«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини
Скачати 259.54 Kb.
Назва«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини
Дата конвертації28.06.2013
Розмір259.54 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Львівський національний аграрний університет

Факультет заочної освіти

Кафедра технології та організації будівництва

«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Начальник навчальної частини
Проректор з науково-педагогічної роботи

доцент Крупич О.М.

_____________ ___. 2012 р.

(підпис)
професор Онисько С.М.

_____________ ___. 2012 р.

(підпис)

^ Робоча програма навчальної дисципліни

водопостачання та водовідведення

для спеціальності 06.092101 – Промислове та цивільне будівництво


Форма навчання

Нормативні дані

курс

семестр

лекції, год

лабораторні , год.

семінари практичні,

год.,

всього аудиторних годин

самостійні,

індивідуальні заняття

год.

аудиторна і позааудиторна робота (год./ кредитів ECTS)


курсові

проекти,

год./

кредити ECTS


навчальна практика

год./

кредити ECTS


підсумковий

контроль

(форма,

семестр

год./

кредити ECTS)


Всього

год.

Кредити ECTS

Заочна

(повна)

Буд.-3

5

6
6

12

60

72

36/1

--

залік

108

3,0

Заочна

(скорочена)

Буд-1сп

2

4
8

12

60

72

36/1

--

залік

108

3,0

Робоча програма складена на підставі типової програми дисципліни “^ Водопостачання та водовідведення”, затвердженої (ким і коли) Головним управлінням кадрової політики і аграрної освіти Мінагропрому України від 10.05.1994 р.

^

Програму підготував: ст.. викладач Дмитрів Г.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри технології та організації будівництва дата 3.09. 2012 р., протокол № _1_

Зав. кафедрою _____________ доцент Мазурак А.В.

Схвалено методичною радою факультету заочної освіти дата .12 р., протокол №

Голова методичної ради __________________

^ 1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1.Мета викладання дисципліни

Дисципліна “Водопостачання та водовідведення” формує фахівця з будівництва промислових та цивільних об’єктів і спрямована на проектування інженерних споруд з водопостачання та водовідведення, монтаж і експлуатацію систем водопостачання, водовідведення та санітарно-технічного обладнання будинків і промислових споруд.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни

Завдання дисципліни полягає в наступному :

• навчити студентів науково-обгрунтованим, оптимальним методам проектування, формування і функціонування систем водопостачання та водовідведення, розміщення санітарно-технічного обладнання для будівель і споруд різного призначення;

• освоїти основні положення і нормативи на проектування об’єк­тів водопостачання та водовідведення, розміщення санітарно-технічного обладнання; методику оптимізації ліній водопостачання та водовідведення, в т. ч. опти­мі­зації технічних і технологічних параметрів систем санітарно-технічного обладнання; складання технічного завдання на проектування, актів приймання та здачі робіт;

• надати студентам навиків розробки проектів водопостачання і водовідведення будинків і споруд різного призначення, монтажу та експлуатаціїї систем і обладанання водопостачання та водовідведення, творчого інженерного підходу до виконання проектних робіт.

^ 1.3. Місце дисципліни в навчальному процесі

Дисципліна “Водопостачання та водовідведення” є однією з основних для спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр та базується на таких дисциплінах як: “Технічна механіка рідин і газів”, “Будівельне матеріалознавство”, “Будівельна механіка”.
^ 2. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: методику проектування систем холодного та гарячого водопостачання і каналізації будинків і споруд;

методи проектування пристроїв і обладнання водопостачання будинків і споруд, розробки схемних рішень для систем водопостачання і водовідведення, вузлів обліку води, підводки і монтажу водопроводів і каналізації та водопровідної і каналізаційної арматури; норми технологічного проектування (НТП), будівельні норми і правила (БНіП), санітарні норми і правила (СаНіП), будівельні норми (БН) на об’єкти водопостачання і водовідведення.

вміти: спроектувати системи водопостачання та водовідведення будівель і споруд різного призначення, розробити проекти монтажу даних систем; оптимізувати технологічне обладнання згідно вимог НТП, БНіП, СаНіП, БН для конкретного об’єкту; оцінити запропоноване технічне і технологічне рішення, проект; оптимі­зувати систему водопостачання і водовідведення, визначити оптимальний склад санітарно-технічного обладнання, його розмі­щення; розроб­ляти технологічні карти, операційні карти, графіки роботи обладнання; розробляти технічне завдання на проект, оформляти акти здачі і приймання робіт, складати техніко-економічне обгрунтування проекту;

володіти: методами проектування, монтажу, випробування, налагодження і експлуатації обладнання і агрегатів для водопостачання та каналізації, сіткового моделювання, системного аналізу технологічних рішень; методами оцінки ефективності функціонування систем водопостачання та водовідведення; методологією прогнозування надійності роботи системи.
^ 3. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Лекційний курс охоплює основні питання дисципліни і спрямований на вивчення студентами теоретичних основ водопостачання та водовідведення будівель і споруд різного призначення і вивчає: елементи систем зовнішнього водопостачання; системи і схеми водопроводу холодної води; водопровідні сітки; лічильники витрати води; гідравлічний розрахунок водопровідних сіток; водонапірні баки і резервуари; внутрішньобудинкові і квартальні системи холодного і гарячого водопостачання; особливості водопостачання промислових підприємств і громадсько-комунальних будинків з великими витратами води; системи і схеми каналізації; каналізаційні сітки; місцеві установки для очищення стічної води і інші спеціальні пристрої; водозливи будівель і споруд; вимоги до систем водопостачання, каналізації при будівництві в особливих природних умовах; насоси і насосні станції; водопостачання с.-г. підприємств.

Практичні заняття спрямовані на засвоєння теоретичних положень лекційного матеріалу і формування у студентів практичних навичок по даній дисципліні.

Практичні заняття охоплюють основні теоретичні розділи дисципліни і забезпечені навчально-методичною літературою.

^ 4. структура залікового кредиту дисципліни “водопостачання та водовідведення”
Вид нав­чаль­ної роботи
^

№ теми і короткий зміст


К-сть год. на лекції

К-сть балів за лекцію

Практичні роботи

Самостійна робота

№ роботи

К-сть балів

зміст

к-сть год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1Самостійного вивчення матеріалу: (загальна кількість балів - 40 )Т-1
КР-12

характеристика водних ресурсів. норми і режими водоспоживання.

Водні ресурси та їх використання, охорона водних ресур­сів. Вимоги до якості води та її поліпшення. Задачі, класи­фі­кація й особливості систем водопостачання. Норми, режи­ми водоспоживання та визначення розрахункових витрат води.5

Т-2
КР-1


2


Елементи систем зовнішнього водопостачання

Схеми систем зовнішнього водопостачання. Водозабірні вузли. Водопровідні насосні станції. Напірно-регулюючі споруди. Вуличні водопровідні мережі.


5


Т-3
КР-1


4


Системи і схеми водопроводу холодної води

Характеристика систем водопроводу будинків і споруд. Сис­теми повторного використання води. Системи протипо­жежного трубопроводу.5

Т-4
КР-14

Водопровідні сітки

Матеріали трубопроводів сіток внутрішнього водопос­тачання. Водопровідна арматура і обладнання. Вводи водопроводу. Способи прокладки сіток. Захист трубо­про­водів від корозії. Регулювання тиску в системах.5
Т-5КР-2


4

Лічильники витрати води (водоміри)

Розміщення лічильників води. Вибір і розрахунок лічиль­ників. Схеми і конструювання лічильників витрати води.


5
1

2

3

4
6

7

8

9
Т-6КР-2


4

Водонапірні баки і резервуари

Призначення водонапірних баків і резервуарів. Розрахунок во­до­напірних баків і резервуарів.Обладнання водонапірних баків.5
Т-7КР-24

Особливості водопостачання промислових підприємств і громадсько-комунальних будинків з великими витратами води

Системи водопостачання промислових підприємств і громадсько-комунальних будинків. Місцеві системи гарячого водопостачання. Акумулятори гарячої води

5
Т-8
Місцеві установки для очищення стічної води і інші спеціальні пристрої

Призначення установок. Класифікація місцевих установок і спеціальних пристроїв. Відстійники для бруду. Пале влов­лювачі. Жировловлювачі. Установки для очищення мильної води з душових. Нейтралізуючі установки


5
Т-9КР-2


4

Водозливи будівель і споруд

Призначення і схеми водозливів споруд. Розміщення воронок. Розрахунок водозливів. Сітки водозливів

5
Т-10
КР-24

вимоги до систем водопостачання і каналізації при будівництві в особливих природних умовах

Вимоги до систем водопостачання при будів­ниц­тві в особ­ливих умовах. Будівництво водопро­во­ду на про­садочних грунтах. Будів­ництво каналізації на набухаючих і просадочних грунтів.


5
Т-11КР-2


4

Водоспоживання с.-г. підприємств

Загальні відомості. Розрахунок внутрішньої водопровідної мережі. Особливості пасовищного водопостачання.


5
Т-12


КР-2


4

Насоси і насосні станції

Типи насосів. Основні характеристики роботи насосів.Водопро­­відні насосні станції. Підбір насосів і насосних установок.


5

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Модуль 1

4060
1

2

3

4

5

6

8

9

10

Модуль 2:Навчально-аудиторної роботи (загальна кількість балів - 60 )
Т-13

Гідравлічний розрахунок водопровідних сіток холодної води

Гідравлічний розрахунок внутрішнього водопроводу при простій схемі водопостачання. Гідравлічний розрахунок внутрішнього водопроводу при схемі з насосною станцією підкачки і гідропневматичним баком.2
9П-18

Засвоєння матеріалу в графічній роботі


Т-14

Внутрішньобудинкові і квартальні системи гарячого водопостачання

Вимоги до якості води. Види систем гарячого водопос­тачан­ня. Норми і режими використання гарячої води. Проектуван­ня централізованих систем. Розраху­нок централізованих систем2/1
9П-28

Засвоєння матеріалу в графічній роботі


Т-15

Каналізація. Системи і схеми каналізації

Загальні відомості. Об’ємно-планувальні вимоги до виробничих, житлових і громадських будівель. Класи­фіка­ція і характеристика систем каналізації. Схеми каналізації споруд різного призначення. Приймачі стічної води

Каналізаційні сітки

Трубопроводи і лотки. Місця і особливості прокладки сіток каналізації. Вентиляція сіток каналізації. Ревізії і прочис­тки. Випуски каналізації. Гідравлічний розрахунок каналі­заційних трубопроводів. Насосні установки для перекачки забрудненої стічної води2/1
7П-3


П-48


11


Вивчення норма­тивної документації на розміщення санітарно-технічного обладнання

Засвоєння матеріалу в графічній роботіМодуль 2

6/4

25
35
Всього по курсу
40
60
60^ 5.Теми Практичних занятьтеми
^
Тема практичного заняття

К-сть годин

К-сть балів

Посібники, література, ТЗН

Форма кон­тро­лю знань

П-1Вступне заняття. Техніка безпеки. Вивчення нормативно-технологічних документів .

Вивчення графічно-умовних позначень елементів водопроводу і каналізації по ГОСТу 21.205-932/28

БНіП,НТП,СаНіП

БН

ГОСТ21.205-93


Захист роботи


Вивчення схеми компоновки водозабірного вузла.(турбінні витратоміри)

Будова і особливості монтажу водовимірювальних пристроїв.П-2

Вивчення і розробка схем і систем водопостачання. (Схеми з джерелом води: підземним; поверхневим; підземним з контррезервуаром)


2/2


8

Контрольні питання
-//-

Насосні станції. Водопровідні підземні насосні станції із занурювальним насосом. Насосна станція першого водозабору. Річкові водозабори.

Вивчення принципових схем запобіжної арматури.П-3

Приклад деталювання водопровідної мережі.1/2


8


Контрольні питання

-//-

Схеми каналізації.(Централізована внутрішня, децентралізована з підземними піщано-гравійними фільтрами)

Каналізаційна насосна станція.

Моделювання режимів роботи насосної станції підкачки води.П-4

Розрахунок витрати води споживачами населеного пункту.1/2

11


Методичні вказівки


Захист роботи

Розрахунок діаметрів труб і вибір їх матеріалу на ділянках водогону.

Розрахунок втрат напору на ділянках трубопроводу. Побудова п’єзометричної лінії водогінної мережі. Диктуюча точка.

Розрахунок водонапірного бака.

Розрахунок робочих характеристик і вибір насоса. Побудова характеристики трубопроводу і визначення робочої точки насоса.
Всього

6/8

35
^ 6. Методи навчання: лекції із застосуванням наглядних матеріалів; практичні роботи на рівні розв’язування розрахункових і оптимізаційних моделей з використанням ПЕОМ, розв’язування творчих індивідуальних завдань з застосуванням ПЕОМ, робота в Інтернет; тощо.

7. Методи оцінювання: контроль проводиться в два етапи.

Модуль 1. Здача контрольної роботи. Максимальна кількість балів - 40 балів.

Модуль 2. Розв’язання тестів з теоретичного курсу дисципліни по кожній темі. Максимальна кількість балів - 25 балів. . Здача практичних робіт під час занять. Максимальна кількість балів - 35 балів.

^

Шкала оцінювання студентів за кредитно-модульною системою


За шкалою ECTS

За національною шкалою

Залікові оцінки


За шкалою в балах

Екзамен

Залік

A

відмінно

відмінно

Зараховано

90-100

В

добре

добре

82-89

C

добре

добре

74-81

D

задовільно

задовільно

64-73

E

задовільно

задовільно

60-63

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

Не задовільно

Не зараховано

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


FX – означає “незадовільно” – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання;

F – означає “незадовільно” - необхідна значна подальша робота
^ 8. Курсова робота

Курсова робота з дисципліни “Водопостачання та водовідведення” спрямована на: оволодіння методи­кою розв'язання інженерних задач пов'язаних з проектуванням систем водопостачання та водовідведення будівель і споруд різного призначення, опти­мізації розміщення інженерного санітарно-технічного обладнання всередині приміщень; формування вмінь розробити технічне завдання на проектні роботи з проектування систем водопостачання та каналізації, будівельно-монтажні і пуско-налагоджувальні роботи, використання ПЕОМ для вирішення цих задач.

Відповідно до теми та завдання на курсову роботу студент виконує та захищає перед комісією свої рішення. Рішення прийняті в курсовій роботі, повинні базуватися на сучасних технологіях та об­­­­­­­лад­­нан­ню, показати знайомство студента з вітчизняним та зарубіжним досвідом, знання технічної та періодичної літератури, нормативної документації, розробок ведучих спеціалістів, організацій, фірм.

В курсовій роботі необхідно представити: обгрунтування технологічних і технічних рішень; згідно завдання конструктивно-техно­ло­гічної схеми. На основі розрахункових даних спроектувати план розміщенням санітарно-технічного та водопровідного обладнання в приміщенні. Курсова робота повинна бути виконана з використанням ПЕОМ.

Курсова робота складається з 1 аркуша креслення формату А1 та розрахунково-пояснювальної записки на 25-30 сторінок.


Номер

теми

Се­местр
^
Зміст проекту

К-сть годин

Посібники, літера­ту­ра, методич. вказівки

Форма контролю

Теми курсової роботи видають­ся згідно варіанту6/4

Реферат; Зміст; Вступ

 1. Загальні відомості

2. Вибір системи холодного і гарячого водопостачання

3. Конструювання внутрішнього водопроводу будівлі

4. Гідравлічний розрахунок внутрішнього водопроводу при простій схемі водопостачання

5. Проектування системи внутрішньої каналізації

6. Розрахунок системи каналізації

7. Водозливи будівлі. Призначення і схеми. Сітки водозливів. Розрахунок водозливів.

Висновки; Бібліографічний список

Графічна частина роботи:

1.Технологічні креслення (план і розрізи водопостачання і каналізації приміщень і будівель; конс­трук­тивно-технологічні схеми, план і розрізи елементів водопостачання і водовідведення приміщень). –1 аркуш.

2.Монтаж зовнішніх і внутрішніх водопроводів, операцій­на карта виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт елементів системи, - 1 аркуш36

Перелік приведено в бібліографічному списку.

Завдання на курсову роботу видається згідно варіанту

Захист курсової роботи

100 балів^

Структура залікового кредиту дисципліни
“водопостачання та водовідведення”

курс Буд. – 3 (1- сп.)^ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК


 1. Дмитрів Г.М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд: навч. посіб. / Г.М. Дмитрів, І.М. Добрянський. – Львів: Афіша, 2008. – 120с.

 2. Кравченко В.С. Санітарно-технічне обладнання будинків: підручник / В.С. Кравченко, Л.А. Саблій, П.Л. Зінич. – К.: Кондор, 2007. – 458с.

 3. Кравченко В.С. Інженерне обладнання будівель: підручник / В.С. Кравченко, Л.А. Саблій, В.І. Давидчук, Н.В. Кравченко. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2008. – 450с.

 4. Карапузов Є.К. Матеріали і технології в сучасному будівництві: підручник / Є.К. Карапузов, В.Г. Соха, Т.Є. Остапченко. – К.: Вища освіта, 2006. – 495с.: іл..

 5. Дідур В.А. Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання та гідропневмопривод: підручник / В.А. Дідур, О.Д. Савченко, С.І. Пастушенко. – Запоріжжя. : Прем’єр, 2005. – 464с.: іл..

 6. Будівельне матеріалознавство: підручник / [Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Барановський В.Б. та ін..]; за заг. ред. П.В. Кривенка. – Київ: ТОВ ВПК „Експрес-Поліграф”, 2010. – 704с.

 7. Дмитрів Г.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Водопос­та­чання та водовідведення” для студентів освітньо-ква­ліфікаційного рівня “Бака­лавр” спеціальності 06.092101 “Промис­лове та цивільне будівництво”. – Львів: Львів. держ. агроуніверситет, 2006. – 43 с.

 8. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2. Водопровод и канализация \ Ю. Н. Покровская и др.; Под ред. И.Г. Староверова и Ю. И. Шиллера.- 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Стройиздат, 1990.- (Справочник проектировщика).

 9. СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжения. Наружные сети и сооружения”.- М.: 1985.

 10. Комплект плакатів: “Внутрішнє водопостачання”; “Внутрішня каналізація”; “Водозливи будівель”


Перелік питань з дисципліни “Водопостачання та водовідведення” для спеціальності 6.092.101 “Промислове і цивільне будівництво”

 1. Водні ресурси. Класифікація та характеристика.

 2. Вимоги до якості води та її поліпшення.

 3. Використання та охорона водних ресурсів.

 4. Зовнішні системи водопостачання, класифікація.

 5. Норма і режим водопостачання.

 6. Визначення розрахункових витрат води.

 7. Схеми систем водопостачання.

 8. Водозабірні вузли. Характеристика.

 9. Водопровідні насосні станції. Характеристика.

 10. Напірно-регулюючі споруди.

 11. Вуличні водопровідні мережі. Їх улаштування.

 12. Системи внутрішнього водопроводу. Що входить в системи внутрішнього водопроводу.

 13. Класифікація систем внутрішнього водопроводу холодної води.

 14. Способи прокладки розводячих трубопроводів в підвалі будинку.

 15. Системи повторного використання води.

 16. Конструювання внутрішнього трубопроводу.

 17. Системи протипожежного водопроводу.

 18. Матеріали трубопроводів сіток внутрішнього водопроводу.

 19. Захист трубопроводів від корозії.

 20. Лічильники витрати води (водоміри). Класифікація, вибір і розрахунок.

 21. Схеми і конструкції лічильників витрати води.

 22. Типи насосів.

 23. Типи насосних установок.

 24. Призначення водонапірних баків і резервуарів.

 25. Обладнання водонапірних баків.

 26. Особливості будівництва водопроводу на просадочних грунтах.

 27. Вимоги до якості води при гарячому водопостачання.

 28. Види систем гарячого водопостачання.

 29. Конструювання систем гарячого водопостачання.

 30. Системи внутрішньої каналізації.

 31. Об’ємно-планувальні вимоги до влаштування каналізації. Виробничі споруди.

 32. Влаштування санітарних вузлів в житлових і громадських будівлях.

 33. Вибір типу санітарних приборів в залежності від призначення будівлі. Розміщення.

 34. Класифікація і характеристика систем каналізації.

 35. Схеми каналізації різного призначення.

 36. Приймачі стічної води. Характеристика, основні вимоги.

 37. Матеріали санітарних приборів.

 38. Каналізаційні сітки. Вимоги до влаштування трубопроводів.

 39. Місця і особливості влаштування сіток каналізації.

 40. Вентиляція сіток каналізації.

 41. Що таке ревізія і вимоги до їх облаштування.

 42. Випуски каналізації. Основні вимоги.

 43. Гідравлічний розрахунок каналізаційних трубопроводів.

 44. Основні вимоги до проектування насосних установок для перекачки забрудненої води.

 45. Призначення і схеми водозливів будинків.

 46. Розміщення воронок.

 47. Розрахунок водозливів.

 48. Влаштування сіток водозливів.

Схожі:

«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини icon«Погоджено» «Погоджено» «Затверджую» Секретар Жмеринської Начальник...
Змагання проводиться 12 жовтня 2013р за адресою: м. Жмеринка, «бнт залізничників», вул. Кривоноса 27. Реєстрація та зважування учасників...
«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини iconРобочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва
Начальник навчальної частини, Проректор з науково-педагогічної доцент О. М. Крупич роботи лнау
«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини iconЗатверджую
Заступник начальника академії сухопутних військ з навчальної роботи – начальник навчального відділу
«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини icon«погоджено» «погоджено» «затверджено» Начальник управління Президент...
Змагання проводяться 8 березня 2013 року за адресою: м. Первомайськ, вул. Дзержинського 26/2 спортивний зал зош №11
«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини iconЗатверджую
Головін А. П. начальник кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка, к ю н., доцент,...
«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини iconПогоджую: Затверджую: Голова районної організації Начальник відділу
Змагання проводяться згідно календаря (додається) в ск «Чемпіон» м. Костянтинівка
«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини iconКафедра №5 затверджую начальник кафедри №5 кандидат технічних наук, снс полковник М. Г. Хливнюк
Житомирський військовий орденів жовтневої революції І червоного прапора інститут радіоелектроніки
«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини iconКурс: “Теорія виховання ” Затверджую Начальник циклу педагогіки та психології
Розширеному аналізові проблематики методів та форм виховного впливу як раз І присвячена дана лекція
«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини iconНавчальної практики курсантів 3-го курсу оперативно-розшукової спеціалізації
Герасименко Л. В. – начальник кафедри економічної безпеки, кандидат юридичних наук, доцент
«погоджено» «затверджую» Начальник навчальної частини iconЗатверджую Заступник директора з навчальної роботи
На пакет завдань для проведення контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фізика» для студентів спеціальності„Будівництво та
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка