3. Операції, які здійснюють комерційні банки
Скачати 61.82 Kb.
Назва3. Операції, які здійснюють комерційні банки
Дата конвертації25.06.2013
Розмір61.82 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
3.Операції, які здійснюють комерційні банки.
Економічна роль банків проявляється в здатності здійснювати банківські операції.

Банківські операції - угоди або правочини, тобто відповідні дії спрямовані на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків у банківській діяльності.
Банківські операції:

- активні - фінансові операції за допомогою яких банки розміщують вільні грошові кошти з метою отримання прибутку (надання банком споживчого кредиту);

- пасивні - операції, пов'язані з формуванням фінансових ресурсів (депозитні операції).
Види банківських операцій (ст.47):

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

4) здійснення інвестицій;

5) випуск власних цінних паперів;

6) випуск, розповсюдження та проведення лотерей;

7) зберігання цінностей або надання в найм індивідуального банківського сейфу;

8) інкасація коштів та перевезення валютних цінностей;

9) ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

10) надання консультаційних та інформаційних послуг;

11) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

12) надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань від інших осіб за плату;

13) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари та надані послуги (факторингові операції);

14) лізингові операції (довгострокова оренда);

15) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з ф/о та ю/о;

16) розрахунокові банківські операції;
^ Банківська ліцензія - це дозвіл НБУ у формі офіційного документа на здійснення банківської діяльності. Плата від 50 до 100 нмдг.
Банківська ліцензія:

- індивідуальна;

- генеральна;
Для отримання ліцензії в НБУ подаються такі документи:

 1. Копію свідоцтва про державну реєстрацію.

 2. Копію статуту з відміткою державного реєстратору про державну реєстрацію.

 3. Копію зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів звіту про результати закритого розміщення акцій та свідоцтва про реєстрацію і випуску акцій.

 4. Відомості про кількісний склад спостережної ради, правління та ревізійної комісії.

 5. Відомості за формою визначеною НБУ що дають змогу зробити висновок про наявність як мінімум 3-х осіб, призначених членами правління, у тому числі Голови правління, їх професійну придатність та діловіу репутацію, Главбуха, керівника служби внутрішнього аудиту.

 6. Копії внутрішні положень банку, що регламентують надання банківських чи фінансових послуг.

 7. Бізнес-план на 3 роки.

 8. Копію платіжного документа про сплату за видачу банківської ліцензії.


Підстави для відмови у видачі ліцензії:

 1. Неповний пакет документів.

 1. Документи, які подані для отримання ліцензії містять недостовірну інформацію.

 1. Документи, які не відповідають вимогам НПА та вимогам НБУ.

 1. Ю/о, яка має намір здійснювати банківську ліцензію звернулася з заявою про отримання банківської ліцензії після спливу річного терміну з дня державної реєстрації.

 1. Професійна діяльність або ділова репутація одного із керівника ю/о не відповідає вимогам НБУ.

 1. Як мінімум 3 особи не призначені членами правління або Голова правління.

 1. Відсутність банківське обладнання, програмне забезпечення, комп'ютери та приміщення, що не відповідає вимогам НБУ.


^ Органи управління комерційним банком.

Регламентується статутом.


 1. Загальні збори акціонерів (визначення основних напрямків діяльності банків та затвердження звітів про їх виконання; внесення змін та доповнень до статуту банку; зміни розміру статутного капіталу банку; призначення та звільнення голів, членів спостережної ради; затвердження річних звітів результатів діяльності банку, а також звіти дочірних підприємств; вирішують питання розподілу прибутку; припинення діяльності банку, реорганізація банку).

 1. Спостережна рада (обирається ЗЗ із числа учасників банку або їх представників). В державних банках - наглядова рада. Повноваження: призначає та звільняє Голову та членів Правління, керівника служби внутрішнього аудиту банку; контролює діяльність правління; визначає аудиторську фірму, розглядає її висновок і готує рекомендацію Загальним зборам; встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку; приймає рішення щодо покриття збитків; приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірних підприємств та затвердження їх статутів та положень; затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку; готує пропозиції щодо питань, які виносяться на Загальні збори учасників банку; здійснює інші повноваження, які можуть бути делеговані Загальними зборами учасників банку.

 1. Правління банку. Постійно діючий виконавчий орган банку, який здійснює управління поточний діяльністю банку, формування фондів, необхідних для функціонування банку, а також несе відповідальність за ефективність роботи банку. Діє від імені банку, підзвітне Загальним зборам та Спостережній раді банку. Правління банку діє на підставі Положення, що затверджується ЗЗ або СР.

 1. Контролюючі органи: ревізійна комісія та внутрішній аудит. Ст.41 Про банки. Повноваження РК: контролює дотримання банком чинного законодавства; розглядає звіти внутрішніх та зовнішніх аудиторів та готує матеріали до ЗЗ; виносять пропозиції щодо питань віднесених до компетенції ревізійної комісії, що стосується фінансової безпеки, стабільності банку та захисту інтересів клієнтів. РК обирається ЗЗ ф підзвітна ЗЗ. Членами РК не можуть бути працівники банку. Органи внутрішнього аудиту: оперативних контроль. Служба внутрішнього аудиту підпорядковується СР. Підрозділ (служба) внутрішнього аудиту: наглядає за поточною діяльністю банку; перевіряє результати поточної фінансової діяльності банку; контролює дотримання законів та іншого банківського законодавства та рішень органів Правління банку; аналізує інформацію та відомості про діяльність банку, професійну діяльність працівників, а також перевищення повноважень посадовими особами банку; надає Спостережній раді висновки та поопозиції за результатами перевірок банку; може розглядати інші функції пов'язані з наглядом та контролем діяльності банку.


^ Форми регулювання банківської діяльності.
Групи форм:

 1. Адміністративне регулювання (НБУ займається реєстрацією та ліцензуванням; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банку; застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; нагляд за діяльністю комерційних банків).

 1. Індикативне регулювання (НБУ встановлює для комерційних банків обов'язкових економічних нормативів; визначення норм обов'язкових резервів для банку; встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків банку; визначення відсоткової політики; рефінансування (надання кредитів банкам); управління золото-валютними резервами та операції з цінними паперами на відкритому ринку).

Схожі:

3. Операції, які здійснюють комерційні банки icon81. операції комерційних банків
Комерційні банки становлять основу кредитної системи, вони проводять різні фінансові операції. Комерційні банки приймають І розміщують...
3. Операції, які здійснюють комерційні банки icon3. Сучасний стан валютного ринку України та перспективи розвитку
Основними учасниками валютного ринку сьогодні є: комерційні І центральні банки, валютні біржі, урядові структури, брокерські фірми,...
3. Операції, які здійснюють комерційні банки iconЭкономический факультет
Комерційні банки, як правило, розглядаються у двох аспектах широкому та вузькому
3. Операції, які здійснюють комерційні банки iconInternational financial centres
Центри зосередження банків І спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, що здійснюють міжнародні валютні, кредитні І фінансові...
3. Операції, які здійснюють комерційні банки icon5. cамостійна робота
Змістовий модул Операції банків з обслуговування безготівкового та готівкового обороту, ресурсні операції
3. Операції, які здійснюють комерційні банки iconТема Пасивні операції. Операції к б. з формування ресурсної бази. План заняття
Обгрунтувати послідовність проведення розрахунків. Дати розгорнуті письмові пояснення
3. Операції, які здійснюють комерційні банки iconВакансія: Збір огірків в полі І вкладання овочів у банки. Кількість місць
...
3. Операції, які здійснюють комерційні банки iconЗаконодавцем встановлена кримінальна відповідальність за
Б нормальну роботу органів судової влади та органів, які сприяють діяльності суду щодо здійснення правосуддя І до кола яких належать...
3. Операції, які здійснюють комерційні банки iconПервомайський медичний коледж
Саме завдяки ній всі органи І системи організму отримують необхідні поживні речовини та кисень І виділяють назовні продукти обміну,...
3. Операції, які здійснюють комерційні банки iconПервомайський медичний коледж
Саме завдяки ній всі органи І системи організму отримують необхідні поживні речовини та кисень І виділяють назовні продукти обміну,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка