Договір про надання гарантії
Скачати 37.69 Kb.
НазваДоговір про надання гарантії
Дата конвертації10.07.2013
Розмір37.69 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇм. _______________

"___" _____________ 200_ р.


__________________________________________________________________

(вказати найменування банку, іншої фінансової установи)

(надалі іменується "Гарант") в особі ________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку, та _________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Принципал") в особі _____________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір про надання гарантії (надалі іменується "Договір") про таке.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У відповідності до цього Договору Гарант зобов'язується гарантувати перед ________________ (надалі іменується "Кредитор") виконання Принципалом обов'язку щодо ________________ за Договором ____________ N ___ від "___" ____________ 200_ р., укладеним між Принципалом та Гарантом (надалі іменується "Договір 1").

1.2. Гарантія, яку Гарант зобов'язаний видати Кредитору у відповідності до цього Договору, повинна бути видана на строк _____________ і носити безвідкличний характер.

1.3. Додаткові вимоги щодо гарантії, яку Гарант зобов'язаний видати Кредитору у відповідності до цього Договору, визначені Сторонами у додатку до цього Договору.
2. РОЗМІР ГАРАНТІЇ

2.1. Розмір гарантії, яку Гарант зобов'язаний видати Кредитору у відповідності до цього Договору, складає _________ грн.
3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ГАРАНТА

3.1. Гарант вправі вимагати від Принципала оплати наданих Гарантом Принципалові послуг у розмірі ____________ в __________ строк шляхом _____________________.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГАРАНТА

4.1. Гарант має право вимагати від Принципала інформацію та документи щодо виконання останнім Договору 1.

4.2. Гарант зобов'язаний надати Кредитору передбачену цим Договором гарантію в строк _________ шляхом _______________.

4.3. Гарант має право на зворотню вимогу (регрес) до Принципала в межах суми, сплаченої ним за гарантією Кредиторові, окрім випадків, коли сума, сплачена Гарантом Кредиторові, не відповідає умовам гарантії.

4.4. Після одержання вимоги Кредитора за гарантією Гарант повинен негайно повідомити про це Принципала і передати йому копії вимоги разом з доданими до неї документами.

4.5. Якщо Гарантові стало відомо про припинення гарантії, він повинен негайно повідомити про це Принципала.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИНЦИПАЛА

5.1. При невиконанні зобов'язання, передбаченого п. 3.1 цього Договору, Принципал сплачує Гаранту пеню в розмірі ___ % за кожен день прострочення, що не звільняє його від обов'язку виконати зобов'язання в натурі.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та діє протягом строку достатнього для належного та реального виконання цього Договору Сторонами.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

8.5. Місцезнаходження та реквізити Кредитора: _______________________.
^ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ГАРАНТ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
ПІДПИСИ
За ГАРАНТА

Керівник _____________/____________/

м. п.

ПРИНЦИПАЛ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
СТОРІН
За ПРИНЦИПАЛА

Керівник _____________/____________/

м. п.

Схожі:

Договір про надання гарантії iconПроект колективний договір
Законів України «Про колективні договори й угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про...
Договір про надання гарантії iconПро надання послуг з організації та проведення концертного заходу
Цей Договір про надання послуг з організації та проведення концертного заходу надалі
Договір про надання гарантії iconПро надання інформаційних послуг
Київської області, свідоцтво №985864 „Про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця”, ідентифікаційний код 3173319590, в особі...
Договір про надання гарантії iconДержавної інспекції України
Львівською філією пат «Укртелеком» було укладено договір №2211-4/4 про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією...
Договір про надання гарантії iconДержавної служби України з питань захисту персональних даних
Львівською філією пат «Укртелеком» було укладено договір №2211-4/4 про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією...
Договір про надання гарантії iconКредитний договір
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Кредитний договір (надалі іменується "Договір") про таке
Договір про надання гарантії iconДоговір про обслуговування рахунка в цінних паперах
Договір) шляхом підписання Заяви-приєднання до Договору (надалі – Депонент) з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, керуючись...
Договір про надання гарантії iconКримінально-процесуальні гарантії
В зв'язку з цим виділяють процесуальні гарантії прав окремих суб'єктів І правосуддя в цілому, між якими існують співвідношення цілого...
Договір про надання гарантії iconТема: Колективний договір. Трудовий договір
На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін
Договір про надання гарантії iconДля укладення договору дарування квартири потрібні такі документи
Документ, що підтверджує право власності на відчужуване майно (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка