Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
НазваНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Сторінка3/7
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7
Завдання

 1. До районного відділення Пенсійного фонду України звернулись дві громадянки. Гр-ка Волкова цікавиться, чи бу­дуть отримувати пенсію за законодавством України її батьки, які останні 25 років постійно проживають на території Респуб­ліки Казахстан, але є громадянами України і мають намір пове­рнутися до України. Гр-ка Назарова цікавиться, чи має право на отримання пенсії за віком її чоловік, який вже близько п’ яти років працює в Королівстві Іспанія. Чи буде зараховано до зага­льного трудового стажу Назарова час роботи в Королівстві Іс­панія?

^ Яку відповідь мають надати працівники управління Пе­нсійного фонду України? Обґрунтуйте відповідь посиланнями на відповідні нормативні акти.

 1. До головного управління Пенсійного фонду України для призначення пенсії звернулась 55-річна Тарасова, яка має 30-річний стаж роботи в газеті “Кримська правда” на посаді по­заштатного кореспондента. Тарасова у зв’язку з виконанням своїх трудових обов’ язків під час службового відрядження в Іран була поранена. За вагомий внесок у розвиток вітчизняної журналістики вона отримала почесне звання “Заслужений жур­наліст України”.

На який (які) вид пенсії може претендувати Тарасова? Чи має вона право на пенсію відповідно до положень Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”? Як можна підтвердити її трудові відносини з редакцією? Чи матиме Тарасова право на пенсію за віком на пільгових умовах?

 1. Після тимчасової непрацездатності, що тривала понад чотири місяці, працівник ВАТ “Турбоатом” Коваленко був на­правлений до медико-соціальної експертної комісії загального профілю для встановлення йому групи інвалідності. Комісія, що здійснювала огляд Коваленка, зібралася у повному складі, проте у процесі огляду між лікарями виникли суперечності. Лі- кар-терапевт не погодився з думкою інших членів МСЕК про встановлення Коваленку ІІІ групи інвалідності. За результатами проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних захо­дів терапевт дійшов висновку, що немає підстав призначати Коваленку групу інвалідності.

Назвіть нормативно-правові акти, що регулюють по­рядок, умови та критерії встановлення інвалідності. Якими правами та обов’язками наділені медико-соціальні експертні комісії? У якому порядку здійснюється огляд осіб, які зверта­ються для встановлення інвалідності? Як має бути вирішена спірна ситуація?

С п и с о к л і т е р а т у р и :

Жернаков В. В. Диференціація пенсійного забезпечення та перспективи законодавчого регулювання соціальної політики в Україні / В. В. Жернаков // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Феде­рації профспілок України. - 2006. - № 4 (37). - С. 20 - 27.

Оклей І. В. Реформування системи загальнообов’язко­вого державного пенсійного страхування: теоретичні та прак­тичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціаль­ного забезпечення / І. В. Оклей: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2010 р. - Х.: Кросроуд,

 1. - С. 499 - 502.

Прилипко С. М. Деякі питання імплементації міжнарод­них норм у правову систему України / С. М. Прилипко // Дер­жава і право: зб. наук. пр. - Вип. 24. - К.: Ін-т держави і права НАН України, 2004. - С. 258 - 265.

Прилипко С. М. Деякі питання пенсійної реформи в Україні / С. М. Прилипко // Пробл. законності. - Вип. 46. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. - С. 88 - 93.

Прилипко С. М. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці як джерела права соціального забезпечення / С. М. Прилипко // Акт. пробл. держ. упр. - 2003. - № 2 (17): у 2-х ч. - Ч. 2. - Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2003. - С.219 - 225.

Прилипко С. М. Систематизація законодавства про со­ціальний захист / С. М. Прилипко // Систематизація законодав­ства в Україні: проблеми теорії та практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К.: Ін-т законодавства Верхов. Ради Украї­ни, 1999. - С. 357 - 359.

Хуторян Н. М. Другий етап пенсійної реформи в період незалежності України: проблемні питання / Н. М. Хуторян // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соці­ального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасників ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 жовт. 2011 р. - Х.: Кросроуд,

 1. - С. 432 - 438.

Ярошенко О. М. До питання про необхідність кодифіка­ції законодавства про соціальне забезпечення / О. М. Ярошенко // Конституція - основа державно-правового будівництва і соціа­льного розвитку України: тези наук. доп. та повідомл. учасн. наук. конф. - Х., 2001. - С. 52 - 54.

Т е м а 4. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення

(для самостійного вивчення)

 1. Поняття пенсійних правовідносин.

 2. Ознаки пенсійних правовідносин та їх види.

 3. Відмінності пенсійних правовідносин від інших пра­вовідносин у сфері соціального забезпечення.

 4. Суб’єкти, об’єкт та зміст пенсійних правовідносин.

 5. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення пенсійних правовідносин.

Завдання

 1. Назаренку відмовили у призначенні пенсії за віком як державному службовцеві через відсутність необхідного стажу державної служби. Він три роки працював провідним спеціаліс­том відділу державної реєстрації актів цивільного стану, шість ро­ків - начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану, на сьогоднішній день Назаренко вже 25 з половиною ро­ків займається адвокатською діяльністю. Після досягнення 61-річного віку він звернувся до районного відділення Пенсій­ного фонду із заявою про призначення пенсії за віком на зага­льних підставах.

^ Чи правомірно відмовили Назаренку у призначенні пенсії як державному службовцеві? Суб ’єктом яких правовідносин він є? Визначте їх об ’єкт та зміст.

 1. Контролер Антонова, будучи інвалідом ІІІ групи, одержувала пенсію по інвалідності і продовжувала працювати. Після досягнення 60-річного віку вона звернулась до відділення Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком. Стаж її роботи становить 32 роки. Проте фахівці відділення ві­дмовили Антоновій у переведенні з одного виду пенсії на ін­ший, адже вона до заяви додала не всі необхідні документи, зо­крема, не надано довідки податкових органів, яка б підтверджу­вала, що особа не зареєстрована як суб’єкт підприємницької ді­яльності і доходів від іншої діяльності не має.

Чи законна відмова у переведенні Антонової з одного виду пенсії на інший? Чи вправі співробітники відділення Пен­сійного фонду вимагати від неї довідку податкового органу? Складіть список документів, які має надати особа для переве­дення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком?

 1. Паніна звернулася до районного відділення Пенсій­ного фонду з пакетом документів для призначення пенсії за ві­ком. Однак виявилося, що їй необхідно ще додатково надати довідку про заробітну плату за один рік роботи та архівну дові­дку про стаж роботи. Такі документи Паніна надала фахівцям управління Пенсійного фонду протягом одного місяця.

^ З якого строку буде призначена пенсія за віком Паніній? З якого моменту виникнуть пенсійні правовідносини?

С п и с о к л і т е р а т у р и

Боднарук М. Суб’єкти правовідносин у сфері загально­обов’язкового державного соціального страхування / М. Боднарук // Підприємництво, госп-во і право. - 2001. - № 5. - С. 71 - 76.

Кульчицька О. І. Зміст правосуб’єктності громадян за правом соціального забезпечення / О. І. Кульчицька // Держава і право: зб. наук. пр. - Юрид. і політ. науки. - Вип. 21. - К.: Ін-т держави і права НАН України, 2003. - С. 281 - 287.

Оклей І. В. Щодо властивостей пенсійних правовідно­син у загальнообов’ язкову державному пенсійному страхуванні /

І. В. Оклей // Трудове право України: сучасний стан та перспек­тиви: наук.-практ. конф. (22 - 24 трав. 2008 р., Сімферополь). - Сімф.: Укр. асоц. фахівців труд. права; Крим. юрид. ін.-т, 2008. - С.280 - 283.

Прилипко С. Н. Правоотношение по праву социального обеспечения / С. Н. Прилипко // Пробл. законності. - Вип. 58. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. - С. 61 - 70.

Сивак С. М. Правові підстави пенсійних правовідносин і пенсійна реформа / С. М. Сивак // Держава і право: щорічн. наук. пр. молодих вчених. - Вип. 2. - К.: Ін Юре, 1999. - С. 268 - 275.

Сташків Б. Зміст соціально-забезпечувальних правовід­носин / Б. Сташків // Право України. - 2003. - № 6. - С. 66 - 70

Сташків Б. Об’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення / Б. Сташків // Часоп. Київ. ун-ту права. - 2003. - № 4. - С. 62 - 67.

Чутчева О. Громадяни як суб’єкти соціально-забезпечу­вальних правовідносин: теорія і практика / О. Чутчева // Право України. - 2003. - № 7. - С. 65 - 69.

Т е м а 5. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Питання для обговорення

 1. Поняття загальнообов’язкового державного пенсійно­го страхування та його місце в системі загальнообов’ язкового державного соціального страхування.

 2. Структура системи загальнообов’язкового державно­го пенсійного страхування.

 3. Суб’єкти системи пенсійного забезпечення в Україні.

 4. Принципи загальнообов’язкового державного пенсій­ного страхування.

 5. Категорії осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

 6. Права та обов’ язки особи, застрахованої у системі за­гальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а та­кож страхувальників.

Завдання

 1. У Левченко в 2011 р. на 44-му році життя внаслідок хвороби помер чоловік, який останні 15 років працював прива­тним детективом, а до того часу 17 років пропрацював юрис­консультом у приватній фірмі. На утриманні дружини померло­го залишилося двоє дітей: дочка 14 років і 20-річний син- студент денної форми навчання. Після похорону Левченко зве­рнулася до районного управління праці та соціального захисту населення із заявою про призначення їй пенсії у зв’язку з втра­тою годувальника та виплату допомоги на поховання.

Хто в даному випадку виступає суб ’єктом права на пе­нсію та на допомогу на поховання? Які органи призначають пенсію у разі втрати годувальника і допомогу на поховання? Назвіть джерела фінансування виплати допомоги на поховання та пенсії за фабулою завдання.

 1. Проніну в жовтні 2011 р. виповнилося 60 років. Про­тягом 18-ти років він працював головним спеціалістом Держав­ного архіву Вінницької області. З березня 2001 р. до жовтня 2011 р. він займався підприємницькою діяльністю, заснованій на особистій власності фізичної особи.

Чи має Пронін право на пенсію за віком у солідарній си­стемі загальнообов’язкового державного пенсійного страху­вання? Чи матиме Пронін право на пенсію як держслужбо- вець? Чи належать фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності до кола осіб, застрахованих у системі загально- обов ’язкового державного пенсійного страхування?

 1. З 2000 до 2004 р. Яковець працював столяром за до­говором підряду. У вказаний період ним сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду. З 2005 до 2011 р. Яковець займав­ся творчою діяльністю - виготовляв на замовлення дерев’яні скульптури, не будучи членом жодної творчої спілки. За півро­ку до досягнення пенсійного віку Яковець звернувся до відпо­відного управління Пенсійного фонду України з пакетом доку­ментів для призначення пенсії за віком.

Чи зараховуються зазначені види робіт до трудового та страхового стажу і якими документами їх можна підтвер­дити? Яким чином може бути підтверджений трудовий стаж особи за відсутності трудової книжки чи відповідних записів у ній?

 1. Із заявою про призначення пенсії по інвалідності звернувся непрацюючий інвалід ІІ групи Молотов 36-ти років. Причина інвалідності - загальне захворювання. Стаж його ро­боти склав 6,5 років, з яких два роки строкової військової служ­би. Дружина Молотова перебуває у відпустці по догляду за ди­тиною до трьох років. Старша дочка навчається в іншому місті і отримує стипендію.

^ Визначте, чи може Молотов претендувати на пенсію по інвалідності? Чи можуть члени родини Молотова розрахо­вувати на певні види соціальної допомоги?

 1. Козаченко, мати трьох дітей, після смерті чоловіка звернулась із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Вік дітей - десять, вісім, п’ять років. Двоє дітей - від першого шлюбу, не усиновлені, але знаходились на вихо­ванні у вітчима більше шести років. Страховий стаж померлого годувальника - десять років. Він помер у віці 34-х років унаслі­док загального захворювання.

На кого із членів сім ’ї Козаченка може бути призначена пенсія у зв ’язку з втратою годувальника? На який період при­значається пенсія у зв ’язку з втратою годувальника? У якому розмірі призначається пенсія у зв ’язку з втратою годувальни­ка? Чи отримали б пенсію члени сім ’ї померлого, якби страхо­вий стаж годувальника становив лише сім років?

 1. Кучинський у 2008 р. отримав трудове каліцтво і був визнаний інвалідом ІІ групи. Повторний переогляд він повинен був пройти у квітні 2010 р. Через хворобу дружини Кучинський у призначений час на переогляд не з’явився, у зв’язку з чим йо­му було призупинено виплату пенсії. Переогляд він пройшов лише в травні 2011 р. При повторному переогляді Кучинського було переведено на ІІІ групу інвалідності.

Чи буде особі поновлено виплату пенсії по інвалідності? Чи зміниться розмір пенсії Кучинського, якщо після досягнення пенсійного віку він перейде на пенсію за віком?

 1. Грабовський отримував пенсію державного службо­вця. Коли він помер, його дружина звернулася до управління Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника на неповнолітню дочку померлого. Заяв­ниця вимагала призначення пенсії за нормами Закону України “Про державну службу”. Їй було відмовлено на тій підставі, що хоча Грабовський і одержував пенсію як державний службо­вець, проте на момент смерті не працював на посаді державного службовця.

^ Який порядок призначення пенсії у зв ’язку з втратою годувальника? Дайте обґрунтовану відповідь.

 1. Пархоменко звільнили у зв’язку зі скороченням шта­ту. Через сім днів після звільнення вона звернулася до служби зайнятості. 11 місяців Пархоменко була безробітною, із них - три місяці отримувала вихідну допомогу, шість - допомогу по безробіттю, два - стипендію у зв’язку з проходженням навчан­ня за направленням державної служби зайнятості.

^ Які із зазначених періодів включаються до страхового стажу при визначенні права на пенсію за віком на загальних пі­дставах?

 1. У родині Чумака 19 жовтня 2010 р. від інфаркту по­мер батько, а 13 березня 2011 р. в аварії загинула мати. Після смерті батьків залишилося двоє дітей чотирьох та десяти років.

У даний час діти проживають разом із бабусею-пенсіонеркою (матір’ю померлого батька).

Визначте коло членів родини, які мають право на пен­сію у зв ’язку з втратою годувальника. Із якого моменту вини­кає право на цю пенсію? У якому розмірі буде призначено пен­сію після смерті батька та матері?

С п и с о к л і т е р а т у р и :

Даценко В. В. Пенсійне страхування як чинник стиму­лювання трудової активності населення / В. В. Даценко // Вісн. Дніпропетр. держ. фін. акад.: економ. науки. - № 2 (16). - Д.,

 1. - С. 63 - 73.

Надточій Б. О. Пенсійне страхування в Україні: історич­ний аспект / Б. О. Надточій // Соціальний захист. - 2000. - № 3. - С. 54 - 58.

Оклей І. В. Реформування системи загальнообов’ язко- вого державного пенсійного страхування: теоретичні та прак­тичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціаль­ного забезпечення / І. В. Оклей: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2010 р. - Х.: Кросроуд, 2010.- С. 499 - 502.

Прилипко С. М. Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки / С. М. Прилипко // Право України. - 2003. - № 2. - С. 45 - 48.

Прилипко С. М. Пенсійне страхування в Україні / С. М. Прилипко // Пробл. законності. - Вип. 51. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. - С. 170 - 177.

Сивак С. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи / С. Сивак // Право України. - 1999. - № 10. - С.61 - 63.

Фещук В. Пенсійна реформа в Україні: фінансово- правовий аспект / В. Фещук // Право України. - 2006. - № 9. -

С. 94 - 97.

Хуторян Н. М. Другий етап пенсійної реформи в період незалежності України: проблемні питання / Н. М. Хуторян // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соці­ального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 жовт. 2011 р. - Х.: Кросроуд,

 1. - С. 432 - 438.

Т е м а 6. Страховий стаж

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка