Робочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва
Скачати 211.74 Kb.
НазваРобочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва
Дата конвертації24.06.2013
Розмір211.74 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Львівський НАЦІОНАЛЬний аграрний університет

Факультет заочної освіти

Кафедра технології та організації будівництва
Погоджено” „Затверджую”

Начальник навчальної частини, Проректор з науково-педагогічної доцент О.М.Крупич роботи ЛНАУ,

проф. С.М.Онисько

______________ ___.___. 2012 р. _____________________ ___.___. 2012 р.

(підпис) (підпис)

Р о б о ч а п р о г р а м а н а в ч а л ь н о ї д и с ц и п л і н и

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

^

(УПРАВЛІННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА )


(за вимогами КМСОНП)

для студентів ОКР 6.060101 «Бакалавр» напряму підготовки «Будівництво»

Форма навчання

Нормативні дані

Курс

Семестр

Лекції, год.

Лабораторні, год.

Семінари, практичні,

год.

Всього аудиторних годин

Самостійні, індивідуальні заняття,

год.

Аудиторна і позааудиторна робота (год. /

кредитів ЕCTS)

Курсові проекти, год./ кредити ЕCTS

Навчальна практика год. / кредити ЕCTS

Підсумковий контроль (форма, семестр, год. / кредити ЕCTS

Всього

год.

Кредити ЕCTS

заочна скорочена

1

2

6

-

10

16

56

72 / 2

-

-

Іспит,2,36/1

108

3

Робоча програма складена на підставі ОПП спеціальності 6.092101 «Промислове і цивільне будівництво» погодженої Департаментом вищої освіти міністерства освіти та науки України 25.01.05.
Програму підготував: доцент Фамуляк Юрій Євгенович
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри технології та організації будівництва 3 вересня 2012 р., протокол № 1.

Зав. кафедрою _________________ А.В.Мазурак
Схвалено методичною радою факультету заочної освіти 6 вересня 2012, протокол № 1.

Голова методичної ради _________________ ( ____________________ )

 1. Мета і завдання вивчення дисципліни

Будівельна галузь, як і все народне господарство, виконує свою програму в нелегких умовах переходу до ринкових відносин. Різке зростання цін на матеріали, обладнання, енергоносії, призвело до значного підвищення вартості будівництва і зниження інвестиційної спроможності замовників. Проте, враховуючи і ці складності, будівельна галузь знаходить шляхи виходу з кризи, зважаючи на всі деталі і особливості сучасного будівництва.

Дисципліна «Технологія та організація будівництва» містить сукупність знань щодо організації та планування виконання тих чи інших процесів в будівництві, їх управління. Ця дисципліна ґрунтується на основі знань технології будівельного виробництва, організації будівництва, архітектури будівель та споруд та інших.

Наука про організацію та планування будівельного виробництва досліджує планування роботи будівельно-монтажної організації. Метою викладання дисципліни «Технологія та організація будівництва» є підготовка бакалавра-будівельника, який повинен знати: організацію та управління будівельного виробництва, теоретичні основи раціональних методів організації і планування виконання будівельних процесів.

Основними завданнями дисципліни є:

 • дати студентам необхідні знання з організації та планування будівництва;

 • навчити студентів організації та управління ведення робіт;

 • навчити використовувати організаційно-планувальні рішення в реальних умовах будівництва.
 1. Вимоги до знань, умінь та навичок

В процесі вивчення дисципліни «Технологія та організація будівництва (управління, планування та організація будівництва)» студенти повинні:

а) знати:

 • організацію, планування і управління будівельного виробництва;

 • методику розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт.

б) вміти:

 • знаходити і використовувати доцільні організаційні та управлінські рішення;

 • розробляти проекти організації будівництва та проекти виконання робіт;

 • оформлювати виробничі завдання працівникам і приймати виконані роботи.
 1. Анотація дисципліни

Дисципліна «Технологія та організація будівництва» є однією з дисциплін, які формують професійні знання і вміння бакалаврів, спеціалістів та магістрів будівельного напряму, органічно поєднує вивчення загальних теоретичних та практичних основ виконання процесів в будівництві з поєднанням їх в просторі та часі.

В процесі вивчення дисципліни розглядається 9 тем. Знання найважливіших питань закріплюються на практичних заняттях. Програма вивчення складена таким чином, щоб підготувати студентів до практичної діяльності в умовах виробництва. 1. ^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИз/п

Вид навчаль-ної роботи

Номер теми і короткий зміст

К-сть год. на лекції

Семінарські, практичні (лабораторні) роботи

к-сть балів

Література

№ роботи

к-сть год.

основна

допоміжна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль № 1: Самостійного вивчення матеріалу (Загальна кількість балів – 40)

М1
1

Самостійна робота

 1. ^ Організація комплектного забезпечення бу-дівництва конструкціями і матеріалами. Значення матеріально-технічного планування для своєчасного введення об’єктів в експлуатацію. Організація виробничо-технологічної комплектації (ВТК). Виробничо-комплектовочна база (ВКБ).КР № 120

[1], [2], [3], [4], [8], [9]


[15]

М1
2

 1. ^ Організація парку будівельних машин і його експлуатація. Вимоги, що ставляться до парку будівельних машин. Комплектування парку машин. Середньорічна потреба в машинах. Форми організації експлуатації будівельних машин, перерви в їх роботі.
КР № 2
20

[1], [2], [8]


[14], [15]М1
3

^ 3. Організація роботи транспорту в будівництві. Роль і значення транспорту в будівництві. Класифікація вантажів. Вибір виду і кількості будівельного транспорту. Організація перевезень автотранспортом. Організаційні форми експлуатації транспортних засобів. Організація перевезень залізницею.

[1], [2], [8]


[14],[15]

М1
4

^ 4. Організація оперативного планування виробництва. Оперативне планування (ОП). Облік і контроль за виконанням ОП. Будфінплан. Диспетчерська система управління будівництвом. Засоби оперативного виробничого зв’язку.

[1], [2], [6]


[15]

М1
5

 1. ^ Забезпечення збереження матеріальних цінностей і грошових коштів в будівництві. Законність, право, методи реалізації права, власність, дотримання законності, санкції в будівництві.

[2]


[11],[13], [15]


Модуль СВМ

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль № 2: Навчально-аудиторної роботи (Загальна кількість балів – 60)

М2
1

Лекції

^ 6. Організація матеріально-технічної бази будівництва (МТБ). Склад і призначення матеріально-технічної бази будівництва. Мобільні (інвентарні) будинки для обслуговування будівництва. Розміщення МТБ. Плану-вання МТБ будівництва. Використання для потреб будівництва існуючих і підлягаючих зносу будівель. Виробнича потужність. Розрахунок потреби і забезпечення будівництва енергетичними ресурсами.

2

1

4

20

[2], [3], [8]

[15]

М2
2

^ 7. Організація проектно-вишукувальних робіт. Органі-зація будівельного проектування. Передпроектна стадія будівництва. Стадії проектування. Структура проекту. Інженерні вишукування в будівництві. Організація вишукувань. Проект організації будівництва (ПОБ). Проект виконання робіт (ПВР).

1


[1], [2], [3], [4]

[12], [15]

М2
3

 1. ^ Календарне планування в будівництві. Загальні положення про календарне планування (КП). Принципи розробки КП. Документи, що розробляються при КП у складі ПОБ. Порядок складання КП об’єкту. Організація і КП будівництва житлових будинків. Особливості складання КП при монтажі будівель з транспортних засобів. КП робіт при реконструкції і технічному переозброєнні підприємств. Охорона навколишнього середовища при розробці КП. Техніко-економічна оцінка КП. Форми документів, що розробляються при календарному плануванні.

2

2

4

25

[2], [3], [4], [6]

[13], [15]

М2
4

 1. ^ Організація системи контролю якості в будівництві. Загальні положення щодо поняття якості. Якість будівництва. Управління якістю. Контроль якості робіт при будівництві об’єктів. Оцінка і аналіз якості будівельно-монтажних робіт. Гарантійні строки в будівництві. Прийняття об’єктів в експлуатацію.

1

3

2

15

[1], [2], [3], [4], [8]

[15]

Модуль НАР

60Всього по курсу

6
10

100

 1. ^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ (ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ


роботи

Тема. Питання, що вивчаються

Кількість

годин

Кількість

балів

Обладнання, матеріали, прилади ТЗН, література

Форма контролю

1

2

3

4

5

6

1

^ Організація матеріально-технічної бази будівництва (МТБ). Організація складського господарства на буд генплані. Завдання № 1.

4

20

[2], [3], [8], [9], [10], [14]

Захист

2

^ Календарне планування в будівництві.

Календарне планування будівництва. Завдання № 2.

4

25

[2], [3], [4], [6], [9], [10], [12], [15]

Захист

3

^ Організація системи контролю якості в будівництві.

Контроль якості приймання будівельної продукції. Завдання № 3.

2

15

[4], [5], [8], [9], [10], [11], [12], [15]

Захист
Всього

10

60

 1. ^ ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


заняття

Тема. Питання, що вивчаються

Кількість

годин

Кількість

балів

Обладнання, матеріали, прилади ТЗН, література

Форма контролю

1

2

3

4

5

6

1

^ Організація комплектного забезпечення будівництва конструкція-ми і матеріалами. Витрати матеріалів. Підготовка і ведення мате-ріального звіту. Завдання № 1.
20

[1], [2], [3], [8], [9], [14], [15], [16]

Захист

2

^ Організація парку будівельних машин і його експлуатація. Організація роботи транспорту в будівництві. Підбір ефективного комплекту машин. Завдання № 2.
20

[1], [2], [8], [9], [12], [14], [15], [17]

Захист
Всього
40


 1. ^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекції проводяться з використанням плакатів, відео роликів з виконання конкретного виду робіт. Підготовлений курс лекцій. Практичні заняття проводяться на основі індивідуальних завдань.


 1. ^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання теоретичних знань студентів проводяться письмово на кожному занятті за допомогою індивідуальних змішаних міні тестів. Оцінювання триває від 5 до 10 хвилин.

Оцінювання набутих практичних навиків студентів оцінюється за виконаними індивідуальними завданнями.

Шкала оцінювання студентів за кредитно-модульною системоюЗа шкалою

ECTS

За національною шкалою


Залікові оцінки

За шкалою в балах


Іспит


Залік

A

відмінно

відмінно

зараховано

90...100

BC

добре

добре

75...89

DE

задовільно

задовільно

60...74

FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

незадовільно

не зараховано

35...59

F

незадовільно з обов’язковим

повторним курсом

1...34


FX – означає “незадовільно” – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання;

F – означає “незадовільно” – необхідна значна подальша робота


 1. ^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


З даної дисципліни видано в достатній кількості підручників різного спрямування, підготовлений конспект лекцій згідно програми, а також ряд методичних рекомендацій. В розпорядженні кафедри перебуває велика кількість нормативних документів, а також ілюстративного матеріалу.

 1. ^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ (ТЕСТИ), ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВІ МОДУЛІ


Модуль №1 Самостійного вивчення матеріалу

Теоретична частина

 1. Значення матеріально-технічного планування для своєчасного введення об’єктів в дію.

 2. Організація виробничо-технологічної комплектації (ВТК).

 3. Виробничо-комплектовочна база (ВКБ).

 4. Вимоги, що ставляться до парку будівельних машин.

 5. Комплектування парку машин.

 6. Середньорічна потреба в машинах.

 7. Форми організації експлуатації будівельних машин, перерви в їх роботі.

 8. Роль і значення транспорту в будівництві.

 9. Класифікація вантажів.

 10. Вибір виду і кількості будівельного транспорту.

 11. Організація перевезень автотранспортом.

 12. Організаційні форми експлуатації транспортних засобів.

 13. Організація перевезень залізницею.

 14. Оперативне планування (ОП).

 15. Облік і контроль за виконанням ОП.

 16. Будфінплан.

 17. Диспетчерська система управління будівництвом.

 18. Засоби оперативного виробничого зв’язку.

 19. Законність в будівництві.

 20. Право, методи реалізації права.

 21. Власність в будівництві.

 22. Дотримання законності в будівництві.

 23. Санкції в будівництві.Практична частина

 1. Контрольна робота №1. Витрати матеріалів. Підготовка і ведення матеріального звіту.

 2. Контрольна робота №2. Підбір ефективного комплекту машин.

Модуль №2 Навчально-аудиторної роботи

Теоретична частина

 1. Призначення матеріально-технічної бази будівництва.

 2. Склад матеріально-технічної бази будівництва.

 3. Мобільні (інвентарні) будинки для обслуговування будівництва.

 4. Розрахунок необхідної кількості і розмірів тимчасових приміщень.

 5. Використання для потреб будівництва існуючих і підлягаючих знесенню будинків.

 6. Розміщення матеріально-технічної бази будівництва.

 7. Планування матеріально-технічної бази будівництва.

 8. Виробнича потужність.

 9. Розрахунок потреби і забезпечення будівництва енергетичними ресурсами.

 10. Організація будівельного проектування.

 11. Перед проектна стадія будівництва.

 12. Стадії проектування.

 13. Структура проекту.

 14. Інженерні вишукування в будівництві.

 15. Організація вишукувань.

 16. Проект організації будівництва (ПОБ).

 17. Проект виконання робіт (ПВР).

 18. Загальні положення щодо календарного планування (КП).

 19. Принципи розробки календарних планів.

 20. Документи, що розробляються при календарному плануванні у складі ПОБ.

 21. Порядок складання календарного плану об’єкту.

 22. Організація і календарне планування будівництва житлових будинків.

 23. Календарне планування при вузловому методі.

 24. Особливості складання календарного плану при монтажі будівель з транспортних засобів.

 25. Календарне планування при реконструкції і технічному переозброєнні підприємств.

 26. Охорона навколишнього середовища при розробці КП.

 27. Техніко-економічна оцінка календарного плану.

 28. Форми документів, що розробляються при календарному плануванні.

 29. Загальні положення щодо поняття якості.

 30. Якість будівництва.

 31. Управління якістю.

 32. Контроль якості при будівництві об’єктів.

 33. Оцінка і аналіз якості будівельно-монтажних робіт.

 34. Гарантійні строки в будівництві.

 35. Прийняття об’єктів в експлуатацію.

 36. Робоча приймальна комісія.

 37. Державна приймальна комісія.


Практична частина

 1. Практичне заняття №1. Організація складського господарства на буд генплані.

 2. Практичне заняття №2. Календарне планування будівництва.

 3. Практичне заняття №3. Контроль якості приймання будівельної продукції.


 1. РЕСУРСИ


Кафедра має всю нормативну літературу, необхідне методичне забезпечення, в університеті є бібліотека, в якій є вся необхідна наукова і навчальна література для успішного оволодіння і здачі навчальної дисципліни “Технологія та організація будівництва (управління, планування та організація будівництва)”. 1. ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Белецкий Б.Ф. Организация строительных и монтажных работ. – М.: Высшая школа, 1986. – 384 с.

 2. Данилов Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. для техникумов. – М.: Стройиздат, 1988. – 752 с.

 3. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Учеб. для строит. вузов и фак. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 559 с.

 4. ДБН А. 3.1-5-96. Посібник з розробки організації будівництва і проектів виконання робіт. Київ, 1997.

 5. Драченко Б.Ф., Піщаленко Ю.О., Соха М.М. Технологія зведення виробничих сільськогосподарських будинків і споруд. Навч. посібник. К.: Вища школа, 1992. – 198 с.

 6. Майданов В.М., Шейко Ю.П., Тригер Г.М. та ін. Організація і планування будівництва. – К.: Урожай, 1993. – 432 с.

 7. Технологія спорудження сільських виробничих будівель / Л.Г.Єрісова, Б.І.Завалій, М.Л.Зоценко та ін.. – К.: Урожай, 1994. – 320 с.

 8. Черненко В.К. і ін. Технологія будівельного виробництва. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.

 9. Шахпаранов В.В., Аблязов Л.П., Степанов Н.В. Организация строительного производства, Справочник строителя. – М.: Стройиздат, 1987.


Додаткова:

 1. Галкин Л.Г., Сафонов З.Н., Парубок Г.З. Сборник задач по организации и планированию строительного производства. – М.: Высшая школа, 1985.

 2. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. – Київ, 1994.

 3. ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва (управління, організація і технологія) – Київ, 1996.

 4. ДБН А.3.1-2-93. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. – Київ, 1993.

 5. Драченко Б.Ф. и др. Сборник задач по технологии и организации строительства. – К.: Будівельник, 1988. – 304 с.

 6. Макаренко Р.М., Гомон Л.П. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008. – 128 с.

 7. Расход материалов на общестроительные работы: Справочник / С.П.Днипровский и др. – 2-е изд. перераб. – К. Будівельник, 1986. – 559 с.

 8. Строительное производство. Технология работ: Справочник строителя / И.А.Онуфриев, Л.П.Аблязов, В.А.Анзититов и др. – М: Стройиздат, 1989.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА”


Дисципліна “Технологія та організація будівництва”

^ 3 кредити ECTS (100 балів)
Практична підготовка (ПП)

(поточна успішність),

100 балів

Теоретична підготовка (ТП)

(підсумковий модульний контроль), 100 балівМодуль №1

Самостійного вивчення матеріалу

(40 балів)

Модуль №2

Навчально-аудиторної роботи

(60 балів)Теоретична частина

Практична

частина

(40 балів)


Теоретична частина

Практична

частина

(60 балів)
Тема 1

Тема 6
Практичне заняття № 1

(20 балів)

Практичне заняття № 2

(25 балів)


Тема 2

Контрольна робота № 1

(20 балів)

Контрольна робота № 2

(20 балів)


Тема 7Тема 3

Тема 8


Практичне заняття № 3

(15 балів)
Тема 4

Тема 9Тема 5Схожі:

Робочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва icon1. Організація матеріально технічної бази будівництва (мтб)
Р. М. Макаренко, Л. П. Гомон. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення....
Робочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва icon1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами
Р. М. Макаренко, Л. П. Гомон. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення....
Робочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва iconТехнологія галузі
Рашевська Т. О. Технологія галузі. Розділ “Технологія масла”. Текст лекцій для студентів спеціальності 091700 “Технологія зберігання,...
Робочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва iconТестові завдання для підготовки до дке з дисциплін: «Технологія ліків»,...
Дке з дисциплін: «Технологія ліків», «Фармакологія», «Фармацевтична хімія», «Організація та економіка фармації» та «Фармакогнозії»...
Робочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва iconПитання до модульного контролю (МК1) з дисципліни «Організація будівництва» (спецкурс)

Робочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва iconЗміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні
Поняття державного будівництва І самоврядування. Основні елементи змісту державного будівництва І самоврядування. Практика державного...
Робочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва iconЗатверджую
«Технологія харчування», «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів І харчо концентратів», «Технологія зберігання, консервування...
Робочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва iconКурс лекцій для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» І «Технологія жирів І жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
Робочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва icon3. правовий режим земель житлової та громадської забудови
Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель І гаражного будівництва
Робочапрограманавчально ї дисципл І н и технологія та організація будівництва iconТема 1 «Організація виробництва принципи, типи»
Операційна діяльність підприємства. Організація операційної діяльності. Організація як функція управління. Організація виробничого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка