Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет
Сторінка1/9
Дата конвертації25.09.2013
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки

Кафедра психології

Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту

Кафедра виробничо-інформаційних технологій та БЖД

Ректор

Полтавського національного

педагогічного університету

імені В.Г.Короленка

______________ М.І.Степаненко
Програма державного екзамену

Психолого-педагогічні дисципліни, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”
Для студентів V курсу

стаціонарної та заочної форм навчання


Укладачі:
проф. Цина А.Ю.

доц. Хоменко А.В.

доц. Калюжна Ю.І.

доц. Ткаченко А.В.
Полтава – 2013

ЗМІСТ


 1. пояснювальна записка …………………………………………….…… 3
 1. ^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ ………………………………………..…….….. 6


 1. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок

студентів …………………………………………..……………….………….. 6


 1. фОРМА ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ …………………………………………...… 10
 1. Перелік засобів, що можуть використовувати студенти

на екзамені у процесі підготовки та відповіді

на питання ………………………………………………………..…………. 10


 1. Короткий зміст начального матеріалу, що виноситься

на державну атестацію:
з педагогіки ………………………………………………….…..…....... 11

з психології ……………………………………………………….…….. 30

з педагогічної майстерності ………………………………………….... 38

з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях …………...…. 43


 1. Список рекомендованої літератури та Інтеренет-ресурсів:


з педагогіки .……………………………………………………………. 48

з психології ……………………………………………………………... 50

з педагогічної майстерності …………………………………………… 52

з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях …….………... 52


 1. Пояснювальна записка


Згідно з державними вимогами до цього фаху, враховуючи орієнтацію на світові стандарти в освіті і потреби перебудови національної загальноосвітньої й спеціальної школи, спеціаліст повинен мати високу професійну і спеціальну підготовку, широку ерудицію і загальну культуру, розвинену національну свідомість, визначену громадську і моральну позицію. Фундаментальна науково-теоретична підготовка необхідна для розв’язання педагогічних, науково-методичних, виховних, освітніх і організаційно-управлінських завдань і повинна поєднуватися з відповідною практичною підготовкою.

Досконало володіючи своїм фахом, спеціаліст повинен виробити установку на практичну діяльність з постійним підвищенням науково-методичного кваліфікаційного рівня, застосовувати принципи наукової організації праці, володіти сучасними інноваційними педагогічними технологіями, вміти організувати навчально-виховний процес у школах нового типу (гімназіях, ліцеях, колегіумах). Метою діяльності вчителя є формування національно свідомої, духовно багатої особистості; виховання високорозвиненого громадянина із сформованими соціальними, мотиваційними та функціональними компетентностями.

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з циклу психолого-педагогічних дисциплін укладена на основі навчальних планів відповідних спеціальностей та навчальних програм таких дисциплін як: ”Педагогіка”, ”Психологія”, ”Основи педагогічної майстерності”, ”Охорона праці та безпека в надзвичайних- ситуаціях”. Вона уміщує вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь і навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки майбутніх учителів; критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів; форму проведення іспиту; перелік засобів, що можуть використовувати студенти на екзамені у процесі підготовки та відповіді; короткий зміст навчального матеріалу, що виносяться на державну атестацію; список рекомендованої літератури та інтернет-ресурсів.
Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь і навичок відповідно освітньо-кваліфікаційної характеристики ”спеціаліст”.


 1. ^ Загальні вимоги:

Спеціаліст, учитель, відповідає таким вимогам:

 • має цілісне уявлення про процеси і явища, які відбуваються у суспільстві та природі, розуміє можливості сучасних наукових методів пізнання природи, суспільства, особистості і володіє ними на рівні, необхідному для вирішення завдань, які виникають при виконанні професійних функцій; здатний до професійного вдосконалення;

 • володіє культурою мовлення, знає її загальні закони, здатний у письмовій чи в усній формі правильно (логічно) оформити свої думки; вміє на науковій основі організувати свою працю, володіє комп’ютерними методами збирання, зберігання та обробки інформації, що застосовується у сфері його професійної діяльності;

 • володіє знаннями основ виробничих відносин та принципами управління технічними, фінансовими та людськими чинниками;

 • спроможний в умовах розвитку науки і мінливої соціальної практики до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, вміє набувати нові знання, використовувати сучасну інформацію та освітянські технології; розуміє сутність і соціальне значення своєї майбутньої професії, основні дисципліни з конкретної галузі його діяльності, бачить їх взаємозв’язок у цілісній системі знань;

 • здатний поставити мету та сформулювати завдання, пов’язані із реалізацією професійних функцій, уміє використовувати для їх вирішення методи вивчених ним наук;

 • знайомий з методами управління, вміє організувати роботу виконавців, знаходити і приймати управлінські рішення в умовах різних думок.

 • обізнаний з основними світоглядними етичними та естетичними теоріями та концепціями в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, вміє використовувати методи цих наук у професійній і соціальній діяльності;

 • знає етичні і правові норми, які регулюють відносини між людьми, відношення людини до навколишнього середовища;

 • розуміє сучасні методи наукових досліджень на рівні, необхідному для вирішення практичних завдань, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків;

 • має достатню підготовку для аналізу ефективності педагогічної діяльності, самостійної розробки або модифікації методик і використання їх у практичній діяльності;

 • володіє знаннями, вміннями і навичками, які необхідні для формування цілісної особистості дитини з особливими потребами, що сприяє соціально-економічному та освітньо-культурному розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлює свою професійну та соціальну роль у цих процесах.


Вимоги до знань та умінь за циклом психолого-педагогічних дисципліни

^ Спеціаліст повинен знати:

 • основні напрями і перспективи оновлення і розвитку національної освіти і педагогічної науки, засоби і способи збору і систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення дослідницької та методичної роботи за фахом, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів;

 • розвиток педагогічної думки в Україні від найдавніших часів до наших днів; педагогічний потенціал національно-культурних традицій народу, програмні завдання в галузі освіти та основні напрями їх реалізації; сутність понятійно-термінологічного апарату етнопедагогіки;

 • основи організації і здійснення навчального процесу як основного механізму формування особистості; шляхи забезпечення варіативності і безперервності освіти в Україні, її диференціації та інтеграції; основні змістові лінії Державного стандарту згідно з фахом майбутнього вчителя;

 • основи процесу виховання як особистісно-соціального феномену; нові вітчизняні і прогресивні зарубіжні технології навчання й виховання для забезпечення виходу української освіти на європейський і світовий рівень;

 • теоретичні основи загальної, вікової та педагогічної психології; зміст вікових особливостей психічного розвитку дитини на різних вікових етапах;

 • механізми психічного відображення; механізми опредметнення психічних утворень; механізми творчості; засоби розвитку психіки;

 • творчий потенціал та інноваційні технології в освіті; основи педагогічної техніки в діяльності вчителя;

 • стилі, моделі і бар’єри у педагогічному спілкуванні; методи формування ціннісно-змістовної взаємодії з учнями;

 • основні поняття в галузі охорони праці; законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці в галузі освіти;

 • організацію охорони праці в навчальних закладах; гігієнічну класифікацію умов праці;

 • санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних приміщень; засоби і методи забезпечення оптимальних умов праці;

 • систему заходів безпечної експлуатації електроустановок; основи техніки безпеки при проведенні навчальних занять та позакласної роботи;

 • основні поняття пожежної безпеки; організацію робіт з пожежної профілактики в школі.

Спеціаліст повинен уміти:

 • формувати суб’єкт-суб’єктні виховуючі відносини з учнями в процесі навчально-виховної діяльності у різних типах загальноосвітніх закладів;

 • висловлювати та обґрунтовувати свою позицію з питань ціннісного ставлення до суспільних і культурних явищ;

 • давати психологічну характеристику особи (її темпераменту, здібностей), інтерпретацію власного психічного стану, володіти найпростішими способами психічної саморегуляції;

 • застосовувати одержані знання у сфері педагогіки, психології та методики загальної та спеціальної фахової освіти при розв’язанні педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних особливостей учнів;

 • здійснювати формування національної свідомості дітей, забезпечувати їх духовний розвиток, орієнтацію на загальнолюдські цінності, готувати вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру;

 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини захищати від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігати шкідливим звичкам, пропагувати здоровий спосіб життя;

 • виявляти індивідуальні особливості дітей, проводити індивідуальну роботу, розвивати нахили і здібності дітей;

 • систематично аналізувати, узагальнювати і поширювати прогресивний педагогічний досвід, підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

 • здійснювати педагогічні дослідження в межах своєї компетенції;

 • організовувати навчання, інструктажі з охорони праці зі співробітниками та учнями; організовувати розслідування нещасних випадків на виробництві та нещасних випадків пов’язаних з навчально-виховним процесом;

 • оцінювати санітарно-гігієнічні умови праці в навчальних приміщеннях; розробляти заходи щодо поліпшення стану виробничого середовища та зниження напруженості праці; оцінювати безпечність обладнання та робочих місць за окремими показниками; визначати напрямки та заходи щодо профілактики та попередження травматизму під час навчально-виховного процесу;

 • визначати фактори пожежної небезпеки; визначати вимоги щодо обладнання навчальних приміщень засобами гасіння пожеж та автоматичної пожежної сигналізації; складати плани евакуації на випадок пожежі; організовувати роботу з пожежної безпеки в закладах освіти.

II. ^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ


 1. Педагогіка

 2. Психологія

 3. Основи педагогічної майстерності

 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях


III. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів

за результатами відповіді на питання державного екзаменаційного білета
з педагогіки


Рівень

Зміст критеріїв

Зміст оцінки

Оцінка в балах

Компетентністний

(високий)

Студент має ґрунтовні знання, глибоко розуміє поставлені проблеми, вміє порівнювати наукові підходи до їх вирішення у шкільній практиці, обізнаний із сучасними теоретичними концепціями, виявляє творчий підхід до вирішення проблем виховання на практиці, аргументує власні думки щодо вирішення педагогічних питань; обізнаний з педагогічною літературою, підтверджує теоретичні положення прикладами із педагогічної практики; відповідь грамотна, логічна й послідовна.

відмінно

5

(90-100)

Базовий

(середній)

Студент має ґрунтовні знання, розуміє поставлені проблеми, обізнаний з педагогічною літературою, демонструє вміння зіставлення та узагальнення теоретичного матеріалу, аргументує власні думки щодо вирішення педагогічних питань, підтверджує теоретичні положення прикладами з педагогічної практики; відповідь грамотна, логічна й послідовна.

добре

4
(75-89)


Достатній

(низький)

Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні, слабо обізнаний з педагогічною літературою, сучасними теоретичними концепціями; не підтверджує теоретичні положення прикладами із педагогічної практики; не виявляє творчого мислення щодо розв’язання педагогічних ситуацій; відповідь непослідовна.

задовільно

3

(60-74)

Недостатній

(нульовий)

Студент ознайомлений з навчальним матеріалом на рівні розпізнавання і відтворення окремих фактів і фрагментів; не обізнаний з педагогічною літературою та сучасними теоретичними концепціями; відповідь нелогічна, непослідовна.

незадовільно

2

(35-59)


з психології


Рівень

Зміст критеріїв

Зміст оцінки

Оцінка в балах

Компетентністний (високий)

Студент демонструє глибокі знання основних теоретичних підходів до пояснення психологічних явищ. Знає зміст наукових понять, орієнтується у їх взаємозв’язках. Може аргументовано, логічно, послідовно розкривати зміст питання. Виявляє творчі можливості при поясненні навчального матеріалу, здатний до його узагальнення та використання міждисциплінарних зв’язків з іншими навчальними предметами: методикою викладання фахових дисциплін , педагогікою, педагогічною майстерністю, віковою фізіологією тощо.

відмінно

5

(90-100)

Базовий (середній)

Студент демонструє знання основних підходів до пояснення психологічних явищ, здатність аргументовано, чітко та логічно розкривати суть питання. Припускається несуттєвих помилок у психологічному аналізі фактів. Аргументує свою думку загальними прикладами. Інтерпретує психологічні явища без широкого застосування даних з інших галузей наукових знань. Здатний пояснити можливості застосування теоретичних знань у практичній діяльності педагога.

добре

4
(75-89)


Достатній (низький)

Студент виявив знання окремих підходів у психології, неточно дав визначення поняттям, припустився принципових помилок при відповіді на питання, але продемонстрував спроможність їх усунути. Під час відповіді на питання студент виявив репродуктивне мислення. Виявляє утруднення при пов’язанні знань з психології з іншими галузями наукових знань. Можливості застосування теоретичних знань на практиці демонструє на простих прикладах та ситуаціях, що не мають системного значення для професії педагога .

задовільно

3

(60-74)

Недостатній (нульовий)

Студент виявляє часткові знання теоретичних підходів у психології. Припускається принципових помилок при тлумаченні наукових понять. Нездатний пов’язати теорію із практикою. Послідовність та логіка у висвітленні питання порушена. Проявляє відсутність здатності використання міжпредметних зв’язків для пояснення ситуацій, що мають важливе значення для педагогічної діяльності.

незадовільно

2

(35-59)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет iconРобоча навчальна програма
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський...
Збірник задач із фізики. Частина Для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання.  Полтава: Полтнту, 2011.–...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет iconНаказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Розроблено та внесено: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту України
Розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Ознайомлення з організацією, керівництвом дошкільною освітою району, Аналіз змісту діяльності управління освіти І науки в галузі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет icon1, Покарання як основна форма реалізації кримінальної відповідальності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни таврійський національний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет
Сутність, форми та фактори міжнародного поділу праці Спеціалізація та кооперування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України
Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка