Робоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри господарського права
НазваРобоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри господарського права
Сторінка1/5
Дата конвертації05.07.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультету
Кафедра господарського права

Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.

Робоча навчальна програма з спецкурсу

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
Затверджено на засіданні кафедри

господарського права

протокол № 5 від 15.02.2010 р.


Декан юридичного факультету

докт. юрид. наук, доц. Гриценко І.С.

________________________________

Київ – 2010


Укладач:

Д.ю.н., проф..Вінник О. М.

Рецензент:

проф., докт. юрид.наук Щербина В. С.

Схвалено

Навчально-методичною комісією

юридичного факультету

«_16___»_02__ 2010 р.

Протокол №_5____

© О.М. Вінник

З М І С Т
1. Передмова…………………………………………………………………….4

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю…………….5

^ 3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Корпоративне право»...8

4. Зміст дисципліни «Корпоративне право» за темами…………………...9

4.1. Змістовний модуль 1 (ЗМ1)……………………………………………….9

4.1.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів………………………………………………………………………..9

4.1.2. Зразки задач і тестів для семінарських занять до ЗМ1………………..18

4.2. Змістовний модуль 2 (ЗМ2)……………………………………………..23

4.2.1. Тематика та короткий зміст лекцій, самостійної роботи студентів….23

4.2.2. Зразки задач і тестів для семінарських занять до ЗМ2…………………26

5. Контрольні запитання для підсумкового контролю у формі заліку….28

6. Рекомендовані джерела……………………………………………………31

6.1. Нормативно-правові акти…………………………………………………31

6.2. Матеріали судової практики……………………………………………...38

6.2. Спеціальна література……………………………………………………..39

7. Список використаних скорочень………………………………………...48


1. ПЕРЕДМОВА
Вступ. Дисципліна «Корпоративне право» є спецкурсом для спеціальності «Правознавство», що читається в 2-му семестрі І на 4-му курсі денного відділення в обсязі 2,5 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 36 год. аудиторних занять (з них 20 год. лекцій, 16 год. семінарських занять і 54 год. самостійної роботи) і завершується заліком.

^ Метою і завданнями навчальної дисципліни «Корпоративне право» є:

- опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів корпоративного права (корпорації як господарської організації зі статусом юридичної особи, корпоративних відносин , їх об’єктів та учасників, корпоративних прав та обов’язків, порядку створення та управління господарською корпорацією, припинення останніх шляхом ліквідації або реорганізації, основні засади державного регулювання корпоративних відносин, особливості правового становище господарських корпорацій залежно від їх видів тощо);

- формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів корпоративного законодавства та теоретичних праць з корпоративного права; 2) самостійного розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування корпоративного законодавства; 3) розробки правових документів, що опосередковують корпоративні відносини, і як такі використовуються в практичній юридичній діяльності (засновницькі договори, статути, внутрішні документи господарських корпорацій тощо).

^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Корпоративне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (на 4-му курсі). Вивчення навчальної дисципліна «Корпоративне право» є однією із завершальних у процесі опанування студентами одержаних знань з господарсько-правових дисциплін та підґрунтям для подальшого навчання на 5-му курсі (спеціалісти), магістратурі, аспірантурі та/або наукової роботи над кандидатською дисертацією.

^ Система контролю знань та умови складання заліку. Спецкурс «Корпоративне право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів: до першого входять 1-8 теми, до другого – 9-11.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.
^ 2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

2. 1. Поточний контроль:

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, контрольні роботи, колоквіуми.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді; активність при обговоренні питань семінарського заняття і систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань (казусів) та індивідуальних завдань; контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, підсумкового модульного тестування.
^ Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:


^ Форми поточного контролю знань

Оцінка (в балах)

Усна відповідь

До 5 балів

Доповнення відповіді

До 3 балів

Експрес-опитування

До 2 балів

Самостійна робота

До 5 балів

Тестування (5 тестів)

До 5 балів

Індивідуальне завдання (в т.ч. реферат)

До 5 балів

Модульне тестування

До 10 балів


^ 2. 2. Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка (бали) за модульне тестування.

Модульним тестуванням завершується вивчення матеріалу відповідного модуля.

Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 10 балів.

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку з господарського права (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів. При експрес-опитуванні на лекції/семінарі кожна правильна відповідь оцінюється в 1-2 бали.
^ 2.3. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Комплексний підсумковий контроль (модуль) максимально може бути оцінений в 60 балів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за кожний з двох модулів та підсумкового семестрового контролю (заліку – в першому семестрі й іспиту – в другому семестрі) за наступною формулою:


ІІ семестр

Змістовний

модуль 1 (ЗМІ)


^ Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Комплексний підсумковий модуль

(залік)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

30%

k1=0,3

10%

k2=0,1

60%

K3=0,6

100%

0,3+0,1+0,6=1,0

Максимальна оцінка в балах

30

10

60

100

Оцінка (бали)

30

10

60

100^ Шкала оцінювання


За шкалою Університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету

^ Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно


5


A відмінно

85-89

добре


4

B добре (дуже добре)

75-84

C добре

65-74

задовільно

3

D задовільно

60-64

E задовільно (достатньо)

35-59

незадовільно

2

FX незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно

2

F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Для заліку необхідно отримання від 60 до 100 балів (за підсумками двох модулів і підсумкового контролю).

.

^ 3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Корпоративне право»
п/п

Назва теми заняття


Кількість годин
Всього


Лекції

Семінар. заняття

Самост.

робота
Змістовий модуль 1. Поняття корпоративного права та основи правового статусу господарських корпорацій/організацій (ГК/О)
1.

Т.1. Поняття корпоративного права4


2


2


4
2.

Т. 2. Поняття, ознаки та види ГК/О

7

1

1

5
3.

Т. 3. Створення ГК/О

7

1

1

5
4.

Т. 4. Правове становище засновників та учасників ГК/О

9

2

2

5
5.

Т. 5. Майнові відносини в ГК/О

9

2

2

5
6.

Т. 6. Управління ГК/О

9

2

2

5
7.

Т. 7. Припинення діяльності ГК/О

9

2

1

5
8.

Т. 8. Державне регулювання створення, функціонування та припинення ГК/О

9

2

1

5
Змістовий модуль 2. Особливості правового регулювання окремих видів господарських корпорацій/організацій
9.

Т. 9. Правове становище ГК/О ринкового типу (господарських товариств)

9

2

2

5
10.

Т. 10. Правове становище ГК/О демократичного типу (кооперативів, КСП, кредитних спілок)

9

2

2

5
11.

Т. 11. Особливості правового становища ГК/О координаційно-управлінського типу

7

2

-

5В С Ь О Г О годин:

90

20

16

54  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено на засіданні кафедри господарського права iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено на засіданні кафедри господарського права iconРобоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів...
Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються...
Робоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено на засіданні кафедри господарського права iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу комерційне право зарубіжних...
Навчально-тематичний план зі спецкурсу «Комерційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено на засіданні кафедри господарського права iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Робоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено на засіданні кафедри господарського права iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено на засіданні кафедри господарського права iconРобоча навчальна програма зі спецкурсу інвестиційне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено на засіданні кафедри господарського права iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено на засіданні кафедри господарського права iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено на засіданні кафедри господарського права iconРобоча навчальна програма дисципліни (спецкурсу-спецпрактикуму) для...
Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять самостійної роботи студента
Робоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Затверджено на засіданні кафедри господарського права iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка