Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна»
Скачати 343.67 Kb.
НазваТема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна»
Сторінка1/3
Дата конвертації02.07.2013
Розмір343.67 Kb.
ТипКодекс
skaz.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна»

(2 годЛ План лекції:

 1. Поняття, предмет і метод конституційно-процесуального права.

 2. Система конституційно-процесуального права.

 3. Джерела конституційно-процесуального права.

 4. Принципи конституційно-процесуального права.

 5. Конституційно-процесуальні норми.

 6. Конституційно-процесуальні відносини.

 7. Конституційно-процесуальні строки.

 8. Конституційно-процесуальні гарантії.

Ключові слова: конституційно-процесуальне право; предмет правового регулювання; метод правового регулювання; методологія; методи юридичної науки; система права; система конституційно-процесуального права; норма права; інститут права; галузь права; джерела права; джерела конституційно-процесуйльного права; нормативно-правовий акт; закон; принципи права; принципи конституційно-процесуального права; правові відносини; конституційно-процесуальні відносини; конституційно- процесуальні строки; конституційно-процесуальні гарантії.

Перелік рекомендованих джерел ^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

  1. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВВ України. -1996. - № ЗО. - Ст. 141 (з наступними змінами).

  2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429.

  3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Ь«р://гакоп 1 .га<3а.£оу.иа/с£і-ьіп/]а\у$/таіп.с§і?пге§=80731 -10.

  4. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. - К.: Фоліо, 2011.

  5. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Ьпр://гакоп 1 .гасІа.£ОУ.иа/с£І-ЬіпЛа\У5/таіп.С£І?шг§=2747-15.

  6. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року. [Електроннийресурс].-Режим доступу: Ьйр://2акоп1.га(іа.§оу.иа/соі- Ьіп/1а\уз/шаіп.с§і?лге§=2456-17. в

  7. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Ьир://7акоп1.га(За.йОУ.иа/сеі-Ьіп/Іа\У5/шаіп.с2І?пге§=422%2Р96-%Е2%Р0.

  8. Регламент Конституційного Суду України. Затв. Рішенням Конституційного Суду України від 05.03.1997 // Вісник КСУ. — 1997. -№ 1.

  9. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. — №24. — Ст.170.

ЛІТЕРАТУРА:

   1. Лисенков Сергій Леонідович. Основи конституційного процесуального права України: Курс лекцій. - К.: Юрисконсульт, 2007.-270 с.

   2. Мироненко Олександр Миколайович. Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика. - К: київська правда, 2011. —912 с.

   3. Перепелюк Володимир Григорович. Конституційні процедури. Державно-процесуальне право: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута. 2004. - 350 с.

   4. ҐІриходько Христина Вікторівна. Теорія конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти: Монографія і Відп. Ред. М. О. Баймуратов. - Тернопіль: Джура, 2010. -292 с.

   5. Проблеми сучасної конституціоналістики: Навчальний посібник / М. П. Орзіх, М. В. Афанасьєва, В. Р. Барський та ін.; За ред. М. П. Орзіха. - К.: Юрінком Інтер, 2011.-272 с.

   6. Совгиря Ольга Володимирівна. Конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / О. В. Совгиря. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 536 с.

   7. ТеліпкоВладислав Едуардович. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / В. Е. Теліпко. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.

   8. Цимбалістий Тарас Олегович. Конституційна юстиція в Україні: навчальний посібник / Т. О. Цимбалістий. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 200 с.

1. Поняття, предмет і метод конституційно-процесуальиого права

Право регулює суспільні відносини шляхом встановлення у своїх нормах прав і обов'язків учасників цих відносин. Але для реалізації прав і обов'язків суб'єкту не досить знати їх зміст. Необхідного умовою реалізації є наявність встановлених правом форм і порядку реалізації цих прав і обов'язків. Система правових форм і процедур, в яких здійснюється діяльність уповноважених і зобов'язаних суб'єктів, що спрямована на реалізацію їх прав і обов'язків з метою досягнення певних юридичних наслідків, утворює юридичний процес.

^ Таким чином, юридичний процес об'єднує в систему ряд взаємопов'язаних явищ, які мають правовий характер:

а) закріплені в правових нормах права і обов'язки суб'єктів;

б) спрямовану на реалізацію цих прав і свобод та врегульовану правом діяльність уповноважених і зобов'язаних суб'єктів;

в) передбачені нормами права юридичні наслідки реалізації суб'єктивних прав і обов'язків.

Отже, юридичний процес, тобто систему встановлених нормами права форм і процедур поведінки суб'єктів, слід розглядати як юридичну форму втілення приписів норм права в реальну дійсність. Його основний зміст утворює встановлений нормами права порядок (процедура) здійснення поведінки суб'єктів по реалізації належних їм прав і обов'язків. Поведінка суб'єктів, яка здійснюється не у відповідності з встановленим правом порядком (процедурою), не може призвести до бажаних правомірних юридичних наслідків.

Норми права, що встановлюють порядок (процедуру) реалізації юридичних прав і обов'язків, є необхідним елементом си­стеми права будь-якої країни. Система права відображає внутрішню будову (форму), структуру права як систему правових норм і поряд з іншим характеризується диференціацією права на відносно виокремлені складові частини у виді об'єднаних у певні групи (галузі, інститути права та ін.) правових норм. Одним з основних елементів системи права будь-якої країни є галузь права, тобто відносно самостійна сукупність норм права, що регулюють однотипні суспільні відносини і тому мають загальні предмет і метод регулювання.

^ Предмет правового регулювання є одним з основних (разом з методом правового регулювання) критеріїв поділу права на галузі і являє собою сукупність якісно однорідних відносин певної сфери суспільного життя, врегульованих правовими нормами (майнові відносини, відносини, пов'язані з визначенням кари за злочин, управлінські відносини та ін.). Отже, чим більше груп однотипних суспільних відносин потребують і піддаються правовій регламентації, тим більше виникає і функціонує галузей права У сучасних державах може нараховуватися до 50 і більше галузей права.

Іншим критерієм об'єднання норм права і виокремлення галузей права є метод правового регулювання, під яким розу­міється сукупність засобів впливу права на суспільні відносини. Кожній галузі права властивий певний метод правового регулю­вання, характеристика якого зумовлена природою суспільних відносин, що є предметом регулювання тієї чи іншої галузі права.

Систему права України складають конституційне, адміністративне, фінансове, земельне, цивільне, цивільне процесуальне, трудове, сімейне, кримінальне, кримінально-процесуальне право та інші галузі права. Для кожної галузі характерні свої ознаки, з-поміж яких основною є специфіка предмета регулювання. З мстою успішного вивчення, встановлення умов і шляхів підвищення ефективності галузі чинного права на основі різних критеріїв поділяють (класифікують) на ті або інші видові трупи.

Однією з таких класифікацій галузей права є їх поділ на матеріальні та процесуальні галузі, або па матеріальне і про­цесуальне право. До матеріальних галузей права (або до матеріального права) відносять галузі, норми яких перш за все спрямовані на закріплення змісту прав і обов'язків суб'єктів певних суспільних відносин. Таким чином, предметом матеріальних галузей права є права й обов'язки, тобто зміст можливої або необхідної поведінки суб'єктів певних суспільних відносин. До таких галузей відносять, наприклад, конституційне право, кримінальне право, цивільне право та багато інших

.До процесуальних галузей права (до процесуального права) відносять галузі, шо встановлюють порядок, процедуру, процес реалізації прав і обов'язків суб'єктів (тобто можливої або необхідної поведінки), шо закріплені в нормах матеріальних галузей права. Так, якщо цивільне право — це система правових норм, які регулюють майнові й особисті немайнові відносини, що складаються між фізичними і юридичними особами шляхом встановлення прав і обов'язків вказаних суб'єктів, то цивільне процесуальне право - це система правових норм, що регулюють порядок, процедуру реалізації прав і обов'язків, встановлених нормами цивільного (матеріального) права.

^ Таким чином, предметом процесуальних галузей права виступають суспільні відносини, що виникають у зв'язку з про­цесом реалізації прав і обов'язків, встановлених нормами матеріального права.

^ Виходячи з викладеного можна зробити висновок про те, що предметом галузі конституційного процесуального права України с суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації прав і обов'язків, встановлених нормами конституційного права України.

^ На цій підставі конституційне процесуальне право як галузь права України можна визначити як систему загальнообов'язкових правил поведінки (правових норм та інститутів), що регламентують суспільні відносини, пов'язані з процесом реалізації встановлених нормами конституційного права України прав і обов'язків учасників відносин.

Об'єктивна необхідність існування та функціонування процесуального права обумовлюється потребою встановлення пев­ного порядку здійснення у конкретних відносинах суб'єктивних прав і юридичних обов'язків їх учасників. Таким чином, можна говорити про те, що процесуальне право є похідним від матеріального і покликане обслуговувати потреби ефективної реалізації останнього. Адже для того, щоб встановити у нормах процесуального права, наприклад, реальну та ефективну процедуру реалізації права громадян України на освіту або їх обов'язку захищати Вітчизну, необхідно спочатку в нормах матеріального права чітко закріпити конкретний зміст даних прав і обов'язків, вказати на коло суб'єктів, що є їх носіями.

Ця обставина обумовлює те, що процесуальні галузі права в основному виникають та існують паралельно з відповідними матеріальними галузями, наприклад кримінальне і кримінально-процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право. Але одночасно слід зазначити, що в більшості випадків процесуальні галузі права виникають не одночасно з відповідними матеріальними.

Як правило, нова галузь права виникає з необхідності встановлення прав і обов'язків учасників відносин, на які необхідно поширити правову регламентацію. Досвід свідчить, що спочатку нова галузь права виникає саме як галузь матеріального права, в нормах якої можна спостерігати наявність елементів процесу- альності у виді окремих норм, що визначають основні умови і спо­соби реалізації встановлених прав і обов'язків. На певному етапі розвитку даної галузі ефективність реалізації її матеріальних норм права все більше починає залежати від неухильного додержання встановлених процедур здійснення прав і обов'язків відповідними суб'єктами. Це тягне за собою суттєве збільшення кількості процесуальних норм і кінець кінцем призводить до необхідності їх об'єднання та впорядкування у межах відповідної новоутвореної процесуальної галузі. В Англії, яка вважається основоположницею не лише парламентаризму, а й засад сучасної демократії, давно існує прислів'я: "Законність - це процедура!". Таке розуміння значення процедури для ефективної реалізації матеріального права знаходить поширення в сучасному світі, що має свій вираз в активному розвитку процесуальних галузей права демократичних країн. Адже встановлення чіткої процедури реалізації прав і обов'язків учасників правовідносин обгрунтовано оцінюється як одне з суттєвих знарядь забезпечення реального правопорядку в суспільстві.

Конституційно-процесуальне право - це система процесуально-иравових норм, які закріплюють, регулюють та охороняють порядок суспільних відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією суб'єктами конституційних відносин своїх прав і обов'язків, які складаються в процесі організації і здійснення верховної державної влади (В.Е Теліпко).

Конституційне процесуальне право як галузь права України - ие система загальнообов'язкових правил поведінки (правових норм та інститутів), що регламентують суспільні відносини, пов'язані з процесом реалізації встановлених нормами конституційного права України прав і обов'язків учасників відносин (С. Л. Лисенков).

Конституційно-процесуальне право України як галузь права - це сукупність конституційно-процесуальних норм, які регулюють суспільні відносини, що визначають порядок реалізації тих конституційно-матеріальних норм, котрі потребують для цього відповідної процедури у сфері формування та діяльності органів державної влади (На думку Ю. М. Бисаги, В. В. Гомоная та В. І. Чеченського,)

.Однак, Ольга Володимирівна Совгиря, таке визначення конституційно-процесуального права є досить звуженим, оскільки відносить до конституційно-процесуальних лише норми, які регулюють формування та діяльність органів державної влади. Хоча названі автори звертають увагу на наявність значної кількості процесуальних норм, наприклад, в інституті місцевого самовря­дування. Не можна також погодитися із позицією Ю. М. Бисаги, В. В. Гомоная та В. І. Чечерського про те, що складовою консти­туційно-процесуального права є правовідносини, які виникають при ратифікації, погодженні та розірванні міжнародних договорів, оскільки такі відносини є предметом міжнародного публічного та міжнародного приватного права, а не конституційного.

^ П. П. Шляхтун зазначає, що конституційно-процесуальне право становить особливу галузь права, і розглядає його у двох значеннях:

у широкому значенні - як сукупність конституційно-процесуальних норм, що регулюють порядок діяльності органів дер­жавної влади та органів місцевого самоврядування;

V вузькому значенні — як сукупність конституційно-процесуальних норм, що регулюють розгляд справ у конституційному

суді.

В. М. Кампо визначає конституційно-процесуальне право як сукупність норм, якими регулюється порядок реалізації повноважень суб'єктами конституційного права Воно є частиною конституційного права і забезпечує реалізацію його матеріаль­них норм. Також вчений зауважує, що в теоретичному плані ця галузь права опрацьована недостатньо.

^ Дискусійними є також питання про існування галузі конституційно-процесуального права як такої, про доцільність її виокремлення з конституційного права.

^ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Наука конституційно-процесуального права є системою наукових знань про галузь цього права. Її предметом є як кон­ституційно-процесуальні норми, так і конституційно-процесуальні відносини.
  1   2   3

Схожі:

Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна» iconПлан: Поняття конституційного права як галузі права. Конституційне...
Тема Конституційне право як провідна галузь права України. Наука конституційного права
Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна» icon1. Предмет, система та джерела конституційно процесуального права України
Бисага Ю. М., Гомонай В. В., Чечерський В. І. Конституційно-процесуальне право України. Ужгород : Ліра, 2008
Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна» iconТематичний план семінарських занять з дисципліни модуль І. Загальна...
Зміст, структура та класифікація конституційно-правових норм. Конституційно-правові інститути
Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна» iconКороткий виклад робочої програми курсу Загальна частина Тема Аграрне...
Аграрне право України як галузь права, науки та навчальна дисципліна. Зв’язок І взаємозалежність його з економікою сільського господарства...
Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна» iconЗатверджено
Цивільне процесуальне право як окрема галузь в системі права України, поняття, предмет, метод І система
Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна» icon1. Методика викладання філологічних дисциплін як наука І навчальна...
Тема Методика викладання філологічних дисциплін як наука І навчальна дисципліна
Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна» iconНавчальна програма курсу «кримінальне процесуальне право»
Метою викладання навчальної дисципліни „ Кримінальне процесуальне право ” є досягнення глибокого розуміння студентами природи І сутності...
Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна» iconЦивільне процесуальне право як галузь права. Джерела цивільного процесуального права
Поняття, предмет І метод цивільного процесуального права
Тема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука І навчальна дисципліна» icon1. Адміністративне право як галузь права І як наука 4
Поняття, предмет І метод адміністративного права. Взаємовідношення з іншими галузями права. 4
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка