Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри
НазваДжерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри
Сторінка1/5
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5
49. Аудит банківських операцій.

Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків і додані до них виправдовуючі документи, а також регістри аналітичного і синтетичного обліку за рахунками 30, 31 і 33.

Перед початком аудиту банківських операцій необхідно оцінити стан внутрішнього контролю і системи обліку банківських операцій, визначити основні об’єкти та послідовність перевірки.

Як правило, перевірка банківських операцій здійснюється суцільним способом. Аудит банківських операцій доцільно проводити окремо за кожним рахунком. Особливу увагу слід приділити поточному рахунку. Перш за все необхідно звірити залишки на рахунках грошових коштів рахунка, що перевіряється, з виписками, даними бухгалтерського обліку і звітності. Перевірка банківських виписок повинна поєднуватись із вивченням банківських операцій по суті. При цьому аудитор має з’ясувати:1)чи мали місце незаконні банківські операції (відсутні договірні відносини);2)чи повно і своєчасно оприбутковані та оплачені матеріальні цінності;3)чи вірно відображені в обліку і законно використовувалися чекові книжки для безготівкових розрахунків;
чи видаються вони підзвітним особам під розписку;4)чи складаються звіти про використання книжок.

Під час перевірки банківських операцій слід звернути увагу на такі запитання:1)чи повністю представлені банківські операції;2)чи правильно і цілеспрямовано використовуються отримані кредити;3)чи є правильними та законними операції з акредитивами.

Усі порушення чинних нормативних документів стосовно господарських операцій за банківськими рахунками виявляються суцільною перевіркою документів та взаємною звіркою регістрів обліку на відповідність.

50. Завдання аудиту дебіторської заборгованості

Головними завданнями аудиту дебіторської заборгованості є:

1) перевірка наявності і правильності оформлення первинних документів, що є підставою облікових запасів по дебіторській заборгованості;

2) оцінка синтетичного і аналітичного обліку, правильне використання відповідних рахунків нового Плану рахунків;

3) контроль правильності перенесення вхідного сальдо при трансформації старої форми балансу в нову при відкритті нових відповідних рахунків Головної книги;

4) оцінка стану дебіторської заборгованості за встановленими критеріями;

5) перевірка правильності розрахунків по дебіторській заборгованості (оплата грошовими коштами, векселями, іншими матеріальними цінностями, застосуванням бартерних операцій тощо);

6) правильність оцінки дебіторської заборгованості, розрахунок величини резерву сумнівних боргів;

7) перевірка належної класифікації дебіторської заборгованості і наявність відповідних необхідних роз’яснень у примітках до фінансової звітності;

8) оцінка стану внутрішнього контролю дебіторської заборгованості;

9) впевненість у зіставності показників фінансової бухгалтерської і не бухгалтерської звітності (звіт голови правління, директора, фінансового відділу та ін.) щодо дебіторської заборгованості.
^ 51.Етапи аудиту дебіторської заборгованості

На підготовчому етапі аудитору потрібно отримати всю необхідну інформацію щодо дебіторської заборгованості. Збираючи відомості щодо виникнення, обліку дебіторської заборгованості, правильності її оцінки, аудитор має визначити мінімальний перелік інформації, яка має бути надана підприємством або отримана самим контролером в ході опитування, спостереження, документальної перевірки при підготовці аудиту. Цей перелік інформації аудитор визначає, враховуючи специфіку діяльності підприємства.

На проміжному етапі аудиту дебіторської заборгованості перевіряючий аналізує правильність складання фінансової звітності і відображення в ній дебіторської заборгованості і при виявленні суттєвих помилок у письмовому вигляді інформує керівництво підприємства з рекомендаціями по виправленню помилок.

На етапі фізичної перевірки головною метою є впевненість в реальному існуванні залишків дебіторської заборгованості і з’ясувати, кому вони належать. Для цього вибірково окремим дебіторам надсилаються листи-записи з проханням підтвердити чи назвати суму заборгованості. Отримані відповіді  по запитах узагальнюються і можуть бути задокументовані.

При проведенні аудиту, перш за все, перевіряються первинні документи, що підтверджують здійснення господарських операцій з дебіторською заборгованістю.

На основному етапі проведення аудиту (аудиту рахунків), який проводиться після закінчення звітного періоду, аудитор здійснює конкретні контрольні процедури щодо перевірки дебіторської заборгованості за встановленими критеріями оцінки фінансової звітності.
^ 52. Завдання, джерела інформації аудиту доходів та витрат

Завданнями аудиту операцій з обліку доходів і витрат є:

1. Перевірка правильності розмежування доходів і витрат діяльності за кожною класифікаційною групою;

2. Встановлення правильності умов визнання та оцінки доходів і витрат операційної діяльності;

3. Перевірка правильності накопичення та віднесення доходів та витрат від реалізації товарів на результати основної діяльності;

4. Перевірка правильності накопичення та віднесення доходів та витрат від інших видів операційної діяльності на фінансовий результат;

5. Підтвердження достовірності та правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів і витрат;

6. Підтвердження законності та правильності визначення та відображення в звітності доходів і витрат від операційної діяльності відповідно до принципів бухгалтерського обліку.

Джерелами інформації для аудиту доходів і витрат операційної діяльності підприємства виступають:

1) наказ про облікову політику підприємства;

2) первинні документи з обліку фінансових результатів;

3) облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку фінансовихрезультатів;

4) акти та довідки попередніх ревізій, аудиторських висновків та інша документація, що узагальнює результати контролю.

5) звітність.

^ 53. Тестування внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку доходів і витрат

Із метою запровадження методу організації аудиту доходів і витрат, а також кількості необхідних аудиторських процедур необхідно провести тестування внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку підприємства, яке дозволяє отримати відповіді на такі запитання:

1. Чи з достатнім рівнем деталізації здійснюється аналітичний облік доходів та витрат?

2. Чи санкціонується належним чином виготовлення продукції виконання робіт, надання послуг)?

3. Чи звіряються дані аналітичного обліку із синтетичними регістрами та Головною книгою?

4. Чи відповідає організація бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів вимогам П(С)БО 15 “Доход” та П(С)БО 16 «Витрати»?

Тести системи внутрішнього контролю й бухгалтерського обліку доходів і витрат можуть включати наступніпитання:

1.     Чи ведеться окремо облік різних видів доходів: відомості, картки, інше?

2.     Хто розробляє і затверджує цінову політику підприємства: керівник, спеціальний відділ, бухгалтерія?

3.     Чи укладаються договори купівлі-продажу з кожним покупцем?

4.     Чи узгоджується з головним бухгалтером реалізація товарів?

5.     Чи звіряються рахунки-фактури з договорами та видатковими накладними?

6.     Чи звіряються дані аналітичного обліку з формування доходів і витрат з журналами-ордерами, з Головною книгою?

7.     Чи відповідає визнання доходів та витрат П(С)БО 15 «Доход» та П(С)БО 16 «Витрати»?

8.     Ким затверджуються оптові ціни та оптові надбавки?

9.     Чи перевірялись критерії визнання доходів та витрат згідно з класифікацією доходів та витрат?

Тестування дає змогу встановити, як здійснюється класифікація витрат та доходів на підприємстві, чи здійснюється санкціонування таких витрат.

^ 54.Програма аудиту доходів і витрат операційної діяльності

За результатами тестування аудитор переходить до складання програми аудиту доходів і витрат. Кількість аудиторських процедур обернено пропорційна оцінці системи внутрішнього контролю: чим вища оцінка системи внутрішнього контролю, тим менше аудиторських процедур може планувати аудитор.

За програмою аудиту здійснюється перевірка правильності відображення доходів і витрат в обліку і звітності за обраним методом організації аудиту (суцільний, вибірковий, комбінований).

Зразок програми аудиту доходів і витрат операційної діяльності підприємства наведено на рис. 2.

Програма аудиту

 Організація, що перевіряється                  ДП МТЗ “Укрзалізничпостач”

Період аудиту                                             01.10.2007 – 10.10.2007

Кількість людино-годин                            120

Керівник аудиторської перевірки             Петров І.В.

 

№ з/п

Перелік аудиторських процедур за розділами (етапами) аудиту

Період проведенняпроцедур перевірки

Виконавець

Методи і прийоми перевірки

1

2

3

4

5

1

Перевірка витрат, що формують первісну вартість товарів, що реалізуються

 

01.10.07

Петров І.В.

Арифметична перевірка, нормативно-правове регулювання

2.

Перевірка дотримання калькуляційних цін

01.10.07

Михайленко В.Є.

Арифметична, юридична перевірка

3.

Перевірка випадків відсутності документів на здійснення послуг матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту

02.10.07

Петров І.В

Дослідження документів, нормативно-правове регулювання, обстеження

4.

Перевірка замовлень на здійснення послуг за книгоюреєстрацій

 

02.10.07

Ковальова С.М.

Арифметична перевірка, вибірковеспостереження, зустрічна перевірка.

5.

Перевірка відповідності документів на надання послугзатвердженим замовленням.

 

03.10.07

Ковальова С.М.

Арифметична перевірка, вибірковеспостереження, зустрічна перевірка.

6.

Перевірка виписки рахунків-фактур за книгою реєстрації

 

05.10.07

Михайленко В.Є.

Арифметична перевірка, зустрічнаперевірка, формальна перевірка

7.

Перевірка повноти грошових надходжень

05.10.07

Михайленко В.Є.

Арифметична перевірка, зустрічнаперевірка, формальна перевірка

8.

Звірення рахунків-фактур із затвердженими замовленнями ідокументами на здійснення перевезень.

06.10.07

Михайленко В.Є.

Арифметична перевірка, зустрічнаперевірка, формальна перевірка

9.

Перевірка правильності бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності(кореспонденції рахунків, облікові регістри)

07.10.07

Петров І В.

Дослідження документів , нормативно-правове обґрунтування, аналітичнітести.

10.

Перевірка повноти відображення доходів та витрат  зазвітний період.

07.10.07

Петров І В.

Дослідження документів нормативно-правове обґрунтування, аналітичнітести.

11.

Перевірка доходів і витрат від реалізації іноземної валюти:

– джерела надходження;

– перерахунок валюти на кінець звітного періоду за курсом НБУ

08.10.07

Петров І В.

 

Дослідження документів, нормативно-правове обґрунтування, аналітичнітести.

12.

Перевірка доходів і витрат  від реалізації інших оборотнихактивів:

– реалізація виробничих запасів;

– реалізація МШП;

 

08.10.07

Ковальова С.М.

Дослідження документів, нормативно-правове обґрунтування, аналітичні тести

13.

Перевірка доходів та витрат від операційної оренди активів:

– терміни здачі в оренду;

– умови дотримання оренди;

– дотримання вимог П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”

 

09.10.07

Ковальова С.М.

Дослідження документів, нормативно-правове обґрунтування, аналітичні тести

14.

Перевірка доходу від списання кредиторськоїзаборгованості:

– причини списання кредиторської заборгованості:

– дотримання вимог Цивільного кодексу;

– дотримання П(С)БО 11 “Зобов’язання”

09.10.07

Михайленко В.Є.

Дослідження документів, нормативно-правове обґрунтування

15.

 

Перевірка доходів та витрат від штрафів та пені;

 

09.10.07

Ковальова С.М.

Дослідження документів, нормативно-правове обґрунтування

16.

Перевірка адміністративних витрат і витрат на збут

10.10.07

Петров І В.

 

Дослідження документів, нормативно-правове обґрунтування

 

17.

Перевірка інших доходів та витрат  від операційної діяльності

 

10.10.07

Михайленко В.Є.

Дослідження документів, нормативно-правове обґрунтування

 

  1   2   3   4   5

Схожі:

Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри iconПрограмні питання
Порядок відкриття І закриття рахунків в банку, документальне оформлення операцій на рахунках банку
Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри iconТема: Складання документів з руху грошових коштів на рахунках у банку
Мета: визначити порядок складання документів з руху грошових коштів у банку у програмі «1С: Бухгалтерія 0»; виховувати почуття відповідальності,...
Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри icon1. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо
Відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи І здійснює банківську діяльність від імені банку, –...
Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри icon1. Етапи обліку кредитних операцій банку
Кредит – це позиковий капітал банку в грошовій формі або в банківських металах, який передається в тимчасове використання позичальнику...
Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри icon1 підгрупа Задача 1
Витрати згідно кошторису Національного банку України становили 204 мільйонів гривень. Різни цю доходів з видатками Національний банк...
Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри icon2. Аналіз власного капіталу банку
Метою даної теми є оволодіння студентами методикою аналізу структури та динаміки власного капіталу банку, достатності банківського...
Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри icon8. Аналіз ліквідності банку Поняття «ліквідність банку», відмінності від платоспроможності
Нбу ча банках- кореспондентах за розумною ціною. У цілому ліквідність банку гередбачає можливість продавати ліквідні активи, купувати...
Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри iconЗасновниками оголошено обсяг статутного капіталу новоствореного банку...
Після реєстрації банку суму підписаного статутного капіталу, акумульовану на тимчасовому рахунку в нбу, перераховано на коррахунок...
Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри iconПлан Базові структури даних в гіс багатошарові моделі даних гіс
У процесі управління просторовими даними гіс інтегрує просторові дані з іншими типами й джерелами даних, а також може використовувати...
Джерелами даних для аудиту операцій по рахунках в банку є: виписки банку з особових рахунків І додані до них виправдовуючі документи, а також регістри icon3. Аналіз зобов’язань банку
Зобов 'язання — це вимоги до активів банку на фіксовану суму коштів, яку він повинен сплатити у визначений час у майбутньому
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка