Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах
Скачати 131.87 Kb.
НазваДоговір про обслуговування рахунка в цінних паперах
Дата конвертації07.08.2014
Розмір131.87 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы


Договір

про обслуговування рахунка в цінних паперах
(публічна оферта)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал» (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії серії АЕ №263309 виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи від 12.10.2013 року, строк дії необмежений, в особі Директора Бородай Оксани Юріївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та будь-яка інша особа, яка здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі - Договір) шляхом підписання Заяви-приєднання до Договору (надалі – Депонент) з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, керуючись вимогами Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору

1.1. Депозитарна установа зобов’язується у порядку, передбаченому законодавством, Внутрішнім положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи затвердженої Наказом № 07/19/1 від 19.07.2013 року (надалі – Внутрішнє положення) та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».
^ 2. Обов’язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов’язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом заяви-приєднання та визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Ознайомити Депонента з Внутрішнім положенням, яке регламентує відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення тексту відповідних змін та доповнень на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет: www.univer.ua.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах.

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та Внутрішніми положенням Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на електронну адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством Внутрішнім положенням та цим Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати адміністративні операції за рахунком у цінних паперах Депонента, якщо Депонент був взятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.14. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.15. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, Внутрішнім положенням Депозитарної установи.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги.

2.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.5. Вносити зміни до Внутрішнього положення Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання цього Договору.

2.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження Депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

2.2.9. Призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах у разі порушення депонентом умов цього Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи.
^ 3. Обов’язки та права Депонента

3.1. Депонент зобов’язаний:

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та Внутрішнім положенням Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

3.1.3.Дотримуватись вимог Внутрішнього положення Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Депозитарної установи.

3.1.5. Надавати Депозитарній установі документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

3.1.6. Протягом (3) трьох днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.7. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунка в цінних паперах.

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.

3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов цього Договору та Внутрішнього положення інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

3.2.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного керуючого рахунком – торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».


  1. ^ 4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення цього Договору.

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно акту-рахунку/звіту брокера, який надсилається Депозитарною установою Депонента для клієнтів інтернет-трейдингу щодня при здійсненні операцій, а для клієнтів класичного брокерського обслуговування засобами поштового зв’язку не пізніше 05 (п‘ятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги. У акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.

Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

4.3. Тарифи на депозитарне обслуговування та зміни до них опубліковуються на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет: www.univer.ua. Зміни до тарифів опубліковуються на веб-сайті Депозитарної установи за 3 (три) дня до набрання ними чинності.

4.4. У разі припинення дії Договору Депонент зобов’язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.
^ 5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склались форм-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше за 3 (три) дні з дати настання таких обставини повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.7. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку або у постійно діючому Третейському суді саморегулівної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

^ 6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії

6.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками, але не раніше набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» та є укладеним на невизначений строк.

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 30 (тридцять )днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.
^ 7. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом

7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

7.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

7.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;

2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи
8. Інше

8.1. Депонент підтверджує, що Депозитарній установі надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

8.2. Депонент підтверджує, що ознайомлений із Внутрішнім положенням Депозитарної установи та тарифами Депозитарної установи.

8.3. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

8.4. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

8.5. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.

8.6. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

8.7. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв’язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв’язку, кур’єром.

8.8. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи.

8.9. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом (3) трьох робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.10. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом підписання Заяви-приєднання у двох примірниках.

Один з яких повертається Депоненту із зазначенням номеру рахунку в цінних паперах, відкритого на ім‘я Депонента.

8.11. З моменту підписання фізичною та/або юридичною особою Заяви-приєднання та прийняття її Депозитарною установою, Депонент та Депозитарна установа набувають прав та обов’язків визначених цим Договором та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).

8.12. Зміни та доповнення до цього Договору опубліковуються на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет: www.univer.ua. Про опублікування таких змін та доповнень Депозитарна установа зобов’язана інформувати Депонента шляхом направлення останньому інформаційного повідомлення про заплановані зміни за 3 (три) дні до набрання чинності такими змінами.


9. Реквізити та місцезнаходження Депозитарної установи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал»

Код за ЄДРПОУ 33592899

Місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 59, оф.102

Тел. (044) 490-20-55, електронна адреса (E-mail): post@univer.ua, веб-сторінка (сайт) www.univer.ua

Код в Центральному депозитарії 100024-UA40401836

Поточний рахунок №26505010031156 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627


Директор ТОВ «Універ Капітал» О.Ю. Бородай
Схожі:

Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах iconДоговір застави цінних паперів Загальна характеристика договору застави цінних паперів
Відповідно до ч. 1 ст. 574 Цк україни, застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду. Договір застави, безперечно,...
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах iconЗаконодавства
До складу активів пенсійного фонду відповідно до цього Закону належать: активи в грошових коштах; активи в цінних паперах; інші активи...
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах iconДоговір про надання гарантії
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір про надання гарантії (надалі іменується "Договір") про таке
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах iconКредитний договір
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Кредитний договір (надалі іменується "Договір") про таке
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах iconТема: Колективний договір. Трудовий договір
На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах iconДля укладення договору дарування квартири потрібні такі документи
Документ, що підтверджує право власності на відчужуване майно (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування,...
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах iconДоговір про виробничу практику №
Цей договір уклали між собою Миколаївський професійний ліцей в особі директора Ліновського Ю. В. що діє на підставі Статуту (надалі...
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах iconКолективний договір кунцівської загальноосвітньої школи
Цей колективний договір укладено на три роки. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу І набуває чинності...
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах iconПроект колективний договір
Законів України «Про колективні договори й угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про...
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах icon«Затверджую» Директор тов «Центр соцільно- економічного розвитку»
Цивільного кодексу України, та фізична особа (далі Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до підрозділу Оператора, та яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка