Адміністративне право — це галузь права, що регулює
Скачати 155.49 Kb.
НазваАдміністративне право — це галузь права, що регулює
Дата конвертації03.07.2013
Розмір155.49 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Адміністративне право — це галузь права, що регулює:а) будь-які суспільні відносини управлінського характеру;

Адміністративний договір не відрізняється від цивільно-правового тим, що:в) передбачає юридичну рівність сторін;

Адміністративний суд відповідно до принципів змагальнос­ті та офіційного з'ясування обставин у справі може розглядати справу:а) лише на підставі доказів, поданих сторонами;

Адміністративним судом у розумінні Кодексу адміністратив­ного судочинства України є:а) місцевий загальний суд при розгляді і вирішенні адмініст­ративних справ;

^ Адміністративно-правовим відносинам притаманні такі особ­ливості:2) обов'язковим суб'єктом таких відносин є орган виконавчої влади або громадська організація, наділена державно-владними повноваженнями;3) порушення адміністративно-правової норми тягне відпові­дальність перед державою;

^ Акти Президента України з питань національної безпеки і оборони скріплюються підписом:4) прем'єр-міністра та голови Ради національної безпеки і оборони України.

^ Акти, які видаються Президентом Італії і не мають сили за­кону, потребують обов'язкової контрасигнатури:в) міністра, який їх запропонував.

Безпосереднє керування діяльністю уряду Франції здійснюєть:а) прем'єр-міністр;

^ В яких з перелічених країн адміністративна юстиція здійс­нюється загальними судами:а) США;в) Ізраїль;є) Великобританія

В яких з перелічених країн адміністративна юстиція здійс­нюється адміністративними судами:б) Франція;д) Німеччина;

^ В якій термін уповноважений орган має право скласти про­токол про вчинення адміністративного правопорушення фізич­ною особою:г) строк у КпАП не закріплено?

Виберіть ознаки правоздатності:б) виникає з народження;д) припиняється зі смертю.

^ Визначить, за які з названих діянь може настати адміністра­тивна відповідальність:в) кишенькова крадіжка, вчинена 12-річним підлітком;г) заняття державним службовцем підприємницькою діяльністю.

^ Визначте особливості державного управління:г) діяльність, що втілює зміст державної виконавчої влади;

Визначте порядок призначення на посаду голів місцевих державних адміністрацій:1) голови місцевих держадміністрацій призначаються Прези­дентом України;

^ Визначте правильні відповіді серед наведених нижче твер­джень:2) Кабінет Міністрів складає свої повноваження перед ново­обраним Президентом України;

Визначте правильні відповіді у наступній ситуації. За вчи­нення дрібного хуліганства 17-річного Качана можна:г) за постановою судді передати його під нагляд педагогічного колективу;д) оголосити сувору догану.

^ Визначте, які серед зазначених органів виконавчої влади належать до центральних органів виконавчої влади зі спеціаль­ним статусом:б) Державна митна служба;є) Головне управління державної служби України.

^ Відповідно до Закону України «Про державну службу» державна служба — це:б) професійна діяльність осіб, які займають посади у держав­них органах та їхньому апараті;

^ Відповідно до Закону України «Про державну службу» підставами припинення державної служби є:в) неподання або подання державним службовцем неправди­вих відомостей про його доходи і зобов'язання фінансового харак­теру, у тому числі й за кордоном, щодо себе і членів сім'ї.

^ Відповідно до Закону України «Про державну службу» право на державну службу мають громадяни України, які:в) отримали відповідну освіту і професійну підготовку;

^ Відповідно до свого предмета адміністративне право Украї­ни як галузь права характеризується як:б) комплексна галузь права, яка утворена шляхом поєднання правових інститутів і підгалузей, запозичених з конституційного, цивільного, фінансового та деяких інших галузей права;

Відповідно до указу Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15.12.99 на структур­ному рівні «Центральних органів» у системі органів виконавчої влади перебувають:1) міністерства;3) державні комітети;5) центральні органи виконавчої влади зі спеціальним ста­тусом;

^ Відставкою є припинення державної служби службовцем, який обіймає посаду:б) першої або другої категорії;

Головними напрямками здійснення контролю в сфері дер­жавного управління є:б) проведення індивідуальної роботи;

^ Громадяни, які вперше зараховуються на державну службу, приймають:б) присягу;

Дайте визначення предмета адміністративного права — це:а) суспільні відносини, які виникають у зв'язку з реалізацією функцій виконавчої влади, змістом якої є управління суспіль­ством;

^ Дайте відповідь на запитання: чи є обов'язковими для вико­нання підприємств, установ, організацій розпорядження місцевих держадміністрацій:1) є обов'язковими;

Державне управління здійснюється:3) органами виконавчої влади, а в деяких випадках органами місцевого самоврядування;

^ Державний службовець не має права:г) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо та через посередників або підставних осіб;

Державний службовець, який одержав доручення, що су­перечить законодавству, повинен:г) у письмовій формі повідомити про цей факт особу, яка дала доручення;

^ Джерелом адміністративного права може бути:д) укази Президента України.

Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної кате­горії посади державний службовець повинен успішно відпрацю­вати на посаді, яку обіймає:в) 2 роки;

^ До обставин, за наявності яких провадження в справі про адміністративне правопорушення виключається, належать:а) відсутність події і складу адміністративного правопору­шення;в) недосягнення особою на момент вчинення адміністративно­го правопорушення шістнадцятирічного віку;д) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяль­ність;

^ До окремих видів управління належить:1) біологічне;2) технічне; 3) соціальне;

До повноважень Президента України не належать:в) призначення суддів загальних судів безстроково;

^ До повноважень Президента України, які він здійснює за згодою Верховної Ради України, належать:1) призначення та звільнення з посади Генерального прокуро­ра України;3) призначення та звільнення з посади голови Фонду держав­ного майна України та голови Державного комітету зв'язку та інформатизації України;4) призначення та звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України та голови Державного комітету телеба­чення і радіомовлення України;

^ До повноважень Президента України, які він здійснює за поданням Кабінету Міністрів України, належать:1) призначення керівників центральних органів виконавчої влади;2) призначення та звільнення з посад голів місцевих держав­них адміністрацій;3) ліквідація центральних органів виконавчої влади зі спеціаль­ним статусом;

^ До складу Кабінету Міністрів України входять:б) Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри;

До соціального управління належать:1) державне;2) недержавне;

До якого виду проваджень належать указані провадження: (дозвільні)

До якого з існуючих видів методів державного управління належить визначення: це способи та засоби непрямого управлін­ського впливу з боку суб'єктів державного управління на матері­альні інтереси об'єктів:а) адміністративний метод;(илиб) економічний метод;)

До якого з існуючих видів методів державного управління належить визначення: це система заходів переважно морального характеру, що відображаються у здійсненні виховних, роз'ясню­вальних та заохочувальних заходів:в) переконання;

До якого з існуючих видів методів державного управління на­лежить визначення: це способи та засоби прямого керуючого впли­ву з боку суб'єктів державно-управлінської діяльності на об'єкти:г) примус

^ З наведених нижче актів індивідуальними актами є:б) Постанова Кабінету Міністрів України про призначення особи на посаду голови державного комітету;

З наведених нижче актів нормативними актами державного управління є:а) постанова прокурора;б) судове рішення;

^ З наведених стверджень визначте правильне. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворює, реорганізо­вує та ліквідує:3) Президент України за поданням прем'єр-міністра;

^ За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно:а) черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад;

За загальним правилом адміністративно-правові норми всту­пають в дію:1) з моменту доведення до відому виконавців;

За конституцією США президент є главою:в) держави та виконавчої гілки влади.

^ За масштабом діяльності органи виконавчої влади поділя­ються на:1) загальнодержавні;4) місцеві;

За сферою діяльності, яка підлягає контролю, контроль по­діляється на:а) відомчий, міжвідомчий та над (або поза) відомчий;

^ Завданням адміністративного судочинства відповідно до КАСУ є:в) захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та ін­тересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого са­моврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів владних повноважень.

^ Законність і дисципліна у державному управлінні не забез­печується:б) здійсненням протиправних вчинків;

Законом встановлена така кількість категорій посад держав­них службовців:г) сім категорій.

^ Захист прав, свобод, інтересів фізичних, юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень є:а) завданням адміністративного судочинства;

^ Зміст адміністративно-правового статусу громадян станов­лять такі елементи:а) адміністративно-правові акти, що регулюють права та обов'язки громадян у сфері державного управління;г) права та обов'язки у сфері державного управління.

^ Кабінет Міністрів України несе політичну відповідальність перед:1) Верховною Радою України;

Кого англійський монарх зобов'язаний призначати прем'єр-міністром:в) лідера парламентської більшості, що належить до нижньої палати?

^ Компетенція органу — це:4) коло прав, обов'язків і повноважень органу.

Кому мають право заявити про відставку члени Кабінету Міністрів України:президент

^ Контроль у державі не здійснюють:в) з'їзд працівників освіти;г) органи місцевого самоврядування.

Контрольна діяльність включає низку послідовних дій:а) підготовчу, центральну та підсумкову;

Легалізація політичних партій здійснюється шляхом:а) реєстрації в Міністерстві юстиції України;

^ Місцева рада вважається правомочною за умови обрання:б) не менше двох третин від загального складу ради;

На паритетних засадах Верховна Рада України та Президент України формують:1) Раду Національного банку України;

^ На які з перелічених нижче дій службових осіб має бути принесено протест прокурора:в) наказ начальника УВС м. Бровари про прийняття на роботу громадян без паспортів і трудових книжок;г) усне розпорядження керівника підприємства про припинен­ня виплати зарплати прибиральниці за порушення правил внут­рішнього трудового розпорядку?

^ Назвіть окремі реєстраційні провадження, що пов'язані з реєстрацією:б) певних суб'єктів;

Назвіть основні політико-правові принципи:а) демократизм;д) рівність національностей.

^ Назвіть підстави припинення дії актів управління:г) прийняття нового акта з даного питання.

Назвіть принципи побудови і діяльності апарату органів ви­конавчої влади (організаційні принципи):в) галузевий;

^ Назвіть функції, не властиві для державного управління:б) кримінально-юрисдикційна функція;в) функція охорони громадського порядку;г) законотворча функція.

^ Назвіть юридичні факти, з настанням яких закон пов'язує виникнення адміністративно-правових відносин:б) скоєння ДТП;

Неправовими формами управлінської діяльності є:г) здійснення матеріально-технічних операцій.

^ Органами виконавчої влади на місцях є:а) місцеві державні адміністрації;

Органом, який забезпечує проведення єдиної державної по­літики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою, є:г) Головне управління державної служби України.

^ Основою (або гарантіями) законності в державному управ­лінні слід визнати наявність:а) механізму примусу, який чітко працює у межах закону;

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України здійснює:а) Верховна Рада України;

Початок розвитку науки «адміністративне право» поклала: наука про економіку

^ Правовий статус Кабінету Міністрів України визначає­ться:1) Конституцією України;

Правовий статус Секретаріату Президента України визначається:1) указом Президента України;

^ Правовими формами управлінської діяльності є:г) видання індивідуальних актів управління.

Предметом адміністративного права України охоплюються відносини:б) управлінські, пов'язані з реалізацією органами місцевого самоврядування усіх функцій і повноважень;в) пов'язані із застосуванням заходів адміністративного при­мусу щодо фізичних та юридичних осіб.

^ Президент України за Конституцією України є: а) главою держави;

Президент України зобов'язаний прийняти рішення про від­ставку голови місцевої державної адміністрації, якщо недовіру висловили:а) 2/3 депутатів від складу відповідної ради;

^ Прем'єр-міністр Франції призначається на посаду:в) президентом.

Прем'єр-міністра Греції призначає та звільняє з посади:в) президент Греції.

Проаналізуйте зазначені нижче документи і виходячи з кла­сифікації актів управління вкажіть, до яких видів вони належать:• Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо наповнення державного лізингового фонду в 2001 році» від 16 лю­того 2001 р.( колегіальні акти)• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок голографічного захисту документів і то­варів» від 24 лютого 2001 р.( колегіальні правові акти)• Розпорядження Київської обласної державної адміністрації «Про відзначення в області 54-ї річниці Перемоги у Великій Віт­чизняній війні» від 23 квітня 1999 р.( акт управління про органи державного управління)• Розпорядження Президента України «Про призначення Г. Чернявського керівником Управління протоколу Президента України» від 24 січня 2000 р.( правовий акт управління)• Указ Президента України «Про внесення змін до складу Державної комісії з проведення в Україні адміністративної рефор­ми» 18 грудня 1999 р.( правовий акт управління.)

^ Протягом якого строку особа може оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення:а) 15 днів;

Рішення місцевої ради може бути зупинено відповідним го­ловою у:а) двотижневий термін;

^ Рішення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців приймається:а) керівником органу, в якому оголошується конкурс;

Секретаріат Президента України — це:2) державний орган при Президентові України;

Серед наведених актів укажіть акти державного управління:а) постанова Кабінету Міністрів України;

^ Серед названих обставин виділіть ті, які вказані у КУпАП як пом'якшувальні:в) вчинення адміністративного проступку через необережність;

Серед указаних адміністративних стягнень виділіть ті, що застосовуються за порушення правил дорожнього руху.а) попередження;б) штраф;

Систему органів виконавчої влади становлять:1) центральні органи виконавчої влади;2) Кабінет Міністрів України;

^ Службовцям, які займають посади, віднесені до другої кате­горії, може бути присвоєно:в) тільки III ранг;

Специфіка адміністративно-правової норми полягає в тому, що вона:4) є правилом, встановленим і охоронюваним лише органами виконавчої влади.

^ У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання його обов'язків покладається на:2) Прем'єр-міністра України;

Укажіть адміністративні стягнення, що можуть застосову­ватися до іноземних громадян та осіб без громадянства:а) попередження;б) виправні роботи;в) адміністративний арешт;

^ Укажіть суб'єктів державного управління:г) органи виконавчої влади;г) особи без громадянства.

Управління — це:3) вплив суб'єкта управління на об'єкт управління з метою приведення останнього у необхідний для суб'єкта стан;

^ Урядові органи державного управління утворюються:г) Кабінетом Міністрів України.

Характерними рисами державного управління є:1) виконавчо-розпорядчий характер;

^ Характерними рисами органів виконавчої влади є:1) покликані здійснювати виконавчу і розпорядчу діяльність;3) їхня діяльність носить вторинний, похідний характер стосов­но органу законодавчої влади;

^ Чи мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про державну службу» особи, які досягли піль­гового пенсійного віку:а) так, таке право мають особи, які досягли встановленого за­конодавством України пільгового пенсійного віку;

^ Що є предметом адміністративного судочинства:а) публічно-правовий спір;

Яке з визначень відображає зміст поняття заходів адмініст­ративного запобігання:б) це комплекс заходів впливу морального, фізичного, органі­заційного та іншого характеру, які дають змогу виявляти і не до­пускати правопорушення, забезпечувати громадський порядок і громадську безпеку за різних надзвичайних обставин;

^ Яке з визначень відображає зміст поняття заходів адмініст­ративного припинення:в) це засноване на законі примусове припинення діянь, які мають ознаки адміністративного правопорушення, спрямоване на недопущення шкідливих наслідків протиправної поведінки

^ Який вид адміністративно-правової норми розкриває визна­чення:а) містить нормативну орієнтацію розвитку галузі, сфери управління та регулювання, інших об'єктів, а також виступає орі­єнтиром діяльності суб'єктів адміністративного права(норми-завдання )б) юридично закріплює комплекс обов'язків і прав, а також відповідальність учасників управлінських відносин, які регулю­ються адміністративним правом, тобто фактично їх адміністратив­но-правовий статус (матеріальні норми);в) регламентує ті або інші сфери управлінської діяльності, кот­рі є загальними або суміжними для всіх галузей державного управління та має при цьому спеціальний характер(міжгалузеві норми);г) викладає правило поведінки неповно, відсилаючи до інших норм або правових актів(відсилочні норми)

^ Який вид контролю мається на увазі, якщо зазначено, що це:а) контроль, який здійснюється деякими органами, діяльність яких у цьому плані поширюється на всі сфери господарювання й управління (надвідомчі);б) контроль, який здійснюється за фінансово-господарською діяль­ністю, цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів (відомчі);в) контроль, який здійснюється частиною органів в окремих сферах господарювання і управління (міжвідомчі)

^ Яким чином визначений статус глави англійського уряду:в) не визначений законом і залежить від особистого авторитету?

Які види контролю існують:б) відомчий;г) надвідомчий;

Які є види адміністративно-правових відносин за виконува­ними функціями:а) регулятивні;в) правоохоронні;

^ Які з властивостей характерні для адміністративно-правових відносин:б) виникають з ініціативи однієї зі сторін;в) права й обов'язки сторін, пов'язані з виконавчо-розпоряд­чою діяльністю органів управління;г) однією зі сторін є будь-який орган держави?

^ Які з наведених заходів є заходами адміністративного при­пинення спеціального призначення:б) використання вогнепальної зброї;в) опечатування приміщень;

^ Які з наведених заходів є заходами адміністративного при­пинення загального призначення:в) примусове лікування;

Які з наведених заходів є процесуальними заходами адміні­стративного припинення:а) адміністративне затримання;б) вилучення речей;

^ Які з наведених заходів не є заходами адміністративного запобігання:б) безперешкодний вхід до побутових приміщень;в) опечатування приміщень;г) застосування вогнепальної зброї?

^ Які з наведених ознак характеризують державних службов­ців відповідно до законодавства України:б) обіймають посаду в державному органі або його апараті;в) отримують заробітну плату за рахунок державних коштів;

^ Які з наведених правовідносин є адміністративно-правовими:в) між військовим комісаріатом і військовозобов'язаним у зв'язку з викликом останнього для проходження зборів?

^ Які з наведених принципів є принципами адміністративного процесу:в) об'єктивної істини;

Які з названих дій не є формами реагування прокурора на порушення законності і дисципліни:г) заява

^ Які з названих заходів є формами державного управління:а) видання нормативних актів управління;б) видання індивідуальних актів управління;

Які з названих правовідносин є адміністративно-правовими:д) між водієм та працівником ДАІ з приводу порушення воді­єм правил дорожнього руху?

^ Які з названих принципів не є принципами адміністративно­го процесу:г) колективізму;д) централізму?

Які з названих суб'єктів є суб'єктом провадження у справах про адміністративне правопорушення:б) місцевий суд;в) ректор університету;

^ Які з перелічених дій вчинюються у процесі реалізації доз­вільного провадження:б) видача дозволу на вивіз з території України документів На­ціонального архівного фонду;в) узгодження лімітів на використання природних ресурсів;

^ Які з перелічених дій вчинюються у процесі реалізації кон­трольного провадження:г) проведення планової перевірки фінансово-господарської ді­яльності суб'єкта;

^ Які з перелічених дій вчинюються у процесі реалізації ре­єстраційного провадження:д) проведення технічного огляду транспортного засобу?

Які з перелічених форм управлінської діяльності не є адмі­ністративно-процесуальними:в) розгляд справи місцевим судом про розкрадання державно­го майна;

^ Які з перерахованих відносин охоплюються предметом ад­міністративного права:а) відносини між органами виконавчої влади і громадськими організаціями;б) відносини між органами виконавчої влади і органами міс­цевого самоврядування;

^ Які методи знаходять свою реалізацію переважно у вико­навчій владі:б) застосування прийомів самбо;в) застосування прийомів карате;

Які методи не знаходять реалізації у всіх видах державної діяльності:г) застосування вогнепальної зброї та тортур?

Які процесуальні дії включає стадія розгляду справи і при­йняття по ній рішення:б) підготовка справи до розгляду;д) слухання справи;ж) прийняття рішення по справі та доведення його до відома?

Якою кількістю голосів може ініціюватися питання про усунення з поста Президента України в порядку імпічменту:в) більше 3/4 голосів від конституційного складу Верховної Ради України;

Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії:а) за ним зберігається присвоєний ранг;

Схожі:

Адміністративне право — це галузь права, що регулює icon1. Адміністративне право як галузь права І як наука 4
Поняття, предмет І метод адміністративного права. Взаємовідношення з іншими галузями права. 4
Адміністративне право — це галузь права, що регулює iconРеферат: На тему: «Адміністративне право»
Аміністративне право- це галузь права, яка врегульовує відносини у сфері державного управління
Адміністративне право — це галузь права, що регулює iconОснови адміністративного права України
...
Адміністративне право — це галузь права, що регулює iconАдміністративне право (Кафедра адміністративного права)
Адміністративне право (Кафедра адміністративного права) Завдання для виконання контрольних робіт
Адміністративне право — це галузь права, що регулює icon9. Планування та організація перевезень вантажів залізничним транспортом
Навести підстави, завдяки яким можна доводити, що транспортне право – це галузь права. Довести, що транспортне право – це комплексна...
Адміністративне право — це галузь права, що регулює iconПредмет І методи господарського права
Господарське право це самостійна галузь права, яка визначає основні засади господарювання І регулює господарські відносини, що виникають...
Адміністративне право — це галузь права, що регулює iconЛекція Екологічне право України Поняття, система, джерела екологічного права
Термін "екологічне право" вживають у різних значеннях: як галузь права, як галузь юридичної науки І як навчальну дисципліну, яку...
Адміністративне право — це галузь права, що регулює iconЯк І галузь права, галузь екологічного законодавства є комплексною
Екологічне право — це комплексна галузь права, якою регулюються суспільні відносини в галузі охорони навколишнього природного середовища,...
Адміністративне право — це галузь права, що регулює iconБратусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права
Відповідь на третє питання повинна містити аналіз взаємодії цивільного права як права приватного з публічним правом, такими його...
Адміністративне право — це галузь права, що регулює iconКонституційне право провідна галузь права України
Конституційне право як галузь в Україні започатковано з 1991 року, тобто з періоду утворення незалежної окремої держави Україна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка