Дисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності
Скачати 288.36 Kb.
НазваДисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності
Дата конвертації19.07.2013
Розмір288.36 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навчально-науковий Інститут права та психології


Кафедра кримінального права і процесу

/назва кафедри/

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова науково-методичної ради

______________/ ________________/

/підпис/ /прізвище, ініціали/

“_____” ________________ 2012 р.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни ПРАКТИКУМ ІЗ СКЛАДАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Для базового напряму 0304“Право”________________

Для спеціальності 8.18010003Cудова експертиза”__________


Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми ГСВО напряму

/шифр, назва/
Програма навчальної дисципліни складена к.х.н., доцент Бараняк В.М.

/вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автора програми/
“____” __________________ 2012 р.

Програма навчальної дисципліни обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права і процесу
Протокол № ______ від “_____” _____________ 2012 р.
Завідуючий кафедрою ____________________________ / Гумін О.М. /

/підпис - прізвище, ініціали/

Програма навчальної дисципліни обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму
Протокол № ______ від “______” _____________ 2012 р.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вивчення дисципліни

Навчальна програма визначає зміст і обсяг навчання та форми контролю знань з дисципліни “Практикум зі складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності”.

Дисципліна “Практикум зі складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності” займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки судового експерта за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” оскільки є необхідною для повноцінної підготовки судових експертів, і яка дозволяє студентам самостійно вирішувати професійні завдання із проведення та оформлення відповідним чином різних видів документів судово-експертної діяльності.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь і навичок для самостійного складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності.
^

Завдання вивчення дисципліни


Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями щодо висновку експерта, як документа, що відображає хід і підсумки дослідження; нормативно-правових вимог оформлення судових експертиз; оформлення ілюстративного матеріалу до них; а також опанування вміннями та навичками самостійного оформлення висновку експертизи.

Засвоївши дисципліну “Практикум зі складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності” студенти повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності.

Навчальна дисципліна «Практикум зі складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності» спрямована на:

 • розвиток раціонального мислення, завдяки якому у висновку судової експертизи витримується логіка та лаконічність викладання матеріалу при збереженні повноти та всебічності;

 • розвиток умінь та навичок складання висновків експерта для запобігання допущення помилок їх оформлення.

 • знання алгоритму складання висновків при проведенні експертизи;

 • здатність орієнтуватись у формах висновків експерта і їх різновидах в залежності від завдань, що вирішуються відповідним дослідженням;

 • вміння процесуально грамотно складати висновки експерта;

 • вміння правильно оформити ілюстративний матеріал до висновку експерта.

 • здатність орієнтуватись в основних нормативно-правових актах, які регламентують проведення експертиз;

 • знання організаційно-правових заходів із проведення експертизи;

 • вміння забезпечити виконання у повному обсязі запланованих заходів проведення експертних досліджень.

 • вміння надати консультації слідчим і суддям з питань призначення експертиз;

 • здатність аналізувати висновки судової експертизи і виявляти їх недоліки і помилки;

 • готовність оцінювати стан виконання експертиз через проведення багаторівневого рецензування висновків експерта.


^

Студенти, які вивчають дисципліну «Практикум зі складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності» повинні знати:


на понятійному рівні поняття, правові підстави, можливість та умови складання висновку експерта.

на фундаментальному рівні алгоритм складання висновків при проведенні експертизи; здатність орієнтуватись у формах висновків експерта і їх різновидах; орієнтуватись в основних нормативно-правових актах, які регламентують проведення експертиз.

на практично-творчому вимоги щодо підвищення культури складання правових документів при якій правильне оформлення висновку експерта розглядається як обов’язкова умова проведення судової експертизи;

Студенти повинні вміти:

на рівні відтворення процесуально грамотно складати висновки експерта;

правильно оформити ілюстративний матеріал до висновку експерта.

на творчому рівні використовувати свої внутрішні якості у підвищенні якості виконання експертних досліджень та складання експертного висновку.

^ Місце дисципліни в навчальному процесі

Предмет вивчається на основі знань, які студенти отримали з навчальної дисципліни “Судова експертологія”, «Призначення судових експертиз» та «Експертний висновок», має структурно-логічні зв’язки з предметами “Кримінальний процес”, “Криміналістика».
^ Структура дисципліни

«Практикум зі складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності» складається з восьми самостійних тем.

^ Практичні (семінарські) заняття проводяться з основних найважливіших тем «Призначення судових експертиз» і мають на меті поглиблення теоретичних знань студентів, набуття ними необхідних навичок для практичної діяльності.

^ Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надати допомогу у вивченні запропонованої літератури, у пошуку відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу.

Перевірка засвоєних знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль проводиться після вивчення тем курсу і має навчальний характер. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

Програмою передбачено згідно з навчальним планом 90 годин, з них:

— лекційних— 16 годин;

—семінарських та практичних занять — 16 години;

—контрольна робота — 1;

—самостійна робота — 28 годин.

За власним бажанням студенти можуть підготувати реферати, тематика яких наведена у методичних рекомендаціях і доводиться до відома студентів на лекціях та практичних заняттях.

^ Формами та засобами контролю вивчення навчальної дисципліни є:

- усне опитування на практичних (семінарських) заняттях;

- виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо);

- виконання практичних завдань;

- написання контрольної роботи;

- залік.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

Тема 1. Висновок експерта як документ, що відображає хід і підсумки дослідження та його доказове значення.


Принципи експертного дослідження. Стадії експертного дослідження. Підготовча стадія. Роздільне дослідження. Експертний експеримент. Порівняльне дослідження. Оцінка результатів проведеного дослідження. Формулювання висновків. Експертні помилки і їх попередження. Висновок експерта як судовий доказ.

Судова експертиза як пізнавальний процес. Наукові принципи дослідження. Технологія експертного дослідження. Оціночна діяльність експерта. Критерії оцінки результатів дослідження. Наслідки впливу помилок експерта на результати дослідження.

^

Тема 2. Нормативно-правові вимоги до оформлення висновків судових експертиз.


Поняття висновку експерта. Вимоги до висновку експерта. Зміст і форма висновку експерта. Структура висновку експерта та його зміст.

Вступна частина. Дослідницька частина. Опис процесу експертного дослідження. Викладення результатів дослідження. Наукове пояснення фактів.

Заключна частина, види висновків.

Висновок експерта в системі доказів. Головні процесуальні вимоги до висновку експерта. Особливості форми висновку експерта. Системні елементи висновку експерта. Зміст структурних елементів висновку.

^

Тема 3. Особливості оформлення ілюстративного матеріалу до висновку судового експерта.


Види ілюстративного матеріалу. Правила виготовлення ілюстративного матеріалу. Особливості оформлення ілюстративного матеріалу.

Розмітка співпадаючих ознак. Розмітка ознак, які мають розбіжності.

Відомості про використання технічних засобів, обладнання та розхідних матеріалів.

Поняття і загальна характеристика ілюстративних матеріалів. Вимоги до виготовлення матеріалів. Процедура оформлення ілюстративних матеріалів. Визначення порядку і послідовності виконання розміток.

^

Тема 4. Методика оформлення висновку дактилоскопічної експертизиЦілі та задачі дослідження слідів пальців рук людини. Структура висновку дактилоскопічної експертизи.

Зміст вступної частини висновку експерта.

Зміст дослідницької частини.

Синтезуюча частина висновку експерта

Висновок експерта. Види формулювання висновків експертом. Вимоги до оформлення фототаблиці.

^

Тема 5. Методика оформлення висновку судово-трасологічної експертизи слідів взуттяЦілі та задачі дослідження слідів взуття. Структура висновку судово-трасологічної експертизи слідів взуття.

Зміст вступної частини висновку експерта.

Зміст дослідницької частини.

Синтезуюча частина висновку експерта

Висновок експерта. Види формулювання висновків експертом. Вимоги до оформлення фототаблиці.

^

Тема 6. Методика оформлення висновку судово-трасологічної експертизи встановлення цілого за частинами


Цілі та задачі експертизи встановлення цілого за частинами. Структура висновку судово-трасологічної експертизи встановлення цілого за частинами.

Зміст вступної частини висновку експерта.

Зміст дослідницької частини.

Синтезуюча частина висновку експерта

Висновок експерта. Види формулювання висновків експертом. Вимоги до оформлення фототаблиці.
^

Тема 7. Методика оформлення висновку експертизи наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорівЦілі та задачі експертизи наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів. Структура висновку експертизи наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів.

Зміст вступної частини висновку експерта.

Зміст дослідницької частини.

Синтезуюча частина висновку експерта

Висновок експерта. Види формулювання висновків експертом. Вимоги до оформлення фототаблиці.

^

Тема 8. Методика оформлення висновку технічної експертизи документівЦілі та задачі технічної експертизи документів. Структура висновку технічної експертизи документів.

Зміст вступної частини висновку експерта.

Зміст дослідницької частини.

Синтезуюча частина висновку експерта

Висновок експерта. Види формулювання висновків експертом. Вимоги до оформлення фототаблиці.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля.

^ При цьому враховується:

- здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання;

- вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних ситуаціях;

- навики співвідношення причин і наслідків; спроможність аналізувати й оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані результати від прийнятих рішень;

- здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять (три останні критерії стосуються й усної відповіді).

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам:

Оцінка “відмінно” - коли студент демонструє знання всього програмного матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його викладає; здатний пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на додаткові запитання в контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, аргументувати власні висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал.

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань.

Оцінка “добре” - коли студент володіє програмним матеріалом; грамотно і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді на запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що вивчається.

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань.

Оцінка “задовільно” - коли студент засвоїв основний матеріал поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й систематизації матеріалу, що вивчається.

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань.

Оцінка “незадовільно” - коли студент не знає значної частини програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не здатний узагальнити навчальний матеріал.

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % завдань.^ За 100-бальною

шкалою Університету

За шкалою

ECTS

За національною

шкалою

100–88 балів

A

“відмінно”

87–80 балів

B

(“дуже добре”)

“добре”

79–71 бал

С

(“добре”)
70–61 бал

D

(“посередньо”)

“задовільно”

60–50 балів

E

(“задовільно”)
49–26 балів

FX

(“незадовільно” – з можливістю повторного

складання екзамену чи заліку)

“незадовільно”

25–00 балів

F

(“незадовільно” – з обов’язковим повторним вивченням модуля)

Підсумкова оцінка за семестр – поточна успішність в сукупності за семестр + бали отримані під час заліку. Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку – 70 балів.

^ ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №3 – Ст.141.

 2. „Про судову експертизу” Закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.

 3. «Про прокуратуру» Закон України № 1789-12 від 25.11.91 р.

 4. «Про оперативно-розшукову діяльність» Закон України -№ 2136-12 від 18.02.92 р.

 5. Кримінальний кодекс України станом на 15 лютого 2004 р. – К.: Велес, – 2004. – 150 c.

 6. Кримінально - процесуальний кодекс України станом на 1 березня 2004 року. – К.: Паливода, – 2004. – 208 c.

 7. «Про концепцію судової реформи в Україні» Постанова Верховної Ради України від 24.04.92 р..

 8. “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”. Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 1997 № 8

 9. “Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України”: Постанова Кабінету Міністрів № 617 від 6 травня 1998 року.

 10. „Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 11. “Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ України”: Наказ МВС України № 685 від 30 серпня 1999 року.

 12. “Про заходи щодо вдосконалення діяльності органів досудового слідства системи МВС України в сучасних умовах реформування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства і посилення протидії злочинності”: Рішення колегії МВС України № 8 км/1 від 19 липня 2002 р.

 13. «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційну, екзаменаційні комісії та персонального складу Експертно-кваваліфікаційної комісії МВС України». Наказ МВС України № 685 від 30.08.99 р.


Основна література до всіх тем:


 1. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 2. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. – К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 3. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2001. – 682 с.

 4. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 5. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 6. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. – М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 7. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. . Судебные экспертизы (основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): Учебное пособие. – Харьков: Рубикон, 2000. – 189 с.

 8. Настільна книга слідчого /Тацій В.Я., Панов М.І., Шепітько В.Ю. та ін. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2003. – 715 с.

 9. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 10. Справочная книга криминалиста /Отв. ред. Н.А. Селиванов. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 2000. – 712 с.

 11. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. – К.: ЮРІНКОМ – ІНТЕР, 2002. – 413 с.

 12. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до кримінально-процесуального кодексу України. – К., А.С.К., 2002. – 1104 с.

 13. Щербаковский С.Г., Кравченко А.А. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. – Х.: Ун-т внутр. дел, 1999.–78 с.

 14. Криміналістичний вісник: Наук.-практ.зб. / ДНДЕКЦ МВС України; НАВСУ. – К.: „Чайка”, 2004. – № 2(2). – 157 с.

 15. Криміналістичний вісник: Наук.-практ.зб. / ДНДЕКЦ МВС України; НАВСУ. – К.: Ред. „Бюл. ВАК України”, 2004. – № 1(1). – 131 с.

 16. Практичний посібник для працівників органів досудового слідства та експертних підрозділів з питань призначення судової експертизи /За заг. ред. П.В.Коляди. – К.: УВПД ГШ МВС України, 2009. – 526 с.


Спеціальна література до окремих тем:
^

До теми 1: «Висновок експерта як документ, що відображає хід і підсумки дослідження та його доказове значення»Нормативно-правові акти:

 1. „Про судову експертизу” Закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.

 2. „Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

Спеціальна література:

 1. Практичний посібник для працівників органів досудового слідства та експертних підрозділів з питань призначення судової експертизи /За заг. ред. П.В.Коляди. – К.: УВПД ГШ МВС України, 2009. – 526 с.

 2. Судебные экспертизы. Возможность, подготовка материалов, назна­чение, оценка.—К., 1981.

 3. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. – К.: ЮРІНКОМ – ІНТЕР, 2002. – 413 с.

 4. Судові експертизи: курс лекцій / В.М.Бараняк, Р.І.Сибірна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 168 с.

 5. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. . Судебные экспертизы (основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): Учебное пособие. – Харьков: Рубикон, 2000. – 189 с.

 6. Практичний посібник для працівників органів досудового слідства та експертних підрозділів з питань призначення судової експертизи /За заг. ред. П.В.Коляди. – К.: УВПД ГШ МВС України, 2009. – 526 с.

 7. Судебные экспертизы. Возможность, подготовка материалов, назна­чение, оценка.—К., 1981.

 8. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. – К.: ЮРІНКОМ – ІНТЕР, 2002. – 413 с.

 9. Судові експертизи: курс лекцій / В.М.Бараняк, Р.І.Сибірна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 168 с.

 10. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. . Судебные экспертизы (основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): Учебное пособие. – Харьков: Рубикон, 2000. – 189 с.^

До теми 2: «Нормативно-правові вимоги до оформлення висновків судових експертиз»


Нормативно-правові акти:

 1. Про судову експертизу” Закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.

 2. „Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 3. Кримінально - процесуальний кодекс України станом на 1 березня 2004 року. – К.: Паливода, – 2004. – 208 c.

 4. “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”. Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 1997 № 8

 5. “Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.


Спеціальна література:

 1. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 2. Судові експертизи: курс лекцій / В.М.Бараняк, Р.І.Сибірна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 168 с.

 3. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. . Судебные экспертизы (основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): Учебное пособие. – Харьков: Рубикон, 2000. – 189 с.

 4. Щербаковский С.Г., Кравченко А.А. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. – Х.: Ун-т внутр. дел, 1999.–78 с.

 5. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: навч.-довід, посіб. X.: TOB «Одісей», 2004. С 165- 173.


До теми 3: «Особливості оформлення ілюстративного матеріалу до висновку судового експерта»

Нормативно-правові акти:

 1. „Про судову експертизу” Закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.

 2. „Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 3. Кримінально - процесуальний кодекс України станом на 1 березня 2004 року. – К.: Паливода, – 2004. – 208 c.

Спеціальна література:

 1. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 2. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. – К.: ЮРІНКОМ – ІНТЕР, 2002. – 413 с.

 3. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. . Судебные экспертизы (основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): Учебное пособие. – Харьков: Рубикон, 2000. – 189 с.

До теми 4: «Методика оформлення висновку дактилоскопічної експертизи»

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №3 – Ст.141.

 2. „Про судову експертизу” Закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.

 3. «Про прокуратуру» Закон України № 1789-12 від 25.11.91 р.

 4. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 5. Кримінально - процесуальний кодекс України станом на 1 березня 2004 року. – К.: Паливода, – 2004. – 208 c.

Спеціальна література:

 1. Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В. та ін.. Криміналістичне дослідження слідів рук. Науково-практичний посібник / За ред. проф. Кондратьєва Я.Ю. – К.: АТІКА, 2000. – 150 с.

 2. Бараняк В.М., Безхлібник Р.М. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія): Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з курсу „Криміналістика” для курсантів і студентів. – Львів, Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, 2003. – 34 с.

 3. Ивашков В.А. Особенности составления заключения експерта при выполнении дактилоскопических експертиз:Учебное пособие - М.: ЗКЦ МВД России, 1999.-240 с.

 4. В.Є.Бергер, Я.В. Рибалко. Зразки актів дактилоскопічної та трасологічної експертиз. –К.: РВВ МВС України, 1997.

 5. Бараняк В.М., Євець С.В.Неправомірне дактилоскопіювання як один з криміналістичних чинників порушення прав громадян під час досудового розслідування Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми забезпечення конституційних прав громадянина в кримінальному судочинстві”, 26 жовтня 2007 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С.3-5.
^

До теми 5: «Методика оформлення висновку судово-трасологічної експертизи слідів взуття»


Нормативно-правові акти:

 1. Про судову експертизу” Закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.

 2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 3. Кримінально - процесуальний кодекс України станом на 1 березня 2004 року. – К.: Паливода, – 2004. – 208 c.

Спеціальна література:

 1. Прищепа В. М., Сегай М.Я. Признаки низа новой фабричной обуви и их идентификационное значение при трассологических исследованиях.— К., 1963.

 2. Трассологическое исследование следов кроссовок: Методические рекомендации.— М., 1993,

 3. Басалаев А.А., Гуняев З.А. Следы ног человека.— Ленинград, 1985.

 4. Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов: (трассологические исследования): Учебное пособие.— Волгоград, 1980.

 5. Грановский Г.Л. Криминалистическое исследование следов ног. — К., 1970.

 6. Зуев Е.И. Трассологическая экспертиза следов обуви.— М., 1964.^

До теми 6: «Методика оформлення висновку судово-трасологічної експертизи встановлення цілого за частинами»


Нормативно-правові акти:

 1. Про судову експертизу” Закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.

 2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 3. Кримінально - процесуальний кодекс України станом на 1 березня 2004 року. – К.: Паливода, – 2004. – 208 c.

Спеціальна література:


 1. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 2. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. – К.: ЮРІНКОМ – ІНТЕР, 2002. – 413 с.

 3. Теория и практика идентификации целого по частям // Сб.научных трудов.— М.: ВНИИСЭ., 1976.— Вып. 24.


До теми 7: «Методика оформлення висновку експертизи наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів»
Нормативно-правові акти:

 1. Про судову експертизу” Закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.

 2. «Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 3. Кримінально - процесуальний кодекс України станом на 1 березня 2004 року. – К.: Паливода, – 2004. – 208 c.

Спеціальна література:

 1. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 2. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 3. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 4. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2001. – 682 с.

 5. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 6. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 9. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.


До теми 8: «Методика оформлення висновку технічної експертизи документів»
Нормативно-правові акти:

 1. Про судову експертизу” Закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.

 2. «Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 3. Кримінально - процесуальний кодекс України станом на 1 березня 2004 року. – К.: Паливода, – 2004. – 208 c.


Спеціальна література:


 1. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. – К.: ЮРІНКОМ – ІНТЕР, 2002. – 413 с.

 2. Воробей О. В. Техніко-криміналістичне дослідження документів: Навчально-методичний посібник. / О. В. Воробей, І. М. Мельников, О. Г. Волошин. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 304 с.

 3. Криміналістичне документознавство: Практичний посібник / [В. В. Бірюков, В. В. Коваленко, Т. П. Бірюкова, К. М. Ковальов] ; за заг. ред. В. В. Бірюкова. – К., 2007. – 332 с.

 4. Образцы экспертных заключений. Криминалистическое исследование документов. / [Павленко С. Д., Золотарь Н. С., Попов Ю. П., Мороз Т. И.]. – К. : МВД УССР, 1989.

 5. Садченко О. О. Техніко-криміналістичне дослідження документів: Програма спеціального курсу для курсантів відомчих вищих закладів юридичної освіти. / О. О. Садченко , І. М. Мельников , О. В. Павленко. – К. : НАВСУ, 2000. – 20 с.

 6. Технико-криминалистическая экспертиза документов : Курс лекций / Под ред. В. Е. Ляпичева. – Волгоград : ВА МВД России, 2001. – 208 с.

 7. Технико-криминалистическое исследование документов : Практикум / Под ред. В. Е. Ляпичева. – Волгоград : ВА МВД России, 2002. – 196 с.

 8. Воробей О. В. Словник термінів техніко-криміналістичного дослідження документів. – К. : НАВСУ, 2005. – 40 с.

Схожі:

Дисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності iconПрактикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної...
Практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності
Дисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами...
Практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності
Дисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності iconПрограма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Дисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності iconТема: «Структура судово-медичної служби України. Регламент роботи...
Значення судової медицини у судово-слідчій діяльності правоохоронних органів. Структура судово-медичної службі України
Дисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності iconПлан-графік практичних занять з навчальної дисципліни «практикум...
Службові особи, уповноважені вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Дисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності icon1. опис дисципліни дисципліна: “Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів”
Нніпфпскм (підготовка фахівців для підрозділів бнон), нніпфпгбвв (підготовка фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки),...
Дисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності iconТема: Складання документів з руху грошових коштів у касі
Мета: визначити порядок складання документів з руху грошових коштів у програмі «1С: Бухгалтерія 0»; виховувати почуття відповідальності,...
Дисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності iconТема: Складання та оформлення документів
Скласти та оформити документацію з господарської та зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Дисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності iconТема: Складання документів з руху грошових коштів на рахунках у банку
Мета: визначити порядок складання документів з руху грошових коштів у банку у програмі «1С: Бухгалтерія 0»; виховувати почуття відповідальності,...
Дисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності iconТема: Загальні вимоги до складання та оформлення документів
Мета: ознайомити студентів із основними видами документів та їх мовними й технічними особливостями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка