Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р
НазваНавчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р
Сторінка1/4
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Юридичний факультет Кафедра цивільно-правових дисциплін

Адвокатура України: Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). - К.: Академія муніципального управління, 2012


.


«ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова

« » 20 _ р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

^ «АДВОКАТУРА УКРАЇНИ»

для студентів юридичного факультету денної форми навчання зі спеціальності «Правознавство»

Укладач: Бобрик В.І., к.ю.н. Рецензент: Луць В.В., д. ю. н., професор.

Анотація: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адвокатура України» підготовлений згідно навчального плану і включає в себе робочу програму курсу, навчально-тематичний план, плани лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійного опрацювання з курсу, питання для підготовки до заліку та список літератури.

Для студентів і викладачів Академії муніципального управління


.


Ухвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін протокол № 11 від 27 грудня 2011 р. Завідувач кафедри

В. В. Луць

(підпис)

Погоджено:

Зав. навчапьно-методичним відділом

Л.Ю. Бородінова

(підпис)

КИЇВ 201


2ВСТУП
ЗМІСТ
Вступ

1.

Тематичний план.

2.

Умови визначення навчального рейтингу.

3.

Програма навчального курсу.

4.

Плани лекцій.

5.

Плани практичних занять.

6.

Завдання для самостійної роботи студентів.

7.

Індивідуальна робота студентів.

8.

Методики активізації процесу навчання.

9.

Система поточного і підсумкового контролю.

10.

Питання до заліку.

11.

Література.


Предметом курсу є сутність адвокатури як інституту правозахисту та її значення в юридичному механізмі захисту прав фізичних та юридичних осіб, походження та світові стандарти функціонування адвокатури; принципи її утворення та діяльності.

Мета викладання дисципліни - з'ясувати роль адвокатури як недержавного правозахисного інституту на сучасному етапі розвитку українського суспільства й держави; сформувати у майбутніх фахівців- юристів знання про принципи, види та особливості діяльності адвокатури та адвокатів, історію адвокатури та діяльність адвокатів за кордоном.

^ Завдання курсу:

 • сформувати у студентів чітке уявлення про правовий статус адвокатури, завдання та принципи її діяльності;

 • вивчити джерела права та нормативний матеріал, що регулює організацію та діяльність адвокатури в Україні;

 • ознайомитися з видами адвокатської діяльності та сучасними формами організації адвокатури;

 • обґрунтувати етичні засади адвокатської діяльності;

 • ознайомитися з проблемами і перспективами реформування адвокатури України як важливого правозахисного інституту;

 • підвищити правову культуру студентів, підготувати до майбутньої професійної діяльності.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • законодавство України про адвокатуру;

 • правила адвокатської етики;

 • історію адвокатури;

 • світові стандарти функціонування адвокатури;

 • значення адвокатури в юридичному механізмі правового захисту;

 • завдання адвокатури України;

 • принципи та організаційні форми діяльності адвокатури;

 • види адвокатської діяльності;

 • професійні права адвоката та його обов'язки;

 • гарантії адвокатської діяльності;

 • повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

 • дисциплінарну відповідальність адвоката,

та вміти:

 • аналізувати законодавчі акти;

представляти і захищати права та інтереси фізичних і юридичних осіб за їх дорученням у всіх державних органах, органах місцевого самоврядування, інших організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення;

 • здійснювати консультації та роз'яснення з юридичних питань;

 • складати заяви, скарги та інші документи правового характеру.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з курсу «Адвокатура України»

п/п

Назва теми

^ Всього годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійн. робота

Індивід, робота

1.

Історія адвокатури

10

2

2

4

2

2.

Правові та етичні засади діяльності адвокатури в Україні

18

4

4

4

6

3.

Окремі види адвокатської діяльності

12

2

2

4

4

4.

Адвокат в кримінальному процесі та у справах про адміністративні правопорушення

16

4

4

4

4

5.

Сучасні проблеми адвокатської деонтології

8

2

2

2

2

6.

Адвокатура за кордоном

8

2

2

2

2

Всього

72

16

16

20

20


ПРОГРАМА курсу «Адвокатура України»

Тема 1. Історія адвокатури

Виникнення адвокатської професії. Період організаційного та законодавчого закріплення інституту адвокатури за часів Київської Русі. Адвокатура за Литовськими статутами. «Права, по которым судится малороссийский народ» (1743 р.). Обов'язки адвокатів. Запровадження самостійного правового інституту адвокатури в Україні протягом 60-ті роки XIX ст. «Судові статути» 1864 р. та судова регламентація інституту адвокатури. Присяжні та приватні повірені. Особливості організації діяльності присяжних та приватних повірених в УНР і УРСР після жовтня 1917 року. Особливості захисту в народних судах і революційних трибуналах відповідно до «Тимчасового положення про народні суди і революційні трибунали УРСР». Втручання державних органів у діяльність адвокатури. Утворення юридичних консультацій. Положення «Про адвокатуру УРСР» (1922 р.). Вдосконалення організаційних форм діяльності адвокатури України у зв'язку із прийняттям Конституції СРСР 5 грудня 1036 року і Конституції УРСР 30 січня 1939 року. «Положення про юридичні консультації колегій адвокатів» (1952р.) та Положення «Про адвокатуру УРСР» (1980 р.). Діяльність адвокатури України після 1991 року.

Тема 2. Правові та етичні засади діяльності адвокатури в Україні

Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 року. Принципи діяльності адвокатури в Україні. Види адвокатської діяльності. Організаційні форми діяльності адвокатури в Україні. Вимоги, що пред'являються до адвоката. Адвокатська таємниця, її зміст, правове значення, наслідки порушення, відповідальність за порушення адвокатської таємниці. Соціальне становище адвокатури і адвоката. Спілка адвокатів України. Гарантії діяльності адвоката. Оплата праці адвоката.

Порядок організації і діяльності кваліфікаційно-дисцишіінарних комісій. Правове становище кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Основні завдання кваліфікаційно- дисциплінарних комісій адвокатури. Положення «Про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури». Складання кваліфікаційного іспиту. Атестаційна та дисциплінарна комісії адвокатури. Рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва Оскарження рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або на притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури: склад і функції. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

Основні принципи адвокатської етики. Правила адвокатської етики. Обов'язковість виконання Правил адвокатської етики захисниками. . Відносини адвоката з клієнтами Відносини адвоката з судом. Конфіденційність. Компетентність та добросовісність. Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики.

^ Тема 3. Окремі види адвокатської діяльності

Загальні положення та зміст адвокатської практики. Поняття адвокатської практики. Види адвокатської практики. Функції адвокатської практики. Представництво та правозаступництво. Участь адвоката в кримінальних і «некримінапьних» справах. Спеціалізація адвоката. Класифікації видів адвокатської діяльності. Адвокат у цивільному процесі як представник та особа, яка надає правову допомогу. Посередництво у вирішенні цивільних справ. Адвокат у господарському процесі. Адвокат як юрисконсульт. Адвокат в нотаріальному процесі (при вчиненні нотаріальних дій). Адвокат в адміністративній юстиції. Адвокат в конституційному судочинстві. Участь адвоката у виконавчому провадженні.

^ Тема 4. Адвокат в кримінальному процесі

Поняття правового захисту і правозахисту. Участь адвоката у кримінальному судочинстві як гарантія охорони прав і законних інтересів фізичних осіб: підозрюваних, обвинувачених, підсудних. Повноваження та функції адвоката в кримінальному судочинстві. Випадки, в яких відмова від захисника не може бути прийнята. Порядок участі захисника у справі. Права та обов'язки адвоката під час здійснення кримінального судочинства. Повноваження та функції адвоката в цивільному судочинстві. Участь адвоката у справі за згодою і за призначенням. Право підзахисного на відмову від адвоката щодо зберігання адвокатської та державної таємниці. Права та обов'язки адвоката щодо захисту прав і законних інтересів підсудного в суді першої інстанції. Захисна промова: форма і захист. Правова позиція адвоката при самообмові. Адвокатське досьє. Планування захисту. Тактика і стратегію захисту. Адвокат при перегляді вироків і постанов у апеляційному і касаційному судах, а також у Верховному Суді України та за ново виявленими обставинами.

Особливості захисту при складанні протоколів та вирішенні справ про адміністративні правопорушення. Особливості захисту у справах про порушення митних правил.

^ Тема 5. Сучасні проблеми адвокатської деонтології

Правова культура адвоката. Етикет в діяльності адвоката. Деформація моральної свідомості адвокатів: форми та основні причини. Політична культура адвокатів: поняття, структура, значення. Адвокат як суб'єкт політики. Психологія адвокатської діяльності. Професійно-юридичні конфлікти та шляхи їх подолання. Проблеми діяльності адвоката в «замовних» справах та справах з великою актуальністю. Правовий компроміс в діяльності адвоката. «Угоди з правосуддям». Злочини адвокатів.

^ Тема 6. Адвокатура за кордоном

Становлення і розвиток адвокатури та основних засад її діяльності в західноєвропейських країнах. Адвокатура у Великій Британії: соліситори, баристери, аторней. Адвокатура в Російській Федерації. Федеральний закон «Про адвокатську діяльність та адвокатуру у Російській Федерації». Кодекс професійної етики російських адвокатів. Форми адвокатської діяльності в Російській Федерації. Адвокатура в США. Адвокатські об'єднання, Американська асоціація адвокатів. Безкоштовний захист. Дисциплінарна відповідальність адвокатів в США. Адвокати в ФРН. Відшкодування адвокатами заподіяної шкоди. Дисциплінарні стягнення адвокатів. Особливості встановлення винагороди адвокатів. Адвокатура Франції: вимоги до кандидатів, порядок набуття статусу адвокатів. Особливості діяльності адвокатських об'єднань. «Професійні правила» французьких адвокатів.ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ з курсу «Адвокатура України»

  1   2   3   4

Схожі:

Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р iconЕнергодарський інститут державного та муніципального Управління
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Трудове право». Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи для студентів заочної...
Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р iconРозкладзанят ь “Затверджую для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету
Перший проректор з науково-педагогічної роботи на осінню навчально-екзаменаційну сесію 2012-2013 н р
Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р iconКомісія №9 Спеціальність: 02030201 Історія* Спеціалізація: правознавство...
Спеціальність: 02030201 Історія* Спеціалізація: правознавство – денна І заочна форма навчання
Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р iconІ курс (денна форма навчання) Проректор 2 семестр 2012-2013 навчальний...

Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р iconНавчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять...
Затверджено науково-методичною радою юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (протокол №1...
Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р icon"затверджую" Проректор з науково-педагогічної та учбової роботи
Наскрізна програма практик для спеціалістів 05170103 денної І заочної форм навчання / Укл.: Г. Ф. Пшенишнюк, Т.Є. Лебеденко, Н. Ю....
Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р icon"затверджую" Проректор з науково-педагогічної та учбової роботи
Наскрізна програма практик для спеціалістів 05170103 денної І заочної форм навчання / Укл.: К. Г. Іоргачова, Л. В. Гордієнко, В....
Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р icon6k-м-2(2012/2013) "затверджу ю" 1
Розклад занять 11-12 семестрiв медичного факультету n2 Проректор з науково-педагогічної роботи
Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни академія муніципального...
Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу спеціальності "Правознавство"/ Укладач Піщенко Г.І. К.: Аму, 2012
Навчально-методичний комплекс (спеціальність «Правознавство», денна форма навчання). К.: Академія муніципального управління, 2012. «Затверджую» Проректор з науково-педагогічної роботи Т. В. Іванова 20 р iconДенна форма навчання Спеціальність 05170101 «Виробництво харчової продукції» Група №1

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка