1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
Назва1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
Сторінка1/6
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипКодекс
skaz.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3   4   5   6


Завдання для практичних занять з курсу адміністративного права
Модуль 1 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Тема 1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ЙОГО МІСЦЕ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ.

Питання для обговорення:

1. Поняття , предмет і принципи адміністративного права України.

2. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Адміністративний розсуд та межі його застосування.

3. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями права

4. Система адміністративного права.

5. Роль та місце адміністративного права в процесі побудови правової держави. Особливості і мета впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини.

6.Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна. Перспективи розвитку за Концепцією реформи адміністративного права..

7.Адміністративне право зарубіжних країн.

Термінологія: адміністративне право, предмет адміністративного права, метод адміністративного права, система адміністративного права, адміністративна юстиція, дискреційні повноваження.

^ Схеми:

1. Система адміністративного права.

2. Місце адміністративного права в системі права України.

Тематика рефератів:

1 Адміністративне право: історія і сучасність.

2 Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права( конституційним, муніципальним, цивільним, цивільно-процесуальним, кримінальним.)

3 Адміністративне право зарубіжних країн
Література та правові акти:


 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення .Х.- 2002.

 3. Аверянов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції .\\Право України.- 2006.- № 5.- С.11-17;

 4. Аверьянов В. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка.\\Право України.-2004.-№10.-С.25-30;

 5. Аверьянов В.Б.Реформування українського адміністративного права: грунтовний привід для теоретичної дискусії.\\Право України.-2003.-№5.-С.117-120;

 6. Антонова В.П. Административная ответственность и проблемы административного права.( Четвертые Лазаревские чтения.) К 70-летию Бориса Михайловича Лазарева \\Государство и право. – 2000. - № 10. – С. 13 – 42.

 7. Антологія української юридичної думки. Том 5. Поліцейське та адміністративне право \Відп ред Ю.І. Римаренко. В.Б.Авер.янов. –К.,2003. – 600 с.

 8. Бородін І. Про сутність адміністративної юстиції \\ Право України .-2000. - №2. – С.15-18.

 9. Гришковец А.А. Проблемы соотношения норм административного и трудового права при регулировании отношений в сфере государственной службы \\ Гос. И право. – 2002. - № 12

 10. Демський Е. Про систему адміністративного права \\ Юридичний вісник України. -№ 17. -

 11. Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М. – Юрист, 2002. – 410 с.

 12. Карабань В. Правозастосовчі аспекти системи права.\\ Право України.-2006.-№5.-С.48-53;

 13. Константий О.В. Джерела адміністративного права України.- К..2005.-120с.

 14. Курінний Є. Адміністративна юстиція як невідємна складова адміністративно-правового захисту \\ПХП. – 2004. - № 2. –С.20-25.

 15. Курінний Є. Межі та поняття предмета адміністративного права України \\Право України.- 2002. - №10. – С.20-24.

 16. Лагода О. Адміністративний розсуд та межі його застосування\\ Право України. – 2006. - №12. – С.109( це вибір між альтернативами,коли кожна із них законна, тобто в рамках, окреслених законом. або принципами. При прогалинах в законі розсуду бути не може, це перевищення повноважень)

 17. Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право \\Право України. – 2005. - № 7. – С. 8 -11.

 18. Полешко А. Напрями реформування адміністративного права \\Право України. – 2000. -№8. – С.35-38.

 19. Пухтецька А. Еволюція доктринального тлумачення принципу верховенства права: від зарубіжної доктрини до вітчизняного право розуміння\\Юридичний журнал. – 2007. - № 4. – С.30-38

 20. Рабинович П. Верховенство права в інтерпретації Конституційного суду України http: \\www . lawyer . org. Ua

 21. Рабинович П.Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду \\Юридичний вісник України. – 2005. - № 48. – 3-9 грудня

 22. Селіванов В. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) \\Право України. – 2005. - №5. –С. 7 – 12.

 23. Стефанюк В.С. Проблеми вдосконалення адміністративного права. \\Право України. -2003. -№1. –С.4-7.

 24. Стефанюк В.С. Адміністративне право та адміністративно-правовий захист \\ Право України. – 2001. - № 12. –С.3 -5.

 25. Сучасний стан і перспективи реформування українського адміністративного права ( з 4 іональної науково – теоретичної конференції) \\Право України. – 2005. - №7. – С. 15-24.

 26. Тихомиров Ю.О. Публичное право.-М.,1995.-496с

 27. Тимощук В. Адміністративне право в контексті європейського вибору України( з міжнародної конференції) \\ Право України.- 2004. - № 3. – С.25-28.

 28. Административное право зарубежных стран.\ Под ред. А.Н.Козырина и М.А.Штатиной.- М.,2003

 29. Хартии Т.К. Основы права Европейского сообщества. Введение в конституционное и административное право Европейского сообщества. – М.,1998;

 30. Юлдашев О. Проблеми реформування адміністративного права \\ Право України. – 2005. - №5. – С.28 – 32.


Завдання № 1

Порівняйте предмет адміністративного права в Україні та зарубіжних країнах. Що в них спільного, а що відмінного.

Завдання № 2

Які нові поняття науки адміністративного права увійшли в практичний обіг державних органів виконавчої та судової влади
Завдання № 3

Оцініть висловлювання: « органи держави мають право безмежного втручання у приватне життя з метою ощасливлення громадян»
ТЕСТ № 1

Які з нижченаведених положень є вірними:

Предмет поліцейського права не відрізняється від предмету адміністративного права

Предмет адміністративного права не змінюється з 19 століття

Предмет адміністративного права України не відрізняється від предмету адміністративного права зарубіжних країн

Інститут адміністративної юстиції входить до системи адміністративного права

Інститут адміністративної юстиції повинен входити до системи

А - конституційного права

Б – адміністративного процесу

В – цивільного процесу
В адміністративному праві застосовується виключно імперативний метод регулювання

В адміністративному праві застосовується імперативний і диспозитивний методи регулювання
Органи державної виконавчої влади наділені дискреційними повноваженнями

А - так

Б - ні
Задача
Органами Державного Казначейства було відмовлено в виконанні ухвали суду про повернення державного мита громадянину А.

За правилами якого кодексу( Цивільного процесуального чи Кодексу адміністративного судочинства України слід звертатись до суду.

З яким позовом слід звертатись до суду: про відшкодування шкоди, завданої відмовою органу Державного казначейства виконати ухвалу суду ч и з позовом про спонукання Державного казначейства виконати ухвалу суду.

Які правові наслідки потягне за собою неналежна галузева кваліфікація правовідносин, що стали предметом спору.

Цивільний процесуальний кодекс України ( ст.ст.83, 214, 308)

Кодекс адміністративного судочинства України( ст.ст 2, 17,94,108)

В.Карабань Правозастосовчі аспекти системи права \\ Право України. – 2006. - №5. – С48
Тема 2. Сутність та принципи державного управління

Питання для обговорення:

1. Поняття державного управління. Державне управління в умовах адміністративної реформи. Проблеми удосконалення державного управління. . Поняття та зміст ефективності управління як результат, порівняний із затратами на його досягнення.

2. Державне управління як форма прояву державної виконавчої влади. Носії виконавчої влади.

3. Поняття та види функцій державного управління. Межі державного управління.

4. Поняття і система основних принципів державного управління : законність , гласність, відповідальність;організаційні принципи побудови апарату державного управління ( галузевий, територіальний ,функціональний) та організаційні принципи діяльності апарату державного управління( колегіальність, єдиноначальність )

5. Принципи державного управління в країнах Європейського Союзу.

Термінологія: державне управління, соціальне управління, виконавча влада, функції державного управління, принцип державного управління, адміністративна реформа, адміністративна юстиція, дискреційні повноваження, делеговані повноваження.

Схеми:

1. Функції державного управління.
Тематика рефератів:

1. Правовий режим державної таємниці.

2. Принцип законності та юридичної відповідальності в державному управлінні..
Література та правові акти:


 1. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р

 2. Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва: Указ Президента України від 22 січня 2000 р.

 3. Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.: затверджено Постановою КМ України від 15 жовтня 2004р

 4. Про посадових осіб органів державної виконавчої влади , на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць: Указ Президента України від 18 жовтня 2000

 5. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: наказ Головної Служби Безпеки України від 1 березня 2001 р

 6. Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами ДАЇ МВД : Постанова КМУ від 23 травня 2001 р

 7. Про порядок погашення зобов’язань платників податку перед бюджетом та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 р ( ст..5, 6)

 8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 200 1р ( ст..364, примітки)

 9. Постанова Пленуму ВСУ „ Про судову практику по справам з хабарництва” № 5від 26 квітня 2002р( п. 1 ); ст.. 89 Господарського кодексу України та ст..23 Закону України „ Про господарські товариства”

 10. Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків : затв. Наказом Державної податкової адміністрації України №253 від 21 червня 2001 р

 11. Губрієнко О. Принципи державного управління: дискусійні питання визначення понять та їх системи \\ПГП. – 2003. - №11. – С.48-52.

 12. Державне управління і політика: Монографія\ Цвєтков В.В. Селиванов В.М.,Скрипник О.В.. –К.:Видавництво „Абрис”,2006. – 312с.

 13. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. \ За заг. ред. В.Б. Аверьянова. – К.. Факт, 2003. – 384с.

 14. Державне управління в Україні: Навчальний посібник \За заг. Ред В.Б. Авер,янова. – К.,1999. – 266 с.

 15. Державне управління в Україні: наукові ,правові, кадрові та організаційні засади: Навчальний посібник \За заг. Ред. Р.Н. Нижник,В.М. Опуйка.- Львів, 2002. – 352 с.

 16. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування \За заг. Ред. В.Б. Авер,янова, І.Б. Коліушка. – К.,1999. – 50 с.

 17. Державне управління: теорія і практика \За заг. Ред. В.Б.Авер,янова. – К.,1998. -432 с.

 18. Касперський І. Проблеми функціонування в Україні правового інституту конфіденційної інформації , що є власністю держави. \\ Юридичний журнал. – 2007. - № 4. – С. 60-63

 19. Коваль А. Помилки при врученні повідомлень. \Юридична практика. – 2006. – 18 квітня

 20. Пахомов І. Адміністративна реформа: предмет реформування \\ Право України. – 2004. -№ 3. – С.22-25.

 21. Скрипнюк О. Правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина в процесі реалізації державного управління\\ПУ. – 2007. - № 4. – С. 3-9( мета та цілі управління, що має робити держава та як має робити)

 22. Селіванов В. Цвєтков В.Від „здорового глузду” до теорії державного управління. \\ ПУ. – 2001. - № 5. – С.18-24

 23. Шахматова Т. Питання реформування місцевих органів влади.// ПУ. – 2007. - №4.- С.22-25


Завдання 1

Скласти позовну заяву про визнання недійсним акта державного органу виконавчої влади в зв’язку з порушеннями закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

Завдання 2

Державною податковою службою подано позов до суду про стягнення податкового боргу з підприємства Х. Директор підприємства позов не визнав пояснивши, що податкове повідомлення про сплату податку було вручено бухгалтеру підприємства під час її знаходження в ДПС зі звітом. Остання не є посадовою особою, якій, відповідно до Положення про порядок направлення податкових повідомлень повинно воно повинно бути вручено, тим самим були порушені права адміністрації підприємства на адміністративне оскарження податкового повідомлення, а відповідно, податковий борг не виник.
Визначте, чи є в даному випадку порушення будь –якого з принципів державного управління з боку ДПС , визначте коло суспільних відносин та підсудність справи. Письмово складіть систему норм права, якими слід керуватися при вирішенні цієї справи та вирішіть справу. Чи погоджуєтесь ви з тезою, що в даному випадку для вирішення справи суд може застосувати принцип „ управління повинно бути орієнтовано на результат, а не на самоцільне дотримання правил. „Аргументуйте свою точку зору.
^ Тема 3. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини. Джерела адміністративного права.

Питання для обговорення:

1. Поняття, зміст та структура адміністративно-правових норм. Гіпотеза, диспозиція , санкція - їх особливості. Відмінності адміністративно-правових норм від норм інших галузей права.

2. Класифікація адміністративно-правових норм за адресатами, за формою припису, за межею дії, за юридичною силою.

3.Реалізація норм адміністративного права( виконання, використання, додержання ,застосування). Вимоги до застосування норм адміністративного права( законність, обґрунтованість) Вимоги до норми права в умовах верховенства права.

4 Поняття та особливості адміністративно-правових відносин.. їх структура, підстави виникнення, зміни та припинення.

5.Джерела адміністративного права – зовнішні форми вираження адміністративно-правових норм. Конституція України – основне джерело адміністративного права. Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кодекс адміністративного судочинства як основні законодавчі акти адміністративного права. Акти Уряду України та ін. органів виконавчої влади, адміністративний договір як джерела адміністративного права. Рішення Конституційного суду України практика Європейського Суду,прецедент, судова практика та доктрина як джерела права. Прецедент тлумачення .Дискусія про прецедентне право.

Термінологія: адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини. джерело адміністративного права, систематизація, кодифікація, указ, розпорядження, постанова, інструкція, наказ, рішення, судове рішення, прецедент, адміністративний договір.

Схеми:

1. Джерела адміністративного права.

2. Структура адміністративно-правової норми.

3. Види адміністративно-правових відносин.

4. Види адміністративно-правових норм.

Тематика рефератів:

1. Наука адміністративного права: історія і сучасність.

2. Особливості систематизації адміністративного законодавства України.

3. Корупційні ризики, пов’язані з нормами законодавства.
Література та правові акти:

Рішення КС України від 19.04.2004 р( безпосереднє застосування Конституції)

Рішення КС України від 10.10.2001 р( визначеність норми)

Рішення КС України від 2.11.2004 ( справедливість)

Рішення КСУ від 1.12.2004 р( поняття права)


 1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р( в дії з квітня 2006 р)

 2. Астахов П. Правильное использование прецедента –дело новое для России http:\\www.gzt.ru\business\2004\12\26\112200.html( по искам фирм, разоренных действиями государства, к чему может привести использование решений Европейского Суда)

 3. Бошно С.В. Прецедент, закон и доктрина( опыт социолого-юридического исследования)\\Государство и право. - -2007. - № 4. – С.72

 4. Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда \\Государство и право. – 2006. - № 1. – С.5-11

 5. Лутковская В. Применение практики Евросуда на Украине.\Юридическая практика. – 2006. - № 16. – 18 апреля.

 6. Константий О.В. Джерела адміністративного права України.- К., 2005.-120с.

 7. Коломоєць Т. Федоров І.Принципи кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України.\\Право України.-2006.-№6.-С.14-18;

 8. Голосніченко І. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відповідальність.\\Право України.-2002.-№10.-С.20-24;

 9. Бородін І. Адміністративно-процесуальні норми – основа адміністративно-юрисдикційного процесу.\\Право України.-2006.-№3.-С.86-90.

 10. Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння.\\Право України.-2006.-№1.-Сю113-116;

 11. Завальна Ж.Адміністративний та цивільний договори: порівняльна характеристика\\ ПУ. – 2007. - № 3. – С.135-138

 12. Канадсько- український проект сприяння доброчесності. Підсумковий звіт. ( Ризики, пов,язані з нормами законодавства: корупціогенність законодавства)

 13. Лук,янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських санкцій \\ПГіП. – 2005. - № 3., ст.250 Господарського кодексу України. .

 14. Погребняк С. Требования к нормам права в условиях верховенства права.\\Вісник АПНУ. – 2005. - №2, № 3,

 15. Шевченко Н.Понятие административно-хозяйственных санкций \\ПХиП. – 2005. - №7.

 16. Ющик О. Чинність закону поза законом. ( ЗУ „Про Кабінет міністрів України, дискреція Президента”, чинність закону з дня оприлюднення чи опублікування)\ Юридичний вісник України. – 2007. – 24 лютого – 2 березня, № - 8.

 17. Шевчук С. Концепція самообмеження суду :доктрина „політичного питання”, „політичної доцільності” та „поля розсуду держави”. (в межах нац. юрисдикції суди не можуть відмовляти в здійсненні правосуддя на підставі неоднозначності норм або наявності прогалин в законодавстві, в Європейському суді це трапляється часто, це дискреція держави)\\Вісник АНПУ. – 2006. - № 3. – С.20 -32.


Завдання 1

Яким правовим актом встановлено обов’язкову експертизу проектів норм права з точки зору їх відповідності вимогам Конвенції з прав людини та практики Європейського Суду а також періодичного моніторингу діючого законодавства з урахуванням розвитку практики Європейського суду.

В якому правовому акті України міститься слідуючи норма: « Суди використовують при розгляді справ Конвенцію з прав людини і практику Суду як джерело права.»?

Чи можливо., спираючись на цю статтю вчинити позов до органу державної виконавчої влади, аргументуючи свої вимоги нормами Конвенції в трактовці Європейського Суду?
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави icon1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
Семінарські заняття з курсу «Адміністративне право України» мають на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів...
1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави iconТема №2: «Сутність, структура та принципи адміністративного процесу»
...
1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави icon2. Законодавство про оборону України, як одну з найважливіших функцій...
Поняття, предмет ізавдання курсу «Військова адміністрація». Місце Військової адміністрації в правовій системі держави
1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави icon1. Поняття адміністративного права
Місце органів державної виконавчої влади в системі державних виконавчо-розпорядчих органів
1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави iconПоняття та система транспортного права
Місце транспортного права в системі права, його співвідношення з адміністративним, цивільним та господарським правом
1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави iconПоняття муніципального права, його місце І роль у системі національного права України
Повноваження та форми роботи депутата як повноважного члена представницького органу місцевого самоврядування — ради
1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Предмет теорії держави І права. Місце теорії держави І права в системі суспільних наук
1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави iconЛекція 3 поняття, сутність та походження права
Мета: розкрити поняття права, його ознаки, принципи права та функції права, проаналізувати місце норм права в систе­мі соціальних...
1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави icon2. Предмет І система адміністративного права
Місце органів державної виконавчої влади в системі державних виконавчо-розпорядчих органів
1. поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави iconКороткий виклад робочої програми курсу Загальна частина Тема Аграрне...
Аграрне право України як галузь права, науки та навчальна дисципліна. Зв’язок І взаємозалежність його з економікою сільського господарства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка