Робоча програма навчальної дисципліни
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Сторінка1/17
Дата конвертації21.06.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ
Кафедра спеціальної техніки та інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. першого проректора

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко
_______________ 2012


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
напрям підготовки 6.030401 - «Правознавство»

для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки

^ Дніпропетровськ – 2012

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки 6.030401 – «Правознавство». / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 92 с.
РОЗРОБНИКИ:
Косиченко О.О., доцент кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Макарченко М.М., доцент кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Розглянуто на засіданні кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій від 08.08.2012, протокол №1

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.2012, протокол №__

Начальник кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій
_______________________ (В.Б. Вишня)

(підпис)

«_____»___________________ 2012 року

© ДДУВС, 2012 рік

© Косиченко О.О., Макарченко М.М., 2012 рік

^ 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна

форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0304 «Право»


Нормативна

Напрям підготовки

6.030401 -«Правознавство»

Модулів – 2

Спеціальність:

_______________


Рік підготовки – 3-й

Змістових модулів – 3

Загальна кількість годин – 180

Семестр 5,6

Лекції – 18 год.

Тижневих год. для денної форми навчання:

аудиторних – 3 год. у 5 сем., 2 год. у 6 сем.;

самостійної / індивідуальної роботи студента 36/54=2/3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр

Семінарські/практичні

заняття – 0/36 год.

Самостійна робота – 36 год.

Індивідуальна

робота – 54 год.

Форма підсумкового контролю: залік, іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 3/5.
^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета дисципліни:
навчальна - полягає в тому, щоб дати студентам знання, уміння та навички користування обчислювальною технікою, специфічним програмним забезпеченням, що дає змогу вирішувати ті чи інші завдання в професійній діяльності.
розвиваюча - отримання спеціальних знань та практичних навичок у використанні сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності.
виховна - виховання у слухачів акуратного та сумлінного відношення до інформаційної діяльності.

Завдання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
на понятійному рівні – основні тенденції розвитку інформаційних та комп’ютерних технологій, складові частини інформатики та комп’ютерної техніки, місце та роль застосування комп’ютерних технологій у практичній діяльності;
на фундаментальному рівні – нормативно-правову базу використання комп’ютерних та телекомунікаційних технологій у правничій діяльності, види програмного забезпечення та їх призначення, види баз даних, що застосовуються в практичній діяльності, будову та функціонування електронно-обчислювальних машин;
на практично-творчому рівні – вимоги, які ставляться юриста - керівника, можливості використання інформаційних та комп’ютерних технологій у повсякденній діяльності, опрацювання інформації за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, способи її отримання, накопичення, пошуку та застосування для вирішення конкретних завдань.
вміти:
на репродуктивному рівні: реалізувати вимоги держави та сьогодення щодо формування у працівників юридично-правового напрямку високої професійної майстерності шляхом отримання теоретичних знань та практичних навичок;
на алгоритмічному рівні: дотримуватись логічної послідовності у професійній діяльності;
на евристичному рівні: формувати власну точку зору щодо прийняття конкретних рішень;
на творчому рівні: використовувати свої теоретичні знання та практичні навики для підвищення ефективності професійної діяльності.
^ 3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль № 1
Тема 1. Використання програми MS Power Point для створення презентацій у юридичній та комерційній діяльності

Основні поняття та інструменти MS PowerPoint. Створення презентації на основі наявних шаблонів. Режими перегляду. Робота в звичайному режимі. Додавання нового слайда. Робота у вікні діалогу з набором авто-розмітки. Додавання заміток доповідача. Режим слайдів, редагування об'єктів слайда. Режим структури. Перегляд змісту презентації. Панель інструментів структури. Доповнення презентації слайдами. Робота з декількома рівнями списків. Створення підсумкового слайду. Створення базової структури презентації за допомогою майстра авто-змісту. Робота в режимі сортувальника слайдів. Перестановка і копіювання слайдів. Панель інструментів сортувальника. Додавання і видалення слайдів. Переміщення слайдів між презентаціями. Шаблон дизайну та колірна схема. Форматування слайда. Створення текстових об'єктів. Переміщення і масштабування об'єктів. Зміна масштабу об'єктів. Редагування зразка слайда. Створення колонтитулів. Створення графічних об'єктів. Створення організаційної діаграми. Підготовка презентації до публікації. Організація переходів між слайдами. Анімація об’єктів. Приховання слайдів. Хронометраж доповіді. Запуск слайд-фільму.

^ Значення теми для юридичної діяльності: уміти створювати презентації необхідно в будь-якій професійній діяльності, пов'язаної з виступами (наукова доповідь, надання звітів, використання при виступах у суді і т.д.)
^ Ключові слова: презентація, слайд, кадр, шаблон, режим перегляду, авторозмітка, базова структура, рівень списку, анімація, підсумковий слайд, колірна схема, зразок слайда, організаційна діаграма.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:
Знати


 • Основні поняття та інструменти MS PowerPoint. Режими перегляду.

 • Типи презентацій у юридичної діяльності.

 • Основні принципи планування та створення презентації.

 • Як готується презентація до публікації.

 • Правила використання презентації під час доповіді.


Вміти

 • Створювати презентації на основі шаблонів.

 • Вміти працювати в звичайному режимі.

 • Вміти додавати новий слайд.

 • Працювати у вікні діалогу з набором авто-розмітки.

 • Редагувати об'єкти слайдів.

 • Переглядати зміст презентації.

 • Працювати з декількома рівнями списків.

 • Створювати підсумковій слайд.

 • Працювати в режимі сортувальника слайдів.

 • Додавати і видаляти слайди.

 • Переміщення слайдів між презентаціями.

 • Форматування слайда.

 • Створення текстових об'єктів.

 • Переміщення і масштабування об'єктів. Редагування зразка слайда. Створення колонтитулів. Створення графічних об'єктів.

 • Створення організаційної діаграми.

 • Підготовка презентації до публікації.

Тема 2. Основні поняття, принципи роботи та використання комп'ютерних мереж

Роль телекомунікації у юридичній практиці та роботі правоохоронних органів. Види сучасних мереж зв'язку. Обмін цифровою інформацією через телефонну мережу. Модеми та їх типи. Комп'ютерні мережі. Класифікація та топологія мереж. Мережне устаткування. Поняття локальної мережі. Локальні однорангові мережі і локальні мережі типу "клієнт-сервер". Корпоративні мережі. Регіональні мережі.

Глобальні мережі. Глобальна мережа Internet. Підключення персонального комп'ютера до мережі Internet по телефонній лінії. Інші види доступу до Internet. "Географія" мережі Internet (поняття IP-адреси), швидкість та шляхи проходження інформації. Поняття про протоколи передачі інформації у Internet. Класифікація сервісів Internet (розподіл на сервіси інтерактивні, прямі та відкладеного читання). Огляд основних способів використання мережі Internet: перегляд сторінок, витяг і розміщення документів, копіювання файлів, електронна пошта, телеконференції.

Програми – оглядачі (браузери) в мережі Internet. Подорож по WWW ("Всесвітній павутині"). Поняття URL. Оглядач (браузер) Microsoft Internet Explorer. Настроювання оглядача. Пошукові системи в мережі Internet та робота з ними. Сторінки Web, призначення, зміна кодування символів. Перехід по сторінках, гіперпосилання. Копіювання та вставка адреси в рядок. Збереження сторінок і зображень. Відключення завантаження зображень. Електронна пошта в мережі Internet, основні поняття й функції. Огляд програмного забезпечення (програм-клієнтів) електронної пошти.

Використання програми Outlook Express. Використання серверів "безкоштовної" електронної Web-пошти. Боротьба c улученням усілякої реклами та іншого інформаційного сміття в поштову скриньку електронної пошти. Основні погрози інформаційної безпеки при використанні електронної пошти й принципи захисту від них.

Основи використання електронного підпису в юридичній і комерційній практиці. Правове забезпечення використання електронної пошти. Поняття про інтерактивне спілкування в мережі Internet . Мультімедіа технології у мережі Internet . Культура та етика роботи в мережі Internet.
^ Значення теми для юридичної діяльності: Уміти використовувати комп'ютерні мережі й глобальну мережу Інтернет є одним із професійних навичок у юридичній діяльності.
^ Ключові слова: телекомунікація, комп'ютерна мережа, трафік, кабельна система, модем, мережний протокол, локальна комп'ютерна мережа, топологія локальної мережі, однорангова мережа, виділений сервер, глобальна комп'ютерна мережа, універсальний покажчик ресурсів URL, сайт, Web-сторінка, гіперпосилання, гіпермедіа


^ Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:
Знати:


 • Роль телекомунікації у юридичній практиці та роботі правоохоронних органів. Види сучасних мереж зв'язку. Обмін цифровою інформацією через телефонну мережу. Модеми та їх типи. Комп'ютерні мережі. Класифікація та топологія мереж. Мережне устаткування. Поняття локальної мережі. Локальні однорангові мережі і локальні мережі типу "клієнт-сервер".

 • Глобальні мережі. Глобальна мережа Internet. Підключення персонального комп'ютера до мережі Internet по телефонній лінії. Інші види доступу до Internet. “Географія" мережі Internet (поняття IP-адреси), швидкість та шляхи проходження інформації. Поняття про протоколи передачі інформації у Internet. Класифікація сервісів Internet (розподіл на сервіси інтерактивні, прямі та відкладеного читання). Огляд основних способів використання мережі Internet: перегляд сторінок, витяг і розміщення документів, копіювання файлів, електронна пошта, телеконференції.

 • Подорож по WWW ("Всесвітній павутині"). Поняття URL. Оглядач (браузер) Microsoft Internet Explorer. Настроювання оглядача. Пошукові системи в мережі Internet та робота з ними. Сторінки Web, призначення, зміна кодування символів. Перехід по сторінках, гіперпосилання. Копіювання та вставка адреси в рядок. Збереження сторінок і зображень. Відключення завантаження зображень.

 • Електронна пошта в мережі Internet, основні поняття й функції. Огляд програмного забезпечення (програм-клієнтів) електронної пошти. Використання серверів "безкоштовної" електронної Web-пошти. Боротьба c улученням усілякої реклами та іншого інформаційного сміття в поштову скриньку електронної пошти. Основні погрози інформаційної безпеки при використанні електронної пошти й принципи захисту від них.

 • Поняття про інтерактивне спілкування в мережі Internet . Мультімедіа технології у мережі Internet . Культура та етика роботи в мережі Internet.


Вміти


 • Працювати у локальної комп’ютерної мережі.

 • Використовувати програму-клієнт MS Internet Explorer: початок роботи з програмою, налаштування програми, перехід по гіперпосиланням, збереження Web-сторінок.

 • Вміти використовувати пошукові системи у мережі Інтернет.

 • Вміти використовувати електронну пошту: створення поштової скриньки, відсилка листів, отримання листів, відправка листів з доповненням.


Змістовий модуль № 2
Тема 3. Створення Web-вузлів для Internet
Поняття про створення в мережі Internet електронних документів у форматі HTML, своєї сторінки, вставка гіперпосилань. Поняття сайту. Поняття про Web-дизайн. Використання майстра Web-вузла. Дії користувача у діалогових вікнах майстра. Режими перегляду створюваного вузла. Додавання нових папок та сторінок. Навігація по вузлу. Перевірка гіперпосилань. Звіти вузла. Редагування невірних посилань. Вибір оформлення старинок вузла. Стандартні схеми та їх модифікація. Загальні поля елементів. Форматування тексту. Робота з таблицями. Використання списків. Додавання гіперпосилань. Створення нових сторінок для гіперпосилань. Додавання малюнків. Збереження впроваджених об’єктів. Підбір фону сторінок. Використання панелей навігації. Додавання закладок на сторінку та посилання на них. Поняття тегів, їх введення на HTML – код сторінки. Перегляд сторінок у браузері та публікація Web-вузла у мережі Internet.
^ Значення теми для юридичної діяльності: Кожний професійний юрист повинен знати основні принципи роботи служби Інтернет – WWW. При цьому важливо знать і вміти основні методи створення сайтів.
^ Ключові слова: web-сервер, глобальна комп'ютерна мережа, універсальний покажчик ресурсів URL, сайт, Web-сторінка, гіперпосилання, гіпермедіа, тег, браузер
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Знати


 • поняття про створення в мережі Internet електронних документів у форматі HTML, своєї сторінки.

 • знати що таке гіперпосилання.

 • знати основні “тегі” мови html

 • поняття та структура сайту.

 • мати поняття про гипермедіа.

 • знати основні принципи Web-дизайну.

 • мати поняття про "хостинг" у мережі Інтернет.

 • знати методи "публікації" Web-вузла у мережі Internet.

 • знати класифікацію та можливості програм для створення сайтів.

 • знати можливості програми MS FrontPage.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Художньо-публіцистичне тб: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0303 «Журналістика та інформація»,...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням): Робоча програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «кримінологія» для студентів (курсантів, слухачів)
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Адміністративне право для студентів за напрямком підготовки 020302. Історія., спеціалізація: Правознавство
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма Сімейне право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка