Робоча програма навчальної дисципліни
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Сторінка1/7
Дата конвертації19.02.2014
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


Форма № Н - 3.04

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Кафедра педагогіки і психології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з НМР
______________Г.С. Цехмістрова

«______»_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
напрям підготовки 6.140103 «Туризм»


Київ – 2013

Українська мова (за професійним спрямуванням): Робоча програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Київського університету туризму, економіки і права. – К.: КУТЕП, 2013. – 40 с.
Розробник:

Линчак І. М., канд. філол. наук, доцент кафедри педагогіки і психології КУТЕП


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педагогіки і психології
Протокол від «13» грудня 2012 року № 3
Заст. завідувача кафедри педагогіки і психології ____________

О. М. Лукашевич

«_____»___________________ 20___ року
Cхвалено Вченою радою факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу
Протокол від «18» грудня 2012 року № 3


Координатор напряму підготовки _____________ І. М. Мініч
Линчак І. М., 2013 рік

 КУТЕП, 2013 рік

ПЕРЕДМОВА


Сучасні соціально-економічні умови, вплив сфери туризму на суспільні явища визначають актуальність досконалого володіння державною мовою в різних аспектах, зокрема, – у професійному. Зростання ролі вільного часу, відпочинку в процесі розвитку людської особистості потребують підготовки висококваліфікованих професіоналів туризму, котрі б успішно поєднували теоретичні знання та практичні навички.

Одним із визначальних компонентів формування фахівців для туристичної галузі, основа професійної діяльності яких – спілкування на всіх рівнях, є мовна підготовка. Актуальність вивчення української мови полягає у вихованні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, здатної комунікативно виправдано вживати багаті можливості мови в усіх видах мовленнєвої діяльності, вільно і творчо користуватися виразовими засобами для самотворення, самоствердження й самовираження. У системі фахової підготовки працівника сфери туризму мова – не лише предмет вивчення, а й основа опанування всіх наук. Формування досконалого мовлення майбутніх спеціалістів спрямоване на виховання національної еліти, якій належить відстоювати авторитет держави на міжнародному рівні.

Робоча програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» відображає конкретний зміст цієї дисципліни, послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні рівні навчальної роботи, засоби і форми поточного та підсумкового контролю тощо.

  1. ^

    Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

1401 «Сфера обслуговування»


нормативна

Напрям підготовки

6.140103 «Туризм»


Модулів – 1+навчальний проект ІНДЗ

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання (у рамках СРС)

Семестр

Загальна кількість годин – 108

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: 3

аудиторних – 54

самостійної роботи студента – 54

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

20 год.

2 год.

^ Практичні, семінарські

34 год.

6 год.

Самостійна робота

54 год.

100

Вид контролю: екзамен
  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів із нормами сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні, підвищити загальну та мовну культуру майбутніх спеціалістів туристичної галузі, сформувати практичні навички усного й писемного професійного мовлення, а також виховувати студентів носіями української мови.

^ Основні завдання курсу: допомогти студентам опанувати орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні, пунктуаційні та стилістичні норми сучасної української мови, сформувати в них базовий рівень володіння професійною мовою для засвоєння матеріалу галузевих дисциплін, навчити їх основ ведення самостійних наукових досліджень та укладання ділової фахової документації.

У результаті вивчення й засвоєння основних положень курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студент повинен:

знати норми сучасної української літературної мови; види та форми професійного мовлення; правила мовленнєвого етикету; основну фахову термінологію; загальні вимоги до складання та оформлення текстів офіційно-ділового та наукового стилів;

уміти правильно висловлювати думки; вміло застосовувати різні види професійного мовлення на практиці; правильно оформлювати тексти наукового та офіційно-ділового стилів мовлення; перекладати та редагувати тексти документів; користуватися лексикографічними джерелами і довідковою літературою фаху; добирати спеціальну фахову термінологію з урахуванням змістово-стилістичних особливостей тексту.


  1. Програма навчальної дисципліни
^

Змістовий модуль І. МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Тема 1. Українська мова в житті суспільства. Роль мови у професійному спілкуванні


Предмет, мета і завдання курсу. Роль дисципліни в підготовці кадрів. Мова і мовлення. Суспільні функції мови. Українська мова серед мов світу. З історії походження української мови. Мовна політика в Україні. Українці та українська мова очима іноземних мандрівників.

Перевірка рівня знань з української мови.

^

Тема 2. Сучасна українська літературна мова – найвища форма вияву загальнонародної мови


Поняття літературної мови. Форми сучасної української літературної мови. Мовна норма. Типи норм: орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні, фразеологічні, пунктуаційні, стилістичні.

Правописно-граматичний практикум: правопис ненаголошених голосних, правопис дзвінких та глухих приголосних; тире між підметом і присудком; тире на місці пропущеного члена речення; категорія роду іменника.

Тип документа: автобіографія.
Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови
Поняття про стиль і стилістику. Функціональні стилі української мови: розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, конфесійний, епістолярний.

Правописно-граматичний практикум: вживання м’якого знака та апострофа; розділові знаки при однорідних членах речення; категорія числа іменника.

Тип документа: резюме.

^

Тема 4. Науковий стиль у професійному мовленні


Науковий стиль: сфера функціонування, різновиди (власне науковий, науково-популярний, науково-публіцистичний, науково-навчальний, виробничо-технічний), мовні особливості. Найтиповіші наукові тексти та їх характеристика (план, тези, конспект, наукова стаття, анотація, рецензія, реферат, курсова й дипломна роботи, дисертація, монографія тощо). Основні вимоги до оформлення бібліографічного апарату та цитувань.

Правописно-граматичний практикум: зміни приголосних при словотворенні; розділові знаки при узагальнюючих словах; закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.
Тема 5. Офіційно-діловий стиль (ОДС) у професійному мовленні

З історії ОДС України. Характеристика ОДС: призначення, сфера функціонування, мовні особливості. Різновиди ОДС: дипломатичний, законодавчий, адміністративно-канцелярський.

Правописно-граматичний практикум: спрощення в групах приголосних; розділові знаки при відокремлених означеннях та прикладках; відмінювання прізвищ та імен по батькові.

Тип документа: заява.

^

Змістовий модуль ІІ. УСНЕ ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ТА МОВНИЙ ЕТИКЕТТема 6. Поняття про професійне мовлення

Професійне мовлення, вимоги до нього. Форми професійного мовлення (монолог і діалог) та їх мовні особливості. Основні відмінності усного монологу від писемного. Особливості діалогічного мовлення. Практичне застосування монологу та діалогу в майбутній практичній діяльності.

Правописно-граматичний практикум: подвоєння приголосних на письмі; правопис префіксів; розділові знаки при відокремлених додатках; ступені порівняння прикметника.

Тип документа: характеристика.
Тема 7. Види усного професійного мовлення

Усне професійне мовлення та вимоги до нього. Мовленнєва діяльність. Спілкування. Види усного професійного мовлення (ділова бесіда, службова телефонна розмова, нарада, перемовини, прес-конференція, діловий прийом тощо). Публічний виступ та його жанри. Пауза в усному професійному мовленні. Уміння слухати – ознака культури спілкування. Практичне застосування видів усного професійного мовлення в майбутній фаховій діяльності (ситуативно-рольові ігри).

Правописно-граматичний практикум: вживання великої літери; розділові знаки при відокремлених обставинах; морфологічні особливості вживання займенника у професійному мовленні.

Тип документа: наказ щодо особового складу.
^
Тема 8. Невербальні засоби професійної комунікації

Вербальні та невербальні засоби професійної взаємодії. Класифікація невербальних засобів та їх характеристика (міміка й погляд, позиція тіла, жестикуляція та рукостискання, дистанція тощо). Узгодженість вербальних та невербальних засобів як передумова ефективної професійної комунікації.

Правописно-граматичний практикум: правопис слів іншомовного походження; розділові знаки при уточнюючих членах речення; морфологічні особливості вживання числівника у професійному мовленні.

Тип документа: протокол, витяг з протоколу.

Тема 9. Культура мовлення та її складові

Критерії мовленнєвої культури. Етикет. З історії етикету. Деякі особливості українського національного етикету. Мовний етикет і його формули. Особливості професійного етикету.

Правописно-граматичний практикум: правопис складних іменників; розділові знаки при вставних і вставлених конструкціях; морфологічні особливості вживання дієслова та його форм у професійному мовленні.

Тип документа: оголошення.
^ Змістовий модуль ІІІ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ. ПИСЕМНЕ ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ
Тема 10. Лексикологія професійного мовлення

Слово і його значення. Стилістичне розшарування лексики (стилістично-нейтральна і стилістично забарвлена лексика). Професійна та термінологічна лексика фаху. Омоніми, синоніми, антоніми та пароніми у професійному мовленні. Мовні кліше, штампи та канцеляризми. Лексика української мови за походженням. Неологізми та архаїзми. Абревіатури у професійному мовленні. Поняття про лексикографію. Робота зі словниками та довідковою літературою фаху.

Правописно-граматичний практикум: правопис складних прикметників; правопис прислівників; розділові знаки при звертанні; розділові знаки при словах-реченнях та вигуках; морфологічні особливості вживання прислівника у професійному мовленні, морфологічні особливості вживання прийменника у професійному мовленні.

Тип документа: пояснювальна записка.
Тема 11. Фразеологія професійного мовлення

Фразеологія як розділ мовознавства. Різновиди фразеологізмів. Джерела української фразеології. Особливості вживання фразеологізмів у професійному мовленні.

Правописно-граматичний практикум: правопис прийменників; розділові знаки при прямій мові; морфологічні особливості вживання сполучника у професійному мовленні.

Тип документа: службовий лист.
Тема 12. Документ – основний вид писемного професійного мовлення

Поняття про документ. Функції документів. Класифікація та реквізити документів. Типи документів за призначенням. Лінгвістичні вимоги щодо оформлення документів. Логічна послідовність документів.

Правописно-граматичний практикум: правопис сполучників; розділові знаки у складносурядному реченні.

Тип документа: довідка.
Тема 13. Вузькоспеціальна фахова документація

Професійна документація, її специфіка. Документи щодо особового складу. Довідково-інформаційні докумети у фаховій діяльності. Документи господарсько-договірної діяльності. Обліково-фінансові та звітні документи.

Правописно-граматичний практикум: правопис часток; розділові знаки у складнопідрядному реченні, розділові знаки у складному безсполучниковому реченні.
^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назва теми, модулю

Обсяг годин за модульним навчальним планом

Лекції

Практичні

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Форми контролю

^ Змістовий модуль І. МОВА І СУСПІЛЬСТВО

Тема 1. Українська мова в житті суспільства. Роль мови у професійному спілкуванні

43

4

4
4

ПЗ, УО, Т

Тема 2. Сучасна українська літературна мова – найвища форма вияву загальнонародної мови

2

2
3

ПЗ, УО, Т

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови
2
2

ПЗ, УО, Т

Тема 4. Науковий стиль у професійному мовленні

2

4

3

4

ПЗ, УО, Т

Тема 5. Офіційно-діловий стиль (ОДС) у професійному мовленні

2

2
3

МК
^

Змістовий модуль ІІ. УСНЕ ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ТА МОВНИЙ ЕТИКЕТ


Тема 6. Поняття про професійне мовлення

24
2
2

ПЗ, УО, Т

Тема 7. Види усного професійного мовлення

2

2
4

ПЗ, УО, Т

Тема 8. Невербальні засоби професійного комунікації
2
2

ПЗ, УО, Т

Тема 9. Культура мовлення та її складові
2

3

3

МК

^ Змістовий модуль ІІІ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ. ПИСЕМНЕ ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ

Тема 10. Лексикологія професійного мовлення

39

4

4

2

6

ПЗ, УО, Т

Тема 11. Фразеологія професійного мовлення
2
3

ПЗ, УО, Т

Тема 12. Документ – основний вид писемного професійного мовлення

2

2
3

ПЗ, УО, Т

Тема 13. Вузько-спеціальна фахова документація

2

2

2

5

МК

Модульний контроль

Т 1-13

2

Т, ПЗ

Усього

108

20

34

10

44

Екзамен


Умовні позначення:

ПЗ – практичні завдання; УО – усне опитування; Т – тестування; МК – проміжний модульний контроль.
5. Теми і плани лекційних занять
^

Змістовий модуль І. МОВА І СУСПІЛЬСТВО
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Художньо-публіцистичне тб: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0303 «Журналістика та інформація»,...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «кримінологія» для студентів (курсантів, слухачів)
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» для студентів 3 курсу юридичного факультету...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Адміністративне право для студентів за напрямком підготовки 020302. Історія., спеціалізація: Правознавство
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Сімейне право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка