Теми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи
НазваТеми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи
Дата конвертації20.06.2013
Розмір83.3 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
Теми контрольних робіт

з дисципліни “Фінансовий облік – 1”
Вимоги до оформлення контрольної роботи.

Студент обирає один із запланованих варіантів згідно його порядкового номера у журналі академічної групи. Кожний варіант складається з п'яти питань. Контрольна робота виконується в учнівському зошиті обсягом 12 листків, складається з плану, висвітлення теми, списку використаної літератури. Контрольна робота подається до початку сесії, на її перевірку відводиться 7 днів. Лише за умови виконання контрольної роботи студентів допускається до іспиту.

^ Порядковий номер студента в журналі академічної групи

Варіант 1

1

21

41

Варіант 11

11

31

Варіант 2

2

22

42

Варіант 12

12

32

Варіант 3

3

23

43

Варіант 13

13

33

варіант 4

4

24

44

Варіант 14

14

34

Варіант 5

5

25

45

Варіант 15

15

35

Варіант 6

6

26

46

Варіант 16

16

36

Варіант 7

7

27

47

Варіант 17

17

37

Варіант 8

8

28

48

Варіант 18

18

38

Варіант 9

9

29

49

Варіант 19

19

39

Варіант 10

10

30

50

Варіант 20

20

40


Варіант №1

 1. Загальні принципи бухгалтерського обліку.

 2. Сутність безготівкових розрахунків платіжними дорученнями.

 3. Метод амортизованої собівартості інвестицій.

 4. Облік довгострокових векселів одержаних.

 5. Облік прямих матеріальних витрат на виробництво.


Варіант №2

 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в суб’єктів підприємницької діяльності (робочий план рахунків, форма обліку, первинні документи).

 2. Облік розрахунків з дебіторами за перерахованими авансами.

 3. Методика визначення суми амортизації основних засобів за прямолінійним методом.

 4. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів.

 5. Оцінка виробничих запасів за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) та за методом собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФІО).


Варіант №3

  1. Облік грошових коштів в касі підприємства та контроль за дотриманням касової дисципліни.

  2. Облік розрахунків з дебіторами за нарахованими доходами.

  3. Методика визначення суми амортизації за методом зменшення залишкової вартості.

  4. Облік прямих витрат на оплату праці.

  5. Документальне оформлення і методика обліку списання відпущеної (відвантаженої) готової продукції.


Варіант №4

 1. Порядок відкриття поточних рахунків підприємством в уповноваженому банку.

 2. Облік розрахунків з дебіторами за претензіями.

 3. Методика визначення суми амортизації за методом прискореного зменшення залишкової вартості.

 4. Аналітичний і синтетичний облік загальновиробничих витрат.

 5. Cинтетичний облік відпуску виробничих запасів у виробництво та на інші цілі.


Варіант №5

 1. Сутність безготівкових розрахунків розрахунковими чеками.

 2. Облік розрахунків з дебіторами по відшкодуванню шкоди.

 3. Методика визначення суми амортизації за кумулятивним методом.

 4. Облік прямих витрат на соціальні заходи.

 5. Облік випуску продукції (здачі робіт, послуг).


Варіант №6

 1. Сутність безготівкових розрахунків акредитивами.

 2. Облік розрахунків з підзвітними особами (підзвітних сум) по відрядженнях.

 3. Методика визначення суми амортизації за виробничим методом.

 4. Облік витрат допоміжних виробництв.

 5. Облік готової продукції на складах та в бухгалтерії.


Варіант №7

 1. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку в національній валюті.

 2. Методика списання безнадійної дебіторської заборгованості і по якій минув термін позовної давності.

 3. Методика визначення амортизації за методом, передбаченим податковим законодавством.

 4. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 5. Склад витрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг).


Варіант №8

 1. Облік наявності і руху грошових коштів на поточному рахунку в банку в іноземній валюті.

 2. Облік розрахунків з іншими дебіторами (юридичними і фізичними особами).

 3. Методика обліку витрат на поточний ремонт основних засобів.

 4. Порядок відшкодування нестач та оприбуткування надлишків виробничих запасів за даними інвентаризації.

 5. Методи розподілу загальновиробничих витрат між видами продукції

(робіт, послуг).
Варіант №9

 1. Зміст виписки банку з поточного рахунка підприємства.

 2. Облік короткострокових векселів одержаних.

 3. Документальне оформлення та методика обліку витрат на капітальний ремонт основних засобів.

 4. Оцінка готової продукції відповідно до П(с) БО 9.

 5. Облік втрат від браку продукції (робіт, послуг).


Варіант №10

 1. Облік курсових різниць по валютних операціях відповідно до П(с) БО 21 по монетарних операціях.

 2. Економічна суть необоротних матеріальних активів, їх визнання та основи побудови обліку.

 3. Методика обліку капітальних інвестицій на будівництво основних засобів.

 4. Оцінка та облік незавершеного виробництва .

 5. Методика визначення собівартості продукції (робіт, послуг).


Варіант №11

 1. Облік курсових різниць по валютних немонетарних операціях відповідно до П(с) БО 21.

 2. Класифікація основних засобів та її роль в побудові обліку.

 3. Методика обліку капітальних інвестицій на придбання основних засобів.

 4. Загальна характеристика рахунків з обліку витрат виробництва.

 5. Порядок ведення касової книги.Варіант №12

 1. Облік операцій по купівлі та продажу іноземної валюти підприємством.

 2. Оцінка основних засобів за первісною та справедливою вартістю.

 3. Облік витрат на поліпшення основних засобів (модернізація, модифікація, реконструкція, розширення).

 4. Об’єкти обліку і об’єкти калькулювання собівартості продукції.

 5. Облік витрат обслуговуючих виробництв.


Варіант №13

 1. Облік інших грошових коштів (грошових документів, грошових коштів в дорозі).

 2. Переоцінка: дооцінка та уцінка основних засобів.

 3. Облік орендованих основних засобів в орендаря при операційній оренді (орендна плата, ремонт, поліпшення) відповідно до П(с) БО 14.

 4. Методика розподілу загальновиробничих витрат між витратами на

собівартість продукції і витратами на собівартість реалізованої продукції.

 1. Класифікація видів діяльності підприємства та її вплив на побудову

обліку.
Варіант №14

 1. Економічна сутність і значення фінансових інвестицій. Основи побудови їх обліку.

 2. Аналітичний (інвентарний) та синтетичний облік основних засобів.

 3. Облік операцій по фінансовій оренді в орендодавця та в орендаря.

 4. Оцінка виробничих запасів за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів та за методом середньозваженої собівартості.

 5. Визначення, визнання та класифікація витрат на виробництво.


Варіант №15

 1. Облік поточних фінансових інвестицій в банківські (депозитні) сертифікати.

 2. Документальне оформлення надходження основних засобів при їх спорудженні (будівництві) та придбанні.

 3. Склад, характеристика та оцінка інших необоротних матеріальних активів.

 4. Інвентаризація нематеріальних активів та відображення її результатів в системі обліку.

 5. Документальне оформлення операцій по відпуску виробничих запасів на виробничі, адміністративні та інші цілі.


Варіант №16

 1. Облік поточних фінансових інвестицій в облігації.

 2. Документальне оформлення основних засобів та їх оцінка при внесенні їх до статутного фонду та безоплатному одержанні.

 3. Облік надходження та вибуття інших необоротних матеріальних активів.

 4. Особливості обліку негативного гудвілу.

 5. Документальне оформлення надходження виробничих запасів та облік цих операцій в системі рахунків.


Варіант №17

 1. Облік довгострокових фінансових інвестицій з пов’язаними сторонами за методом обліку участі в капіталі.

 2. Документальне оформлення та облік операцій по списанню основних засобів за рішенням підприємства.

 3. Інвентаризація основних засобів та відображення в системі рахунків її результатів.

 4. Облік вибуття (списання) нематеріальних активів.

 5. Організація складського обліку виробничих запасів.Варіант №18

 1. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками.

 2. Документальне оформлення та облік операцій по реалізації (продажу) основних засобів.

 3. Оцінка та переоцінка нематеріальних активів відповідно до П(с) БО 8.

 4. Методи нарахування та облік амортизації (зносу) нематеріальних активів.

 5. Оцінка запасів за первинною вартістю відповідно до П(с) БО 9.Варіант №19

 1. Визнання, оцінка дебіторської заборгованості та методи визначення резерву сумнівних боргів згідно з П(с) БО 10.

 2. Документальне оформлення та облік операцій по безоплатній передачі основних засобів.

 3. Визначення та визнання нематеріальних активів та їх класифікація.

 4. Облік втрат від зменшення корисності нематеріальних активів.

 5. Визначення та визнання запасів та їх класифікація відповідно до П(с) БО 9.


Варіант №20

 1. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

 2. Економічна сутність амортизації (зносу) основних засобів та побудова обліку.

 3. Облік основних засобів в орендодавця при операційній оренді.

 4. Методи нарахування та облік амортизації (зносу) інших необоротних матеріальних активів.

 5. Документальне оформлення та облік надходження нематеріальних активів.

Схожі:

Теми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і»
...
Теми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення...
Місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій». Місце контрольної роботи у навчальному...
Теми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи iconЗатверджую
Методичні вказівки І тематика курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік іі» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання...
Теми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи iconТеми для контрольних робіт на 3 семестр
Обсяг контрольної роботи складає від 12 до 15 сторінок. Контрольна робота повинна містити: зміст, вступ, основну частину, висновки,...
Теми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни
...
Теми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи iconЗ дисципліни “Фінансовий облік І”
Документальне оформлення руху основних засобів, їх синтетичний та аналітичний облік
Теми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Теми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів...
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік...
Теми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та оформлення студентами контрольних...
...
Теми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги до оформлення контрольної роботи iconЗагальні методичні вказівки до виконання контрольних робіт
Написання контрольної роботи – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка