Навчально-методичний комплекс до курсу „
НазваНавчально-методичний комплекс до курсу „
Сторінка1/7
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
КАФЕДРА Б.О.Ф.В.С.
А.О. Жиденко

Навчально-методичний комплекс до курсу

Фізіологія вищої нервової діяльності ”

для студентів психолого-педагогічного факультету

напрям 0101 спеціальність Соціальна педагогіка кваліфікація _бакалавр

психолого-педагогічний факультет

ЧЕРНІГІВ

2011

УДК 612.833.8

ББК Е .991.782

Ж 69
Жиденко А.О.

Навчально-методичний комплекс до курсу „Фізіологія вищої нервової діяльності” для студентів психолого-педагогічного факультету: напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність Соціальна педагогіка кваліфікація _бакалавр, - Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет, 2011. – 41 с.
^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

(за вимогами ECTS)


Структура курсу

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 2,5

напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта Соціальна педагогіка кваліфікація
Бакалавр

Вибіркові навчальні дисципліни циклу дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

Модулів:

3


Рік підготовки: 1

Семестр: 2

Змістових модулів:

3

Лекції:

24 год.

Семінари:


Загальна кількість годин:

90

Практичні:


Лабораторні:

12 год.

Самостійна робота:

44

Тижневих годин:

4

Індивідуальна робота:

10


ЗМІСТ

Вступ...................................................................................,,,,,,,,.......................................3

1. Навчальна програма і структура курсу.......................................................................5

2.Лабораторний практикум.............................................................................................10

3. Критерії оцінювання та форми контролю.................................................................24

4. Вказівки для самостійної роботи студентів

4.1. Задачі......................................................................................................................25

4.2. Тестові завдання....................................................................................................29

4.3. Тематика розділів, які винесені на самостійне вивчення..................................38

5. Питання до колоквіуму (заліку)...………………………………………………… 42

Література........................................................................................................................44

ВСТУП
Серед багатьох проблем, пов’язаних із дослідженням біології людини, проблема розкриття фізіологічних механізмів психічної діяльності є найскладнішою, тому майбутні психологи мають усвідомлювати, що наука про вищу нервову діяльність (ВНД) набуває все більшого значення в житті суспільства, бо слугує найпершій потребі людини – збереженню її життя і здоров’я, вирішує завдання управління функціональними станами, навчанням, пам’яттю, увагою та іншими функціями людини.

Навчальна дисципліна „Фізіологія вищої нервової діяльності” відіграє важливу роль у професійній підготовці студентів спеціальності 6.040101 „Психологія”, оскільки формує систему знань про фізіологічні процеси, що є матеріальною основою психічної діяльності, закономірності функціонування нервової системи, її структур, тканин, клітин у єдності з їх будовою і з урахуванням особливостей філогенезу та онтогенезу.

Вивчення студентами фізіології вищої нервової діяльності розкриває для них закономірності роботи головного мозку, дозволяє пізнати природу і внутрішні механізми навчання, пам’яті, емоцій, мислення, свідомості, нейрофізіологічні механізми психіки і поведінки, що базуються на принципі рефлекторного відображення зовнішнього середовища.

^ Вища нервова діяльність - це сукупність взаємопов’язаних нервових процесів, які проходять у новій корі великих півкуль і нижче лежачих відділів головного мозку та забезпечують протікання поведінкових реакцій тварин і людини, їх складний взаємозв’язок з оточуючим середовищем.

Предмет: закономірності роботи головного мозку, пізнання природи і внутрішніх механізмів навчання, пам’яті, емоцій, мислення, свідомості, нейрофізіологічні механізми психіки і поведінки.

^ Метою даного курсу є - оволодіння сучасними теоретичними знаннями механізмів діяльності центральної нервової системи.

Задачами ВНД являється пізнання загальних закономірностей роботи мозку, встановлення правил, згідно яким здійснюється сприйняття інформації, виявлення закономірностей навчання і особливостей поведінки різних тварин та людини.

Розуміння закономірностей роботи мозку, його вищих функцій, виявлення здібностей до навчання та накопиченню інформації необхідно для педагогіки, психології та медицини. Крім того, соціологія, кібернетика, біоніка та ряд інших наук прагнуть використовувати дані фізіології вищої нервової діяльності як одну з своїх наукових основ.
Основні вміння та навички, якими повинні оволодіти студенти:

  • спостерігати суттєві фізіологічні закономірності, порівнювати і виявляти головні та специфічні взаємозв’язки будови та функції;

  • використовувати знання з фізіології вищої нервової діяльності в процесі викладання циклу професійно-орієнтованих психологічних дисциплін, у професійній діяльності;

  • аналізувати функції нервових структур, порівнювати фізіологічні явища, правильно виділяти їх причини та робити узагальнюючі висновки;

  • планувати і здійснювати професійну діяльність, аналіз її результатів, усвідомлюючи взаємозв’язок психічного стану і здоров’я людини, то, що в основі діяльності нервової системи лежать процеси збудження і гальмування, які забезпечують координацію роботи нервових центрів і є основою нейрофізіологічних механізмів психіки і поведінки;

  • реалізувати діагностичний, профілактичний, консультативний, корекційний, просвітницький та інші напрями у професійній діяльності з чітким розумінням специфічних особливостей вищої нервової діяльності людини.


І НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА.

ТЕМА 1. ВСТУП (2г)

Основні етапи розвитку ВНД, значення праць видатних вчених, мета та задачі курсу. Історія розвитку поглядів на вищу нервову діяльність. Погляди Геракліта, Демокріта, Сократа, Платона, Гіпократа та інших. Дослідження римського лікаря Галена. Рене Декарт про рефлекторний механізм взаємовідносин організму та середовища. Прогресивні вчені й філософи ХVІІ-ХVІІІст. про природничо наукове пояснення психічних явищ. Й.Прохазка про рефлекторний характер психічної діяльності. Психологія як самостійна галузь знань (друга половина ХІХст.). Значення еволюційного вчення Ч.Дарвіна. Розвиток психології у ХІХ-ХХст. Нові напрямки: біхевіоризм, необіхевіоризм, гештальтпсихологія. Передумови виникнення вчення І.П.Павлова про фізіологію вищої нервової діяльності. Прогресивні погляди мислителів ХІХст. С.П.Боткіна, І.М.Сєченова.

^ ТЕМА 2. НИЖЧА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (ННД) ТА ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (ВНД) ЛЮДИНИ (10г)

Визначення ННД, ВНД. Предмет і методи ВНД. Значення праць І.М.Сєченова у розвитку вчення про ВНД. Павловський метод експериментального вивчення вищої нервової діяльності. Особливості будови і функції кори півкуль великого мозку. Принципи розвитку кори, формування і спеціалізація різних відділів кори. Еволюційні закономірності морфологічних перетворень мозку і нервово-психічної діяльності. Принцип етапності розвитку нервової системи. Біогенетичний закон Мюллера-Геккеля. Концепція „гетерохронного системогенезу” Анохіна П.К. Кореляція між ступенем спеціалізації в структурах мозку та властивостями рефлекторної діяльності в процесі філогенезу. Гіпотеза „критичних періодів”. Принцип стадійності розвитку в процесі онтогенезу людини. Асиметрія - основна специфічна властивість кори великих півкуль, її роль у формуванні індивідуальних особливостей людини у процесі онтогенезу та професійного навчання. Природна діяльність організму. Безумовний рефлекс - фундаментальна основа поведінки тварин, та його характеристика. Правила і методи утворення умовних рефлексів. Поняття про умовні рефлекси другого та вищого порядків. Інстинкти. Механізм утворення тимчасових зв’язків. Теорія замикання тимчасових зв’язків. Роль підкоркових структур в цьому процесі. Морфофункційні зміни структури синапсів при формуванні умовних зв’язків. Біохімічні основи формування умовних зв’язків. Біологічне значення умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів: безумовне - зовнішнє та умовне - внутрішнє. Види внутрішнього гальмування: згасаюче, диференціальне, запізнюючеся і “умовне гальмо”, методи їх вироблення.

Головні принципи рефлекторної теорії вищої нервової діяльності – детермінізму, структурності, аналізу і синтезу. Аналізаторна і синтезуюча діяльність кори великих півкуль. Аналіз і синтез подразнень. Процес сприйняття і пізнання матеріального світу. Явище іррадіації, концентрації і взаємної індукції. Поведінкові реакції організму. Роль сенсорних систем у послідовному прояві, різноманіття безумовно-рефлекторних актів, орієнтувальних реакцій, адаптаційної поведінки. Функціональна організація мозку.

Роль умовних рефлексів у прояві різних форм поведінки. Міжпівкульні взаємовідносини, локалізація функцій, значення у психічній діяльності. Значіння концепції мотиваційної поведінки та теорії функціональних систем П.К. Анохіна у поясненні найскладніших актів поведінки людини в різних умовах її життєдіяльності. Типи функціональних систем. Стадії поведінкового акту. Стадії аферентного синтезу, мотиваційне збудження. Стадії прийняття рішення. Стадії програми дій або еферентного синтезу. Виконання програми поведінки. Обернена аферентація. Санкціонуючи стадія.

Нейрофізіологічні та фізико-хімічні основи психічної діяльності. Участь різних структур головного мозку у реалізації поведінки. Мислення, його особливості, значення для професійної діяльності. Розкриття нервових механізмів формування акту поведінки. Прогнозуюча діяльність мозку людини, роль емоційної напруги у прояві психічних функцій. Нейрофізіологічні та фізико-хімічні основи мислення.

^ ТЕМА 3. СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ, ЇЇ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я. ФОРМУВАННЯ ВНД ДИТИНИ. (12г)

Властивості нервових процесів, що визначають індивідуальні особливості поведінки. Вчення І.П.Павлова про типи ВНД. Залежність типу ВНД від працездатності нервових клітин та від особливостей протікання процесів збудження та гальмування. Типи темпераментів по Гіппократу.

Особливості взаємодії 1 та 2 сигнальної систем в онтогенезі. Вчення І.П.Павлова про I і II сигнальні системи. Відмінні особливості умовних подразників I і II сигнальних систем. Класифікація типів ВНД в залежності від ступеня вираженості I або II сигнальних систем. Значення типологічних особливостей ВНД для профвідбору та навчання. Види і механізми сну. Структури мозку, що регулюють сон та бадьорість організму, їх морфофункційні зв’язки. Види сну. Основні стадії сну. Сновидіння, їх природа. Сомнамбулізм. Поняття про гіпноз.

Пам’ять, її види. Біологічне значення і об’єм зберігання інформації. Загальна характеристика пам’яті. Звикання - габітуація як найпоширена форма навчання людини і тварини. Протилежний процес - сенситизація. Види пам’яті: сенсорна, первинна, вторинна, третинна, їх характеристика. Молекулярно-генетичні механізми пам’яті. Форми пам’яті – чуттєво-образна, логічно-смислова. Процедурна та декларативна пам’ять. Види пам’яті за характером запам’ятовування: образна, емоційна, умовнорефлекторна. Забування. Ансамблі нервових клітин. Роль невромедіаторних систем організму, специфічних білків, невропептидів, нуклеїнових кислот. Пептиди пам’яті. Дослідження Г.Унгара. Біологічна роль та значення пам’яті. Вікові зміни ВНД. Чуттєві періоди. Функціональна диференціація півкуль у процесі онтогенезу, її роль у професійній орієнтації та підготовці фахівців. Вплив факторів середовища на розвиток ВНД. Порівняльна характеристика факторів профілактики нейрогенних захворювань, їх роль у формуванні властивостей особистості.


^ КУРС „ФІЗІОЛОГІЯ ВНД”Курс: перший

Семестр: другий

Лекцій: 24 год.

Лабор. роботи: 12 год.

Кількість кредитів ECTS: 2,5

Кількість модулів: 3

Кількість змістових модулів: 3

Форма підсумкового контролю: залік
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний комплекс до курсу „ iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс до курсу „ iconНавчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47
Навчально-методичний комплекс до курсу „ iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ напр підгот. 0501 «Економіка...
Навчально-методичний комплекс до курсу „ iconНавчально-методичний комплекс із психолінгвістики для студентів ІV...
Познайомитися з модульною програмою курсу та із змістовою І методично-діяльнісною структурою кожного модуля
Навчально-методичний комплекс до курсу „ iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс до курсу „ iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Навчально-методичний комплекс до курсу „ iconНавчально методичний комплекс з курсу: “ Актуальні проблеми кримінального...
Навчально – методичний комплекс з курсу: “Актуальні проблеми кримінального права України” для студентів юридичного факультету; освітньо...
Навчально-методичний комплекс до курсу „ iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Навчально-методичний комплекс до курсу „ iconНавчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Навчально-методичний комплекс до курсу „ iconІсторія україни навчально-методичний комплекс

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка