Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009
НазваПрограма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009
Сторінка1/10
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Міністерство освіти і науки України

Маріупольський державний гуманітарний університет


ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем і планів курсових робіт
для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство»

Маріуполь - 2009

Міністерство освіти і науки України

Маріупольський державний гуманітарний університет

Кафедра правознавства
Затверджую:

Проректор

з навчальної роботи

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________Ю.О. Волошин

“___” __________ 2009 року


^ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем і планів курсових робіт
для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство»


Маріуполь - 2009Теорія держави і права. Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних

тем і планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності “Правознавство”. – Маріуполь: МДГУ, 2009. -

Розробник: ст. викл. кафедри правознавства Є.М. Черних

Рецензенти:

ВОЛОШИН Ю.О. кандидат юридичних наук, доцент

Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем і планів курсових робіт із дисципліни “Теорія держави і права” розглянуті та затверджені на засіданні кафедри правознавства МДГУ (протокол № ___ від _____________ ).

^ ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

8,5
Модулів: 3

Змістових модулів:

3
Загальна кількість годин:

337
Тижневих годин:

8


Шифр та назва напряму:

0601 Право
Шифр та назва спеціальності:

“Правознавство”


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаврОбов’язкова базова фахово-орієнтована дисципліна
Рік підготовки: ^ 1
Семестр: 1,2
Лекції: 102 години
Семінари: 52 години
Самостійна робота:

152 години
Індивідуальна робота:

31 година
Вид контролю:

залік – 1 семестр;

екзамен – 2 семестр;

курсова робота – 2 семестр^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вивчення теорії держави і права має на меті засвоєння студентами комплексу загальнотеоретичних знань про державно-правові явища, формування основних понять і уявлень про категорії, що відображають основні властивості держави і права, загальні закономірності їх виникнення, розвитку і функціонування.

Знання з теорії держави і права покликані підвищувати рівень професійної підготовки і правової культури студентів, безпосередньо впливають на формування наукового юридичного світогляду.

Загальна теорія держави і права як фундаментальна наука творчо використовує найвищі досягнення філософської науки, що багато в чому обумовлюють загально науковий рівень знання про державу і право. Використання передових досягнень філософії запобігає світоглядним помилкам і сприяє формуванню прогресивних поглядів на державу і право. Теорія держави і права тісно пов'язана з соціологією, яка дає теорії загальний метод пізнання держави і права. Стосовно філософії і соціології теорія держави і права виступає як прикладна наука, яка дає конкретний матеріал для широких філософських і соціологічних узагальнень, необхідних для розкриття найбільш загальних закономірностей розвитку і функціонування людського суспільства.

Теорія держави і права як гуманітарна наука тісно пов'язана з економічними науками. Це викликано об'єктивною економічною обумовленістю державно-правових явищ, яка проявляється насамперед в тому, що будь-який спосіб виробництва функціонує тим успішніше, чим більше простору дають йому державно-правові механізми.

Теорія держави і права є методологічною наукою стосовно галузевих юридичних наук. Вона вивчає і дає їм загальнотеоретичні поняття і категорії, які використовуються галузевими, міжгалузевими і прикладними юридичними науками. Все це визначає її провідне місце в системі юридичних наук і важливе значення в підготовці студентів.

^ Мета курсу – забезпечити загальнотеоретичну підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності “Правознавство”, що опанували основи теоретичних знань і здобули практичні навички в юридичній сфері.

^ Завдання курсу – всебічно сприяти розвитку у студентів самостійного юридичного мислення, оволодінню базовими теоретичними знаннями та навичками практичної поведінки у правовому середовищі, формуванню позитивної правосвідомості та правової активності, активної політичної та громадської позиції, усвідомленню незаперечної цінності прав і свобод людини й громадянина.

У результаті опанування курсу студенти повинні:

знати загальнотеоретичні положення, що стусуються основних причин виникнення держави і права, закономірностей їх розвитку та функціонування в суспільстві;

вміти застосовувати загальнотеоретичні юридичні поняття і категорії; використовувати здобуті теоретичні знання на практиці; аналізувати та тлумачити чинне законодавство; обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень; знаходити необхідну літературу для вирішення професійних задач, поповнення знань та інше.

Основними формами організації навчання є лекції, семінарські та індивідуальні заняття.

Засвоєння студентами змісту програми навчального курсу „Теорія держави і права” здійснюється шляхом модульного навчання та рейтингової системи оцінювання знань. Підсумковий контроль – залік у першому семестрі та екзамен у другому семестрі.

Программа вивчення „Теорії держави і права” складається з 3 модулів-розділів:

Модуль І – Вступ до курсу теорії держави і права.

Модуль ІІ – Загальне вчення про державу.

Модуль ІІІ – Загальна теорія права.

^ Основні засади модульного вивчення навчальної дисципліни:

модуль – це завершена частина освітньо-професійної програми навчальної дисципліни, що реалізується відповідними формами організації навчального процесу. Таким модулем є розділ програми навчальної дисципліни. Кожен розділ-модуль складається з п’яти функціональних модулів. А саме:

модуль І-ІІ (змістовний теоретичний і практичний) – аудиторна робота (лекції, практичні та семінарські заняття);

модуль ІІІ – самостійна робота студентів;

модуль ІV – індивідуальна робота студентів з викладачем;

модуль V – контрольно-оцінювальний (підсумковий контроль – залік, екзамен).

При вивченні данного курсу за модульною системою використовуються такі форми організації навчання як лекції, семінарські та індивідуальні заняття.

Індивідуальні заняття проводяться у таких формах:

Консультації (тематичні та меиодичні) проводяться з метою отримання студентом відповіді на окремі питання щодо теоретичного матеріалу змісту модуля-розділу, який вивчається, та надання методичних вказівок щодо організації роботи з вивчення розділу та виконання поставленних завдань.

Індивідуальне завдання – самостійна робота студента, яка спрямована на поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які він здобуває в процесі навчання.

Запровадження модульного навчання та рейтингової системи оцінювання знань при вивченні навчальної дисципліни має за мету підвищення якості навчаггя, посилення мотивації студентів при вивченні теорії держави і права, стимулювання їх повсякденної самостійної роботи, створення умов для прояву кожним студентом потенційних можливостей при засвоєнні змісту матеріалу, а також підвищення об’єктивності оцінювання усіх видів навчальної роботи студента.
^ Загальна характеристика функціональних модулів.

Змістовий теоретичний модуль – це виклад змісту навчальної дисципліни у формі лекцій.

Змістовий практичний модуль – це проведення семінарських та практичних занять з рейтинговою оцінкою знань студентів.

^ Модуль самостійної роботи студентів - це смостійне виконання студентами системи завдань, які спрямовані на поглиблення вивчення змісту матеріалу відповідної теми навчальної дисципліни. Самостійна робота студентів передбачає індивідуальне засвоєння матеріалу, який дається у формі лекційних занять, а також матеріалу, який опрацьовується у формі семінарських занять за рекомендованою літературою. Формами контролю засвоєння матеріалу шляхом самопідготовки є співбесіда, реферативні повідомлення, контрольні роботи.

З метою більш глибокого вивчення важливих та складних для засвоєння питань, пропонується підготовка рефератів з тем, вказаних окремо до кожного заняття. До семінарських занять доцільно готувати реферативні повідомлення, користуючись додатковим переліком літератури. Реферати повинні готуватись з врахуванням вимог що ставляться до студентських наукових робіт. Обсяг 7-10 друкованих сторінок; структура – план, текст, список літератури (щонайменше п’ять джерел). Реферати оцінюються викладачем, а найбільш вдалі заслуховуються під час проведення семінарських занять.

^ Модуль індивідуальної роботи студентів з викладачем – це система консультацій та індивідуальної роботи викладача, яка спрямована на надання науково – методичної допомоги студентам при виконанні ними завдань самостійної роботи, а також перевірка й рейтингова оцінка виконаних студентами завдань.

^ Контрольно-оцінювальний модуль – це організація модульного та підсумкового контролю з вивчення навчальної дисципліни. Вона передбачає підведення підсумків рейтингових оцінок успішності студента за практичний модуль, модуль самостійної роботи, модуль індивідуальної роботи з викладачем й підсумковий тестовий контроль знань за замістом програм модулів.

Важливою умовою вивчення навчальної дисципліни є перевірка набутих студентами знань і вмінь. З метою формування у майбутніх фахівців особистої відповідальності за здобуття знань з дисципліни, стимулювання й заохочення повсякденної систематичної роботи студентів, підвищення самостійності в навчанні, забезпечення об’єктивності оцінки знань та зменшення випадковості у підсумковій оцінці запроваджується рейтингова система оцінки знань студентів.

Рейтинг – це комплексний показник успішності студента при вивченні дисципліни. Навчальні досягнення студента оцінюються кількісно у балах. Це числовий показник якості його роботи порівняно з максимально можливою кількістю балів та з успіхами однокурсників.

Алгоритм запровадження цієї системи при вивченні теорії держави і права такий:

- рейтингова оцінка за опанування студентом програмового змісту теорії держави і

права встановлюється за сумою балів за всі модулі;

- при вивченні кожного модуля програми навчальної дисципліни,відповідною

кількістю балів оцінюється виконання студентом завдань змістового практичного модуля, модуля самостійної роботи студентів, модуля індивідуальної роботи студента з викладачем, виконання тесту;

  • максимальна кількість балів за вивчення першого модуля складає 10 балів,

другого модуля - 30 балів, третього модуля – 60 балів. Максимальна кількість балів за вивчення дисципліни складає 100 балів.
^ ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

90-100 балів – відмінно (А)

75-89 балів – добре (ВС)

60-74 балів – задовільно (DE)

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)

Загальний обсяг годин для вивчення теорії держави і права складає 185 годин.
Структура програми навчальної дисципліни та переліку орієнтовних тем і планів курсових робіт із дисципліни “Теорія держави і права”:

  1. Опис предмета навчальної дисципліни

  2. Пояснювальна записка

  3. Розподіл годин вивчення дисципліни за модулями.

  4. Критерії оцінювання навчальної діяльності студентів

  5. Програмовий зміст розділів та тем за модулями.

  6. Теми лекцій та семінарських занять до кожної з тем модуля-розділу.

  7. Плани семінарських занять з рекомендованою літературою.

  8. Теми і орієнтовні плани курсових робіт.

  9. Контрольні питання до іспиту

10. Рекомендована література до всієї дисципліни.

Розподіл годин вивчення навчальної дисципліни за модулямитеми

Назва розділів і тем

денна форма навчання

заочна форма навчання

всього годин

з них

всього годин

з них

аудиторні

самост. роб


Індив. заняття

аудиторні

самост. робІндив. заняття

лекції

семінар.

заняття

лекції

семінар.

заняття

І семестр

Змістовий модуль – розділ І: Вступ до курсу теорії держави і права

1.

Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна. Основні завдання, предмет, методи, функції і місце в суспільних та юридичних науках
2062102422
Усього годин за модуль 20 6 2 10 2 4 2 2

^ Змістовий модуль – розділ ІІ: Загальне вчення про державу

2.

Поняття держави. Сутність і типи держави

18

6

2

8

2

6

4

2
3.

Походження та етапи розвитку держави

13

4

2

6

1

2

24.

Держава і політична система суспільства

9

2

2

4

1

2

25.

Форма держави

18

6

2

8

2

6

4

2
6.

Функції держави

9

2

2

4

1

2

27.

Механізм держави

13

4

2

6

1

4

2

2
8.

Громадянське суспільство і держава. Держава правова, соціальна і національна


13


4


2


6


1


2


29.

Основні сучасні концепції держави

11

2

2

6

1

2

2Усього годин за модуль 104 30 16 48 10 30 22 8

ІІ семестр

Змістовий модуль – розділ ІІІ: Загальна теорія права

10.

Поняття, сутність, зміст і соціальна цінність права

14

4

2

6

2

4

2

2
11.

Принципи в праві. Функції та роль права

9

2

2

4

1

12.

Походження права

9

2

2

4

1

13.

Форма та структура права

13

4/2

2

6

1

2

214.

Правове регулювання та його механізм

11

4

2

4

1

2

215.

Норми права та їх місце в системі соціальних норм

9

2

2

4

1

4

2

2
16.

Право і закон

6

2
4
17.

Форми (джерела) права

13

4

2

6

1

4

2

2
18.

Правоутворення і правотворчість

9

2

2

4

1

19.

Правова система. Правові системи сучасності

11

4

2

4

1

20.

Система права. Система законодавства

11

4

2

4

1

2

221.

Систематизація нормативно-правових актів

6

2
4
22.

Правові відносини. Юридичні факти

13

4

2

6

1

4

2

2
23.

Реалізація права. Застосування права

11

4

2

4

1

2

224.

Тлумачення норм права

11

4

2

4

1

2

225.

Правова свідомість і правова культура та шляхи їх формування


9


2


2


4


1

26.

Поведінка людей у правовій сфері

8

2

2

4
27.

Юридична відповідальність

11

4

2

4

1

2

228.

Законність, правопорядок і дисципліна

4

2
2
29.

Юридична практика. Юридичний процес і юридичні процедури


11


4


2


4


1


2


230.

Теоретичні засади правового статусу людини і громадянина


7


2
4


1

31.

Основні сучасні концепції права

7

2
4

1

Усього годин за модуль

^ Всього годин

213

337

66

102

34

52

94

152

19

31

30

60

22

44

8

16
Критерії оцінювання навчальної діяльності студентів з дисципліни „Теорія держави і права”


Лекційне заняття

0 балів

Відсутність на лекційному занятті з поважної чи неповажної причини*

1 бал

Робота на лекційному занятті (сприйняття матеріалу, конспектування тощо)

* Студент, який пропустив лекційне заняття, має самостійно опрацювати навчальний матеріал з теми лекції та дати відповіді за його змістом під час індивідуального заняття. Правильні відповіді, що відображають орієнтацію студента в основних питаннях лекції, оцінюються 1 балом.

Семінарське заняття

0 балів

- Відсутність на занятті з поважної чи неповажної причини*

- Відмова від відповіді на запитання за змістом теми;

- фрагментарне відтворення незначної частини навчального матеріалу;

- відтворення менше половини навчального матеріалу.

1 бал

- демонстрація знань і розуміння основних положень навчального матеріалу з теми, правильна, але недостатньо обґрунтована відповідь;

- застосування вивченого матеріалу у стандартних умовах, самостійні висновки та узагальнення за змістом матеріалу семінарського заняття;

- практичне завдання до заняття виконано частково;

- відсутність правильної відповіді на додаткові запитання або відмова від відповіді на них за умови в цілому правильної відповіді на одне з питань семінарського заняття.

2 бали

- відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак містить неточності;

- відповідь на основне питання повна, логічна, змістовна, а на додаткові питання містить певні неточності;

- виконане студентом практичне завдання містить не грубі помилки, неточності.

3 бали

- демонстрація глибоких, міцних знань;

- аргументоване використання набутих знань у нестандартних ситуаціях, наявність власної точки зору на запропоновані для обговорення проблеми;

- самостійний аналіз, оцінка, узагальнення навчального матеріалу;

повна та логічна відповідь на додаткові запитання за змістом теми.

- повно, змістовно та логічно виконане практичне завдання.

* Студент, який пропустив семінарське заняття, має самостійно опрацювати навчальний матеріал з теми семінару, виконати усі види робіт, запропоновані у плані заняття та дати відповіді за його змістом під час індивідуального заняття. Правильні відповіді, що відображають знання студента оцінюються відповідною кількістю балів, зазначених у даній таблиці.

Тестовий контроль

Правильна відповідь на запропоноване питання

1 бал

Сума балів за правильні відповіді тесту, що включає 10 запитань.

10 балів

Самостійна робота студента

0 балів

- Відмова від відповіді на запитання за змістом теми;

- фрагментарне відтворення незначної частини навчального матеріалу;

відтворення менше половини навчального матеріалу;

- відсутність правильної відповіді на додаткові запитання або відмова від відповіді на них.

1 бал

- демонстрація знань і розуміння основних положень навчального матеріалу з теми, правильна, але недостатньо обґрунтована відповідь;

- практичне завдання до заняття виконано частково або містить певні неточності.

- відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак містить неточності.

2 бали

- демонстрація глибоких, міцних знань;

- аргументоване використання набутих знань у розв’язанні завдань підвищенної складності;

- самостійний аналіз, оцінка, узагальнення навчального матеріалу;

повна та логічна відповідь на додаткові запитання за змістом теми.

- повно, змістовно та логічно виконане практичне завдання.


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль І – розділ 1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009 iconРобоча навчальна програма та навчально-методичний план для підготовки...
Римське право. Робоча навчальна програма та навчально-методичний план для підготовки бакалаврів спеціальності “Правознавство”. –...
Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009 iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт...
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «Правознавство» денної та заочної форми...
Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009 iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «основи...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»...
Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009 iconМіністерство освіти І науки України Маріупольський державний університет...
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0304...
Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009 iconРобоча програма навчальної дисципліни
Художньо-публіцистичне тб: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0303 «Журналістика та інформація»,...
Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009 iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009 iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009 iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни та перелік орієнтовних тем І планів курсових робіт для підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» Маріуполь 2009 iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» для студентів 3 курсу юридичного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка