічних систем до фото-, термо-, гідроперіодизму.

24.Загальні напрямки адаптації біологічних систем до існування в діапазоні критичних значень температури, радіації, кислотності, солоності, тиску. Прикладне значення вивчення механізмів адаптації до нестачі вологи, світла, поживних речовин.

25.Прикладне значення вивчення основних шляхів адаптації до надмірної сонячної радіації.

26.Антропотолерантність як механізм адаптації біологічних систем до несприятливих умов навколишнього середовища.

27.Загальні напрямки та механізми адаптації одноклітинних організмів до несприятливих умов середовища.

^ Спеціальні питання.

Рослини:

Загальні напрямки адаптогенезу рослин до існування в умовах повітряно-грунтового середовища.

Адаптація аерофітону до умов повітряного середовища. Адаптація представників грунтової альгофлори до специфіки умов середовища, прикладне значення вивчення їх адаптивних можливостей.
Виникнення біоморфічного різноманіття рослин як адаптація до специфічних умов місцезростань. Адаптивні можливості представників різних життєвих форм рослин (фанерофітів, кріптофітів, гемікріптофітів, терофітів).

Спектр адаптацій рослин до паразитизму.

Адаптація рослин і їх угруповань до дії антропогенних факторів (пасторального, пірогенного, рекультиваційного, рекреаційного та інш.).

Адаптація фотосинтетичного апарату рослин до різних режимів освітлення.

Спектр адаптацій рослин до життя в умовах критичних температур, до різних рівнів водопостачання.

Прикладне значення вивчення механізмів адаптації альгоценозу до несприятливих умов навколишнього середовища.

Прикладне значення вивчення адаптацій рослин до несприятливих умов існування, меж стійкості до дії стрес-факторів.

Прикладне значення вивчення адаптацій рослин до симбіозу з грибами та бактеріями та механизмів стійкості рослин до інфекційних захворювань.

Прикладне значення вивчення репродуктивного потенціалу рослин, адаптивних можливостей рослин на різних стадіях онтогенезу.

Практичне застосування знань про адаптивні можливості різних екотипів рослин з метою їх інтродукції та використання як лікарської, харчової, технічної сировини.

Практичне застосування знань про адаптивні можливості рослин в селекції, зеленому будівництві.

Гриби:

Адаптогенез грибів в зв’язку із опануванням суші.

Структурна організація грибів як результат адаптогенезу.

Мутаційний процес у грибів та його роль у адаптогенезі.

Основні напрямки коеволюції рослини-субстрату та грибів-паразитів.

Спектр адаптацій грибів до паразитизму, хижацтва та мутуалістичного симбіозу.

Ліхенофільні гриби як окремий напрямок адаптогенезу.

Адаптаційні стратегії грибів до існування у різноманітних умовах середовища.

Фізіолого-біохімічні адаптації гало-, термо- та ксеротолерантних видів грибів.

Прикладне значення вивчення адаптивних можливостей грибів до стрес-факторів.

Адаптаційні зміни угруповань фітопатогенних грибів в зв’язку з антропогенним впливом.

Прикладне значення вивчення адаптивних можливостей грибів з метою їх культивування.

Прикладне значення вивчення адаптивних можливостей ліхенобіоти.

Прикладне значення вивчення механізмів виникнення резистентності до дії фунгіцидів у фітопатогенних грибів.

Тварини:

Преадаптації, їх значення в адаптогенезі тварин.

Типові шляхи адаптації, що є характерними для тварин (подолання, відхід та перетерплення).

Міграції тварин як один з механизмів адаптації до умов навколишнього середовища.

Залежність адаптивних реакцій тварин від плану будови та життєвої форми.

Комплекс адаптивних можливостей представників герпетофауни, орнітофауни.

Адаптогенез тварин у зв’язку із опануванням наземно-повітряного середовища.

Спектр адаптацій наземних тварин, які дозволяють підтримувати водний баланс в прісних та солоних водах або в повітряно-наземному середовище.

Спектр адаптацій тварин до термоперіодизму. Прикладне значення вивчення адаптацій тварин до певних температурних режимів.

Спектр адаптацій тварин до паразитизму, хижацтва, мутуалістичного симбіозу. Практичне застосування знань про адаптивний потенціал тварин-ендопаразитів.

Прикладне значення вивчення основних напрямків коеволюції рослин та тварин-запилювачів.

Зміни адаптивних стратегій тварин під час онтогенезу.

Практичне застосування знань про напрямки змін адаптивних стратегій під час онтогенезу у різних груп безхребетних тварин (хробаків, комах тощо).

Прикладне значення вивчення репродуктивного потенціалу тварин.

Прикладне значення вивчення адаптивних можливостей тварин з метою їх акліматизації.

Практичне застосування знань про адаптацію тварин до інфекційних захворювань.

Практичне застосування знань про адаптивні можливості тварин в селекції.

Прокаріоти:

Практичне застосування знань про адаптивні можливості прокаріот.

Прикладне значення вивчення адаптивних можливостей вірусів.

Практичне застосування знань про адаптивні можливості різних штамів бактерій.
Дополнительные вопросы:

1.      Дати оцінку типовим шляхам адаптації, що є характерними для грибів (активне пристосування, підкорення та уникання несприятливих умов).

2.      Визначити практичне значення вивчення фізіолого-біохімічних механізмів адаптації грибів до дії високих та низьких температур.

3.      Визначити спектр адаптацій грибів до паразитизму.

4.      Визначити спектр адаптацій грибів до хижацтва.

5.      Визначити спектр адаптацій грибів до мутуалістичного симбіозу.

6.      Визначити адаптації вегетативного тіла грибів до колонізації субстрату.

7.      Дати оцінку практичному значенню «перехресної резистентності» в консорціях фітопатогенних грибів.

8.      Дати оцінку адаптаційній ролі еволюції грибного талому від одноядерності до багато ядерності.

9.      Дати оцінку ролі пресексуального, парасексуального та статевого процесу у формуванні пристосувань грибів до умов середовища.

10.  Проаналізувати структурні видозміни талому грибів для переживання несприятливих умов.

11.  Дати оцінку комплексу фізіолого-біохімічних адаптацій арктичних грибів.

Схожі:

Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання iconПитання модульного контролю

Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання iconПитання до підсумкового модульного контролю із змістового модулю...
...
Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання iconПитання для модульного контролю №2 (теми 6-8)
Промислова революція як матеріальна основа формування господарства індустріального суспільства
Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання iconПитання для підсумкового модульного контролю
Основні принципи лікування нагнійних захворювань легень. Профілактика, диспансеризація
Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання iconПитання для модульного контролю №1 (теми 1-5)
Особливості формування економічних поглядів Стародавньої Вавілонії, Індії, Китаю
Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання iconПитання до модульного контролю для студентів стоматологічного факультету
Екстрапірамідна система (функціональна анатомія). Синдроми ураження екстрапірамідної системи
Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання iconПитання до модульного контролю (МК1) з дисципліни «Організація будівництва» (спецкурс)

Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання iconПитання для теоретичного модульного контролю з соціології
Об’єкт соціології. Соціологія як наука про соціальні групи, відносини, інститути та процеси
Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання iconПитання до семестрового контролю з курсу “Міжнародні валютно-кредитні відносини”
Валютні інтервенції. Можливості застосування при плаваючому та фіксованому режимах валютних курсів
Питання для самопідготовки до модульного та семестрового контролю Загальний курс «Адаптогенез в біологічних системах» Загальні питання iconПитання до модульного контролю з дисципліни “Програмування” (3 семестр)
Механізми багатофайлових компіляції та компонування різних модулів в одну програму
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка