Конспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит"
НазваКонспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит"
Сторінка1/6
Дата конвертації04.07.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Банк > Конспект
  1   2   3   4   5   6
Опорний конспект лекцій

ВСТУП
Опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит" призначений для більш ефективного засвоєння студентами матеріалу цього курсу, а також для самостійного вивчення матеріалу студентами економічних факультетів всіх форм навчання.

В опорному конспекті програмний матеріал із кожної теми поданий у вигляді схем і таблиць, що дозволяє з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки, логіку викладання та структуру складних явищ грошово-кредитного простору. Все це сприяє підвищенню рівня засвоєння відповідного матеріалу.

На початку кожної теми наводиться план, перелік основних категорій та список рекомендованої літератури. Наприкінці теми наведені питання для перевірки якості засвоєння матеріалів. У тому разі, коли студент не може відповісти на поставлене запитання або невпевнений у своїй відповіді, то йому потрібно ще раз повернутися до матеріалу цієї теми.

Після роботи з опорним конспектом слід перейти до ретельного вивчення матеріалу теми за рекомендованим списком літератури.

Аудиторну роботу студентів з наочним схематичним матеріалом викладач супроводжує необхідними поясненнями до нього. При самостійному опрацюванні тем рекомендується додатково вести конспекти, що сприяє більш якісному засвоєнню матеріалу.

1.

^ ТЕМА 1. ПРИРОДА ГРОШЕЙ

 1. Походження, концепції та суть грошей.

 2. Основні функції грошей.

 3. Форми грошей та їх еволюція.

 4. Основні теорії грошей.


Рекомендована література: 8,10,12,14,21,23,25,26,27,28,30,36,48.

Міні-лексикон: гроші, раціоналістична концепція грошей, міра вартості, засіб нагромадження, світові гроші, кредитні гроші, електронні гроші, депозитні гроші, формула ціни, індосамент, акцепт, фінансовий вексель.
^ 1. ПОХОДЖЕННЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА СУТЬ ГРОШЕЙ

Виникнення та розвиток грошей — це тривалий еволюційний процес, зумовлений стихійними розвитком товарного виробництва та обміну.

ГРОШІ — це специфічний товар, що має властивість обміню­ватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом.


Гроші виникли у зв'язку із розвитком товарного виробництва, є складовим елементом товарного господарства і відіграють важливу роль у забезпеченні нормального функціонування ринкової економіки.

^ 2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Сутність грошей як загального еквівалента виявляється в тому, що гроші:

 • це економічна категорія, яка виражає певні притаманні товарному виробництву виробничі відносини між людьми;

 • це загальноприйнятий засіб стихійного врахування кількості і якості уречевленої в товарі суспільно необхідної праці;

 • споживна вартість грошей (на тому етапі розвитку, коли вони були представлені товаром) подвоюється за рахунок задоволення потреби в загальному еквіваленті;

 • поява грошей розколює увесь світ товарів на товар еквівалент як носій вартості та на всі інші товари як носії споживчої вартості.

У процесі реалізації своєї сутності як загального еквівалента гроші виконують певні функції.

^ Функції грошей - конкретні особливості грошей та їх робота з обслуговування руху вартості у суспільному відтворенні товарів.

Міра вартості - це функція грошей, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їм форму ціни.

^ Ціна – грошовий вираз вартості товару.

Масштаб цін – вагова кількість монетарного товару (золота або срібла), що законодавче визнавалася за грошову одиницю.

^ Купівельна спроможність – це кількість товарів та послуг, які можна придбати за грошову одиницю.

4.Засіб обігу – це функція грошей, в якій гроші виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їх обіг.
^ ФОРМУЛА ПРОЦЕСУ ТОВАРНОГО ОБМІНУ

Т – Г – Т

Товаровиробник обмінює свій товар спочатку на гроші, а потім гроші на інший товар
Засіб платежу - це функція грошей, яка полягає в обслуговуванні погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин.
^ ФОРМУЛА РУХУ ГРОШЕЙ У ФУНКЦІЇ ЗАСОБУ ПЛАТЕЖУ

Т-3...3-Г

Боржник, отримуючи товар, дає кредитору письмове боргове зобов'язання про наступну сплату грошей. Потім борг погашається грошима.
Засіб нагромадження - це функція грошей, пов'язана з їхньою здатністю бути засобом збереження вартості, представником абстрактної форми багатства.5.

Світові гроші - це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті та забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

^ 3. ФОРМИ ГРОШЕЙ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ

Впродовж історичного розвитку суспільства гроші змінювали свій зміст і форму.

1. Товарні гроші - певний товар, який у будь-який час можна обміняти на іншу споживну вартість.

Товарні гроші мали у суспільному розвитку найбільший термін функціонування.

2. Металеві гроші: Перші монети було викарбовано на рубежі VІІІ–VІІ ст. до н.е. у малозійській державі Лідія. Майже одночасно з цим (VІІ ст.. до н.е.) монети з’являються і в Древній Греції на о. Егіна. Але згодом недоліком металевих грошей було те, що для видобування коштовних металів потрібні були значні ресурси.

6.

3. Символічні (паперові) гроші це знаки справжніх золотих або срібних грошей, випущених державою в обіг, які наділені примусовим курсом і замінюють товарні гроші в їхніх функціях засобів обігу і платежу.

В Європі паперові гроші з'явилися на початку XVIII ст. Важливими ознаками паперових грошей є відсутність їх власної вартості, їх нестабільність та можливість знецінення.

4. Кредитні гроші - це неповноцінні знаки вартості, які виникли на основі кредитних відносин.

Обіг кредитних грошей підпорядкований дії специфічних законів.

5. Кредитно-електронні

5.1. Електронні гроші - умовна назва грошових коштів, які використовуються на основі електронної системи банківських послуг.

5.2. Кредитна картка - засіб платежу, що замінює готівку та чеки і дає власнику можливість отримати в банку короткострокову позичку.

5. 3. Депозитні гроші - неповноцінні знаки вартості, що існують лише у вигляді депозитів на рахунках у банках, "абстрактні гроші".

7.


 1. ^ ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
ІІ. Номіналістична теорія грошей

Представники - Джон Берклі та Джон Стюарт

- Номіналістична теорія виникла за часів рабовлас-ництва.

- Заперечувала внутрішню вартість грошей і виправдувала псування грошей з метою збільшення доходів скарбниці.

- Гроші повинна випускати держава.

- Гроші є лише ідеальним вимірником цін.8.


^ КЕМБРИДЖСЬКА ВЕРСІЯ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ

Теорія касових залишків кількісної теорії грошей виникла на початку XX ст. у Західній Європі, її активно пропагували професори Кембридж­ського університету: А. Маршалл, А. Пігу, Д. Робертсон, Дж. М. Кейнс.

^ ОСОБЛИВОСТІ КЕМБРИДЖСЬКОЇ ВЕРСІЇ

- Зосередили увагу на мотивах нагромадження грошей в індивідуальних учасників виробництва;

- Розміри нагромадження грошей визначали мотивами поведінки господарюючих суб'єктів;

- Підтверджували наявність жорсткого причинного зв'язку між кількістю грошей і загальним рівнем цін зберігалась нейтральність грошей.

^ ФОРМУЛА КЕМБРИДЖСЬКОГО РІВНЯННЯ ОБМІНУ

М = r R P

де М - кількість грошових одиниць;

R - загальна величина виробництва у фізичному виразі за одиницю часу ;

^ Р - ціна виробленої продукції;

r
- частина RP, яку населення бажає зберігати у вигляді грошей


Подальший розвиток капіталізму спричинив широке визнання кількісної теорії грошей, яка стала основою для державного втручання в економіку. Заперечувався висновок про "нейтральність" грошей, відсутність їх зв'язку з реальними процесами в економічній системі. Було започатковано кейнсіанську традицію трактування кількісної теорії грошей з появою праці Дж. Кейнса "Загальна теорія зайнятості, процента та грошей" (1936).

Загальне розчарування у чудодійному характері кейнсіанських рецептів через непристосованість моделі Дж. Кейнса для аналізу господарських ситуацій, що характеризуються різким підвищенням загального рівня цін, різко посилило вплив прихильників неокласичної теорії грошей, які висунули концепцію монетаризму.

Монетаризм - школа економічної думки, прихильники якої стверджують, що розлади у функціонування грошового сектора є головною причиною нестабільності економіки. Монетаризм сформувався в США в середині 50-х років XX ст.

Термін "монетаризм" запроваджений Карлом Брукнером у 1968 p.

10.
Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає необхідність та сутність грошей?

 2. Сутність грошей в умовах сучасних економічних відносин.

 3. Який взаємозв'язок сучасних грошей і золота?

 4. Доведіть об'єктивну необхідність грошей у сучасній економіці.

 5. Походження грошей.

 6. Назвіть функції грошей.

 7. Покажіть особливості реалізації основних функцій грошей в економіці України.

 8. У чому полягає економічна сутність так званих електронних грошей?

 9. Назвіть основні види кредитних грошей.

 10. Розкрийте зміст депозитних грошей.

11.Дайте характеристику сучасного монетаризму.

^ ТЕМА 2: ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 1. Сутність грошового обігу та грошового обороту.

 2. Основні суб’єкти грошового обороту.

 3. Характеристика основних сфер грошового обороту.

 4. Суть, види та структура грошових потоків.

 5. Грошова маса та грошова база.

 6. Закони грошового обігу.


Рекомендована література: 10, 12, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 48, 50, 53.

Міні-лексикон: Грошовий оборот, сукупний грошовий оборот, грошовий оборот у межах індивідуального капіталу, суб’єкти грошового обороту, фінансово-кредитний сектор, грошовий обіг, фіскально-бюджетна частина, фінансовий оборот, кредитний оборот, сфери грошового обороту, готівковий оборот, безготівковий оборот, модель сукупного грошового обороту, грошова маса, форми грошової маси, грошовий агрегат, грошові потоки, закони грошового обігу, швидкість обігу грошей.
^ 1. СУТНІСТЬ ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ

Рух вартості у ринковій економіці в процесі відтворення можна розглядати як два самостійні процеси руху: рух продуктів і рух грошей.

Грошовий оборот являє собою процес безперервного руху грошей між суб’єктами економічних відносин у суспільному відтворенні.

11.


^ Характеристика основних видів грошового обороту:

1) Сукупний грошовий оборот:

Рівень функціонування Макрорівень

Роль грошей – Гроші функціонують тільки як гроші, а не як функціональна форма капіталу, їх масу в обороті не можна вважати частиною багатства країни, тобто вона не збільшує сукупного капіталу суспільства.

Механізм формування грошової маси – Оборот здійснюється здебільшого за рахунок наявної в обороті грошової маси, тобто тих грошей, які є в розпорядженні окремих економічних суб’єктів. Грошовий ринок перетворюється у внутрішній елемент цього обороту і забезпечує перерозподіл наявної грошової маси з метою прискорення її обігу і найповнішого забезпечення потреб обороту в грошах у межах наявної їх маси. Потреба в поповненні грошової маси задовольняється лише шляхом додаткової емісії.

^ 2) Грошовий оборот у межах індивідуального капіталу:

Рівень функціонування – Мікрорівень

Роль грошей – Гроші є однією із функціональних форм капіталу, його складовою та елементом багатства, яким володіє власник індивідуального капіталу. Гроші тут слугують капіталом, вони вимагають для себе відповідної норми прибутку (доходу), як і будь-яка інша форма капіталу.

Механізм формування грошової маси – Додаткові кошти мобілізуються на грошовому ринку. З нього починається оборот грошей, що обслуговує рух індивідуального капіталу, на ньому й завершується кожний окремий цикл кругообороту цього капіталу. Частина грошового доходу кожного економічного суб’єкта спрямовується на погашення боргів і повертається на грошовий ринок. Інша частина, що становить тимчасово вільні кошти, надходить на грошовий ринок як ресурс для кредитування інших суб’єктів.
^ 2. ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ

Грошовий оборот пов’язує між собою всю різноманітність економічних суб’єктів та забезпечує реалізацію відносин між ними.
12.

Суб’єктами грошового обороту є всі юридичні та фізичні особи, які беруть участь у створенні, розподілі, обміні та споживанні валового національного продукту.

^ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СФЕР ГРОШОВОГО ОБОРОТУ
Сукупний грошовий оборот здійснює кругооборот усього сукупного капіталу суспільства на всіх стадіях суспільного відтворення.

Грошовий обіг - рух грошей при виконанні ними усіх функцій, які притаманні грошам.

Грошовий оборот - рух грошей як капіталу.

13.Усі складові сукупного грошового обороту тісно взаємопов’язані, та доповнюють один одного в процесі забезпечення цілей розширеного відтворення.

Модель сукупного грошового обороту

^ Динаміка зростання готівки в грошовій масі

Питома вага готівки в грошовій масі

Роки

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998-2000

%

20

27

25

38

43

49

50Співвідношення сфер грошового обороту в Україні

Причини зростання готівкового обігу:

 1. Невизначеність перспектив розвитку економіки.

 2. Непередбачуваність законодавчих і урядових рішень, що регулюють підприємницьку діяльність.

 3. Платіжна криза

 4. Неефективна система оподаткування.

Співвідношення готівкового та безготівкового обігу у розвинених країнах складає в середньому 5% / 95%.

14.

^ 4. СУТЬ, ВИДИ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Для з’ясування особливостей і закономірностей грошового обороту використовують модель кругообороту доходів та продуктів, яка відображає рух доходів чотирьох груп суб’єктів грошового обороту: фірм, сімейних господарств, державних структур, фінансових посередників.

Грошові потоки – групи доходів та витрат основних суб’єктів грошового обороту.

Основні елементи грошових потоків:

 1. Придбання фірмами ресурсів, запропонованих на ринок сімейними господарствами.

 2. Формування грошових доходів сімейних господарств – національний доход

 3. Купівля продуктів на внутрішньому ринку

 4. Податки

 5. Заощадження, що надходять на грошовий ринок

 6. Кредити, що одержані фірмами у фінансових посередників

 7. Інвестицій на розширення виробництва

 8. Мобілізація урядом коштів на грошовому ринку

 9. Держзамовлення

 10. Купівля продуктів на світовому ринку

 11. Продаж продуктів через світовий ринок

 12. Продаж матеріальних цінностей через ринок продуктів

 13. Надходження тимчасово вільних коштів

 14. Розміщення вільних коштів на світовому ринку

 15. Емісія додаткової грошової маси

 16. Вилучення надлишку грошових коштів

15.


Якщо обсяг потоків відпливу і припливу грошей будуть урівноважуватися, то потоки національного доходу і реалізації національного продукту збалансуються.

Механізм балансування грошових потоків – система, що урівноважує потоки припливу і відпливу.


16.

Якщо грошовий ринок не розвинутий і не виконує зазначених функцій, то в процес балансування грошового обороту втручається Центральний банк.


^ 5. ГРОШОВА МАСА ТА ГРОШОВА БАЗА

В умовах ринкової економіки гроші функціонують у різноманітних формах на основі внутрішньої взаємодії, притаманної грошовим функціям.

Величина грошової маси – сукупність грошей у всіх формах, що знаходяться в економічному обороті на певний момент часу. Це один із кількісних показників, що характеризують стан грошового обігу.


^ Грошова база - самостійний компонент грошової маси, включає агрегат МО (готівкові гроші в обігу) + грошові кошти в касах банків + обов’язкові резерви банків.

Для визначення обсягу та структури грошової маси в банківській практиці застосовується відповідний набір грошових агрегатів – М1, М2, М3 та ін.
17.


Особливості побудови показників грошової маси в Україні:

Мо = готівка (гроші поза банками).

^ М1 = Мо + кошти на рахунках і поточних депозитах.

М2 = М1 + строкові депозити та інші кошти (до яких належать кошти на рахунках капітальних вкладень підприємств та організацій, кошти Держстраху та валютні заощадження).

М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків.
^ 6. ЗАКОНИ ГРОШОВОГО ОБІГУ

Закони грошового обігу – це закони, що відображають причинно-наслідкові зв’язки грошово-товарних відносин.


де: Кн – кількість грошей, необхідних для обігу;

СЦ – сума цін товарів, які продаються і купуються;

К – товари, які продаються в кредит;

П – платежі, по яких настав термін сплати;

ВП – платежі, що взаємо погашаються;

О – кількість оборотів грошової одиниці.

^ Швидкість обігу грошей - показник, що відображає інтенсивність руху грошей, як засобів обігу та платежу.

Основні показники швидкості обігу грошей:

 • Показник обігу грошей у платіжному обороті – відношення суми безготівкових коштів, що проходять через банківські поточні рахунки, до середньої величини грошової маси;

18.

 • Швидкість повернення грошей у каси установ банку – відношення суми надходжень грошей у каси банку до середньорічної маси грошей в обігу;

 • Швидкість обігу грошей у готівковому обороті – відношення суми надходжень і видач готівки (у тому числі оборот пошти) до середньорічної маси грошей в обігу.


^ ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ ЗГІДНО З РІВНЯННЯМ І.ФІШЕРА


V=P*Q/M


де: P*Q – номінальна величина ВВП;

M – грошова маса;

V – швидкість обігу грошей.
Фактори, що визначають швидкість обігу грошей:

 • Зміна обсягу, структури та ефективності суспільного виробництва

 • Величина і швидкість товарних потоків на стадії обміну

 • Розвиток ринкових зв’язків між суб’єктами процесу відтворення

 • Збалансованість ринку

Прискорення обігу грошей компенсує їх масу в умовах збільшення обсягів ВВП. В умовах розбалансованості економіки, коли грошовий попит випереджає товарну пропозицію, прискорення грошового обігу стає додатковим інфляційним чинником.

Коли грошова маса зростає скоріше, ніж ВВП, то швидкість обігу грошей зменшується і, навпаки.

У сучасний період гроші надходять в обіг через механізм банківського кредитування економічних суб’єктів. Обслуговуючи різноманітні акти купівлі-продажу товарів та інші платежі, гроші постійно віддаляються від того місця, де вони вступили в сферу обігу, переходять від одного економічного суб’єкта до іншого. Гроші вилучаються з обігу при погашенні банківських позичок.
Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення грошового обороту.

 2. Чим сукупний грошовий оборот відрізняється від грошового обороту в межах капіталу?

 3. Назвіть суб’єктів грошового обороту.

 4. Назвіть структуру сукупного грошового обороту.

 5. Визначте сфери грошового обороту.

 6. Яке існує співвідношення між готівковим та безготівковим обігом нині в Україні?

 7. Дайте визначення моделі грошового обороту.

 8. Які є види грошових потоків?

 9. Яким шляхом механізм балансування грошових потоків урівноважує потоки припливу і відпливу?

19.

 1. Дайте визначення грошової маси.

 2. Назвіть основні форми грошової маси.

 3. Дайте визначення грошового агрегату.

 4. Які особливості побудови показників грошової мас в Україні?

 5. Як визначається швидкість обігу грошей?

 6. Назвіть фактори, що визначають швидкість обігу грошей.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Конспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу \"Гроші та кредит\" iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Конспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу \"Гроші та кредит\" iconОпорний конспект лекцій для магістрантів економічного факультету
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Соціальна політика» для магістрантів економічного факультету з галузі знань 0305 „Економіка...
Конспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу \"Гроші та кредит\" iconОпорний конспект лекцій з курсу “Фінансовий аналіз” для бакалаврів...
Опорний конспект лекцій з курсу “Фінансовий аналіз” для бакалаврів усіх форм навчання спеціальності “Фінанси” / укл. Н. В. Мозгова,...
Конспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу \"Гроші та кредит\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси І кредит»
Дідовець І. В. Менеджмент. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси І кредит», «Облік І аудит», «Економіка підприємства»...
Конспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу \"Гроші та кредит\" iconОпорний конспект лекцій. Вступ. Структура І завдання навчального...
Характеристика І особливості туристичного комплексу та рекреаційних ресурсів міста Київ
Конспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу \"Гроші та кредит\" iconАнотація
Опорний конспект лекцій складений у вигляді методичних рекомендації з курсу інформаційних технологій
Конспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу \"Гроші та кредит\" iconКонспект лекцій з курсу “аналітична хімія ”
Конспект лекцій до вивчення курсу «Аналітична хімія» Частина Хімічні методи аналізу для студентів напрямків хімічна технологія І...
Конспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу \"Гроші та кредит\" iconКонспект лекцій з курсу «економіко-математичне моделювання»
Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання», Модуль 1 «Лінійне програмування» для студентів напряму підготовки 030504...
Конспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу \"Гроші та кредит\" iconСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність”...
Цибульов П. М., Трибунська К. В. Інтелектуальна власність / Стислий конспект лекцій. – Донецьк.: „Донецький державний університет...
Конспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу \"Гроші та кредит\" iconІ. М. Чістякова, Б. Г. Шевченко, Г. В. Воробйова, С. Й. Лебединський...
Правознавство. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей. Одеса: Наука І техніка, 2011. 149 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка