Навчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології
НазваНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології
Сторінка1/14
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Національна академія внутрішніх справ


Кафедра кримінального процесу

СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Навчально-методичний комплекс

для курсантів (студентів) 1-го курсу

Навчально-наукового інституту права та психології,

факультету початкової та спеціальної підготовки


КИЇВ 2013

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

кафедра кримінального процесу
^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ “СУДОВІ ТАПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ”
Для напряму “Право” спеціальності “Правознавство”,

“Правоохоронна діяльність“


^ Автори:

Мельник О.В., кандидат юридичних наук, доцент,

Степанов О.С., кандидат юридичних наук.

Затверджено

на засіданні кафедри протокол № 6

від 15 листопада 2012 р.

КИЇВ 2013

ЗМІСТ
1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

^ 3. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

4. Навчальна програма навчальної дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”

5. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”

6. Плани-конспекти лекційних занять

^ 7. Плани семінарських занять

8. Завдання для самостійної роботи

9. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

10. Навчально-методичні матеріали для лекцій

^ 11. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів) з підготовки до семінарських занять

12. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

^ 13. Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни

“Судові та правоохоронні органи України”
з/п

Зміст виробничої функції

Зміст уміння

1.

Правоохоронна

1.1. Застосування на практиці норм та вимог Конституції України, а також законодавства, що регулює діяльність судових та правоохоронних органів України.

1.2. Сприяти неухильному дотриманню чинного законодавства.

1.3. Вживати заходів щодо недопущення порушення прав та свобод людини під час правоохоронної діяльності.

1.4. Захищати життя, здоров'я і майно громадян від злочинних та інших протиправних посягань.

2.

Правозастосувальна

2.1. Вміти розуміти взаємозв’язок між судовими? правоохоронними та правозахисними органами України.

2.2. Відповідно до вимог законодавства вміти застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють діяльність правоохоронних органів.

3.

Інформаційна

3.1. Володіти формами та методами роботи з населенням щодо боротьби та профілактики кримінальних правопорушень.

3.2. Вміти створювати і підтримувати позитивний власний імідж.

4.

Облікова

4.1. Правильно складати та оформлювати юридичні і службові документи.

5.

Виховна

5.1. Здійснювати самоконтроль за станом дисципліни та законності.

5.2. Протистояти явищам професійної деформації і негативним явищам.

5.3. Знати засади загального та службового етикету, професійної етики.


Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”
з/п

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

Зміст уміння

1.

Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації

1.1. Оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища.

1.2. Розвивати кругозір у галузі міжнародного життя та політичних процесів.

1.3. Дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і моралі в міжособистісних стосунках та у суспільстві.

1.4. У життєдіяльності орієнтуватися на загальнолюдські цінності та загальноприйняті правила поведінки.
2.

Здатність займати активну життєву та громадську позицію

2.1. Орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, її історії.

2.2. Захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

2.3. Виконувати конституційні обов’язки.

2.4. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб.

2.5. Захищати права та свободи людини і громадянина.

2.6. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації в колективі.

3.

Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій.

3.1. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки.

3.2. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів.

4.

Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення.

4.1. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.

4.2. Встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.

4.3. Тренувати пам’ять.

4.4. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Мета: полягає у формуванні у майбутніх юристів-правознавців системи знань про правові основи та організацію діяльності, завдання, систему та структуру, повноваження, компетенцію судових та правоохоронних органів України.
Предмет: устрій, організаційна побудова та функції суду, органів прокуратури, досудового розслідування, органів внутрішніх справ, служби безпеки України, адвокатури, нотаріату, взаємодії цих органів між собою та з іншими державними установами й громадськими формуваннями.
^ Змістові модулі:

Змістовий модуль I. Загальні положення навчальної дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”. Судовий устрій України, органи прокуратури та МВС.

Змістовий модуль II. Система та організація діяльності органів досудового розслідування, адвокатури, нотаріату, безпеки та Інтерполу.
^ Форма підсумкового контролюзалік.

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

Судові та правоохоронні органи України”


Теорія держави та права

Кримінальне право


Кримінальний процес


Конституційне право України


Історія держави і права зарубіжних країн

Історія вчень про державу і право

Історія України

Юридична деонтологія

Філософія

ОРД

Адміністративне право

Адміністративна діяльність


Логіка


Цивільне право

Психологія


Цивільний процес


Господарське право

Господарський процес

Митне право

^ Пояснювальна записка до навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна “Судові та правоохоронні органи України” дає загальну, вихідну інформацію про державні і недержавні органи, що здійснюють правоохоронну діяльність. Традиційно до них належать суд, прокуратура, органи досудового розслідування, органи юстиції, органи внутрішніх справ, органи Служби безпеки, адвокатура, нотаріат тощо.

За своєю суттю дисципліна є базовою, оскільки дає знання, без оволодіння якими неможливе якісне засвоєння матеріалу наступних юридичних дисциплін. Опанування цими знаннями дозволяє глибше з’ясувати специфіку діяльності указаних органів під час вивчення цивільного, кримінального, господарського й адміністративного процесів, адміністративної та оперативно-розшукової діяльності.

Особливвстю дисципліни є те, що для її вивчення, вимагається засвоєння численних нормативно-правових актів. У цілому курсанту (студенту) доводиться мати справу з декількома десятками правових актів різного рівня, починаючи від Конституції України, міжнародних договорів, дозвіл на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законів, а також відомчих нормативних актів. Лише деякі юридичні дисципліни характеризуються подібною особливістю. Для курсанта (студента), який не має достатніх навичок роботи з такими нормативними джерелами, обсяг юридичної інформації становить значну проблему. Становище ускладнюється ще й тим, що в державі постійно триває процес удосконалення організаційної побудови та правової основи діяльності правоохоронних органів, що зобов’язує курсанта (студента) постійно слідкувати за змінами в чинному законодавстві.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”, підготовлений відповідно до навчальних планів підготовки фахівців у Національній академії внутрішніх справ, вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та визначає головні напрямки й конкретні обсяги навчальної роботи курсантів (студентів) з цієї дисципліни.

До основних понять, які вивчаються у запропонованій дисципліні, значна увага приділяється наступним: судова влада, Конституційний суд України, органи досудового розслідування, правопорядок, правоохоронна діяльність, адвокатура, нотаріат тощо.

“Судові та правоохоронні органи України” в Національній академії внутрішніх справ вивчаються, як правило, на першому курсі. Теоретичними та методичними основами навчальної дисципліни є комплексно-діяльнісний підхід, а також принципи цілісності та взаємодоповнення.

Внутрішня організація та побудова дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” визначається метою та відповідає завданням його вивчення, структурно вона складається з двох змістових модулів, які об’єднують десять тем.

Логічна послідовність вивчення дисципліни полягає в тому, що спочатку виробляється загальне уявлення про предмет, систему та основні поняття дисципліни “Судові та правоохоронні органи України“, а потім увага пиділяється вивченню специфіці організації діяльності органів судової влади, прокуратури, досудового розслідування, безпеки, адвокатури, нотаріату, Інтерполу.
^ Структурно-логічна схема викладання навчальної дисципліни

Судові та правоохоронні органи України”


Загальною методичною вимогою до вивчення дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” є формування особистої позиції курсантів (студентів) до правових проблем на основі критичного вивчення та аналізу навчальної і наукової літератури.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Навчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та...
Навчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології icon«затверджую» Директор навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львдувс
Рекомендовано до друку Вченою радою Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету...
Навчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології
«Кримінальний процес» (Особлива частина) для студентів 4 курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
Навчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Коробенко В. М доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології навс
Навчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології iconТематичний план вивчення курсу "Адміністративне право" для студентів...
Декан юридичного факультету Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львдувс
Навчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології iconНавчально-методичний комплекс із психолінгвістики для студентів ІV...
Познайомитися з модульною програмою курсу та із змістовою І методично-діяльнісною структурою кожного модуля
Навчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології iconНавчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47
Навчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології iconНавчально методичний комплекс з курсу: “ Актуальні проблеми кримінального...
Навчально – методичний комплекс з курсу: “Актуальні проблеми кримінального права України” для студентів юридичного факультету; освітньо...
Навчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Раєцька Л. В. професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології навс, кандидат юридичних...
Навчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу Навчально-наукового інституту права та психології iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка