Програма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання)
Скачати 119.45 Kb.
НазваПрограма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання)
Дата конвертації01.07.2013
Розмір119.45 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет
Кафедра конституційного та адміністративного права
ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

для студентів 2 курсу юридичного факультету

(денна форма навчання)

КИЇВ - 2009
Укладачі:
Проф. Пришва Н.Ю.

Асистент, к.ю.н. Задирака Н.Ю.

1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Програма виробничої практики в центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування (далі - Програма виробничої практики) розроблена відповідно до Закону України «Про освіту» 23 травня 1991 року №100/96-ВР в редакції Закону України від 11.06.2008 р., Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-111 в редакції Закону України від 22.05.2008р., Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 квітня 1993 року за № 35, Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2007 р. № 443 в редакції від 06.11.2008 р., Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого розпорядженням ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 16 від 23.03.2007р.

Відповідно до пункту 5 статті 63 Закону України «Про вищу освіту» вищий навчальний заклад у межах закону та відповідно до статуту має право створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. Згідно з пунктом 4 статті 53 Закону України «Про освіту» на час практики студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

Відповідно до вищезазначеного Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, охорони здоров’я, культури і державного управління.

Відповідно до п. 3 Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Практична підготовка студентів забезпечується проходженням різних видів практики. Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців різних кваліфікаційних рівнів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет) і проводиться на обладнаних відповідним чином базах в органах державної влади, в інститутах НАНУ, інших наукових установах, на підприємствах різних форм власності, в організаціях різних галузей господарства, в закладах освіти, культури України.

2.2. Навчально-виробнича практика має на меті узагальнити, систематизувати набуті студентами теоретичні знання, виробити вміння та навички застосування їх на практиці. Мета виробничої практики реалізується шляхом ознайомлення зі змістом і формами роботи на базі практики та виконання конкретних завдань, передбачених програмою практики. Даний вид практики покликаний сформувати професійні вміння, навички приймати самостійні рішення на певних ділянках роботи (або з конкретних питань) в реальних виробничих умовах шляхом виконання окремих функцій і завдань, властивих майбутній професії.

2.3. Для досягнення поставленої мети студенти - практиканти повинні виконати, зокрема, такі основні завдання:

1) проаналізувати та узагальнити практику застосування законодавства України, яке регулює дану сферу суспільних відносин ;

2) виявити та узагальнити основні проблеми, які виникають у процесі застосування чинного законодавства;

3) сформулювати конкретні пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України у відповідній сфері суспільних відносин.

Проведення практики організується в органах державної виконавчої влади або в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях (далі - бази проходження практики), згідно з відповідними договорами, укладеними університетом із зазначеними органами, (підприємствами, установами та організаціями) у порядку, визначеному цією Програмою та укладеними договорами. Направлення студентів для проходження практики до бази проходження практики, з якою відсутній відповідний договір, допускається лише у разі направлення таким органом державної влади, органом місцевого самоврядування, або підприємством, установою, організацією на декана юридичного факультету листа з проханням направити до них для проходження практики відповідних студентів та зобов’язанням забезпечити умови, необхідні для виконання зазначеними студентами Програми практики. Такий лист має бути викладений на бланку відповідного органу (підприємства, установи чи організації), підписаний керівником (його заступником) та скріплений печаткою.

База проходження практики визначається……..

Для проходження практики студенти, у терміни, визначені керівником практики від університету, подають на кафедру конституційного та адміністративного права заяву з проханням направити їх для проходження практики (бланки заяв знаходяться на кафедрі конституційного та адміністративного права).

Терміни та кількість студентів, які одночасно направляються для проходження практики до однієї бази проходження практики, визначаються цією Програмою та обов’язково узгоджуються з керівником бази проходження практики або визначеним ним відповідальним працівником цієї бази.

Конкретні дати проходження практики щорічно встановлюються оперативними навчальними планами.

Студенти-практиканти, як правило, не призначаються на будь-яку посаду в базі проходження практики. Студентам-практикантам не доручається виконання роботи, не передбаченої Програмою та не пов’язаної з майбутньою спеціальністю.

Щоденна тривалість робочого часу практиканта дорівнює робочому часу працівників апарату органу проходження практики (за умови проходження практики влітку протягом 4 тижнів) та половині робочого часу працівників в разі проходження студентом практики навесні протягом 6 тижнів. Студенти-практиканти зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку органу проходження практики.
^ 3. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

3.1. Керівництво практикою на юридичному факультеті.

За поданням завідуючої кафедрою конституційного та адміністративного права, декан своїм розпорядженням призначає керівників практики з числа викладачів кафедри згідно з їх навантаженням на відповідний навчальний рік (далі - керівники практики).

Керівник практики:

 • здійснює загальне методичне забезпечення практики;

 • організовує подання студентами заяв на проходження практики;

 • готує проект наказу ректора про проходження практики у відповідному навчальному році та проекти направлень (листів) на проходження студентами практики на конкретних базах проходження практики, візує цей проект наказу проходження практики особисто та у завідуючої кафедрою конституційного та адміністративного права, та передає їх на підпис декану;

 • взаємодіє зі співробітниками кафедри конституційного та адміністративного права – керівниками проходження практики від навчального закладу, які безпосередньо співпрацюють з уповноваженими працівниками баз проходження практики з усіх питань походження практики (зокрема, узгоджують терміни проходження практики, кількість студентів, ознайомлює їх з Програмою тощо);

 • особисто представляє студентів керівникові практики у базі проходження практики, з якою університетом укладено відповідний договір, та здійснюють поточний контроль за проходженням ними практики, в тому числі шляхом виїзних перевірок (включаючи випадки, коли орган проходження практики знаходиться за межами міста Києва);

 • ознайомлює студентів з Програмою практики та надає консультації з приводу окремих її положень;

 • надає студентам індивідуальні завдання з урахуванням бази проходження практики та теоретичних курсів, які студенти вже вивчили;

 • надає студентам допомогу у виконанні Програми практики та підготовці звітної документації;

 • інформує завідуючу кафедрою про хід проходження практики, повідомляє про проблеми, які виникають, та надає пропозиції про можливі шляхи їх вирішення;

 • проводить захист практики. аналізує результати проходження практики, доповідає про ці результати на засіданні кафедри;

 • узагальнює проблеми, які виникають у процесі проходження практики та надає пропозиції кафедрі та факультету щодо можливих шляхів їх вирішення;

 • узагальнює інформацію щодо проходження практики та доповідає на засіданні кафедри з цих питань.

^ 3.2. Керівництво практикою у базі проходження практики.

Керівництво практикою у базі проходження практики здійснюється працівником (працівниками) такої бази проходження практики, призначеним (призначеними) керівником відповідного органу місцевого самоврядування чи органу державної виконавчої влади (підприємства, установи чи організації) або його заступником.

^ Керівник практики від органу проходження практики:

 • організовує безпосереднє керівництво проходженням практики студентом-практикантом;

 • забезпечує студента-практиканта робочим місцем у відповідності до вимог чинного законодавства;

 • створює умови для виконання студентом-практикантом завдань, визначених цією Програмою практики (зокрема, надає допомогу в отриманні необхідних матеріалів та інформації);

 • постійно взаємодіє з усіх питань проходження практики з керівником практики від факультету, який відповідає за проходження практики у відповідному органі;

 • складає характеристику, в якій оцінює: результати проходження практики студентом-практикантом, набуті ним практичні навички, ступінь дотримання ним трудової дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку, дає зауваження щодо допущених порушень тощо;

 • візує щоденник проходження практики студентом-практикантом;

 • передає на підпис керівнику (або його заступнику) звітну документацію студента-практиканта для підпису та скріплення печаткою органу проходження практики.


^ 4. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

З метою найбільш повного використання можливостей, наданих студентам під час проходження практики на відповідній базі практики, та досягнення її мети студенти-практиканти перед початком проходження практики повинні:

- ознайомитися з Програмою практики, наказом ректора про проходження практики;

- проаналізувати законодавство, що регламентує суспільні відносини, які є предметом дослідження;

- проконсультуватися з керівником практики щодо завдань, змісту, порядку проходження, захисту, вимог до звітної документації та з інших необхідних питань;

- погодити з керівником практики індивідуальні завдання.

Індивідуальні завдання погоджуються студентом з керівником практики перед початком проходження практики. Індивідуальні завдання надаються для координації дослідницької роботи студента під час практики, надання допомоги студентам у визначенні напрямів та методів дослідження з метою найбільш ефективного використання можливостей бази практики та отримання матеріалу, необхідного для подальшого навчання та роботи на належному рівні. Зокрема, індивідуальні завдання можуть полягати у вивченні локальних актів за темою дослідження, аналізі судової практики за певними категоріями справ тощо.

У визначений термін студенти повинні прибути на базу проходження практики, ознайомитись з правилами внутрішнього трудового розпорядку, зустрітися з керівником практики від бази проходження практики, узгодити з ним порядок проходження практики, отримати інструкції та рекомендації щодо виконання завдань практики, ознайомитися із законодавством, яким регламентується діяльність відповідної бази проходження практики, відділами, департаментами, іншими структурними підрозділами бази проходження практики, організацією діловодства. Отримана інформація допоможе студенту найбільш ефективно використати надані можливості для проходження практики.

^ Під час проходження практики студенти зобовязані:

1) Дотримуватись правил внутрішнього трудовою розпорядку бази проходження практики;

2) У порядку, погодженому з керівниками практики від Університету та від бази проходження практики:

- проаналізувати та узагальнити практику застосування законодавства України в певній сфері суспільних відносин;

- виявити та узагальнити основні проблеми, які виникають у процесі застосування чинного законодавства за обраним напрямком дослідження;

- сформулювати конкретні пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України у відповідній сфері суспільних відносин.
^ 5. ВИМОГИ ДО ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

За результатами проходження практики оформлюються такі документи:

1) Звіт про проходження практики;

2) Характеристика;

^ 3) Щоденник.

Звіт про проходження практики складається студентом і повинен містити чіткі відповіді на питання, визначені Програмою практики. У звіті студент повинен продемонструвати, які практичні навички він отримав в процесі проходження практики, які теоретичні знання він зміг закріпити на практиці, який матеріал він зібрав для успішного захисту практики, а також обов’язково зазначаються результати виконаних індивідуальних завдань. До звіту можуть додаватися певні матеріали, які підтверджують виконання студентом Програми практики (зокрема, проекти документів підготовлені студентом-практикантом, узагальнення судової практики тощо). Звіт засвідчується підписом студента. Сторінки звіту мають бути прошиті та понумеровані.

Характеристика складається керівником практики від бази проходження практики та повинна містити оцінку результатів проходження практики, ступеню дотримання ним трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку, набутих практичних навичок, та у разі необхідності - зауваження з приводу допущених порушень. Характеристика викладається на бланку органу проходження практики, підписується керівником практики (або керівником органу проходження практики) та скріплюється печаткою органу проходження практики.

У всіх звітних документах обов’язково мають міститися такі реквізити:

- Прізвище, ім'я та по-батькові студента-практиканта;

- Курс;

- Група;

- Форма навчання;

- Термін проходження практики;

- База проходження практики (повна назва);

- Місцезнаходження бази проходження практики;

- Прізвище та ініціали керівника практики від бази проходження практики, та його посада;

- Прізвище та ініціали керівника практики від університету, та його посада.

Щоденник ….
^ 6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ І ОЦІНКИ ПРАКТИКИ

Після закінчення терміну проходження практики звітна документація про походження практики подається студентом на кафедру. Звітна документація фіксується методистом кафедри у відповідному журналі та передається керівнику практики.

Керівник практики визначає термін захисту практики, в межах граничного терміну, встановленого у наказі ректора про проходження практики. Інформацію про час та місце захисту практики керівник практики доводить до відома студентів шляхом об’яви на дошці оголошень для відповідного курсу та повідомлення методисту цього курсу.

Результати захисту практики оформляються екзаменаційною відомістю (оцінка за п’ятибальною шкалою та відповідна кількість балів за 100-бальною шкалою) та заносяться до залікової книжки відповідного студента.

Захист практики оцінюється за такими критеріями:

1) за відповідністю звітної документації вимогам, встановленим Програмою практики;

2) за рівнем виконання завдань, визначених в Програмі практики.

На оцінку «відмінно» можуть розраховувати студенти, які оформили звітну документацію у відповідності з вимогами Програми, продемонстрували високий рівень результатів з приводу питань, визначених Програмою практики.

Підставою для незадовільної оцінки є невиконання студентом Програми практики та незадовільний захист матеріалів практики. Студент, який отримав незадовільну оцінку, проходить практику повторно.

Неподання звітної документації про проходження практики або неявка на захист у встановлені терміни без поважних причин, а також незадовільна оцінка за захист матеріалів практики вважаються невиконанням навчального плану і є підставою для відрахування з числа студентів юридичного факультету.

Підсумки проходження студентами виробничої практики обговорюються на засіданні кафедри. Звіт про проходження практики студентами ІІ курсу скріплюється підписами завідуючої кафедрою конституційного та адміністративного права та керівника практики і передається до Наукової частини Національного університету імені Тараса Шевченка.Схожі:

Програма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання) iconПрограма виробничої практики курсантів 4 курсу юридичного факультету...
«Затверджено» на засіданні кафедру кримінально – правових дисциплін та орд, протокол №6 від «30» листопада 2012 р
Програма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання) iconПрограма “ Організація та проведення виробничої практики”. для студентів...
Програма виробничої практики для студентів IV курсу складена на основі освітньо-професійної характеристики бакалавра напряму підготовки...
Програма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання) iconПрограма виробничої практики для студентів III курсу коледжу за спеціальністю “Фінанси І кредит”
Вона призначена для студентів спеціальності “Фінанси І кредит”, викладачів керівників практики. Програма є документом, що визначає...
Програма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання) iconПрограма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового...

Програма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання) iconРобоча навчальна програма з курсу: “Правова статистика” для студентів...
Підсумкова оцінка та кількість набраних студентом балів здійснюється за накопичувальною системою
Програма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання) iconПерел І к тестових завдань з дисципліни «Кримінальне право. Особлива...
...
Програма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання) iconПрограма та плани семінарських занять: “ Проблеми кримінально-правової...
Програма курсу “Проблеми кримінально-правової охорони прав людини” для студентів юридичного факультету
Програма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання) iconПрограма виробничої практики лікарської та з психологічного консультування...
Програма складена колективом співробітників Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Програма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання) iconТематичний план вивчення курсу "Адміністративне право" для студентів...
Декан юридичного факультету Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львдувс
Програма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання) iconПрограма курсу: “ Історія України” (“Історія державності України”)...
Програма курсу “Історія України” (“Історія державності України”) для студентів юридичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка