Наказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання»
Скачати 123.45 Kb.
НазваНаказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання»
Дата конвертації30.06.2013
Розмір123.45 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

« 27.10.2011р. м. Ірпінь № 1670

Про затвердження «Положення про

проведення ректорського контролю якості навчання»
З метою оптимізації системи оцінювання знань студентів (курсантів)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення ректорського контролю якості навчання для студентів (курсантів) денної форми навчання Національного університету ДПС України (додається).
2. В.о. завідувача навчально-методичного відділу (Козятинська Є.В.) довести даний наказ до науково-педагогічних працівників кафедр і факультетів.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненка.

Ректор П. В. Мельник

Наказ надіслати:

 1. Проректору з навчальної та методичної роботи

 2. Навчальному відділу

 3. Навчально-методичному відділу

 4. Факультетам

 5. Кафедрам

 6. Загальному відділу

Козятинська Є.В., 12-43.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко

Проректор з питань підготовки

кадрів податкової міліції О. М. Розум

Декан факультету фінансів

та банківської справи В. П. Унинець – Ходаківська


Декан обліково-економічного факультету Н. П. Мацелюх

Декан факультету економіки та оподаткування Г.М. Калач


Декан юридичного факультету Г. М. Самілик

Завідувач навчального відділу М. М. Довгопол

В.о завідувача навчально-методичного відділу Є.В. Козятинська

Начальник юридичного відділу Є.О. Кокарєва

Літературний редактор Г.В. Поснова

^ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Затверджено

Наказом Національного

університету ДПС України

№1670 від27.10.2011 р.

Положення

про організацію ректорського контролю якості навчання

студентів (курсантів) денної форми навчання

Національного університету ДПС України
Розглянуто і схвалено

на засіданні Вченої ради

Національного університету

ДПС України

протокол №2 від27.10.2011 р.


Ірпінь 2011


1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів (курсантів) (далі Положення) є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення залишкового рівня знань студентів (курсантів) (далі студентів) в Національному університеті ДПС України (далі університет).

Положення розроблено на підставі:

- Закону України „Про вищу освіту” ст. 11, 12, 13 від 17.01.2002р. №2984-ІІІ.

- Постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.1996р. № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів.

- Постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.1998 р. №1247 «Про розроблення стандартів вищої освіти».

- Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161.

- Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Національному університеті ДПС України, затвердженого Вченою радою університет, протокол №8 від 29.06.2007р.

- Листа МОН України від 31.07.2008 р. № 1/9-484 «Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти» (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України № 642 від 09.07.2009).

1.2. Ректорський контроль якості навчання (далі РК) є особливою формою внутрішнього контролю, який проводиться з метою:

- визначення рівня ефективності використання різних форм і методів викладання науково-педагогічними працівниками навчальних дисциплін;

- отримання інформації про характер пізнавальної діяльності, рівень самостійності і активності студентів;

- оцінки залишкового рівня знань з навчальної дисципліни, або окремого її модуля з наступним аналізом та узагальненням;

- належної підготовки для проходження ліцензійних і акредитаційних процедур та забезпечення максимально об’єктивного оцінювання знань студентів;

- перевірки якості навчального процесу на кафедрах та рівня викладання навчальних дисциплін окремими науково-педагогічними працівниками.

1.3. Дана форма контролю може проводитись протягом вивчення навчального курсу, або після закінчення вивчення навчального модуля (модулів), а саме:

- упродовж семестру – за темами навчальної дисципліни, що були вивчені у поточному семестрі на момент набрання чинності наказу ректора про проведення РК;

- на початку семестру – за темами навчальної дисципліни, що були вивчені у попередньому семестрі (за умови, що навчальна дисципліна викладається два і більше семестри);

- на початку семестру, наступного після повного закінчення вивчення навчальної дисципліни, за темами, що передбачені робочою навчальною програмою.

^ 2. Підготовка та порядок проведення ректорського контролю

якості навчання

2.1. РК якості навчання проводиться відповідно до наказу ректора, за окремим графіком, складеним навчальним відділом. Затверджений графік проведення доводиться до відома студентів і викладачів не пізніше, ніж за десять днів до початку проведення. Пропозиції до навчального відділу університету щодо навчальних дисциплін та груп (взводів), де буде проведено РК, подають декани факультетів за погодженням з завідувачами кафедр, які забезпечують навчальний процес на факультеті.

2.2. РК з навчальної дисципліни організовує та проводить деканат і відповідна кафедра. Контроль за його організацією і проведенням здійснюють навчальний та навчально-методичний відділи університету.

Кількість РК не повинно перевищувати одного протягом робочого дня.

2.3. Пакет завдань для проведення РК розробляється науково-педагогічними працівниками кафедри, протягом 3-х днів з моменту набрання чинності наказу, затверджується на засіданні відповідної кафедри та зберігається у завідувача (начальника), або заступника завідувача (заступника начальника) кафедри.

2.4. РК проводиться у письмовій формі, або у формі комп’ютерного тестування.

Пакет завдань для РК повинен містить:

 • титульну сторінку зі зворотом;

 • пояснювальну записку з критеріями оцінювання знань студентів;

 • перелік запитань в межах навчального курсу (модуля);

 • тестові завдання по варіантах;

 • розрахункові задачі, практичні завдання по варіантах;

 • ключі до тестових завдань, задач.

2.5. Завдання РК повинні бути рівнозначної складності, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання з вивченого програмного матеріалу дисципліни, термін яких знаходиться в межах відведеного часу для РК. Кількість пакетів завдань формується у розрахунку: один - на дві академічні групи. РК проводиться в окремій академічній групі або в потоці в присутності викладача, який забезпечує(вав) викладання даного курсу та спеціальної комісії.

2.6. Після проведення РК викладач збирає роботи, що мають зовнішню і внутрішню титульну сторінки, де зазначено прізвище, ім’я і по-батькові студента; шифр академічної групи та основну частину роботи1. Роботи передаються завідувачу (начальнику) кафедри, який призначає особу з числа допоміжного персоналу для шифрування зовнішньої та основної частини роботи. Завідувач (начальник) кафедри несе персональну відповідальність за проведення шифрування робіт, об’єктивність їх перевірки, проведення процедури дешифрування та передачі результатів до деканату.

2.7. Після шифрування перевірку робіт здійснює викладач, що забезпечував викладання даного навчального курсу, або інший викладач за поданням завідувача кафедри в присутності спеціальної комісії, а результати перевірки заносяться у окрему відомість РК (додаток 1) і оголошуються студентам та передаються на факультети протягом трьох днів, які в свою чергу у дводенний термін здійснюють порівняльний аналіз та передають зведені дані до навчального відділу для узагальнення (додаток 2).

2.8. Спеціальна комісія створюється з числа представників деканату (декан, або його заступник), кафедри (завідувач, або його заступник), навчального відділу. Склад комісії затверджується завідувачем навчального відділу.

Комісія забезпечує прозорість та об’єктивність оцінювання знань.

2.9. Оцінювання РК здійснюється в межах від 0 до 100 балів.

Для проведення РК відводиться дві академічні години, у разі проведення комп’ютерного тестування – одна година.

РК вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менше ніж 75% складу академічної групи за списком.

2.10. При необхідності результати РК обговорюються на засіданні кафедри, вченої ради факультету, науково-методичної ради чи ректорату.

2.11. У разі суттєвих розходжень між оцінками за відомостями підсумкового (модульного) та РК результати враховуються при розгляді питання про продовження контрактів з науково-педагогічними працівниками.
Додаток 1

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Факультет __________________________________________ Група _____________

20__ 20__ навчальний рік Курс ______________

ВІДОМІСТЬ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ­­№_______
З навчальної дисципліни___________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

за _____навчальний семестр Вид контролю __________________

Дата _______________________20­__ р.

Прізвище, ініціали, посада науково-педагогічного працівника,

який забезпечував викладання навчальної

дисципліни_______________________________________________________________________________
Прізвище та посада науково-педагогічних працівників (членів комісії)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
п/п

Прізвище, ініціали студента

№ індивід. навч. плану (залік.

книжки)

Оцінка за 100- бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

Підпис викладача, що забезпечував викладання дисципліни

1
2
3

Студентів у групі___________ Не з’явилося __________________

Декан_____________________
«_____»____________201 р.


Підписи членів комісії:__________________

________________________

_________________________

_________________________


«_____» ____________201 р.

«Відмінно» «5» А (90-100) «Дуже добре» «4,5» В (80-89) «Добре» «4» С (70-79)

«Задовільно» «3,5» D (60-69)

«Достатньо» «3» Е (50-59)

. «Незадовільно» «2» FX (35-49)

«Неприйнято» «1» F (0-34)

Додаток 2

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Факультет __________________________________________

20__ 20__ навчальний рік

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ТА РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ­­

_____________________________________________________

ФакультетГрупа

К-сть

студентів

у групі

К-ть студ. , які прийняли уч. у РК

Предмет

ПІП

викладача

Вид контролю

(модульн. чи семестр.)

Результати модульного чи семестрового контролю

Результати ректорського контролю якості навчання

Примітка

Якісна

успішність

(%)

Середній

бал

Якісна

успішність

(%)

Середній

бал

К-сть

відсутніх студентів

Декан факультету _________________________ __________________________

Прізвище та ініціали


«_____»______________20__ р1 В разі проведення РК у формі комп’ютерного тестування порядок кодування визначає розробник.

Схожі:

Наказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання» iconНака з
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з...
Наказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання» iconНаказ
Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку
Наказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання» iconМіністерство юстиції україни наказ
Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Наказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання» iconНаказ
...
Наказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання» icon1 Законодавство, яке регулює суспільні відносини, які виникають у...
Про затвердження положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету про попереднє отримання дозволу на концентрацію...
Наказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання» iconПро затвердження Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою впорядкування надання студентам житлової площі на період навчання у вищому...
Наказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання» iconНаказ
Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного
Наказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання» iconПостанова верховної ради україни про затвердження Положення про загальні...
Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні
Наказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання» iconІрпінь 2011р
Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт призначені для студентів юридичного факультету денної та заочної форми навчання...
Наказ «27. 10. 2011р м. Ірпінь №1670 Про затвердження «Положення про проведення ректорського контролю якості навчання» iconПро затвердження Положення про робочий час І час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів
Міжнародної організації праці 1979 року n 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, статті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка