Робоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010
Скачати 313.19 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010
Сторінка1/5
Дата конвертації06.09.2013
Розмір313.19 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Кафедра педагогіки та психології


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи психології та педагогіки”

(кредитно-модульна система організації навчального процесу)

для студентів напряму заочної форми навчання


Київ – 2010

Програма навчальної дисципліни „Основи психології та педагогіки” для студентів заочної форми навчання спеціальності „Облік і аудит” київського університету туризму, економіки і права. – К. 2006. - __ с.

Розробники: Лукашевич О.М. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології КУТЕП

Рецензенти: Скрипник М.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології КУТЕП

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та психології КУТЕП 28 листопада 2010 року, протокол № 1.

Розглянуто і схвалено Науково-методичною комісією _________2010 р. протокол №____.

ПЕРЕДМОВА

Сучасний галузевий спеціаліст повинен відповідати європейським стандартам підготовки у вищій школі. У зв’язку з цим доцільно впровадження інтегрованого блоку гуманітарних дисциплін, обов’язковою складовою якого є вивчення основ психології та педагогіки, як гаранту соціально-психологічної компетентності, необхідної для майбутньої професійної діяльності в сфері міжнародних економічних відносин.
Метою введення дисципліни у навчальний процес є формування у студентів здатності аналізувати основні психолого-педагогічні закономірності взаємодії людей та використання отриманих знань в професійній діяльності.

Предметом дисципліни є соціально-психологічні аспекти процесу професійної підготовки й особистісного розвитку студентів.

^ Завданнями дисципліни є: розширення загальнотеоретичних та практичних знань з психології та педагогіки.

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів знань щодо:


 • мiсця, ролi, значення психолого-педагогiчних знань в суспiльствi i, зокрема, в професiйнiй дiяльностi працiвникiв сфери міжнародних економічних відносин;

 • методiв психолого-педагогiчних дослiджень;

 • закономiрностей психологiчного життя людини;

 • структури особистостi та методiв виховного впливу;

 • особливостей професiної дiяльностi спецiалiста;

 • закономiрностi мiжособистiсного та внутрiшньогрупового спілкування.


Вивчення курсу передбачас розвиток у студентiв умінь та навичок:


 • самоаналiзу, саморозвитку, самоконтролю:

 • iндивідуального пiдходу до людей як представникiв рiзних психологiчних типiв;

 • створення i пiдтримання сприятливих мiжособистiсних i дiлових вiдносин;

 • використання технологій конструктивної комунікації;

 • застосування та здiйснення методів ефективного психолого-педагогiчного впливу в професійному середовищі;

 • аналiзу та вирiшення навчально-виховних ситуацiй, що виникають в професійному середовищі.
^ Вид роботи

Кількість балів за виконання

Максимальна кількість балів

Конспект навчального матеріалу

1-3

30

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

1-20

20

Домашня контрольна робота

1-20

20

ПМК

1- 30

30

Разом:
100


^ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ У ЧОТИРИБАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS

За шкалою ECTS


За 4-бальною шкалою

За шкалою навчального закладу

А

Відмінно

90-100

В

Добре

85 - 89

С

75 - 84

D

Задовільно

70 - 74

E

60 - 69

FX

Незадовільно

35 - 59

F

1 - 34


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Тематичний план залікового кредиту „Основи психології та педагогіки”

Назва теми, модуля

Обсяг скорегованих год. за модульним навчальним планом

Лекційні

Семінарські

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Форма контролю

Змістовний модуль 1: Основи психологічних знань

Тема 1. Психологія як наука. Предмет і методи психології.
6
2

2

Конспект

Реферати;

Тема 2. Виникнення і розвиток психіки.2

2

Конспект

Реферати;

Тема 3. Психічні процеси, властивості і стани.


2

Конспект

Реферати;

Тема 4. Психологія особистості.2

2

Конспект

Реферати;

Тема 5. Психологія діяльності.2

2

Конспект

Реферати;

Тема 6. Психологія спілкування.2

2

Конспект

Реферати;

Модульний контроль 12

2

ПМК

Змістовний модуль 2: Основи педагогічних знань

Тема1. Педагогіка як наука. Предмет. Завдання методи педагогічних досліджень.


2

2

Конспект

Реферати;

Тема 2. Сутність процесу навчання. Принципи навчання.


2

2

Конспект

Реферати;

Тема 3. Зміст, форми та методи навчання.


2

2

Конспект

Реферати;

Тема 4. Сутність процесу виховання.


2

2

Конспект

Реферати;

Модульний контроль 2


2

2

ПМК

Усього
6
20

20


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Теми лекційних занять

Змістовний модуль 1. Основи психологічних знань

Тема 1. Психологія як наука. Предмет і методи психології


 1. Психологія як наука: предмет і об’єкт наукового дослідження.

 2. Галузі психологічної науки.

 3. Етапи розвитку психологічної науки.

 4. Основні школи і напрями в психології.

 5. Методи психологічних досліджень.

Основна рекомендована література: [6], [8], [9], [10].
^

Тема 2. Виникнення і розвиток психіки


 1. Психіка як функція високоорганізованої матерії.

 2. Структура та діяльність нервової системи

 3. Функціональна асиметрія головного мозку.

 4. Сигнальні системи, поведінка людини

 5. Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме.

Основна рекомендована література: [2], [6], [8], [9], [10], [13].
Тема 3. Психічні процеси, властивості і стани
  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010 iconРобоча програма навчальної дисципліни “ філософія” (Кредитно-модульна...
...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010 iconЕкономіка та підприємництво 030508 Фінанси І кредит денної та заочної форми навчання луцьк 2010
Робоча навчальна програма з дисципліни “Податкова система ” є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010 iconРобоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Робоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010 iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи римського права» для студентів 1 курсу нні права заочної форми навчання, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010 iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Адвокатура України» для студентів 1 курсу нні права заочної форми навчання (на базі вищої...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010 iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів 1 курсу нні права заочної форми навчання (на базі вищої юридичної...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010 icon0503 «Розробка корисних копалин» Спеціальність 05030105 «Безпека гірничого виробництва»
Дайте визначення поняття “кредитно-модульна система організації навчального процесу”
Робоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010 icon1. Предмет, мета, та завдання курсу Основи корекційної педагогік
Плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-модульній організації навчального процесу денної форми навчання інженерно-педагогічних...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010 iconІнтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна...
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування
Робоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів напряму заочної форми навчання Київ 2010 icon1. Методологічні засади статистики Тема Статистичне спостереження
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка