Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
НазваНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Сторінка7/7
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7Організація поточного модульного контролю

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Пенсійне забезпечення” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання знань студентів є відповідні частини навчальної програми, засвоєння яких перевіряється під час ПМК.

Завданням ПМК є перевірка оволодіння та розуміння навчального матеріалу відповідного модуля, здатності осмисли­ти зміст теми чи розділу навчальної програми, умінь застосову­вати отримані знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єктами ПМК знань студентів з пенсійного забезпе­чення є:

 • успішність на практичних заняттях;

 • виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем

наприкінці кожного змістового модуля.

Критеріями оцінювання є:

 • успішність на практичних заняттях (відвідування від­повідних форм навчального процесу), рівень знань за результа­том практичних занять, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань - від 0 до 3-х балів;

 • оцінка за модульну контрольну роботу - від 0 до 4-х

балів.

Виконання модульних контрольних завдань може про­водитися у формі тестування.

Тести, питання та завдання, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року, що передує їх проведенню.

Підсумковий бал за результатами ПМК виставляється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Загальна кількість балів за ПМК при вивченні навчаль­ної дисципліни “Пенсійне забезпечення” складає 40 балів. Ре­зультати ПМК знань вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності студента і враховуються при визначенні балів при підсумково­му контролі знань (ПКЗ).

У разі невиконання модульних контрольних робіт з об’ єктивних причин студенти мають право за дозволом декана­ту виконати контрольну роботу до наступного ПМК. Час та по­рядок складання визначається деканатом разом з кафедрою.

 1. ^ САМОСТІЙНА РОБОТА

Самостійна робота - основний вид позааудиторної ро­боти студента навчального характеру. Вона спрямована на ви­вчення навчального матеріалу курсу.

Студент повинен самостійно опрацювати конспекти ле­кцій, літературу, нормативні акти, судову практику до тем, що виносяться на практичні заняття.

Формами самостійної роботи є:

 • виконання домашніх завдань;

 • доопрацювання матеріалів лекцій;

 • робота в інформаційних мережах;

 • опрацювання додаткової літератури;

 • складання конспектів тем, що виносяться для само­стійного вивчення.

 1. ^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Відповідно до “Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців” ін­дивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни “Пенсійне забезпечення” включає:

 • реферат загальним обсягом 12-15 рукописних сторі­нок. Наприкінці роботи - список використаної літератури та нормативно-правових актів. Подається викладачу, який веде практичні заняття. Захист відбувається відповідно до вимог, які висуває викладач;

 • узагальнення судової практики розгляду пенсійних

справ;

 • складання макетів пенсійних справ.

На початку навчального року студент за погодженням з кафедрою обирає вид і тему індивідуальної роботи. Організа­цію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної робо­ти студентів здійснює керівник, який закріплюється кафедрою за академічною групою.

 1. ^ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

 1. Поняття пенсійного забезпечення та його місце в системі соціального забезпечення в Україні.

 2. Система пенсійного забезпечення в Україні.

 3. Міжнародний досвід пенсійного забезпечення та ха­рактеристика пенсійних систем.

 4. Організаційно-правові засади здійснення конститу­ційного права на пенсійне забезпечення.

 5. Основні напрямки пенсійної реформи в Україні

 6. Поняття пенсії та її відмінності від інших соціаль­них виплат.

 7. Поняття та загальна характеристика принципів пен­сійного забезпечення.

 8. Співвідношення принципів пенсійного забезпечення з загальноправовими та міжгалузевими принципами.

 9. Зміст принципів пенсійного забезпечення.

 10. Солідарність та субсидування як засади пенсійного забезпечення.

 11. Поняття та види джерел права пенсійного забезпе­чення.

 12. Конституція України - основа реалізації права пен­сійного забезпечення.

 13. Міжнародно-правове регулювання відносин у пен­сійному забезпеченні.

 14. Значення локальних нормативних актів у пенсійно­му забезпеченні.

 15. Види та правовий статус суб’єктів пенсійного за­безпечення.

 16. Державні та недержавні органи пенсійного забезпе­чення.

 17. Пенсійний фонд: цілі, завдання та повноваження.

 18. Громадяни як суб ’ єкти пенсійного забезпечення.

 19. Поняття та види пенсійних правовідносин.

 20. Підстави виникнення, зміни та припинення пенсій­них правовідносин.

 21. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування і його місце в системі загальнообов’ язкового державного соціа­льного страхування.

 22. Солідарна система загальнообов’язкового держав­ного пенсійного страхування.

 23. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 24. Система недержавного пенсійного забезпечення.

 25. Суб’єкти системи пенсійного забезпечення в Україні.

 26. Принципи загальнообов’язкового державного пен­сійного соціального страхування.

 27. Особи, які підлягають загальнообов’язковому дер­жавному пенсійному страхуванню.

 28. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 29. Права та обов’язки страхувальників.

 30. Накопичувальне обов’ язкове пенсійне страхування. Види пенсійних виплат з коштів накопичувального фонду.

 31. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії.

 32. Умови та порядок отримання одноразової виплати.

 33. Види довічних пенсій.

 34. Поняття та значення страхового стажу.

 35. Поняття пенсії за віком та її відмінності від пенсії за вислугу років.

 36. Обчислення розміру пенсій за віком та умови при­значення. Мінімальний розмір пенсії за віком.

 37. Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстроч­ки часу її призначення.

 38. Поняття, умови призначення та розмір пенсії по ін­валідності.

 39. Поняття та порядок встановлення інвалідності.

 40. Поняття, умови призначення та розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

 41. Поняття, умови призначення та розмір пенсій за ви­слугу років.

 42. Пенсійне забезпечення військовослужбовців.

 43. Пенсійне забезпечення суддів.

 44. Порядок проведення медико-соціальної експертизи.

 45. Обчислення пенсій. Строки призначення пенсій.

 46. Виплата пенсій.

 47. Порядок і умови призначення пенсій державним службовцям.

 48. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих.

 49. Пенсійне забезпечення наукових працівників.

 50. Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

 51. Індексація та перерахунок пенсій.

 52. Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали вна­слідок Чорнобильської катастрофи.

 53. Умови надання пенсій за віком особам, які працю­вали або проживали на територіях радіоактивного забруднення.

 54. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у лік­відації наслідків Чорнобильської катастрофи.

 55. Порядок звернення за призначенням (перерахунком)

пенсії.

 1. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії.

 2. Припинення та поновлення виплати пенсії.

 3. Відрахування з пенсій. Виплата пенсії у разі виїзду за кордон. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера.

 4. Органи управління Пенсійного фонду.

 5. Джерела формування коштів Пенсійного фонду та їх використання.

 6. Джерела формування коштів Накопичувального фо­нду та їх використання.

 7. Пенсійні активи Накопичувального фонду.

 8. Вимоги до основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду.

 9. Порядок оскарження дій страхувальників, виконав­чих органів Пенсійного фонду.

 10. Гарантії прав і законних інтересів застрахованих

осіб.

 1. Система недержавного пенсійного забезпечення.

 2. Недержавні пенсійні фонди та їх види.

 3. Особливості створення та функціонування корпора­тивних і професійних пенсійних фондів.

 4. Види пенсійних виплат.

 5. Умови та строки здійснення пенсійних виплат не­державними пенсійними фондами.

 6. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії за рахунок пенсійних коштів учасника фонду.

 7. Пенсія на визначений строк. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово.

 8. Відповідальність у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 9. Пенсійний контракт і пенсійна схема.

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

Підсумкове оцінювання знань студентів з пенсійного за­безпечення здійснюється на основі результатів ПМК, індивідуа­льної роботи студентів та підсумкового контролю знань студен­тів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Результати ПМК та індивіду­альної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ, - від 0 до 50 балів.

Підсумковий контроль знань студентів з пенсійного за­безпечення проводиться у формі іспиту з вузлових питань, що потребують творчої відповіді та уміння використовувати отри­мані знання.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, визначається кафедрою і до­водиться до студентів на початку навчального року. До екзаме­наційного білета включаються, як правило, три питання.

До відомості обліку підсумкової успішності вносяться сумарні результати ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ у балах.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставля­ється до залікової книжки відповідно до шкали, як показано нижче.


Оцінка

за

шкалою

ЕСТ8

Визначення

Оцінка за націона­льною шкалою

Оцінка за 100-бальною шкалою, що вико­ристовується в Нац. ун-ті “ЮАУ”

1

2

3

4

А

Відмінно - відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок

5

90-100
1

2

і

4

В

Дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

4

80-89

с

^ Добре - в цілому правильна робота з певною кількістю не­значних помилок
75-79

Б

^ Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

70-74

Е

Достатньо - виконання задово­льняє мінімальні критерії

60-69^ Незадовільно - потрібно попра­цювати перед тим, як перескласти

2

35-59

Р

^ Незадовільно - необхідна сер­йозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

1-34ЗМІСТ

^ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” 1

“ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” (відповідно до вимог ЕСТ8) 2

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

знати: 6

2.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” 8

Р о з д і л І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ Предмет, метод та система пенсійного забезпечення 8

Принципи пенсійного забезпечення 9

Джерела пенсійного забезпечення 10

Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення 10

Р о з д і л ІІ. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ Загальні положення загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 11

Страховий стаж 12

Пенсії у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 13

Призначення пенсії. Порядок визначення заробітної плати для обчислення пенсії 14

Пенсії за вислугу років 17

Пенсії за віком на пільгових умовах 17

Р о з д і л ІУ. НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 18

^ 3.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 18

4.ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 20

Т е м а 3. Джерела пенсійного забезпечення 24

Т е м а 4. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення 27

Т е м а 5. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 29

Завдання 29

Т е м а 7. Пенсії у солідарній пенсійній системі 37

Т е м а 9. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб органів внутрішніх справ 44

Т е м а 12. Перерахунок та виплата пенсії 50

Завдання 51

Т е м а 13. Пенсійний фонд України. Накопичувальний пенсійний фонд 54

Т е м а 15. Пенсії за вислугу років 59

Т е м а 16. Пенсії за віком на пільгових умовах 62

Завдання 62

Т е м а 17. Недержавне пенсійне забезпечення 64

Завдання 64

^ 5.ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 68

6.САМОСТІЙНА РОБОТА 70

7.ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 71

8.ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” 71

^ 9.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 75

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” 75

ПОСІБНИК 80

“ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” (відповідно до вимог ЕСТ8) 80

для студентів ІУ курсу факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України 80

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

ДЛЯ ^ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ^ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” (відповідно до вимог ЕСТ8)

для студентів ІУ курсу факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України

У к л а д а ч і: ЖЕРНАКОВ Володимир Володимирович, ВЄТУХОВА Ірина Анатоліївна,

^ МОВЧАН Анастасія Олегівна,

ШВЕЦЬ Наталія Миколаївна

Відповідальний за випуск В. В. Жернаков

Редактор О.І. Борисенко

Комп’ютерна верстка А.В. Старжинської

Поза планом

Підп. до друку 10.01.2012. Формат 60х84 16. Папір офсетний. Друк: ризограф. Ум. друк. арк. 4,8. Облік.-вид. арк. 2,83. Вид. № 80. Тираж 100 прим. Зам. № 4368. Ціна договірна.

Редакційно-видавничий відділ Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

Друкарня

Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.


Харків

2012


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка