План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни
Скачати 386.04 Kb.
НазваПлан проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни
Сторінка1/3
Дата конвертації28.02.2014
Розмір386.04 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3
«Затверджую»

завідувач кафедри

психології управління

___________доц. С.С. Макаренко

«_____»_____________20 р.
ПЛАН

проведення лекційного заняття з навчальної

дисципліни «Юридична психологія»
Спеціальність – « Психологія», «Практична психологія»

Курс – 3

Група (и) – ПУ-31, ПУ-32, ПП-31
Тема 2/1: „Методологія і методи юридичної психології”

План:

1. Методологічні принципи в юридичній психології

2. Система методів юридичної психології:

-- методи психологічної діагностики;

-- методи психологічного впливу.

3. Правомірність і допустимість методів психологічного впливу в кримінальному судочинстві
Час – 2 год.
Основна література:

8, 28, 29, 30, 34, 42.

Додаткова:

3, 4, 10, 21, 24, 33

 1. Варій М.Й. Загальна психологія: підручник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2007. – 968 с.

 2. Психологія: Підручник / Під ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. – К.: Либідь, 2001.

 3. ....................

 4. ....................


Додаткова література:

 1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М.: Наука, 1980.

 2. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 1990.

 3. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение: Избр. психол. тр. – Москва; Воронеж: МОДЭК, 1996.

 4. Варій М.Й. Соціальна психіка нації / Наукова монографія. - Л.: СПОЛОМ, 2002.

 5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., Политиздат, 1975.

 6. Тайны сознания и бессознательного: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. - Мн.: Харвест, 1988.

 7. Психология XXI века: Учеб. для вузов / Под ред. В.Н. Дружинина. – М.: ПЕР СЭ, 2003.

 8. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. / Пер. с англ. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004.

 9. Фройд З. Психология бессознательного. – М.: Прогресс, 1990.Навчальна мета:_ознайомити студентів з методами , які використовуються в юридичної психології

Виховна мета:_спонукати студентів до застосування методів впливу: умов режиму, праці, навчання, розкривати перспективні цілі, яких він може досягти

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Місце проведення: навчальна аудиторія за розкладом
Інформаційно-технічне забезпечення: _плакати, слайди, роздатковий матеріал до теми лекції_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ ПЛАН

проведення заняття
п/п

Зміст

Час (хв.)

1

2

3

І

Вступна частина:

 • перевірка наявності курсантів (студентів), їх готовності до заняття;

 • оголошення теми лекційного заняття і питань;

 • надання основної та додаткової літератури за темою;

 • визначення навчальної та виховної мети заняття;

 • визначення актуальності теми, її логічного зв’язку з іншими темами і практичною діяльністю;

до 10

ІІ

Основна частина:

 1. Класифікація методів юридичної психології.:

 • Методи використання впливу колективу на окрему особистість..

 • Фактори, що впливають на формування рішень до перевиховання та формування соціально-позитивної особистості засудженого

Висновки: вплив вихователя, психолога на перевиховання засудженого має спонукати його до самовиховання.


 1. Методологічні принципи в юридичній психологіїі.:

 • Категорії осіб, які звільняються з місць позбавлення волі.

 • Адаптаційний період засудженого до умов існування в нормальному соціальному середовищі

3. Методи психологічного впливу.

Висновки:

Соціальна адаптація вважається успішною, коли соціально корисні зв’язки звільненого від покарання в основних сферах життєдіяльності сформовані і не мають відхилень.


60

20


20


20


ІІІ

Підсумкова частина заняття

1) висновки до лекції:

Загальним методом юридичної психології є діалектичний метод, а окремими — методи, що специфічно відображаються в ньому, для вивчення психічних явищ, спрямовані на всебічне дослідження психологічної структури людської діяльності в правовій сфері

2) відповіді на запитання:

 1. Яка роль праці у вихованні засудженого?

 2. Яка роль колективу у перевихованні засудженого?

 3. Які методи використовує вихователь у виправно-трудовому закладі з метою перевиховання засудженого?

 4. Що таке соціальна адаптація після звільнення від покарання?

3) Лекція прочитана на високому науковому рівні з активним залученням студентів до запитань.

4) постановка завдань на самостійну роботу та наступне заняття.

до 10


^ ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

Вступ.

Методи, за допомогою яких досліджуються закономірності будь-якої науки, визначають її розвиток і ступінь вірогідності одержуваних результатів. Історія психології багата на приклади пошуку методів досліджень, які нерідко відзначалися вузькістю і суб'єктивністю. Застосування методу діалектики в психологічних дослідженнях дало змогу пояснити процеси і явища людської психіки з позицій теорії пізнання.

__І питання 1. Методологічні принципи в юридичній психології.

Використання методу пізнання передбачає наявність методів, властивих кожній науці, в яких виявляється загальний метод. Тут співвідношення загального і окремого виявляється в тому, що загальне (діалектичний метод) відображається в окремих методах конкретної науки відповідно до її особливостей і завдань. Окремими методами пізнання є методи кожної науки, які дозволяють всебічно досліджувати систему закономірностей, що становлять її предмет.

Таким чином, загальним методом юридичної психології є діалектичний метод, а окремими методи, що специфічно відображаються в ньому, для вивчення психічних явищ, спрямовані на всебічне дослідження психологічної структури людської діяльності в правовій сфері.

Окремі методи розвивалися переважно за такими своєрідними напрямами. По-перше, методи, які перенесені із загальної психології і виконують пізнавальні функції водночас як у загальній, так і в юридичній психології. Вони охоплюють:

а) психологічні методи вивчення особистості;

б) методи психологічного впливу на особу;

в) методи перевірки психологічних якостей особи.

Висновки до 1-го питання

Методи це своєрідний інструментарій проведення дослідження, з допомогою яких вони визначають розвиток юридичної психології

І питання

 1. Класифікація методів: методи психологічної діагности і методи психологічного впливу.


Оптимальною є система методів трьох рівнів: загального, особливого і окремого — відповідно загальний метод (метод діалектики), загальнонаукові методи і окремі методи (окремо-наукові).

До окремо-наукових методів юридичної психології належать: спостереження, бесіда, анкетування, тестування, інтерв'ювання, природний і лабораторний експерименти, біографічний метод, метод незалежних характеристик тощо.

Ці методи виступають у певній системі, в якій окремо-наукові методи посідають важливе місце і являють собою конкретизацію діалектичного і загальнонаукового методів.

Висновки до 2-го питання

Методи, за допомогою яких досліджуються закономірності будь-якої науки, визначають її розвиток і ступінь вірогідності одержуваних результатів. Історія психології багата на приклади пошуку методів досліджень, які нерідко відзначалися вузькістю і суб'єктивністю. Застосування методу діалектики в психологічних дослідженнях дало змогу пояснити процеси і явища людської психіки з позицій теорії пізнання.

.Висновки до лекції

Всебічне вивчення методів діагностики в юридичній психології створює основу для дослідження, для висновків про те, як формувалась ця особа, які життєві обставини (сім'я, школа, дружнє коло) вплинули на формування його інтересів і настанов. Аналізуючи ці матеріали, треба ураховувати динаміку формування особи, змінення його психологічної структури, пов'язані з віком, соціальним станом та іншими даними. .

______________________________________________________________________
^ Доцент кафедри

психології управління доц. Макаренко С.С.


Зауваження:

 1. На 2-х годинне лекційне заняття виноситься, як правило, 2 питання (в окремих випадках – 3-4).

 2. Кількість часу, виділеного на розкриття окремого питання може бути різною.

 3. Підпитання формувати при потребі.

 4. У план-конспекті мають бути відображені: послідовність викладення навчального матеріалу з кожного питання, визначення, структура явища, котре вивчається, його особливості, характеристики, взаємозв’язки тощо.

 5. До лекції мають бути (в залежності від теми) додаткові матеріали, слайди, схеми, таблиці, рисунки, наочні посібники і т. ін.).


Лекція №2

Тема: Методологія і методи юридичної психології

План:

 1. Методологічні принципи в юридичній психології

 2. Класифікація методів:

-- методи психологічної діагностики;

-- методи психологічного впливу

 1. Правомірність і допустимість методів психологічного впливу в кримінальному судочинстві


^ Ключові слова: метод, методика, принцип, спостереження, бесіда, анкетування, тестування, інтерв'ювання, природний і лабораторний експерименти, біографічний метод, метод незалежних характеристик
^ Навчальна мета: ознайомити студентів з особливостями використання системи методів в юридичній психології

Актуальність. Методи, за допомогою яких досліджуються закономірності будь-якої науки, визначають її розвиток і ступінь вірогідності одержуваних результатів. Історія психології багата на приклади пошуку методів досліджень, які нерідко відзначалися вузькістю і суб'єктивністю. Застосування методу діалектики в психологічних дослідженнях дало змогу пояснити процеси і явища людської психіки з позицій теорії пізнання.

^ 1. Пізнавальна функція методів юридичної психології.

Використання методу пізнання передбачає наявність методів, властивих кожній науці, в яких виявляється загальний метод. Тут співвідношення загального і окремого виявляється в тому, що загальне (діалектичний метод) відображається в окремих методах конкретної науки відповідно до її особливостей і завдань. Окремими методами пізнання є методи кожної науки, які дозволяють всебічно досліджувати систему закономірностей, що становлять її предмет.

Таким чином, загальним методом юридичної психології є діалектичний метод, а окремими методи, що специфічно відображаються в ньому, для вивчення психічних явищ, спрямовані на всебічне дослідження психологічної структури людської діяльності в правовій сфері.

Окремі методи розвивалися переважно за такими своєрідними напрямами. По-перше, методи, які перенесені із загальної психології і виконують пізнавальні функції водночас як у загальній, так і в юридичній психології. Вони охоплюють:

а) психологічні методи вивчення особистості;

б) методи психологічного впливу на особу;

в) методи перевірки психологічних якостей особи.

За структурою ці методи різноманітні і використовуються відповідно до поставлених цілей. По-друге, методи, які сприяють пізнанню тільки в юридичній психології і формуються відповідно до її завдань або такі, що трансформуються з методів загальної психології щодо цілей юридичних.

В юридичній психології важливе місце посідають методи психологічного впливу на особу. Вони використовуються посадовими особами судово-слідчих органів (дізнавачем, слідчим, прокурором, суддею й ін.) у межах кримінально-процесуального законодавства і професійної етики. У деяких літературних джерелах виділяють також методи судово-психологічної експертизи. До системи даної групи методів належать: психологічний аналіз матеріалів кримінальної справи; психологічний аналіз злочину; психологічний аналіз ситуації; метод психоаналізу; метод тестування; метод бесіди з підекспертним та ін.

^ 2. Система методів юридичної психології

Методи це своєрідний інструментарій проведення дослідження, з допомогою яких вони визначають розвиток юридичної психології.

^ Методи юридичної психології -- методи, за допомогою яких досліджуються закономірності науки, визначають її розвиток і ступінь одержуваних результатів. Історія психології багата на пошуки методів дослідження, котрі, відзначаючись надзвичайною вузькістю і суб'єктивністю, не принесли наукових результатів протягом багатьох століть. Тільки із застосуванням діалектичного методу психологічні дослідження дозволили одержати такі результати, котрі пояснили процеси і явища людської психіки з матеріалістичних позицій.

Таким чином, оптимальною є система методів трьох рівнів: загального, особливого і окремого — відповідно загальний метод (метод діалектики), загальнонаукові методи і окремі методи (окремо-наукові).

До окремо-наукових методів юридичної психології належать: спостереження, бесіда, анкетування, тестування, інтерв'ювання, природний і лабораторний експерименти, біографічний метод, метод незалежних характеристик тощо.

Ці методи виступають у певній системі, в якій окремо-наукові методи посідають важливе місце і являють собою конкретизацію діалектичного і загальнонаукового методів.

Діалектичний метод е загальним методом пізнання, і в кожній науці відповідно до специфіки її предмета відбуваються всі його положення. Використання діалектичного методу як загального методу пізнання припускає також наявність методів, притаманних кожній науці, в яких і знаходить своє виявлення загальний метод. Тут співвідношення загального і окремого виявляється в тому, що загальне відбивається в окремих методах науки відповідно до її особливостей і задач. Так званими окремими методами пізнання є методи кожної науки, які дозволяють всебічно досліджувати систему закономірностей, які становлять її предмет.

У своєму формуванні окремі методи здобули два своєрідних напрямки:

1) методи, перенесені із загальної психології, що здійснюють пізнавальні

функції рівнозначно як в загальній, так і в правовій психології;

2) методи, які сприяють пізнанню тільки в правовій психології і формуються відповідно до її задач або трансформуються з методів загальної психології стосовно до цілей правової.

До зазначених методів належить метод спостереження, сутність якого полягає в систематичному планомірному вивченні психічних явищ шляхом сприймання дослідником зовнішніх проявів психіки у процесі застосування права. Спостереження передбачає заздалегідь розроблену програму, підпорядковану певній меті. Спостереження слід здійснювати у різних ситуаціях, відносно однієї або групи осіб без привнесення будь-яких елементів експерименту. Метод спостереження, здійснюваний з науковою метою може реалізуватися і в судово-слідчій, і у виправно-трудовій діяльності. Так, практичний аспект методу спостереження широко проявляється при провадженні окремих процесуальних дій, де реєстрація психічних явищ у вигляді різноманітних реакцій на подразник нерідко є основою для застосування або видозмінення тактичних заходів, розуміння психологічної і тактичної позиції особи, установлення психологічного контакту, обрання власної позиції особи, здійснюючої розслідування або судовий розгляд. Практична спрямованість методу спостереження має місце і у виправно-трудовій діяльності. Тут застосування цього методу має дві сторони: наукову і практичну.

Наукова передбачає збирання і реєстрацію матеріалів, необхідних для дослідження закономірностей людської психіки в умовах відбуття покарання, розміщення у пенітенціарних закладах. З практичного боку використання цього методу спрямоване на збирання даних про окремих осіб, мікроколективи, їх психологічну спрямованість, ефективність застосування заходів виховного впливу, видозмінення психіки осіб, що зазнають психолого-педагогічного і трудового діяння. Використання цього методу в його науковій і практичній інтерпретації дає досить високі результати, дозволяючи мобільно формувати як окремі рекомендації, так і спостерігати за ефективністю їх діяння. Метод спостереження включає і самоспостереження, що дає підставу для судження про перебіг власних психічних процесів.

Експериментальний метод спрямований на вивчення психічних явищ у спеціально створених умовах. За своєю сутністю і видами експериментальний метод поділяється на природний і лабораторний експерименти. При організації природного експерименту досліджувані особи не знають про його призначення і умови і сприймають подію як справжню, учасниками якої вони є. Такі експерименти з метою дослідження закономірностей, які виявляються у судово-слідчій діяльності, майже не застосовуються, тому що правовий режим діяльності і гарантія прав особи роблять його неприйнятним.

Лабораторний експеримент, мета якого — вияснення безлічі характеристик психологічних сторін особи, широко застосовується у загальній психології і обмежено — у правовій. Це пояснюється тим, що дослідження психічних властивостей особи у процесі судочинства виключає експериментування (крім досліджень, здійснюваних під час судово-психологічної експертизи), а отже, матеріал, необхідний для наукових висновків, можна здобувати шляхом застосування інших методів, головним чином, узагальнення судово-слідчої практики.

Окремі автори зазначають можливість проведення з науковою метою, так званого, формуючого експерименту з метою вивчення психічних явищ у процесі навчання і професіональної підготовки шляхом постановки і вирішування комплексу задач, спрямованих на виявлення професіонально важливих якостей особи та їх формування. Такі експерименти можна провадити як в навчальній, так і в аудиторії практичних працівників, здійснюючих правові функції.

У теоретичних дослідженнях судово-психологічних методів є вказівки на можливість проведення так званого, емоціонального експерименту. Його сутністю є спостереження за реакцією особи, спеціально викликаною пред'явленням або оголошенням подразника з метою «виявлення відношення особи до розслідуваної події або установлюваного факту. Проведення таких експериментів суперечить етичним вимогам судово-слідчої діяльності і не може бути рекомендовано для одержання певної інформації. Різновидом експериментального методу, який має більш вузький діапазон застосування, є метод тестів.
  1   2   3

Схожі:

План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни iconПлан-конспект проведення лекційного заняття тема 1
Навчальна мета: Довести до студентів нормативні положення щодо організації та управління цивільною обороною в Україні
План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни iconПлан проведення лекційного заняття тема №
Навчальна мета: Розкрити та законспектувати питання: поняття, види абсолютних їх значення у правовій статистиці. Визначити основні...
План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни iconПлан проведення лекційного заняття тема №
Навчальна мета: Розкрити та законспектувати питання: поняття, види абсолютних їх значення у правовій статистиці. Визначити основні...
План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни iconПлан лекційного заняття: Влада як суспільне явище
Зв'язок настільки органічний, що в політології І філософії нерідко виникають дискусії щодо первинності однієї з них. Зміст політології...
План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни iconПлан проведення лекційного заняття тема №
Навчальна мета: формування у слухачів теоретичних знань про статистичне спостереження його види та форми. Законспектувати основні...
План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни конституційне...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни iconТема №5
Методична розробка для проведення тактико стройового заняття з навчальної дисципліни «Загальна тактика»
План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни icon№2: Захист від зброї масового ураження
Методична розробка для проведення групового заняття з студентами з навчальної дисципліни
План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни iconПлан-конспект проведення заняття з статутів Збройних Сил України...
Зміст Військової присяги, порядок прийняття та відповідальність у випадку її порушення
План проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни iconПлан-графік практичних занять з навчальної дисципліни «практикум...
Службові особи, уповноважені вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка