Робоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни
Сторінка1/10
Дата конвертації14.07.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справКафедра філософії та політології


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ

Дніпропетровськ - 2011

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої ради університету

(протокол № ___від ______200_ р.)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни ПСИХОЛОГІЯ

з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня «бакалавр»

за спеціальністю «Правознавство»

С Х В А Л Е Н О

на засіданні Науково-методичної ради університету

(протокол № ___від ______200_ р.)Дніпропетровськ - 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія» / Укладач: канд. пед. наук, доцент кафедри філософії та політології Л.Л. Маркіна. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 48 с.

Рецензенти:

Гальцева Т.О. кандидат психологічних наук, доцент (Дніпропетровська державна фінансова академія).

^ Пріснякова Л.М. кандидат психологічних наук, професор (Дніпропетровський гуманітарний університет ).

Обговорено на засіданні кафедри філософії та політології,

протокол № 2 від 5 вересня 2011 р.

^ АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Психологія» є теоретичною основою психологічної підготовки студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

Для того щоб успішно вирішувати задачі, покладені на юристів , вони повинні вірно будувати службові і міжособистісні відносини, організовувати спільну практичну діяльність членів колективу, творчо застосовувати передовий досвід навчання, виховання, самовдосконалення, надання психологічної допомоги і підтримки.

Навчальна дисципліна «Психологія» є теоретичною основою психологічної підготовки юристів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

Психологічна підготовка необхідна юристу для глибокого пізнання схованих за зовнішньою поведінкою намірів та мотивів, якими керується людина. Розуміння особливостей характеру людини дозволяє прогнозувати її поведінку в тих чи інших обставинах.

Володіння психологічними знаннями допоможе юристу краще управляти своїм життям, здійснювати контроль над власною поведінкою, розвивати професійну самосвідомість.

Психологічні знання сприяють забезпеченню якості підготовки юристів з позиції розвитку особистості. Вони необхідні для правильної організації самовиховання і самоосвіти; вибору найбільш доцільних прийомів, методів, засобів навчання і виховання підлеглих з метою підвищення професійної зрілості, розвитку моральних якостей.

Психологічні знання відіграють важливу роль у підготовці студентів до корисної і компетентної професійної діяльності.

Серед професійно - значимих якостей юриста першорядне значення мають такі:

 • інтелектуальні (самостійність, гнучкість, і критичність мислення, ерудиція, інтуїція, здатність до логічного переконання),

 • емоційно – вольові (емоційна стійкість, резистентність, здатність до саморегуляції та вольового впливу),

 • комунікативні (емпатійність, толерантність, рефлексивність, почуття такту, здатність до ідентифікації),

 • моральні якості (висока совісність, стійкі моральні норми, людяність, громадянська відповідальність).

Розвинути ці якості та підвищити рівень психологічної культури допоможе вивчення навчальної дисципліни «Психологія».

2. Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис.

Дидактична модель навчальної та науково-творчої діяльності студентів побудована на принципах єдності процесуально-змістовних і емоційно - ціннісних сторін психолого-педагогічної підготовки юристів; взаємодії навчально-пізнавальної, навчально-практичної та самостійної діяльності студентів; єдності розчленованості й інтегрованості змісту навчання; поетапної конкретизації фундаментальних професійно-психологічних та професійно-педагогічних проблем.

^ Предмет дисципліни: об’єктивні, реально існуючі психічні явища і факти, дослідження сутності розвитку і формування особистості, особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини.

^ Структура дисципліни. Науково-теоретичну структуру навчальної дисципліни становлять інтегровані змістовні модулі, що складають логіко-змістовну основу психологічної підготовки майбутніх юристів та забезпечують системність здобуття знань студентами.

^ Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна «Психологія» пов’язана з багатьма науками: філософією, педагогікою, соціологією, анатомією і фізіологією людини, валеологією, правовими науками. Системне поєднання психологічних знань та встановлення міжпредметних зв’язків збільшує дидактичні можливості навчальної дисципліни.

^ Мета навчальної дисципліни: забезпечити загальну психологічну підготовку студентів, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що пов’язана з юридичною діяльністю.

Складовими мети є:

освітня (навчальна) – формування у студентів системи знань, яка складає теоретичну основу для розуміння проблематики психології; освоєння студентами системи знань про закономірності, механізми, фактори психологічних процесів і явищ, що необхідні для продуктивного виконання функцій і обов'язків сучасного юриста; формування у студентів цілісного уявлення про психологічні основи розвитку особистості; опанування правилами застосування методів психології на практиці;

розвиваюча – розвиток мислення та різних його видів; розвиток навчальних умінь і регуляції своєї життєдіяльності, розвиток творчого потенціалу майбутніх юристів; розвиток комунікативних навичок студентів в процесі навчальної та професійної діяльності; розвиток мотивації до навчання та до майбутньої професійної діяльності; формування прагнення до саморозвитку;

виховна – виховання національної гідності і патріотизму, по­ваги до особистості; формування духовної основи і мудрості життя; виховання громадських якостей, вимогливості до себе й відповідальності; формування психологічної культури студентів; посилення моральних засад встановлення міжособистісних взаємин, формування «Я» - концепції людини - творця.

3. Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни «Психологія» :

 • духовне життя індивіда;

 • внутрішній світ особистості;

 • гуманістичні ідеали;

 • життя людини як вища цінність;

 • суб’єкт - об’єктні відношення;

 • діяльність як форма активності;

 • людина і пізнавальна діяльність;

 • самосвідомість, самопізнання, самореалізація.


^ 4. Завдання вивчення дисципліни «Психологія» спрямовуються на формування цілісного уявлення про психологічну культуру юриста, що передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він повинен:

- знати:

 • категорії та основні поняття психології,;

 • основні напрями психології., особливості їх використання в діяльності юриста;

 • сутність психічних процесів;

 • загальні поняття про психологічні особливості особистості;

 • загальні поняття про психічні стани особистості;

 • механізми психологічного захисту;

 • структуру, функції, засоби спілкування;

 • психологічні основи навчально-пізнавальної діяльності;

 • завдання та основні напрями виховання;

 • закономірності, принципи, методи виховання;

 • сутність, функції, принципи самовиховання;

 • сутність, функції, етапи, принципи перевиховання;

 • основні психологічні і засоби запобігання девіантної поведінки.

- вміти:

 • аналізувати особисту професійну діяльність з точки зору психологічної науки;

 • давати психологічну оцінку мотивам, діям, засобам та наслідкам дій;

 • використовувати психологічні знання про особистість в професійній діяльності;

 • здійснювати самоорганізацію навчальної діяльності в системі неперервної освіти;

 • організовувати на науковій психологічній основі спілкування в колективі, відносини з підлеглими, керівниками, громадянами;

 • організовувати на наукових засадах процес виховання співробітників та підлеглих, а також самовиховання і самоосвіти;

 • проводити виховну роботу з важковиховуваними, педагогічно занедбаними підлітками та юнаками;

 • здійснювати профілактику девіантної поведінки;

 • творчого застосовувати психологічні знання в процесі рішення професійних завдань.


^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«психологіЯ»

(за вимогами ЕСТS )КУРС

Напрям,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів відповідних ECTS: 2

Змістових модулів: 2
Загальна кількість

годин: 72
Тижневих годин: 2^ Шифр
Правознавство

6.030401 /
бакалавр

Семестр: 1

Лекції

(теоретична підготовка):18
Семінари: 18

Самостійна робота та індивідуальна робота

(доповіді, реферати, інші навчально-дослідницьке завдання): 36
Вид контролю: залік


місце у структурно-логічній схемі визначається на основі принципів системності, наступності, професійної спрямованості, міжпредметних зв’язків. Навчальна дисципліна є вступною и розглядається як логічна основа для оволодіння широким спектром знань про розвиток, виховання, навчання особистості.

Є нормативною дисципліною при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство».

^ РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ЗМІСТОВІ МОДУЛІ
Змістовий модуль I

«Основи загальної психології»
ТЕМА № 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ.
Роль і значення теми для діяльності юриста: тема закладає фундамент психологічних знань студентів. Володіння психологічними знаннями з теми буде сприяти формуванню психологічної культури юриста.
Ключові поняття: «психіка», «нервова система», «мозок», «свідоме», «несвідоме», «поведінка», «діяльність».
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: створити у студентів цілісне уявлення про навчальну дисципліну, розуміння її ролі та місця у системі навчальних дисциплін, що вивчаються майбутніми юристами; сформувати систему знань про предмет, методи психологічної науки, її галузі; усвідомлювати зв'язок теоретичного матеріалу з практикою, з особистісним досвідом студентів, майбутньої професійної діяльністю.

^ ТЕМА № 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
Роль і значення теми для діяльності юриста: засвоєння навчального матеріалу допоможе юристам управляти своїм життям, здійснювати контроль над власною поведінкою, формувати позитивну професійну «Я-концепцію», розвивати професійну самосвідомість, пізнавати сховані за зовнішньою поведінкою наміри та мотиви, якими керується людина.
Ключові поняття: «біхевіоризм», «поведінка», «умовні рефлекси», «гештальтпсихологія», «цілісні структури свідомості», «образ», «психоаналіз», «несвідоме», «пізнання», «когнітивні здібності», «феноменологічний підхід», «Я-концепція», «мотивація людини», «еклектизм».
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: сформувати систему знань про основні напрями розвитку психологічної науки, механізми психологічного захисту; забезпечити розуміння сутності сучасних підходів щодо вивчення поведінки людини, свідомого, несвідомого, когнітивних процесів. Захопити студентів ідеями гуманістичної психології, викликати бажання поглибити свої наукові знання. Сформувати уміння давати психологічну оцінку мотивам, діям, засобам та наслідкам дій людини.

^ ТЕМА № 3. ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
Роль і значення теми для діяльності юриста: теоретична озброєність, наявність ґрунтовних знань з психології пізнавальних процесів сприяє формуванню у юристів здатності аналізувати та систематизувати інформацію з різних джерел; допомагає визначити можливості пізнання; оволодіти оптимальними формами та методами пізнавальної діяльності; дозволяє розвивати інформаційну культуру юриста та пізнавальне ставлення до самого себе.

Ключові поняття: «відбиття», «свідомість», «пізнавальна діяльність», «відчуття», «сприймання», «пам’ять», «увага», «уява», «мислення», «мова».
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: створити у студентів цілісне уявлення про психологію пізнавальних процесів; забезпечити розуміння специфічних особливостей й закономірностей сенсорних, перцептивних, мнемичних процесів; сформувати систему знань про види пам’яті, уваги, уяви, мислення. Усвідомити зв’язок теоретичного матеріалу з практикою, з особистісним досвідом студентів, с майбутньої професійної діяльністю. Сформування професійної настанови на всі пізнавальні процеси.

^ ТЕМА №4 ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Роль і значення теми для діяльності юриста: психологічні знання з теми сприяють забезпеченню якості підготовки юристів з позиції розвитку особистості, її ціннісно-мотиваційної сфери; допомагають формуванню практичних навичок щодо проектування організації власної професійної діяльності з урахуванням людського фактора.
Ключові поняття: «особистість», «індивідуальність», «психічні властивості», «спрямованість», «темперамент», «характер», «здібності» .
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: сформувати систему знань про склад і структуру особистості, її психічні властивості; забезпечити розуміння значення психологічних знань у процесі особистісного зростання і професійного самовизначення; сформувати здатність до активного застосовування знань про психічні властивості особистості при розв’язанні професійних завдань та в процесі самовиховання.

^ ТЕМА №5 ПСИХІЧНІ СТАНИ ОСОБИСТОСТІ
Роль і значення теми для діяльності юриста: знання емоційних та вольових характеристик поведінки людини сприяє здійсненню конструктивної правової діяльності; надає можливість юристам більш ефективно розвивати професійну усталеність, здійснювати емоційно-вольову саморегуляцію, найповніше використовувати свої потенційні можливості.
Ключові поняття: «особистість», «психічні стани», «емоції», «почуття», «настрій».
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: сформувати систему знань про основні характеристики психічних станів особистості, емоційні процеси, вольову сферу особистості, забезпечити розуміння значення психологічних знань у процесі емоційно-вольової регуляції та саморегуляції особистості.
Змістовий модуль 2

«СПІЛКУВАННЯ, НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ЯК Фактори ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ»

^ ТЕМА № 6. ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ. МІЖОСОБИСТІСНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
Роль і значення теми для діяльності юриста: засвоєння навчального матеріалу допоможе юристам усвідомити особливості соціального та професійного спілкування з різними верствами населення; розвивати організаційно-комунікативні якості, підвищувати рівень комунікативної культури; створювати сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.
Ключові поняття: «спілкування», «комунікативна компетентність», «міжособистісні взаємодії», «емпатія», «ідентифікація», «рефлексія», «конфлікт», «особистість», «група», «лідер».
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: засвоїти поняття «спілкування» як одного із центральних у системі психологічного знання; сформувати систему знань про функції, структуру, види, засоби спілкування; засвоїти основні характерні ознаки міжособистісних стосунків; сформувати навички організації на науковій психологічній основі спілкування в колективі, налагоджування відносини з підлеглими, керівниками, громадянами.

^ ТЕМА №7. ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Роль і значення теми для діяльності юриста: засвоєння навчального матеріалу сприяє формуванню у юристів здатності до навчання та постійно підвищення рівня професійних знань, їх ефективного застосування у професійній діяльності в сучасних умовах інтелектуалізації суспільства.
Ключові поняття: «навчальний процес», «навчальна діяльність», «учіння», «мотиви навчання», «пізнавальна потреба», «пізнавальна активність», «самоосвіта».
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: сформувати систему знань про психологічні особливості навчальної діяльності, компоненти процесу навчання, психологічні механізми засвоєння знань, психологічні фактори, що впливають на процес навчання; розвивати інтелектуальну та соціальну активність юриста; сформувати вміння здійснювати самоорганізацію навчальної діяльності в системі неперервної освіти.

^ ТЕМА № 8. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ
Роль і значення теми для діяльності юриста: засвоєння навчального матеріалу допоможе юристу розвивати професійно-виховний потенціал, психологічно грамотно реалізувати виховні функції правника; здійснювати самовиховання на основі поєднання високого професійного рівня з моральністю і культурою.
Ключові поняття: «особистість», «виховання», «самовиховання», «ціннісні орієнтації», «методи виховання», «напрями виховання».
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: сформувати систему знань про сутність та психологічні особливості виховання; засвоїти специфічні особливості закономірностей, принципів, методів, напрямків виховання; сформувати вміння організовувати на наукових засадах процес виховання співробітників, а також здійснювати самовиховання; розвивати вміння виконувати систему виховних завдань в процесі національного, патріотичного, правового, морального виховання населення.

^ ТЕМА № 9 ПЕРЕВИХОВАННЯ: СПЕЦИФІКА, ФУНКЦІЇ, ЕТАПИ, ПРИНЦИПИ
Роль і значення теми для діяльності юриста: засвоєння навчального матеріалу допоможе юристу грамотно здійснювати профілактично-виховну, роз’яснювальну роботу серед широких верств населення; удосконалювати психолого-педагогічне супроводження превентивних заходів; застосовувати психологічно обґрунтовану систему методів та засобів перевиховання підлітків та молоді.
Ключові поняття: «виховання», «перевиховання», «виправлення», «деформування особистості», «важковиховувані діти», «педагогічно занедбані підлітки», «девіантна поведінка», «профілактика».
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: сформувати систему знань про психологічні особливості перевиховання та виправлення, навчити студентів враховувати психологічні особливості педагогічно занедбаних підлітків в процесі профілактики девіантної поведінки, сформувати вміння проводити виховну роботу з важковиховуваними, педагогічно занедбаними підлітками та юнаками.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


^ Змістовий модуль I. «Основи загальної психології»
з/п

ТЕМИ

Всього

год.
Сам. та

індив. робота

разом

лекції

с/з

1

2

3

4

5

6

7

1.

Предмет психології, її завдання та методи.

8

4

2

2

4

2.

Основні напрями психологічної науки.

8

4

2

2

4

3.

Психологія пізнавальних процесів.

8

4

2

2

4

4.

Психічні властивості особистості.

8

4

2

2

4

5.

Психічні стани особистості.

8

4

2

2

4
^ Всього годин змістовного модулю.

40

20

10

10

20
Модульний контроль


^ Змістовий модульII. «Спілкування, навчання, виховання як фактори психічного розвитку людини»


6.

Психологія спілкування. Міжособистісні взаємовідносини.

8

4

2

2

4

7.

Психологія навчальної діяльності.

8

4

2

2

4

8.

Психологія виховання.

8

4

2

2

4

9.

Перевиховання: специфіка, функції, етапи, принципи.

8

4

2

2

4
^ Всього годин змістовного модулю.

32

16

8

8

16
Модульний контроль^ Всього годин по дисципліні.

72

36

18

18

36


Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може змінюватися залежно від змісту навчального курсу.

^ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвитку самостійної роботи студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, розвитку культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим засобом не тільки для перевірки знань студентів, але й для формування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.

Головна мета семінарських занять – допомогти студентам опанувати курс, засвоїти предмет.

Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні загальнотеоретичних положень дисципліни. У процесі обговорення питань студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення.

Основою ефективного розгляду положень дисципліни на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів, конспектування навчальної і наукової літератури з курсу. Така робота передбачає використання навчальної програми, кожне питання якої має бути засвоєним.

Підготовку до семінарського заняття варто починати з вивчення конспекту, або тексту лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими допоміжними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак певного явища, але й розуміння різних точок зору.

Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття, які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники:

 • чітке формулювання теоретичного положення;

 • обґрунтування цього положення і розкриття його характерних ознак і властивостей;

 • аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними фактами дійсності, явищами суспільно-політичного, економічного, культурного життя;

 • доведення значимості питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватися в різних формах: співбесіди, загально групової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань.
^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль I. «Основи загальної психології»
ТЕМА № 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ.

2 год.


Ключові поняття: «психіка», «нервова система», «мозок», свідоме», «несвідоме», «поведінка», «діяльність».
План

 1. Етапи становлення предмета психології як науки.

 2. Психіка та її функції.

 3. Методи психології.

 4. Основні галузі психології.

 5. Значення психологічних знань в професійної діяльності правоохоронця.Література:


 1. Бандурка О.М. Основи психології та педагогіки. Підр. К.: Алерта, 2003.

 2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі. Кредитно-модульний курс. Підручник. – К. «Професіонал», 2007.

 3. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ 2010.

 4. Максименко С.Д. Загальна психологія. Навчальний посібник. К , 2004.

 5. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2009.

 6. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2008.

 7. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.

 8. Статіонова Н.П. Психологія. Опорний конспект лекцій .- К., 2004.

 9. Цимбалюк І.М.Психологія : Навчальний посібник. - К.: В.Д. «Професіонал», 2004.

 10. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Професіонал», 2004.


^ ТЕМА № 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма з дисципліни латинська мова дніпропетровськ...
Робоча навчальна програма „Латинська мова” / Укладачі: старший викладач Нікітіна Н. І., викладач Верченко Л. С., викладач Хацер Г....
Робоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ...
Основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ// Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Робоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Робоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Робоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни
Робоча навчальна програма з Господарського права для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) Правознавство на 52 арк
Робоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Робоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Робоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» для студентів 3 курсу юридичного факультету...
Робоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ 2011 міністерство внутрішніх справ україни iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з курсу «Екологія» // Укладачі: викладач Бригадир І. В., викладач Голопич Т. П., доц., к ю н. Шуміло О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка