ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14
НазваІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14
Сторінка30/30
Дата конвертації06.07.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
^

Х. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ


10.1. Вибрати правильний варіант керованих слів у словосполученнях, зв’язаних керуванням.

а) Ввести в склад чи до складу комісії, відповідно наказу чи до наказу, дійти згоди чи до згоди, справи йдуть на краще чи до кращого, це було на минулому тижні чи минулого тижня, вжити рішучі заходи чи рішучих заходів, хворий грипом чи на грип, вибачте мені чи мене, вважати можливим чи за можливе, оволодіти навиками чи навики водіння, опанувати мову чи мовою, постачати продукти чи продуктами.

б) Забезпечувати сировину чи сировиною, брати до уваги чи на увагу, заслуговувати на увагу чи уваги, завдавати шкоду чи шкоди, радіти успіхам чи з успіхів, повідомляти директора чи директору, дякувати декану чи декана, завідувач поліклінікою чи поліклініки, командувач армії чи армією, вчитися математики чи математиці, всупереч прогнозам чи прогнозів, багатий овочами чи на овочі, потребувати допомогу чи допомоги.

в) Працювати по сумісництву чи за сумісництвом, взятися до роботи чи за роботу, завдяки зусиль чи зусиллям колективу, вжити заходів чи заходи, докладати зусилля чи зусиль, дійти до згоди чи згоди, зазнати втрат чи втрати, звертатися за допомогою чи по допомогу, призначити до розгляду чи на розгляд, глузувати з колеги чи над колегою, зраджувати принципи чи принципам.

^

10.2. Перекласти словосполучення з дієприкметниками.


а) Рассчитанная величина; способ, имеющий преимущества; взаимозаменяемые детали; надлежащая упаковка; ведущий специалист, выполняемая программа; токоограничивающий предохранитель, легковоспламеняющаяся жидкость, кипящая жидкость; технологически неделимая операция; сопутствующие товары; решаемая проблема; измеряемый параметр; устаревшее оборудование.

б) Причитающаяся сумма; намеченные мероприятия; подозреваемое лицо; принятые меры; потерпевший от стихийного бедствия; выполняемые задания; неустаревшее оборудование; работники, не прошедшие медосмотр; неподготовленное выступление; зачитанный на собрании документ; не решенная ещё проблема; услуги, имеющие большой спрос; работник, подготовивший приказ; исследуемая проблема; соответствующая упаковка.
10.3.^  Визначити нормативну форму.

а) В певній мірі – певною мірою, на адресу – по адресі, по бажанню – на бажання, на вимогу – по вимозі, з вини – по вині, за відомостями – по відомостях, відповідно меті – відповідно до мети – відповідно за метою, по вказівці – за вказівкою, властивий для твору – властивий творові, на доказ – в доказ, по документу – за документом, за домовленістю – по домовленості, за дорученням – по дорученню, дякую вас – дякую вам, з участю – за участю.

б) По курсу НБУ – за курсом НБУ, завідувач кафедрою – завідувач кафедри, на захист – в захист, згідно наказу – згідно з наказом – згідно до наказу, за методом – по методу, по мірі – в міру, з міркувань – по міркуваннях, набувати досвіду – набувати досвід, по обов‘язку – за обов‘язком, оволодіти мовою – оволодіти мову, опанувати математику – опанувати математикою, позбутися звички – позбутися від звички, за призначенням – по призначенню, по програмі – за програмою, за теорією – по теорії.
10.4.^  Перекласти українською мовою словосполучення з прийменником по.

По курсу НБУ, по поручению, по профессии, по многим причинам, по случаю юбилея, по заказу, вызвать по делу, по всем направлениям, по приглашению правительства, инспектор по кадрам, по окончании срока полномочий, приказ по институту, по возвращении из отпуска, по небрежности, по болезни, комиссия по делам молодежи, лекция по микроэкономике, товарищ по университету, по согласию сторон, по праздничным дням, по многим причинам.
10.5. ^ Поставити розділові знаки.

а) До основних обов’язків працівників належать

чесна і сумлінна праця дотримання дисципліни праці

постійне вдосконалення організації своєї праці й підвищення професійної кваліфікації

дотримання правил техніки безпеки охорони праці й протипожежної безпеки

утримання в чистоті й порядку свого робочого місця а також дотримання чистоти на території заводу

своєчасне та якісне виконання розпоряджень безпосереднього керівництва й адміністрації заводу.
б) Подібність ситуацій які служать для ділового листування дає можливість вживати стандартні вислови у побудові першої фрази листа а також у виборі зворотів при аргументуванні у доборі заключних слів.

Проект постанови підготовлений установою чи відомством мусить містити дані про його автора.

Правила як і інструкції затверджуються керівником того структурного підрозділу в межах якого вони діють або наказом по установі чи підписом керівника на оригіналі документа.
в) Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору якщо це невиконання стало наслідком причин що перебувають поза сферою контролю невиконуючої сторони. До таких причин належать стихійне лихо екстремальні погодні умови пожежі війни страйки військові дії теракти громадське безладдя і таке інше але не обмежується ними. Про настання таких обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно а якщо ці обставини триватимуть більше ніж шість місяців то кожна із сторін матиме право на звільнення від подальшого виконання зобов’язань і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.
г) Згідно з чинним законодавством у випадках коли розпорядження генерального директора на думку головного бухгалтера суперечать законодавству та правилам одержання зберігання й витрачання коштів матеріальних та інших цінностей дія яких поширюється на товариство головний бухгалтер не виконуючи цього розпорядження в письмовій формі звертає увагу генерального директора на незаконність даного ним розпорядження.

Необґрунтованими є такі обмеження які не передбачені обов’язковими для товариства законодавчими та іншими актами але із законодавства України Статуту товариства випливає що товариство має право не зважати на них а діяти в інший прийнятливіший для товариства спосіб.
д) Без відкриття поточних рахунків фізичним особам дозволяється переказувати на користь інших фізичних осіб по території України суму що не перевищує еквівалент 1000 доларів США за один операційний день. В останній місяць обслуговування мінімальний місячний обсяг послуг нараховується пропорційно до кількості днів впродовж яких абонент був підключений до мережі. У разі перевищення абонентом мінімального місячного обсягу послуг абонентові нараховується

мінімальний місячний обсяг послуг

сума спожитих послуг що перевищує мінімальний місячний обсяг послуг

Зателефонувавши за безкоштовним телефоном можна самостійно вибрати один з варіантів межі попередження.
10.6.^  Поставити розділові знаки у тексті, з‘ясовуючи пропущені орфограми.

а) Комбінува...ня різних полімерів з метою отрима...ня систем що оптимально поєднують властивості індивідуальних компонентів є одним з перспективних шляхів створен...я полімерів з заданим комплексом властивостей.

Аналіз сумішей показав що практично всі можливі пари еластомерів є несумісними і представляють собою двофазні механічні структури. Суміші полімерів за схильністю до утворен...я міжфазних зв...язків поділяють на три групи.

Перша група – це суміші каучуків функціональні групи яких здатні до взаємодії що може забезпечити зшиван...я молекулярних ланцюгів та отриман...я вулканізату при відсутності вулканізуючих агентів. Перехідний шар таких сумішей характеризується підвищеною щільністю.

Друга група – це суміші каучуків близ...ких за хімічною природою в яких міжфазні зв...язки у перехідному шарі утворюються в процесі вулканізації полімерів. Через несумісність таких каучуків перехідний шар пухкий в ньому спостерігається менш інтенсивна міжмолекулярна взаємодія ніж у фазі кожного з каучуків.

І нарешті третя група – це суміші каучуків які розрізняють за механізмом вулканізації. У пухкому перехідному шарі такої системи міжфазні зв...язки відсутні і як правило спів...улканізації компонентів суміші не відбувається.
б) Засоби виявлення зв...язків на межі розподілу фаз розроблено поки що недостатньо. Вважається що на фізико/механічні властивості вулканізатів з суміші каучуків значно впливає ступінь вулканізації фаз який відображає вплив міжфазних зв...язків. Згідно з уявлен...ями про суміші полімерів як про колоїдну систему слід відзначити що механічні властивості д...сперсних систем типу „еластомер в еластомері” характеризується такими параметрами структури

об...ємною часткою дисперсної фази

механічними властивостями д...сперсної фази та д...сперсійного середовища (безперервної фази)

міцністю зв...язків на міжфазній поверхні розподілу д...сперсної фази та д...сперсного середовища

розміром частинок д...сперсної фази

формою частинок д...сперсної фази.

Вплив ступеня д...сперсування на властивості суміші не завжди призводить до підвищен...я рівня властивостей гум.

ДОДАТОКАдрес – письмове вітання кого-небудь із видатною подією в його житті (вітальний адрес, вручити адрес), адреса – місце перебування (на мою адресу, помилитися адресою).

Вирішити – прийняти рішення, бути вирішальним (вирішили страйкувати, іноді хвилина вирішує все); розв’язати – реалізувати, знайти відповідь на поставлену умову (розв'язати проблему, питання, задачу).

Виручка – допомога (прийти на виручку, виручка в скрутну хвилину); виторг – гроші, одержані від продажу чого-небудь (рахувати виторг).

Відношення – причетність до чого-небудь; зв'язок із кимось, чимось; взаємозв'язок між предметами (процентне відношення); ставлення – характер поводження з ким-небудь, чим-небудь (ставлення до людей, ставлення до праці).

Вірно – надійно, щиро (любити вірно, вірно служити); правильно — відповідно до правил, істинно; безпомилково (правильно міркувати, правильно розв'язати задачу).

Дякуючи – висловлюючи вдячність (дякуючи за підтримку); завдяки – внаслідок, за сприяння (завдяки збігові обставин, завдяки наполегливості).

Заказувати – забороняти, не дозволяти, рішуче радити не робити чого-небудь (заказано рубати дерева, заказати полювання); замовляти – доручати кому-небудь виготовити, підготувати або доправити що-небудь (замовити костюм, замовити бенкет на 50 осіб).

Лю́бий – дорогий, близький серцю (любий друг); будь-який – байдуже який, який завгодно (будь-яка людина, будь-який предмет).

На протязі – у різкому струмені повітря (не стій на протязі); протягом – за час (протягом години, протягом року);

Не дивлячись – не бачачи (не дивлячись на дорогу, не дивлячись у вічі); незважаючи – всупереч несприятливим умовам (незважаючи на ранній час, незважаючи на труднощі).

Неділя – сьомий день тижня (неділя – день відпочинку); тиждень – сім днів (протягом тижня, сім п'ятниць на тиждень);

Об'єм – фізична величина, вимірювана в кубічних одиницях (об'єм конуса, об'єм і форма); обсяг – кількість, розмір (обсяг робіт, обсяг знань).

Обумовлювати – робити певні застереження в угоді, іншому документі (обумовити відповідальність за невиконання); зумовлювати – бути причиною, спричиняти (зумовити пожежу).

Підписка – письмове зобов'язання або підтвердження чогось (підписка про невиїзд); передплата – попередня плата за що-небудь (передплата на газети).

Попереджати – наперед повідомляти кого-небудь про щось (попереджати про небезпеку, попереджати про відповідальність); запобігати – не допускати, заздалегідь відвертати що-небудь неприємне, небажане (запобігати злочинам).

Рахувати – визначати кількість, суму чого-небудь, називати числа в послідовному порядку (рахувати гроші, рахувати дні); вважати – мати думку, гадати (вважати за потрібне, вважати справедливим).

Розгрузити – зіпсувати ходьбою, їздою розмоклу від дощу дорогу або стежку (розгрузити болото); розвантажити – знімати вантаж із машини, звільняти кого-небудь від надмірного навантаження (розвантажити машину).

Складати – розміщувати що-небудь у певному порядку, в одному місці, збирати докупи що-небудь, монтувати (складати речі, складати відозву, складати велосипед); становити – являти собою, утворювати певну суму, кількість (становити більшість, становити виняток, становити певний відсоток).

Являтися – з'являтися, виринати, виникати, привиджуватися (являтися уві сні); бути – виступає в ролі зв'язки в складеному присудку, існувати (бути здоровим, трикутник є геометричною фігурою).1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Схожі:

ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconПравопис
...
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconЦя книга розміщена на сайті
«Український правопис. Проект найновішої редакції» Інституту української мови нан україни (1999)
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconЮ. В. Громик український правопис
В. П. Шульгач, доктор філологічних наук, завідувач відділу ономастики Інституту української мови нан україни
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconТема. Культура усного професійного мовлення (практ заняття №11)
Повторіть правопис слів з ненаголошеними «е» та «и» І спрощеннями, підготуйтеся до словникового диктанту
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconПравопис часток "НЕ" І "НІ"
У префіксі недо-, який вказує на неповну ознаку або дао: недорід, недолік, недостача, недоконаний, недоспілий, недорозвинений, недобачати,...
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconІмунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут,...
Синоніми як спосіб досягнення точності та виразності ділового мовлення. Використання іншомовних слів у діловому мовленні
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconТермін у системі фахового мовлення (математики)
Завдання Із фахової літератури випишіть 5–10 термінів іншомовного походження та з «Словником іншомовних слів» поясніть їх значення....
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconТема 2 Політичні особливості І наслідки передування українських земель...
Захоплення українських земель литовськими І польськими феодалами (друга половина ХІV ст.)
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconПлан: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України....
Велика Скіфія – кочова протодержава на українських землях (VІІ ст до н е. – ІІІ ст н е.)
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconМісце лексичних запозичень в сучасній українській мові удк 811. 161. 2’ 373. 45 В. В. Витнова
Розглянуто проблему функціонування іншомовних лексичних запозичень в українському мовному середовищі. Визначено доцільність використання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка