Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Скачати 74.06 Kb.
НазваПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Дата конвертації25.07.2013
Розмір74.06 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
Правила прийому

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

у 2013 році

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня

2013 року

1 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15 липня

2013 року

15 липня

2013 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

17-22 липня

2013 року

17-22 липня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

24 липня 2013

року

не пізніше 12 години

24 липня 2013

року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — до 30 липня 2013р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2013 року

за державним замовленням — до 30 липня 2013р;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2013 року


5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

  • медичну довідку за формою 086-о.

  • На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.


5.19. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста зобов’язані пройти попередню електронну реєстрацію на сайті: applicants.univ.kiev.ua, заповнивши заяву та анкету встановленого зразка.

При цьому вступник, який бажає взяти участь у конкурсі для зарахування на навчання, зобов’язаний після попередньої електронної реєстрації з’явитися особисто до Приймальної (відбіркової) комісії з визначеними цими Правилами прийому документами для вступу.

5.20. Особи, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційнимими рівнями магістр, спеціаліст, подають до Приймальної комісії, окрім документів, вказаних у п.5.3, також:

оригінали та копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);

оригінали та копії наукових публікацій (за наявності);

інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення претендента (за наявності).

6.5. Порядок прийому на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр і спеціаліст визначається Положенням про прийом на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр і спеціаліст (див. додаток 11 до цих Правил прийому)

Конкурсний відбір осіб на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста здійснюється за їхнім рейтингом атестаційними комісіями факультетів/інститутів. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається її конкурсною оцінкою.

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за ОКР «магістр», формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВІМ + ВВ;

де:

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ОКР «бакалавр» (для осіб, які вступають на навчання за ОКР «магістр» на базі ОКР «спеціаліст» - середній бал за сумою оцінок додатків до дипломів за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст), включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).
Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за ОКР «спеціаліст», формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВВ;

де:

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ОКР «бакалавр», включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).

Вступний іспит з іноземної мови передує вступному випробуванню з фаху.

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік), усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію (за винятком оцінки з фізичного виховання, оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони виділені в додатках до дипломів окремо).

Інші документи, ніж додаток до диплома, для визначення середнього бала додатка до диплома не приймаються.

Знання та вміння, виявлені абітурієнтом на вступних випробуваннях незалежно від форми проведення, оцінюються за прийнятою в університеті 100-бальною шкалою. Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 60 балів, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в конкурсі.

Додаткові бали нараховуються як сума балів за кодами робіт, наведених у таблиці, але не більше 30 балів загалом. Рішення про зарахування додаткових балів приймає атестаційна комісія після прийняття вступного випробування з фаху.


^ Навчальні та наукові досягнення

Код

Бали

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху

ДБ1

20

Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху

ДБ2

15

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху

ДБ3

10

Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому ВАК України ( враховується не більше 1 статті)

ДБ4

5

Участь у фаховій міжнародній або всеукраїнській науковій конференції (враховується не більше 2 опублікованих тез доповіді )

ДБ5

2


Примітка: олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності напряму підготовки (або галузі знань). До переможців конкурсів наукових робіт (ДБ3) прирівнюються переможці, лауреати та стипендіати олімпіад, конкурсів, змагань, програм, список яких затверджується Приймальною комісією не пізніше як за місяць до початку прийому документів. Це правило поширюється також на власників і співвласників патентів, авторських свідоцтв, осіб, що брали участь у розробці науково-дослідницьких тем.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, розглядає апеляційна комісія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Апеляція абітурієнта (вступника) щодо результатів подається особисто в день оголошення оцінки (наступний робочий день після проведення письмового іспиту) до відбіркової комісії Приймальної комісії відповідного факультету/інституту.

Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, фахових випробувань, що проводяться Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, визначаються Положенням про апеляційну комісію Київського національного університету імені Тараса Шевченка (дивись додаток 10 до цих Правил прийому)
ПОЛОЖЕННЯ

про прийом на навчання

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра і спеціаліста

(

3.2. Особи, які бажають вступити на навчання за ОКР «магістр» та «спеціаліст», подають до Приймальної комісії такі документи:

заяву на ім’я ректора Університету із зазначенням факультету/інституту, ОКР, спеціальності (спеціалізації за спеціальністю, якщо така передбачена), форми навчання. У заяві особистим підписом стверджують факт ознайомлення з правилами прийому на навчання до університету;

анкету встановленого Приймальною комісією Університету зразка;

документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або завірені копії). Особи, які вступають на навчання за ОКР «магістр» на базі ОКР «спеціаліст», подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;

медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);

6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

оригінали та копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);

оригінали та копії наукових публікацій (за наявності);

інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення претендента (за наявності).

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документів, дипломів, публікацій (при поданні їх копій) претендент пред’являє особисто.

Схожі:

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПроект положенн я про куратора першокурсника Київського національного...
Дане положення регулює порядок призначення, обов’язки, критерії відбору кураторів першокурсника відповідного факультету (інституту)...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році icon1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових...
Для перевірки дотримання санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка створюються...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПлан заходів 46-ої «Журналістської весни»
Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адміністрація Інституту журналістики, викладачі, студенти...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПоложенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського...
Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Положення) регламентує...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПрограма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання)
Міністрів України від 14 березня 2007 р. №443 в редакції від 06. 11. 2008 р., Положення про проведення практики студентів Київського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка