Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 )
НазваВідомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 )
Сторінка1/9
Дата конвертації19.11.2013
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро вищу освіту( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 20, ст.134 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 380-IV (
380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 1004-IV (
1004-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.9
N 1158-IV (
1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67
N 1344-IV (
1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 }{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 14-рп/2004 (
v014p710-04 ) від 07.07.2004 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2229-IV (
2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103
N 2505-IV (
2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 3074-IV (
3074-15 ) від 04.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.72
N 489-V (
489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 506-V (
506-16 ) від 20.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.83
N 107-VI (
107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 (
v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1024-VI (
1024-17 ) від 19.02.2009, ВВР, 2009, N 27, ст.352
N 1798-VI (
1798-17 ) від 19.01.2010, ВВР, 2010, N 9, ст.89
N 4496-VI (
4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4
N 5026-VI (
5026-17 ) від 22.06.2012
N 5029-VI (
5029-17 ) від 03.07.2012
N 5290-VI (
5290-17 ) від 18.09.2012
N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }{ У тексті Закону:
слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади
у галузі освіти і науки" та "Вища атестаційна комісія
України" в усіх відмінках замінено словами "центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти" у відповідному
відмінку;
слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади
у галузі праці та соціальної політики" в усіх відмінках
замінено словами "центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
трудових відносин" у відповідному відмінку;
слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади
у галузі економіки" в усіх відмінках замінено словами
"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері економічного і
соціального розвитку" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }
Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у
галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші
засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для
самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і
держави у кваліфікованих фахівцях.

Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:

вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у
вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного
та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який
грунтується на повній загальній середній освіті й завершується
здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації;

зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами
суспільства система знань, умінь і навичок, професійних,
світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в
процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства,
науки, техніки, технологій, культури та мистецтва;

зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної
інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття
вищої освіти і певної кваліфікації;

державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні
заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними
вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню
навчання за напрямом, спеціальністю;

нормативний термін навчання - термін навчання за денною
(очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та
вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої
освіти;

стандарт вищої освіти - сукупність норм, які визначають зміст
вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої
освіти та нормативний термін навчання;

освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за
ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи,
достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному
освітньо-кваліфікаційному рівню;

освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - характеристика
вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та
навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та
обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності;

рівень професійної діяльності - характеристика професійної
діяльності за ознаками певної сукупності професійних завдань та
обов'язків (робіт), які виконує фахівець;

професійна підготовка - здобуття кваліфікації за відповідним
напрямом підготовки або спеціальністю;

вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад,
який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту,
реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні
програми вищої освіти за певними освітніми та
освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання
та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання,
інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти,
а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність;

вищий навчальний заклад державної форми власності - вищий
навчальний заклад, заснований державою, що фінансується з
державного бюджету і підпорядковується відповідному центральному
органу виконавчої влади;

вищий навчальний заклад, що перебуває у власності Автономної
Республіки Крим, - вищий навчальний заклад, заснований органами
влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету
Автономної Республіки Крим і підпорядкований органам влади
Автономної Республіки Крим;

вищий навчальний заклад комунальної форми власності - вищий
навчальний заклад, заснований місцевими органами влади, що
фінансується з місцевого бюджету і підпорядкований місцевим
органам влади;

вищий навчальний заклад приватної форми власності - вищий
навчальний заклад, заснований на приватній власності і
підпорядкований власнику (власникам);

освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг
для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа;

ліцензування - процедура визнання спроможності вищого
навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність,
пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до
вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо
кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного
забезпечення;

ліцензований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад
певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність,
пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

ліцензована спеціальність - спеціальність відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад
певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність,
пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу
певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із
здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог
стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо
кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного
забезпечення;

рівень акредитації - рівень спроможності вищого навчального
закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану із
здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

акредитований напрям - напрям, за яким вищий навчальний
заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність,
пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

акредитована спеціальність - спеціальність відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад
певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану
із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

акредитований вищий навчальний заклад - вищий навчальний
заклад, що визнаний спроможним провадити освітню діяльність,
пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, за напрямами
і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, не
менше двох третин з яких є акредитованими;

якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою
освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну
орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність
задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і
потреби суспільства;

якість освітньої діяльності - сукупність характеристик
системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність
задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи
або(та) суспільства.

професійний стандарт - затверджені в установленому порядку
{ Зміни до статті 1 див. в Законі N 5026-VI ( 5026-17 ) від
22.06.2012 }

Стаття 2. Законодавство України про вищу освіту

Законодавство України про вищу освіту базується на
Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з законів України
"Про освіту" ( 1060-12 ), "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), цього Закону та інших нормативно-правових
актів, прийнятих відповідно до нього.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж
ті, що передбачені законодавством про вищу освіту, то
застосовуються правила міжнародних договорів.

Стаття 3. Державна політика у галузі вищої освіти

1. Державна політика у галузі вищої освіти визначається
Верховною Радою України.

2. Державна політика у галузі вищої освіти грунтується на
принципах:

доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним
громадянином України;

незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних
партій, громадських і релігійних організацій;

інтеграції системи вищої освіти України у світову систему
вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій
української вищої школи;

наступності процесу здобуття вищої освіти;

державної підтримки підготовки фахівців для пріоритетних
напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

гласності при формуванні структури та обсягів освітньої та
професійної підготовки фахівців.

3. Реалізація державної політики у галузі вищої освіти
забезпечується шляхом:

збереження і розвитку системи вищої освіти та підвищення її
якості;

підвищення рівня освіченості громадян України, розширення їх
можливостей для отримання вищої освіти;

створення та забезпечення рівних умов доступності до вищої
освіти;

надання цільових, пільгових державних кредитів особам для
здобуття вищої освіти у порядку ( 916-2003-п ), визначеному
Кабінетом Міністрів України;

забезпечення збалансованої структури та обсягів підготовки
фахівців з вищою освітою, що здійснюється у вищих навчальних
закладах державної та комунальної форм власності, за кошти
відповідних бюджетів, фізичних і юридичних осіб, з урахуванням
потреб особи, а також інтересів держави та територіальних громад;

надання особам, які навчаються у вищих навчальних закладах,
пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому
законодавством;

належної підтримки підготовки фахівців з числа інвалідів на
основі спеціальних освітніх технологій.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 3-4, ст. 27)
Додатково див. Закон n 1344-iv ( 1344-15 ) від 27. 11. 2003, ввр, 2004, n 17-18, ст. 250 )
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) iconПлан. Юридичне розуміння сім’ї Шлюбні відносини у соціально-правовому...
Сімейний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 21-22, )
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 5, ст. 35 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 45, ст. 358 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 48, ст. 650 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1993, n 39, ст. 383 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1993, n 31, ст. 338 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 36, ст. 282 )

Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 9, ст. 108 )

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка