Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
НазваНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Сторінка1/7
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО”НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО”

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

^ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” (відповідно до вимог ЕСТ8)

для студентів ІУ курсу факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Пенсійне забезпечення” (відповідно до вимог ЕСТ8) для студентів

ІУ курсу факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України / уклад.: В.В. Жернаков, І.А. Вєтухова, А.О. Мовчан,

Н.М. Швець. - Х. : Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2012. - 77 с.

У к л а д а ч і : В.В. Жернаков,

І.А. Вєтухова,

А.О. Мовчан,

Н.М. Швець

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою університету (протокол6 від 25.11.2011 р.)

© Національний університет “Юридична

академія України імені Ярослава Мудрого ”, 2012

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Пенсійне забезпечення - підгалузь права соціального забезпечення та складова загальної системи національного пра­ва України, що регулює правовідносини між особами та відпо­відними державними органами з приводу реалізації права на пенсію.

Вивчення дисципліни “Пенсійне забезпечення” перед­бачає такі види занять: лекції, практичні, самостійну та індиві­дуальну роботу студентів, консультації.

Підсумковою формою контролю знань студентів є залік у УІІ та УІІІ семестрах.

Мета практичних занять полягає у закріпленні та погли­бленні знань, одержаних на лекціях і в процесі самостійної ро­боти студентів із рекомендованими джерелами, виробленні на­вичок самостійного аналізу норм законодавства України у сфері пенсійного забезпечення, правильному застосовуванні норма­тивного матеріалу при вирішенні конкретних завдань, само­стійному вивченні обставин кожної справи.

У результаті опанування навчальної дисципліни “Пен­сійне забезпечення” студенти повинні

знати:

 • основні положення Конституції України, Законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про недержавне пенсій­не забезпечення” та ін., рішень Конституційного Суду України, стан судової практики;

 • предмет, метод і систему пенсійного забезпечення;

 • порядок призначення, перерахунку та виплати пенсій;

 • види відповідальності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

уміти:

 • визначати характер і зміст відносин у сфері пенсійного забезпечення;

 • правильно тлумачити й застосовувати нормативний матеріал до конкретних відносин;

 • належним чином грамотно вести документацію;

 • аргументувати власну точку зору та прийняте рішення;

 • аналізувати тенденції юридичної практики та оціню­вати їх з точки зору відповідності законодавству.

Кожна тема навчально-методичного посібника містить перелік питань для обговорення, які мають бути опрацьовані студентом при підготовці до заняття, рекомендований список літератури, а також фабули практичних завдань.

ЗАТВЕРДЖЕНО вченою радою Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”

(протокол № 11 від 30.06.2011 р.)

 1. ^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

Р о з д і л І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ Предмет, метод та система пенсійного забезпечення

Поняття пенсійного забезпечення як складової права соціального забезпечення. Його предмет, метод та місце в сис­темі соціального забезпечення в Україні.

Відмінні ознаки пенсійного забезпечення: коло забезпе­чуваних; джерела фінансування; умови, види та розміри забез­печення; органи управління.

Міжнародний досвід пенсійного забезпечення та харак­теристика пенсійних систем сучасності.

Система пенсійного забезпечення в Україні. Організа­ційно-правові засади здійснення конституційного права на пен­сійне забезпечення. Поняття пенсії та її відмінності від інших соціальних виплат.

Пенсійна реформа в Україні.

Принципи пенсійного забезпечення

Поняття та загальна характеристика принципів пенсійно­го забезпечення. Співвідношення принципів пенсійного забезпе­чення з загальноправовими та міжгалузевими принципами.

Зміст принципів пенсійного забезпечення:

1) загальність пенсійного забезпечення; 2) диференціа­ція умов та рівня пенсійного забезпечення; 3) універсальність та комплексність при наданні пенсійного забезпечення; 4) фінан­сування пенсійного забезпечення за рахунок страхових внесків та коштів державного бюджету; 5) паритетність представників усіх суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування у керівництві загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням; 6) цільове використання коштів зага­льнообов’язкового державного пенсійного страхування; 7) дер­жавний та громадський контроль за призначенням та наданням пенсійного забезпечення; 8) право на добровільне внесення страхових внесків до Пенсійного фонду України, недержавні пенсійні фонди; 9) право на судове оскарження умов надання пенсійного забезпечення та його розмірів.

Джерела пенсійного забезпечення

Поняття та види джерел пенсійного забезпечення, пра­вові форми їх вираження.

Конституція України - основа розвитку права пенсійно­го забезпечення. Закони України, Постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міні­стрів України, нормативно-правові акти інших центральних ор­ганів виконавчої влади (Міністерства фінансів України, Пен­сійного фонду України та Національного банку України, роз’яснення Міністерства соціальної політики України).

Міжнародно-правове регулювання відносин у пенсій­ному забезпеченні. Міжнародні договори, угоди у сфері пенсій­ного забезпечення.

Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення

Поняття та види пенсійних правовідносин (матеріальні, процедурні, процесуальні правовідносини). Відмінність пенсій­них правовідносин від інших правовідносин по соціальному за­безпеченню.

Суб’єкт, об’єкт і зміст пенсійних правовідносин. Юри­дичні факти та юридичні склади: ті, що породжують пенсійні правовідносини, що тягнуть зміну змісту правовідносин та об­сягу прав і обов’язків, ті, які призупиняють і зупиняють дію пе­нсійних правовідносин.

Процедурні правовідносини: а) правовідносини, що ви­никають у зв’язку з встановленням фактів і обставин, які мають юридичне значення для основних правовідносин; б) правовід­носини, що виникають у зв’язку з вирішенням питання про призначення того чи іншого забезпечення.

Процесуальні правовідносини, згідно з якими вирішу­ються спори щодо окремих юридичних фактів; щодо порядку призначення тих чи інших видів соціального забезпечення.

Р о з д і л ІІ. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ Загальні положення загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування і його місце в системі загальнообов’ язкового державного соціа­льного страхування.

Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; накопичувальна система загально­обов’язкового державного пенсійного страхування; система не­державного пенсійного забезпечення.

Суб’єкти системи пенсійного забезпечення в Україні. Принципи загальнообов’язкового державного пенсійного соціа­льного страхування.

Особи, які підлягають загальнообов’язковому держав­ному пенсійному страхуванню.

Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Права та обов’ язки застрахованої особи. Права та обо­в’язки страхувальників.

Страховий стаж

Поняття страхового стажу. Значення страхового стажу. Трудовий стаж та його види. Періоди, з яких складається стра­ховий стаж для обчислення розміру пенсії. Коефіцієнт страхо­вого стажу. Порядок обчислення страхового стажу. Підтвер­дження трудового стажу.

Пенсії у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Структура пенсійної системи України. Поняття солідар­ної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Суб’єкти солідарної системи пенсійного забезпе­чення.

Види пенсійних виплат у солідарній системі: пенсія за віком, пенсія по інвалідності внаслідок загального захворюван­ня (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідно­сті з дитинства), пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Поняття пенсії за віком. Обчислення розміру пенсій за віком. Умови призначення пенсії за віком. Розмір пенсії за ві­ком. Мінімальний розмір пенсії за віком. Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення.

Поняття пенсії по інвалідності. Умови призначення пен­сії по інвалідності. Групи інвалідності. Страховий стаж, необ­хідний для призначення пенсії по інвалідності. Розмір пенсії по інвалідності. Період, на який призначається пенсія по інвалід­ності. Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності.

Поняття та умови призначення пенсії у зв’язку з втра­тою годувальника. Розмір пенсії у зв’язку з втратою годуваль­ника. Період, на який призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Зміна розміру пенсії. Призначення однієї пенсії у зв’язку з втратою годувальника на всіх членів сім’ї. Виділення частки пенсії.

Призначення пенсії. Порядок визначення заробітної плати для обчислення пенсії

Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пе­нсії. Строки призначення пенсії. Порядок визначення заробітної

плати (доходу) для обчислення пенсії. Виплати (доходи), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії. Індексація та перерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, та страхового стажу.

Перерахунок та виплата пенсії

Виплата пенсії. Строки перерахунку та виплати пенсії. Виплата пенсії за минулий час. Виплата пенсії особам, які пе­ребувають на повному державному утриманні. Припинення та поновлення виплати пенсії. Утримання надміру виплачених сум пенсій. Відрахування з пенсій. Виплата пенсії у разі виїзду за кордон. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пен­сіонера.

Пенсійний фонд України. Накопичувальний пенсійний фонд.

Пенсійний фонд України та його повноваження. Органи управління Пенсійного фонду. Бюджет Пенсійного фонду. Джерела формування коштів Пенсійного фонду. Використання коштів Пенсійного фонду. Актуарні розрахунки. Актуарії. Дже­рела формування коштів Накопичувального фонду та їх вико­ристання. Пенсійні активи Накопичувального фонду. Вимоги до основних напрямів інвестиційної політики та нормативів ін­вестування коштів Накопичувального фонду.

Відповідальність у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Порядок оскарження дій страхувальників, виконавчих органів Пенсійного фонду. Відповідальність страхувальників, банків, організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та їх посадових осіб. Відповідальність Пенсійного фонду, його органів та посадових осіб за порушення у сфері загально­обов’язкового державного пенсійного страхування. Гарантії прав і законних інтересів застрахованих осіб.

9

Р о з д і л ІІІ. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ ЗА ОКРЕМИМИ ЗАКОНАМИ

Пенсійне забезпечення державних службовців,

народних депутатів та наукових працівників

Пенсійне забезпечення і грошова допомога державних службовців та службових осіб органів місцевого самоврядуван­ня. Порядок і умови призначення і перерахунку цих пенсій. Особливості пенсійного забезпечення прокурорів і слідчих. Умови призначення пенсій за вислугу років та по інвалідності працівникам прокуратури.

Особливості пенсійного забезпечення суддів.

Особливості пенсійного забезпечення народних депута­тів України.

Пенсійне забезпечення наукових працівників. Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підпри­ємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призна­чення пенсії.

Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб органів внутрішніх справ

Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб нача­льницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Особи, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями стро­кової служби та членами їх сімей. Умови призначення та розміри пенсій за вислугу років, по інвалідності, в разі втрати годуваль­ника. Обчислення, строки призначення та виплата пенсій.

Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення пільг і компен­сацій. Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4. Додат­кова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годува­льника. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення. Пен­сії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Пенсії за вислугу років

Поняття і умови призначення пенсій за вислугу років. Пенсії за вислугу років працівникам авіації та льотно- випробного складу. Пенсії за вислугу років працівникам закла­дів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. Пенсії за вислугу років артистам театрально-концертних та ін­ших видовищних закладів, підприємств і колективів. Пенсії за вислугу років спортсменам. Пенсії за вислугу років інших кате­горій громадян.

Пенсії за віком на пільгових умовах

Поняття та підстави призначення пенсій за віком на пільгових умовах. Пенсії за віком на пільгових умовах праців­ників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і по­казників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за ре­зультатами атестації робочих місць. Пенсії за віком на пільго­вих умовах працівників, зайнятих повний робочий день на ін­ших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за спи­ском № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, за­тверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць. Пенсії за віком на пільгових умовах трактористів-машиністів, безпосередньо зайнятих у виробницт­ві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, ін­ших підприємствах сільського господарства. Пенсії за віком на пільгових умовах жінок, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, рад­госпах, інших підприємствах сільського господарства. Пенсії за віком на пільгових умовах жінок, зайнятих протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну. Пенсії за віком на пільгових умовах жінок, які працю­ють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ ятеро і більше дітей. Пенсії за віком на пільгових умовах водіїв місь­кого пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трам­ваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв.

Р о з д і л ІУ. НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Система недержавного пенсійного забезпечення. Не­державні пенсійні фонди та їх види. Особливості створення та функціонування корпоративних і професійних пенсійних фон­дів. Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів. Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів. Пенсійні внески. Пенсійний контракт. Види пенсійних виплат. Умови та строки здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами.

Порядок укладення та оплати договору страхування до­вічної пенсії за рахунок пенсійних коштів учасника фонду.

Пенсія на визначений строк. Пенсійна виплата, що здій­снюється одноразово.

 1. ^ ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Кількість годин (кредитів)п/п

Тема

Всього годин

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

1

2

3

4

5

6^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретичні засади пенсійного
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка