Омеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб
Скачати 67.06 Kb.
НазваОмеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб
Дата конвертації02.08.2013
Розмір67.06 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

Затверджую

Ректор_________ Г.Ф. Пономарьова

«___» __________________ 2013 р.

Програма

до комплексного вступного випробування

з фахових дисциплін «Педагогіка», «Психологія», «Методика викладання окремих предметів у початковій школі (української мови, природознавства, математики)»

для вступників за напрямом підготовки

^ 6.010102 Початкова освіта

Денна форма навчання


Харків – 2013 р.

Програма до комплексного вступного випробування з фахових дисциплін «Педагогіка», «Психологія», «Методики викладання окремих предметів у початковій школі (української мови, природознавства, математики)» для вступників, які вступають на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта, розроблена викладачами кафедри Отрошко Т.Ф., Бужинською С.М., Оловаренко О.О., Клочко Н.І., Тетьоркіною В.А.
Розглянуто і затверджено

на засіданні кафедри педагогіки та психології
Протокол № 6 від «18» січня 2013 року
Завідувач кафедри ____________ Г.Ф. Пономарьова
Погоджено

на засіданні Приймальної комісії
Протокол № ___ від «___» __________ 2013 року
Голова Приймальної комісії __________ Г.Ф. Пономарьова

Педагогіка

Предмет педагогіки. Виникнення і становлення цієї дисципліни. Методи науково-педагогічних досліджень. Етапи педагогічного дослідження. Сутність мети виховання. Сутність процесу виховання. Етапи процесу виховання. Основні закономірності процесу виховання Основні принципи виховання. Методи і форми виховання. Методи і прийоми виховання, їх характеристика. Сутність процесу навчання. Функції процесу навчання. Зміст освіти. Структурні компоненти змісту освіти. Особливості навчальних планів, програм і підручників. Закономірності навчання. Принципи дидактики. Методи навчання і їх класифікація. Контроль навчальних досягнень учнів.
Література

 1. Євдокимов В.І., Пономарьова Г.Ф., Віцько О.В., Петриченко Л.О., Хижняк В.В. Педагогічні завдання і тести: навч. посібник – Харків, ХГПІ, 2011. – 344с.

 2. Омеляненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 391 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

 3. Омельяненко В.Л., Кузьминський А.І., Вовк Л.П. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 4. Подласый И.П. Педагогика. – Москва, 2006.

 5. Пономарьва Г.Ф. Словник – довідник з курсу педагогіки. – Харків, 2004

 6. Репко І.П. Хрестоматія з педагогіки. – Харків, 2004

 7. Фіцула М.М. Педагогіка. – Тернопіль: “Навчальна книга - Богдан”, 1999

 8. Ягупов В.В. Педагогіка. – Київ, 2002


Психологія

Предмет, завдання та методи психології. Основні напрямки психології (психоаналіз, гештальтпсихологія, біхевіоризм, гуманістична психологія). Мозок та психіка. Психіка і свідомість. Діяльність. Основні види діяльності. Відчуття. Класифікація відчуттів. Властивості відчуттів. Сприймання. Різновиди сприймання. Властивості сприймання. Увага. Різновиди уваги. Властивості уваги. Пам’ять. Види пам’яті. Процеси пам’яті. Мислення. Розумові дії та операції мислення. Форми та види мислення. Мова та її функції. Види мови. Уява. Види уяви. Емоції та почуття. Види емоцій. Класифікація почуттів. Особистість. Співвідношення понять «індивід», «індивідуальність», «особистість». Темперамент. Типи темпераменту. Характер. Типи акцентуацій характеру. Здібності. Види здібностей.

Предмет, завдання й методи вікової психології. Проблеми психічного розвитку. Новонародженість. Психічний розвиток немовляти. Психологічні особливості розвитку дитини в ранньому дитинстві. Психічний розвиток дитини в дошкільному віці. Психічний розвиток у період молодшого шкільного віку. Психологічна характеристика розвитку в підлітковому віці. Психологічна характеристика юнацького віку.
Література:

1. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М. Ільїна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 239с.

2. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 272с.

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Либідь, 1998.

4. Поліщук В.М. вікова та педагогічна психологія: Навчально-методичний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 330с.

5. Психологія./ За ред. Ю.Л. Трофімова. – К., 2000.

6. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360с. (Альма-матер)

7. Хомуленко Т.Б., Лисенко Л.М., Моргунова Н.С. Вікова та педагогічна психологія: Навчально-методичний посібник. – Х.: ХАДІ, 2007. – 135 с.
Методика викладання математики у початковій школі

Нумерація чисел Методика вивчення нумерації чисел по концентрах «Сотня», «Тисяча», «Багатоцифрові числа». Арифметичні дії над цілими невід’ємними числами. Прийоми усного додавання і віднімання чисел в межах 100 та їх теоретичні основи (додавання числа до суми і суми до числа; віднімання числа від суми і суми від числа) Усні прийоми додавання і віднімання в концентрі “Тисяча” і “Багатоцифрові числа”. Письмове додавання і віднімання в початковому курсі математики. Прийоми позатабличного множення та ділення в межах 100 (множення і ділення двозначного числа на однозначне, ділення двозначного числа на двозначне) та їх теоретичні основи (властивості множення та ділення суми на число). Методика навчання розв’язування задач. Загальний порядок роботи над задачею в початкових класах. Перше ознайомлення з простою задачею. Методика навчання розв’язування простих задач. Методика вивчення величин. Методика вивчення площі геометричних фігур і формування вимірювання площі. Ознайомлення з одиницями площі та їх співвідношенням. Методика формування уявлень про масу і місткість, вивчення одиниць маси та їх співвідношень Ознайомлення учнів з одиницями часу та їх співвідношенням. Методика вивчення дробів. Поняття частини і дробу в початковому курсі математики, їх утворення, читання, запис, порівняння. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі на знаходження дробу числа. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу. Найпростіші випадки використання буквенної символіки. Методика вивчення числових виразів та виразів зі змінною. Методика вивчення числових рівностей і нерівностей. Методика вивчення рівнянь, їх застосування при розв’язуванні задач. Методика вивчення геометричного матеріалу. Методика ознайомлення учнів з геометричними фігурами, їх простішими властивостями, позначенням фігур.
Література:

 1. Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах, К., “А.С.К.”, 1999

 2. Л.П.Стойлова, А.М.Пишкало, Основи начального курса математики, Москва “Просвещение” 1988

 3. А.М.Пышкало, Л.П.Стойлова. «Сборник задач по математике» Москва. «Просвещение» 1979 г.

 4. В.М.Кухар, Б.М.Білий, “Теоретичні основи початкового курсу математики” Київ, Головне видавництво видавничого об’єднання “Вища школа” 1980.

^ Методика викладання української мови у початковій школі

Основні періоди й етапи навчання грамоти. Після букварний період. Основні періоди й етапи навчання грамоти. Букварний період (розділ «Звуки і букви»). Методика опрацювання елементів синтаксису. Методика вивчення морфемної будови слова. Методика роботи над орфографічним правилом. Методика вивчення частин мови. Методика класного читання. Методика позакласного читання.

Література

 1. С.І.Дорошенко. Методика викладання української мови, К.: Вища школа, 1992

 2. А.П.Каніщенко, Г.О.Ткачук. Українська мова з методикою навчання в початкових класах, К.: Промінь, 2003


^ Методика викладання природознавства у початковій школі

Методика викладання природознавства, як педагогічна наука, її предмет і завдання. Світові надбання в методиці викладання природознавства. Розвиток методики викладання природознавства на Україні. Завдання, зміст, методологічні основи методики викладання природознавства. Формування і розвиток природничих уявлень, понять, умінь і навичок. Методи і методичні прийоми навчання, виховання і розвитку. Форми і методи контролю знань, умінь і навичок. Засоби навчання природознавству. Форми організації навчального процесу. Матеріальна база навчання природознавству. Позакласна робота. Зміст і методика роботи по класах.

Література.

 1. Нарочна Л.К. Методика викладання природознавства: Навчальний посібник / П.К. Нарочна, Г.В. Ковальчук, К.Д. Гончарові. – 2-е вид., перероб. і допов. К.: Вища шк.., 1990. – 302 с.

 2. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: Веселка, 1998. – с. 334.

 3. Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения: Учеб. для студентов пед ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения». – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Робота оцінюється на “5” (відмінно) за умови виконання 90-100% тестових завдань, що складає від 27 до 30 правильних відповідей.

Робота оцінюється на “4” (добре) за умови виконання 70-89% тестових завдань, що складає від 22 до 26 правильних відповідей.

Робота оцінюється на “3” (задовільно) за умови виконання 50-69%, що складає від 15 до 21 тестового завдання.

Робота оцінюється на “2” (незадовільно) за умови виконання 0-49% тестових завдань, що складає від 0 до 14 правильних відповідей.

Схожі:

Омеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб iconГалузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч посібник
Педагогіка. Частина 1: Загальні основи педагогіки. Теорія навчання (дидактика) /за ред. В. Л. Омеляненко, С. Г. Мельничука, С. В....
Омеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб iconМойсеюк Н. Є. Педагогіка. / Н. Є. Мойсею. К., 2001. 608 с. Пальчевський...

Омеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб iconП едагогіка вищої школи
Педагогіка вищої школи: [Навч посіб.] / Сергій Черняк, Олександр Рябуха. – К.: Академперіодика, 2012. – 206 с
Омеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб iconРекомендована література
Кислюк К. В. Філософія. Модульний курс: навч посіб для студ вищ навч закл. – Х.: Торсінг Плюс, 2009. – 416 с
Омеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб iconОгінова І. О. Основні шляхи антропогенезу: Навч посіб
О 38. Огінова І. О. Основні шляхи антропогенезу: Навч посіб. – Д.: Рв дну, 2001. 48с
Омеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб iconВасильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: навч посіб / В. С.
Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: навч посіб / В. С. Васильченко. – К.: Кнеу, 2005. – 252
Омеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб iconШевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч посіб
...
Омеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб iconПравила бібліографічного опису характеристика
Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків І підприємств : навч посіб. (учеб пособ підручник, ученик, конспект...
Омеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб iconГригорія Сковороди "погоджено"
Робоча програма складена на основі: Блуда А. А. Практична підготовка вчителя історії в пед навч закладах України: Етапи І особливості.—К.,...
Омеляненко С. В. Педагогіка: тестові завдання: Навч посіб iconАлексєєв Ю. М., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі...
Алексєєв Ю. М., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох: Держ процес 1985–1999 рр.: Навч посіб. – К.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка