Програма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже!
Скачати 87.83 Kb.
НазваПрограма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже!
Дата конвертації01.07.2013
Розмір87.83 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы


ПЛАСТ

Національна скаутська організація УкраїниПРОГРАМА УПЮ

ПЕРША ПРОБА

на ступінь пластуна-учасникаДРУЖЕ!

Ти приступаєш до Першої Пластової Проби на ступінь пластуна-учасника. Сподіваємося, що успішно осягнеш усі необхідні знання і будеш мати приємні враження від пластування. Май на увазі, що здача чи перевірка знань в Пластовій Пробі повинні відбуватися в формі ігор, теренових змагів та інших пластових занять, які відповідають даній темі, але ніколи в формі шкільного іспиту. Вона повинна відбуватись постійно під час сходин, мандрівок, таборів та інших занять.

Враховуючи все це, спільно з товаришами по гуртку та своїм виховником склади план опанування і перевірки знань, які вимагає від Тебе Пластова Проба. Ти повинен також свідомо працювати над собою, щоб плекати добрі риси характеру і пластовий світогляд.

^ У пробі Тобі зустрінеться нове слово “проект”. Що значить проект?

1. Проект має такі елементи:

а) ціль,

б) підготовку,

в) план переведення,

г) перевірку, обговорення і зауваги.

2. Проекти можуть бути індивідуальні або спільні. Спільні проекти мають ще такі додаткові елементи:

роль для кожного члена проводу,

співпрацю і співдію.

3. Кожен проект повинен закінчитися тим, що Ти щось створиш, що є якийсь кінцевий результат, з якого можуть скористатись інші, наприклад:

прогулька, теренова гра,

свято, ватра, сценка, вистава, фільм, текст або музика, награні на звукову стрічку, дискусія, інструктаж, гутірка,

допис до газети або журналу, одноднівка, стінна чи інша газета.

При кінці хочемо зауважити, що Пластова Проба повинна стати для Тебе програмою-мінімум. А Пластова програма в цілому — це все те, що Тебе і Твоїх подруг цікавить, що Ти хочеш пізнати, вивчити, де поїхати і з ким познайомитись, це ті заняття, які Тобі і Твоїм подругам до душі...

Зроби своє життя цікавим!!!

Пласт Тобі у цьому допоможе...

Бажаємо успіхів.

С.К.О.Б.!

Булава УПЮ
ПЛАСТ

Національна скаутська організація України

__________________

курінь

__________________

гуртокПОСВІДКА

Цим підтверджуємо, що пластун-прихильник

___________________________________________________

знає напам`ять Пластову Присягу, Національний Гімн, Пластовий Закон і Пластовий Обіт.

Він успішно виконав всі завдання Першої проби Програми УПЮ, виказавши добру пластову поставу і готовий скласти Пластову Присягу і бути іменованим

пластуном-учасником

С.К.О.Б.!

________________ ________________

дата впорядник гуртка

7. Вміє вибра­ти міс­це під шат­ро, роз­ста­ви­ти його та спа­ку­ва­ти.

___________________

8. Від­бу­де од­ну мандрівку в при­ро­ді з ніч­лі­гом.

___________________

9. Від­бу­де один ви­хов­ний ку­рін­ний, станичний або ок­руж­ний та­бір.

__________________

10. По­ка­же сто­ро­ни сві­ту за допомогою ком­па­са, сон­ця та зір.

__________________

11. Знає ос­нов­ні зна­ки на то­пог­ра­фіч­ній кар­ті. Вміє зо­рі­єн­ту­ва­ти кар­ту.

__________________

^ Д. Життєва зарадність

1. Вміє пок­ли­ка­ти лі­ка­ря, мі­лі­цію, по­жеж­ну охо­ро­ну.

__________________

2. Вміє надати допомогу у ви­пад­ках: по­ра­нен­ня, сонячного уда­ру, опіку, за­па­лен­ня одя­гу.

__________________

3. Вміє зо­рі­єн­ту­ва­ти кар­ту на міс­це­вос­ті. Зай­де у виз­на­че­не на цій кар­ті міс­це.

__________________

4. Вміє правильно користуватися різними засобами обміну інформацією: пошта, Інтернет, телефон

__________________

5. Знає пра­ви­ла доб­рої по­ве­дін­ки та дотр­иму­єть­ся їх у жит­ті.

___________________

6. Знає засади та способи транспортування людей і вантажів у межах свого населеного пукту та України.

__________________

Е. Тіловиховання

1. Дбає про своє здо­ров­'я.

__________________

2. Проп­ли­ває будь-яким сти­лем 50 мет­рів.

___________________

3. Здо­бу­де Відзнаку Фізичної Вправності сво­го ві­ку.

___________________

4. Практикує щоденну ранкову руханку.

___________________

Є. Юнацькі вмілості

1. Знає перелік вмілостей до Першої проби.

__________________

2. Здо­бу­де 5 плас­то­вих вмі­лос­тей Першої проби, в т.ч. “Перша медична допомога” та “Домашня зарадність”.
а)_______________________________________________

__________________

б) _______________________________________________

__________________

в) _______________________________________________

__________________

г) _______________________________________________

__________________

д) _______________________________________________

__________________

ПЛАСТ

Національна скаутська організація України


^ ПРОГРАМА УПЮ

ПЕРША ПРОБА

на ступінь пластуна-учасника
_________________________________________________________

ім`я та прізвище

________________________ ________________________

дата народження місце народження

________________________ ________________________

гурток курінь

________________________ ________________________

дата початку 1 Проби дата завершення 1 Проби


^ А. Три Го­лов­ні Обов­'яз­ки Плас­ту­нки

1. Знає на­пам­'ять і по­яс­нить Три Го­лов­ні Обов­'яз­ки.


___________________

2. Відбуває релігійну практику у своєму обряді.


___________________

3. Знає на­пам­'ять і по­яс­нить всі 14 то­чок Плас­то­вого За­ко­ну.


___________________

4. Знає і зас­пі­ває ук­ра­їнсь­кий державний гімн, на­малює герб Ук­ра­ї­ни і роз­ка­же про йо­го по­ход­жен­ня. Знає, як виг­ля­дає та що сим­во­лі­зує ук­ра­їнсь­кий пра­пор, вміє йо­го ша­ну­ва­ти.


__________________

5. Щоденно спілкується українською мовою та дбає про чистоту свого мовлення.


__________________

6. Знає та зас­пі­ває Плас­то­вий Гімн та Гімн За­кар­патсь­ких Плас­ту­нів, знає їх авторів.


__________________

7. По­яс­нить своє ро­зу­мін­ня доб­ро­го ді­ла та як прак­ти­кує йо­го в що­ден­но­му жит­ті. Зробить добре діло з гуртком.


__________________

8. Знає го­лов­ні ге­ог­ра­фіч­ні ха­рак­те­рис­ти­ки Ук­ра­ї­ни (пло­ща, на­се­лен­ня, об­лас­ті, інше), го­лов­ні по­дії з іс­то­рії України. Назве головного провідника сучасної Української держави.


__________________

9. Знає історію і сучасність свого міс­та чи се­ла.


__________________

10.Знає про по­се­лен­ня ук­ра­їн­ців поза ме­жа­ми Ук­ра­ї­ни. Виконає проект "Пласт і українці у світі".


__________________

11. Добре навчається в школі.


___________________

12. На сходинах гуртка розповість про останню прочитану книгу.

__________________

13. Сплачує членську вкладку з пластового заробітку або власних заощаджень протягом 1 кварталу.

__________________

^ Б. Плас­то­ва ідея

1. Знає, хто і ко­ли зас­ну­вав скаутський рух та Пласт.


__________________

2. Знає на­пам­'ять і по­яс­нить Плас­то­ву При­ся­гу.


__________________

3. Зас­пі­ває і по­яс­нить Плас­то­вий Обіт. Знає його автора.

__________________

4. По­яс­нить плас­то­ве гас­ло СКОБ і йо­го сим­во­ли.


__________________

5. На­ри­сує і по­яс­нить плас­то­ву від­зна­ку, знає, де її мож­на і тре­ба но­си­ти.


__________________

6. Знає, хто і чому є патроном Пласту. Знає життєпис патрона Пласту.


__________________

7. Знає жит­тє­пис пат­ро­на сво­го ку­ре­ня та прик­ме­ти його ха­рак­те­ру, що зро­би­ли йо­го гід­ним нас­лі­ду­ван­ня.


__________________

^ В. Пластова організація

1. Знає та пояснить ор­га­ні­за­цію гур­тка, права і обов­'яз­ки членів гуртка, гурткових діловодів та їх відзнаки.

__________________

2. Знає ор­га­ні­за­цію ку­ре­ня та по­яс­нить обов­'яз­ки ді­ло­во­дів. Знає від­зна­ки ку­рін­них ді­ло­во­дів, хто є в про­во­ді ку­ре­ня.

__________________

3. Знає, хто є зв'язко­вий/ва сво­го ку­ре­ня і хто є ста­нич­ним/ою.

___________________

4. Знає, які від­зна­чен­ня і пе­рес­то­ро­ги на­да­ють­ся в Плас­ті. Знає від­зна­ки плас­то­вих від­зна­чень.

__________________

^ Г. Пластові Заняття

1. Знає і зас­пі­ває не мен­ше ніж 4 на­род­ні і 4 плас­то­ві піс­ні, по­яс­нить їх по­ход­жен­ня.

__________________

2. Вміє на­да­ва­ти і ви­ко­ну­ва­ти впо­ря­до­ві на­ка­зи в гур­тку.

______________________

3. Знає пра­ви­ла чес­ної гри і їх дот­ри­му­єть­ся. По­яс­нить і про­ве­де 3 гри з гур­тком чи ку­ре­нем. Пояснить їх призначення та користь.

__________________

4. Читає пластові публікації та зробить допис на пластову тематику.

___________________

5. Візь­ме участь в од­но­му спіль­но­му за­нят­ті з ін­шим гур­тком.

__________________

6. Візьме участь в одній екскурсії з гуртком.

___________________

7. Візьме участь в 1 спортовому заході.

__________________

8. Візьме участь в інтелектуальному чи мистецькому заході.

___________________

Ґ. Життя в природі

1. Знає, чо­му тре­ба дба­ти про дов­кіл­ля і по­яс­нить, як це сама ро­бить.

__________________

2. Знає по 10 рос­лин і тва­рин сво­єї око­ли­ці, не­без­печ­ні і ко­рис­ні рос­ли­ни і тва­ри­ни, розпізнає сліди не мен­ше 6 тва­рин і по­яс­нить, як їх вив­ча­ти.


__________________

3. Вміє збу­ду­ва­ти гніз­до для роз­па­лен­ня вог­ню; за­па­лить йо­го не біль­ше як трьо­ма сір­ни­ка­ми; пра­виль­но зага­сить і зат­ре слі­д від вог­ню.


__________________

4. Знає, який осо­бис­тий ви­ряд пот­рі­бен на од­но­ден­ну про­гуль­ку і спа­кує нап­леч­ник.


__________________

5. Знає, який осо­бис­тий ви­ряд пот­рі­бен на та­бір, спа­кує нап­леч­ник.


__________________

6. Зав­'я­же 6 вуз­лів і од­не в'я­зан­ня, знає, ко­ли їх застосовувати.


__________________

7. Знає як правильно і безпечно користуватися ножем, сокирою, лопатою та пилою.

__________________

Схожі:

Програма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже! iconАнкета-заявка учасника XIІІ всеукраїнської науково-практичної студентської...
Піб, науковий ступінь, вчене звання, посада викладача-консультанта з іноземної мови
Програма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже! iconПам’ятка учасника подорожі до спб
Це не перша закордонна подорож нашого Клубу, але варто до цього віднестись серйозно
Програма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже! iconПрограма: Перша англійська для школярів (5 – 8 років)
Програма «Перша англійська для школярів» розроблена для дітей віком від 5 років
Програма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже! iconАвтор1 П. І. Б. 1, науковий ступінь, вчене звання; Автор2 П. І. Б....
Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля»
Програма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже! iconПлас т національна скаутська організація України Станиця Полтава...

Програма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже! iconПрограма заходів
Організатор: перша школа бенгальської астрології, хіромантії І нумерології в Україні «астро-вед»
Програма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже! iconЦя книга складається з двох частин. Перша
Ця книга складається з двох частин. Перша – “лім” І друга – “Л2М”. Це, по суті, дві частини однієї історії, але стиль написаного...
Програма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже! iconЩо таке твір – есе
Есе, есей ( з фр. – проба, спроба, нарис) – жанр художньо-публіцистичної, науково-популярної літератури. Характеризується вільним,...
Програма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже! icon«Спорт та спортивна індустрія України» 6-8 Вересня 2013р. Дані про учасника
Реєстраційний виставковий збір (обов’язковий для всіх учасників незалежно від розміру площі) включає: реєстрацію компанії в якості...
Програма упю перша проба на ступінь пластуна-учасника друже! iconПитання на вимогу з історії України, на ступінь Сокола

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка