Кредитний договір
Скачати 61.59 Kb.
НазваКредитний договір
Дата конвертації03.07.2013
Розмір61.59 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР


м. _______________

"___" _____________ 200_ р.


________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Банк") в особі _________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Позичальник”) в особі _________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторни,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Кредитний договір (надалі іменується "Договір") про таке.
^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Банк зобов'язується надати Позичальнику грошові кошти (надалі іменується “кредит”) для ____________________________________

(вказати цільове призначення кредиту)

в сумі _________________________________________________________________

(сума цифрами і літерами)

строком на ______________ місяців з ____ до _____ року зі сплатою ___________ процентів річних від наданої та неповернутої суми кредиту.

1.2. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору вона не є жодним чином обмеженою законом, іншим нормативним чи правозастосовчим актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим відповідним чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.

^ 2. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

2.1. На забезпечення обов'язків Позичальника за цим Договором Банком прийняті: ______________________________________________________________________

(вказати конкретно: укладений договір іпотеки, застави,

______________________________________________________________________

договір поруки, гарантія)

______________________________________________________________________.

2.2. Кредит забезпечується належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

^ 3. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

3.1. Банк зобов'язується відкрити Позичальникові рахунок N ____________ для зарахування на нього кредиту та перерахувати на нього кредит в строк ____________ шляхом _____________.

3.2. Банк зобов'язується надавати Позичальникові консультативні послуги з питань виконання цього Договору, а саме: _____________ шляхом ___________ в строк ______________.

^ 4. ОБОВ'ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА

4.1. Позичальник зобов'язується використовувати кредит із дотриманням його цільового призначення.

4.2. Позичальник зобов'язується повернути кредит та одночасно сплатити усі нараховані проценти за користування кредитом не пізніше _________________ шляхом ________________________.
4.3. За порушення строків повернення кредиту і процентів за користування кредитом Позичальник зобов'язується сплачувати Банку пеню у розмірі ___ % від простроченої суми за кожен день прострочення.

4.4. Позичальник зобов'язується самостійно надавати Банку до __________________________________________ повну і достовірну інформацію з

(вказати строк)

питань ________________________, а також забезпечити _____________________.

4.5. Позичальник зобов'язується періодично, в строк ________, інформувати Банк про хід виконання цього Договору шляхом ________________.

^ 5. ПРАВА БАНКУ

5.1. Банк має право відмовитися від надання Позичальникові кредиту частково або у повному обсязі у разі порушення процедури визнання Позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.

5.2. Банк має право на свій розсуд дозволяти за клопотанням Позичальника в окре­мих випадках відстрочення повернення кредиту на ___________________зі стягненням підвищеної процентної ставки в розмірі ____ процентів річних.

5.3. Банк має право проводити перевірку на місці забезпечення кредиту, а у разі потреби - і попередню перевірку можливостей Позичальника та третіх осіб, які гарантують (поручаються за) повернення кредиту, щодо забезпечення кредиту шляхом ______________ в строк ______________.

5.4. Банк має право проводити перевірку цільового використання кре­диту на місці шляхом ______________ в строк ______________.

5.5. В разі виявлення нецільового використання кредиту Банк має право стягнути з Позичальника неустойку в розмірі ________________ та відмовитися від цього Договору.

5.6. Банк має право на підставі даних бухгалтерської звітності (місячної, квартальної) аналізувати кредитоспроможність Пози­чальника і вносити пропозиції про подальші відноси­ни з Позичальником шляхом _______________ в строк ______________.

^ 6. ПРАВА ПОЗИЧАЛЬНИКА

6.1. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту частково або у повному обсязі, повідомивши про це Банк до моменту __________________.

6.2. Позичальник має право порушити перед Банком питання про відстрочення повернення кредиту у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, пов'язаних з виконанням _________________, шляхом ______________________ в строк _______________.

6.3. Позичальник має право достроково частинами або повністю повертати кредит і проценти за користування кредитом шляхом __________________.

^ 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

^ 8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

^ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ______ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

^

Місцезнаходження і реквізити сторін


БАНК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ПідписиЗа БАНК

Керівник ________/____________/
м. п.

ПОЗИЧАЛЬНИК

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

сторінЗа ПОЗИЧАЛЬНИКА

Керівник ___________/____________/м. п.


Зразок договору складений станом на 14.04.2006 р.

Схожі:

Кредитний договір iconМіж мною та ат «Укрсиббанк» був укладений кредитний договір №… від...
Між мною та ат «Укрсиббанк» був укладений кредитний договір №… від … надалі Договір. Відповідно до п. Договору «…» та ст. 1077, 1078,...
Кредитний договір iconПитаннядо І спит у
Кредитний договір: загальна характеристика та особливості щодо процентів у договорі
Кредитний договір iconПро визнання частково недійсними деяких положень кредитного договору...
Лютого 2008 року між XXX (надалі позивач) та Закритим Акціонерним Товариством «отп банк» (в подальшому реорганізованим в Публічне...
Кредитний договір iconКредитний ризик: визначення І мінімізація втрат
Кредитний ризик — це ризик несплати у визначений строк основного боргу І процентів по позичках, що належать кредитору
Кредитний договір iconТема: Колективний договір. Трудовий договір
На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін
Кредитний договір iconКолективний договір кунцівської загальноосвітньої школи
Цей колективний договір укладено на три роки. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу І набуває чинності...
Кредитний договір iconДоговір про надання гарантії
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір про надання гарантії (надалі іменується "Договір") про таке
Кредитний договір iconДоговір про обслуговування рахунка в цінних паперах
Договір) шляхом підписання Заяви-приєднання до Договору (надалі – Депонент) з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, керуючись...
Кредитний договір iconПрактичне заняття №7 Колективний договір
Колективний договір, угода укладається профспілковим комітетом підприємства від імені трудового колективу з роботодавцем
Кредитний договір iconДо Наказу №26-д від 16. 09. 2009року
Цей договір добровільного страхування наземного транспорту (далі – «Договір») укладено на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка