Первомайський медичний коледж
Скачати 469.67 Kb.
НазваПервомайський медичний коледж
Сторінка4/4
Дата конвертації03.07.2013
Розмір469.67 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4

Роль підкіркових структур і кори великого мозку у регулюванні діяльності серця

Центри, в яких замикаються серцеві реф­лекси, розміщені у довгастому мозку, а та­кож в інших відділах центральної нерво­вої системи.
Рефлекторна регуляція функції серця. В цьому випадку розглянемо тільки ті рефлекси, які здійснюються переважно або виключно серцем, без активної участі судинної, дихальної чи інших систем орга­нізму.
Рефлекс Гольца. Легке постукування по черевних органах зііерухомлеиої жаби спричинює уповільнення скорочень серця або його зупинку. Подібна реакція спосте­рігається і у людини після удару по пе­редній стінці живота. Подразнення меха-норецепторів шлунка, кишок та брижі спри­чинює потік імпульсів, які чутливими во­локнами черевного нерва передаються через спинний мозок до довгастого, а звідти по рухових волокнах блукаючого нерва — до серця, що і спричинюється до гальмування функції серця.
Рефлекс Ашнера. Натискування на очні яблука людини також спричинює уповіль­нення ЧСС. У клініці цей рефлекс ви­користовують для припинення нападів пароксизмальної тахікардії.
Рефлекс Бейнбріджа. Підвищення тис­ку крові у порожнистих венах і правому передсерді зумовлює збільшення ЧСС. Механорецептори зазначеного рефлексогенно­го поля подразнюються при розтягненні цих ділянок серцево-судинної системи під­вищенням тиску крові, імпульси від них надходять до центру довгастого мозку че­рез аферентні волокна блукаючого нерва, а звідти імпульси, що передаються по симпа­тичних нервових волокнах, зумовлюють прискорення ЧСС. Це, в свою чергу, приско­рює перекачування крові з венозного русла в артеріальне, знижує венозний тиск, усуває накопичення крові у венозному руслі й по­дразнення зазначених механорецепторів.
Велике значення у регулюванні діяльності серця належить вищому підкірковому центру автономної нервової системи - гіпоталамусу.

Збуд­ження його ядер зумовлює появу найрізноманітніших ефектів. Однак сам гіпоталамус не має прямих нервових зв'язків із серцем. Отримуючи інфор­мацію від рецепторів тіла і внутрішнього середовища організму, він здійснює інтегруючий вплив, що зумовлює модулювальну дію на центри автономної нервової системи, а через них - на діяльність серця.
^ Гіпоталамус тісно пов'язаний зі структурами лімбічної системи (тому емоційні зрушення супроводжуються зміною діяльності серця), руховими центрами ЦНС (вплив рухів на скорочення серця), ретикулярною фор­мацією мозкового стовбура (це пояснює реакції серця практично на будь-які подразнення, якщо вони досить сильні).

Значення кори великого мозку полягає у можливості умовнорефлектор­ного впливу на діяльність серця. Наприклад, зміни ритму і сили серцевих скорочень можна спостерігати в людини навіть за умови нагадування про

чинники, що викликають у неї конкретно-визначені емоції.

Умовнореф­лекторні реакції є в основі так званих передстартових станів у спорт­сменів: перед змаганнями в них спостерігаються зміни багатьох автоном­них функцій, у тому числі і діяльності серця.
У нормі для різних рівнів регуляції діяльності серця характерна широ­ка взаємодія. ЦНС керує не окремими параметрами кровообігу, а створює типи інтегративних реакцій, що включають одночасно активність усіх не­обхідних для цього структур від кори до спинного мозку, які через свої шляхи впливають на різні функції серця, регулюючи його діяльність адек­ватно до конкретних потреб організму.

Через рефлекторні дуги екстракардіальних рефлексів по симпатичних і парасимпатичних нервах передаються не тільки власні команди до кардіоміоцитів, але й коригуються місцеві рефлекси.
Проте можна виробити й умовні рефлекси серця.

Приміром тривале одночасне комбінування звукового сигналу і на­тискування на очні яблука (спряжений рефлекс Ашнера - зумовлює сповільнення частоти серцевих скорочень) надалі викличе сповіль­нення частоти серцевих скорочень лише при застосуванні одного зву­кового сигналу.
^ Нервова регуляція - це також зони Геда, наприклад, біль яких виникає при ішемії міокарда, може переда­ватись і на інші органи та ділянки - шкіру, органи черевної порожнини.

^ Гуморальне регулювання діяльності серця
Переважна більшість гуморальних впливів змінює функціональний стан серця шляхом дії на мембрани кардіоміоцитів. Це зумовлює насампе­ред зміну проникності сарколеми для іонів натрію, калію та кальцію. Стан мембранних каналів, переносників, а також помп, що використовують енергію АТФ, впливає на прояв усіх фізіологічних властивостей міокарда.
Вплив іонів.

У разі зменшення у крові концентрації іонів Са2+ збуд­ливість і скоротливість міокарда знижуються, а в разі збільшення - зрос­тають.
Різке збільшення вмісту іонів К+ у крові знижує величину потенціалу спокою кардіоміоцитів. У відповідь на це збільшується калієва про­никність мембрани. У результаті частота скорочень зменшується, а атріовентрикулярна затримка подовжується.

За умови підвищення рівня калію у крові у 2 рази серце може зупинитися у діастолі. Коли ж концент­рація К+ стає меншою ніж 4 ммоль/л, це призводить до росту пейсмекерної активності і до збільшення ЧСС.
Збільшення концентрації іонів + у позаклітинному середовищі (у плазмі крові) діє на серце подібно до іонів калію, сповільнюючи його діяльність, але зниження вмісту+ у крові також може спричинити зу­пинку серця.

Препарати наперстянки активують натрій-кальцієвий обмінник, який в обмін на іони Na+ закачує іони Са2+. Внутрішньоклітинна концентрація останніх зрос­тає з відповідними наслідками (збільшується сила скорочень серця).
Гормональні впливи.

Більшість гормонів, інших біологічно активних речовин, лікарських препаратів впливають на функцію серця опосередко­вано через зміни іонної проникності мембран.
^ Гуморальна регуляція серцевої діяльності включає впливи норадреналіну, адреналіну, ацетилхоліну (фактори центральної регуляціі). Їхні ефекти будуть подібними до впливів подразнення відповідно симпатичного та парасимпатичного відділів автономної нервової сис­теми.
Такі речовини, як норадреналін, ангіотензин, гістамін, сприяють збіль­шенню кількості активних повільних каналів. У результаті підвищується швидкість проникнення Са2+ усередину кардіоміоцитів і спостерігається позитивний іно- та хронотропний ефекти.
Адреналінгор­мон мозкового шару надниркових залоз. Під впливом імпульсів, що виникають під час фізичного навантаження, стресу, різних емоційних станів і йдуть по симпатичних нервових волокнах до надниркових залоз, у кров швидко і в досить великих кілько­стях виділяється адреналін, який зумовлює позитивні хроно-, іно-, батмо- і дромотроп­ний ефекти на серці.
Подібно, але значно слабше діють гор­мони підшлункової залози глюкагон і щи­топодібної тироксин. Перший посилює, а другий прискорює скорочення серця. По­зитивний інотропний ефект спостерігаєть­ся і під впливом на серце ангіотензин, серотоніну, гормонів кори надниркових за­лоз та ін.

Місцева гуморальна регуляція - це локальна ренінангіотензинова система, дігіталісоподібний фактор, простагландини.
Інкреторні функції серця. У міокарді, особливо в міокарді передсердь, утворюються біологічно активні сполуки (про­дукти арахідонової кислоти) і гормони, що беруть участь у регуляції кро­вообігу. До гормонів належать: передсердний натрійуретичний гормон та ангіотензин II, які беруть участь у регуляції об'єму крові, тому їх дія док­ладніше розглядається під час оцінки діяльності органів виділення.

ЗАКЛЮЧЕННЯ.
Підводячи підсумки лекції, можна зробити такі висновки :

1 –.


А тепер для того , щоб з`ясувати , наскільки добре ви засвоїли матеріал лекції проведемо невелике тестування .

А. Тести для самоконтролю:

Із запропонованих відповідей виберіть правильну .

1. Стадія алергічної реакції, при якій виникає перший контакт з алергеномі розвивається сенсибілізація організму, називається:

А) імунологічна стадія,

Б) патохімічна стадія,

В) патофізіологічна стадія.

2. Стадія алергічної реакції, при якій відбувається синтез медіаторів алергічних реакцій, називається:

А) імунологічна стадія,

Б) патохімічна стадія,

В) патофізіологічна стадія.

Б. Ситуаційні задачі для самоконтролю:

1. Відомо, що?
2. Відомо, що

^ VI. ЗМІСТ ТЕМИ ЛЕКЦІЇ В СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНИХ СХЕМАХ.
VII. МАТЕРІАЛИ АКТИВІЗАЦІЇ

СТУДЕНТІВ.

Таблиці:

Стадії КПР.

Види ком
Мультимедійне забезпечення:

  • слайди,

  • відеоматеріал.


Роздатковий матеріал :

- набір таблиць з теми лекції,

- набір схем з теми лекції,

- тестові завдання,

- ситуаційні задачі.
^ VIІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ.
ЛІТЕРАТУРА ПО ТЕМІ, ЩО ВИКЛАДЕНА В ЛЕКЦІЇ.

1. Навчальна:

А) Основна - І. Я. Федонюк „ Анатомія та фізіологія з патологією”,
Б) Допоміжна - В. І. Філімонов « Фізіологіялюдин»

Г. М. Чайченко « Фізіологіфя людини»

І. С. Кучеров «Фізіологія людини»

С. А. Георгієва « Фізіологія»
2. Методична:

- В. Є. Мілерян « Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних ВУЗах»,

- Збірник нормативно - методичних матеріалів з організації навчального процесу у вищих медичних закладах освіти.
Під час систоли шлуночків розрізняють 2 періоди.

I період складається із двох фаз.

  1. Фаза асинхронного скорочення або фаза зміни форми шлуночків (тривалість – 0,05 сек.) - тиск не змінюється, клапани закриті.

  2. Фаза ізометричного скорочення (0,03 сек.). У цю фазу м'язові волокна розвивають напругу, але вони не стають коротшими, клапани закриті. У результаті напруження шлуночків тиск стає вищим, ніж тиск у легеневій артерії та аорті, півмісяцеві клапани відкриваються і настає другий період – період виштовхування крові – тиск при цьому в правому – 6-12 мм рт. ст., у лівому – 65-75 мм рт. ст.


II період вигнання крові поділяється на дві фази.

  1. Фаза швидкого вигнання (0,10 – 0,12 сек.).

  2. Фаза повільного вигнання (0,10 – 0,15 сек.).

рацювати не втомлюючись протягом усього життя (рис. 47).Рис. 47. Тиск у порожнинах серця в різні фази серцевого циклу:

А – права половина серця;

Б – ліва половина (верхні цифри – тиск у передсердях; нижні – у шлуночках)
Діастола шлуночків включає 4 фази.

I фаза називається протодіастолічний період. Це час від початку розслаблення шлуночків до закриття півмісяцевих клапанів (0,04 сек.).

II фаза ізометричного розслаблення (0,08 сек.). Мускулатура шлуночків продовжує розслаблюватися під час закритих атріовентикулярних і півмісяцевих клапанах (поки тиск не стане нижчим або зрівняється з тиском у передсердях). У результаті цього відкриваються атріовентрикулярні клапани і настає 3 фаза.

III фаза наповнення шлуночків кров'ю (0,25 сек.). Вона включає: а) підфазу швидкого наповнення (0,08 сек.) та б) підфазу повільного наповнення.

IV фаза наповнення шлуночків кров'ю, обумовлена систолою передсердь, або пресистола (0,1 сек.).

1   2   3   4

Схожі:

Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
«Фізіологія та властивості збудливих тканин. Механізм утворення та проведення збудження»
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Без знання закономірностей діяльності основних структур переднього мозку І мозочка не можна зрозуміти механізм регуляції функцій...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Завдяки цим властивостям нервова тканина регулює діяльність інших тканин, органів І систем органів організму, здійснює їхній зв'язок...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Спинний мозок у цнс є першим рівнем регуляції фізіологічних функцій. Центри головного мозку в більшості випадків здійснюють свій...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Недарма в медицині вивченню ендокринних залоз присвячений цілий розділ ендокринологія ( тобто наука, яка вивчає діяльність ендокринних...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Кров є засобом транспорту речовин І газів по організму І належить до його внутрішнього середовища. Завдяки чітко врегульованій постійності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Такий аналіз відбувається за допомогою абстрактного мислення, основою якого є мовна форма відображення зовнішнього світу. Розрахунки...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Це обумовлено наявністю у крові лейкоцитів та імунних тіл, які знешкоджують мікроби та їх отрути, руйнують чужорідні білки та наявності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Кров є засобом транспорту речовин І разом із лімфою та міжклі­тинною рідиною належить до внутрішнього середовища організму. Завдяки...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Система кровообігу забезпечує обмін газів І різних речовин між зовнішнім середовищем І тканинами організму. Завдяки руху крові по...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка