Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009
НазваРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009
Сторінка3/14
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.87 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Загальний обсяг - 126 год., в тому числі:

лекцій - 60 годин, практичних занять - 24 годин, самостійної роботи - 42 години.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 “Науково-методологічні засади екологічного права”Тема 1. Екологічне право – комплексна галузь права України: загальна характеристика (6 год.)

Лекція 1. Екологічне право – комплексна галузь права України: загальна характеристика (2 год.)

Екологічна функція держави в сучасних умовах. Концепція національної екологічної політики України. Екологічна політика, ідеологія, культура. Діалектика взаємодії екології, політики, економіки, права. Правові аспекти екологічної реформи і роль права в її забезпеченні. Раціональне використання природних ресурсів, охорона довкілля та гарантування екологічної безпеки – мета екологічної політики держави. Науково-правові концепції взаємодії суспільства і природи. Становлення екологічного права.

Предмет екологічного права. Поняття та види екологічних правовідносин. Матеріальні, організаційні та процесуальні екологічні правовідносини. Абсолютні екологічні правовідносини. Охоронні (захисні) екологічні правовідносини. Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних правовідносин. Суб’єкти та об’єкти екологічних правовідносин.
^ Лекція 2. Екологічне право – комплексна галузь права України: загальна характеристика (2 год.)

Поняття і види об’єктів екологічного права. Співвідношення об’єктів природи та природних ресурсів у системі екологічного права. Екологічні системи, природні комплекси, ландшафти як об’єкти правового регулювання використання та охорони. Навколишнє природне середовище як інтегрований об’єкт екологічного права. Життя і здоров’я громадян в системі об’єктів охорони екологічного права.

Методи екологічного права. Імперативи та пріоритети екологічного права. Принципи екологічного права. Функції екологічного права. Поняття та система екологічного права. Співвідношення екологічного, природоресурсного та природоохоронного права. Співвідношення екологічного права та законодавства. Місце екологічного права у національній системі права.

Екологічне право як комплексна галузь права, наука та навчальна дисципліна. Система навчального курсу “Екологічне право”.
^ Лекція 3. Екологічне право – комплексна галузь права України: загальна характеристика (2 год.)

Поняття джерел екологічного права та їх види. Закони і підзаконні акти як джерела екологічного права. Конституція України як основне джерело екологічного права. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” як інтегроване джерело екологічного права. Інші інтегровані джерела екологічного права. Закон України “Про екологічну експертизу” як інтегроване джерело права.

Природоресурсові закони та кодекси як диференційовані джерела екологічного права. Земельний, Водний, Лісовий кодекси України, Кодекс України про надра у системі джерел екологічного права. Закони України “Про тваринний світ”, “Про рослинний світ”, “Про охорону атмосферного повітря” як джерела екологічного права.

Природоохоронні закони України як комплексні джерела екологічного права. Закони України “Про природно-заповідний фонд України”, “Про курорти”, “Про екологічну мережу” у системі джерел екологічного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права. Екологічні стандарти в системі джерел екологічного права.

Джерела права екологічної безпеки. Міжнародно-правові акти у системі джерел екологічного права. Проблеми імплементації міжнародних еколого-правових норм в екологічне законодавство України. Адаптація національного екологічного законодавства до екологічного законодавства Європейського Союзу. Місце роз’яснень вищих судових інстанцій щодо застосування екологічного законодавства у системі джерел екологічного права.
^ Практичне заняття 1. Екологічне право – комплексна галузь права України: загальна характеристика (2 год.)

1. Історичні передумови виникнення і розвитку еколого-правових норм та формування системи екологічного права.

2. Предмет та методи екологічного права.

3. Принципи та функції екологічного права.

4. Поняття та види об’єктів екологічного права.

5. Поняття та система екологічного права.

6. Поняття та види джерел екологічного права.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути законодавчі засади національної екологічної політики та її мети.

2. Визначити системоутворюючі чинники становлення екологічного права.

3. Визначити місце екологічного права у системі національних галузей права.

4. Розглянути поняття та види екологічних правовідносин, розкрити їх об’єктно-суб’єктний склад, підстави виникнення, зміни та припинення.

5. Проаналізувати особливості методів правового регулювання екологічного права.

6. Визначити поняття та види об’єктів екологічного права.

7. Розглянути принципи та функції екологічного права.

8. Розкрити основні юридичні ознаки екологічного права та його системи.

9. Розкрити систему навчальної дисципліни “Екологічне право”.

10. Визначити поняття та розкрити види джерел екологічного права.
Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 227, 320, 356, 357, 479, 491.

Додаткові джерела: 8, 30, 59, 79, 80, 84, 88, 163, 170, 180, 195, 350, 351, 498, 132, 189, 190, 480, 489.

Нормативно-правові акти: 1-332.

Тема 2. Екологічні права та обов’язки громадян (2 год.)

Лекція 1. Екологічні права та обов’язки громадян (2 год.)

Становлення інституту екологічних прав та обов’язків громадян. Загальна характеристика екологічних прав та обов’язків громадян. Поняття та види екологічних прав та обов’язків громадян. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Право вільного доступу до екологічної інформації. Право громадян на участь у прийнятті екологічно виважених рішень. Право громадян на участь у здійсненні природоохоронних заходів. Право громадян на здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів. Право на одержання екологічної освіти. Право на об’єднання у природоохоронні громадські організації. Характеристика інших екологічних прав громадян. Особливості реалізації галузевих та міжгалузевих екологічних прав громадян.

Загальні та спеціальні обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Поняття і види гарантій реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків. Правові форми захисту екологічних прав громадян.
Практичне заняття 1. Екологічні права та обов’язки громадян (2 год.)

1. Поняття та види екологічних прав громадян.

2. Характеристика окремих екологічних прав громадян.

3. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

4. Гарантії реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.

5. Правові форми та способи захисту екологічних прав громадян.
Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Розглянути теоретичні засади становлення і розвитку інституту екологічних прав та обов’язків громадян.

2. Визначити юридичні ознаки поняття та проаналізувати систему екологічних прав та обов’язків громадян.

3. Проаналізувати механізм правового регулювання реалізації та захисту окремих екологічних прав громадян.

4. Розкрити особливості загальних та спеціальних обов’язків громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

5. Розглянути законодавчо визначену систему гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.
Рекомендована література:

Основні джерела: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 34, 207, 240, 29, 250, 256, 257, 259, 307, 368, 426, 435, 443, 444, 447.

Додаткові джерела: 56, 74, 76, 77, 85, 99, 95, 98, 113, 132, 143, 161, 246, 317, 405, 437, 488, 492, 501, 503.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 24, 32, 37, 39, 42, 70, 73, 82, 150, 226, 227, 315, 331, 332.
Тема 3. Право власності на природні ресурси (2 год.)

Лекція 1. Право власності на природні ресурси (2 год.)

Природні ресурси – надбання Українського народу. Поняття та основні ознаки права власності на природні ресурси. Особливості відносин права власності на природні ресурси. Об’єктивне та суб’єктивне право власності на природні ресурси. Проблеми вдосконалення рентних відносин як елемента права власності на природні ресурси.

Об’єкти та суб’єкти права власності на природні ресурси. Зміст права власності на природні ресурси. Особливості права державної власності на природні ресурси. Загальна характеристика права комунальної власності на природні ресурси. Правові засади права приватної власності на природні ресурси.

Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні ресурси. Форми і методи охорони та захисту права власності на природні ресурси.
Практичне заняття 1. Право власності на природні ресурси (2 год.)

1. Поняття та особливості права власності на природні ресурси.

2. Форми права власності на природні ресурси.

3. Суб’єкти та об’єкти права власності на природні ресурси.

4. Зміст права власності на природні ресурси.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні ресурси.

6. Форми і методи охорони та захисту права власності на природні ресурси.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Розглянути теоретичні засади формування інституту права власності на природні ресурси.

2. Визначити конституційні та законодавчі засади права власності на природні ресурси.

3. Проаналізувати особливості реалізації права державної, комунальної, приватної власності на природні ресурси.

4. Визначити режим власності окремих природних ресурсів за законодавством України.

5. Розглянути систему відносин права власності на природні ресурси.
Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 34, 26, 27, 168, 331, 391, 512.

Додаткові джерела: 29, 90, 173, 263, 496, 449.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 39, 70, 73.

Тема 4. Право природокористування (2 год.)

Лекція 1. Право природокористування (2 год.)

Поняття та види права природокористування. Принципи права природокористування. Пріоритети права природокористування. Об’єктивне та суб’єктивне право природокористування. Право загального та спеціального природокористування. Особливості права орендного природокористування.

Об’єкти та суб’єкти права природокористування. Зміст права природокористування. Права та обов’язки суб’єктів права природокористування.

Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування. Значення договорів у виникненні права природокористування. Форми і методи охорони і захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування.
Практичне заняття 1. Право природокористування (2 год.)

1. Поняття і принципи права природокористування.

2. Види права природокористування.

3. Суб’єкти та об’єкти права природокористування.

4. Зміст права природокористування.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

6. Форми і методи охорони і захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Розглянути теоретико-правові засади формування та розвитку інституту права природокористування.

2. Визначити місце та роль інституту права природокористування у системі екологічного права.

3. Розкрити систему принципів та пріоритетів права природокористування.

4. Визначити зміст права природокористування.

5. Розглянути особливості права користування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення.
Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 62, 151-155, 235, 304, 391, 512.

Додаткові джерела: 64, 65, 66, 157, 196, 198, 384, 413, 425, 442, 485, 494.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 12, 13, 15, 16, 21, 39, 70, 138, 198, 199, 205, 230.

Тема 5. Правові засади екологічного управління (6 год.)

Лекція 1. Правові засади екологічного управління (2 год.)

Поняття, ознаки і зміст екологічного управління. Види та форми екологічного управління. Система екологічного управління. Державне екологічне управління. Самоврядне екологічне управління. Громадське екологічне управління. Органи державного, самоврядного та громадського екологічного управління та їх компетенція. Поняття та види функцій екологічного управління. Міжгалузеві та галузеві функції екологічного управління.
^ Лекція 2. Правові засади екологічного управління (2 год.)

Екологічне програмування та прогнозування. Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища. Стратегічна екологічна оцінка. Організація здійснення екологічної експертизи та екологічного аудиту. Екологічне ліцензування. Екологічний контроль та моніторинг. Екологічне інформаційне забезпечення. Державний облік та ведення державних реєстрів екологічно небезпечних видів діяльності та об’єктів. Екологічна сертифікація. Інші функції екологічного управління.
^ Лекція 3. Правові засади екологічного управління (2 год.)

Правові форми розподілу та перерозподілу природних ресурсів. Правова організація здійснення ресурсовпорядження. Державний облік та ведення природоресурсових кадастрів, кадастрів особливо охоронювальних територій та об’єктів. Правове регулювання ведення Червоної та Зеленої книг України. Вирішення спорів у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.
Практичне заняття 1. Правові засади екологічного управління (2 год.)

1. Поняття та види екологічного управління.

2. Система екологічного управління.

3. Органи державного, самоврядного та громадського екологічного управління та їх компетенція.
Практичне заняття 2. Правові засади екологічного управління (2 год.)

1. Поняття та види функцій екологічного управління.

2. Міжгалузеві функції екологічного управління

3. Галузеві функції екологічного управління.
Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Розглянути теоретичні засади тектоекології (екологічного управління, управління в галузі екології).

2. Визначити мету, завдання та зміст екологічного управління та показати його місце в системі національної екологічної політики України.

3. Навести систему органів управління загальної та спеціальної компетенції у сфері екології.

4. Визначити компетенцію органів загальної та спеціальної компетенції в галузі екології.

5. Розкрити юридичну природу окремих функцій екологічного управління.

6. Проаналізувати повноваження органів самоврядного та громадського екологічного управління.
Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 78, 129, 130, 151-155, 169, 365, 391, 458, 486, 512.

Додаткові джерела: 44, 45, 123, 187, 271, 339, 402.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30-32, 37, 39, 43-45, 48, 54-56, 70, 76, 90, 93, 104, 112, 115, 134, 140-142, 147, 148, 151, 156, 159, 174, 176, 181-183, 186-188, 201, 203, 225, 231-234.

Тема 6. Економіко-правовий механізм в галузі екології (2 год.)

Лекція 1. Економіко-правовий механізм в галузі екології (2 год.)

Поняття і юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі екології. Економічні методи в системі державно-правового регулювання екологічних правовідносин. Загальне та особливе у правовому регулюванні економічного забезпечення раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології. Правові форми платежів (зборів) у галузі екології. Еколого-економічні правовідносини. Нормативи платежів (зборів) та ліміти (квоти) у системі економіко-правового механізму в галузі екології. Правова природа зборів за використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища та за погіршення якості природних ресурсів. Правові засади продажу квот на викиди парникових газів у контексті реалізації положень Рамкової конвенції про зміну клімату та кіотського протоколу до неї.

Система фінансування природоохоронних заходів. Державне фінансування природоохоронних заходів. Фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та громадян. Правові засади формування фондів охорони навколишнього природного середовища та їх цільове призначення. Екологічне страхування та екологічний аудит в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Правове стимулювання екологічно спрямованої діяльності.
Практичне заняття 1. Економіко-правовий механізм в галузі екології (2 год.)

1. Поняття і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.

2. Особливості економічних правовідносин у галузі екології.

3. Правові форми платежів (зборів) у галузі екології.

4. Правовий режим страхових фондів, фондів охорони навколишнього природного середовища.

5. Правове стимулювання екологічно спрямованої діяльності.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Розглянути поняття і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.

2. Розкрити особливості еколого-економічних правовідносин.

3. Визначити правові форми зборів у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.

4. Охарактеризувати дію в національному екологічному законодавстві міжнародного принципу “забруднювач та користувач платить”.

5. Визначити місце і роль екологічного страхування в системі екологічного права.

6. Проаналізувати правові засади формування фондів охорони навколишнього природного середовища та механізм фінансування за їх рахунок здійснення природоохоронних заходів.

7. Визначити правові заходи стимулювання здійснення природоохоронної діяльності.
Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 273, 318, 359, 407, 450, 485, 512.

Додаткові джерела: 41-43, 105, 135, 136, 170, 181, 204, 270, 295, 315, 319, 362, 404, 423.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 12, 15, 18, 21, 39, 63,64, 70, 114, 143, 171, 184, 185, 195, 200.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів пк. Основні поняття програмного забезпечення пк. Представлення інформації...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів...
Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка